Det samfunnsvitenskapelige fakultet

SEFOS - Senter for samfunnsforskning

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Aarethun, Thorbjørn; Skauge, Tom
Vegprising - institusjonelle forhold        . Sluttrapport. - Notat. -
SEFOS 132: 1996.

2
Akman, Haci
Kartlegging av migrasjonsforskning ved Universitetet i Bergen 1985-1995. -
IMER Norway/Bergen Publications Red. Lithman, Yngve. - SEFOS 5, 1996.

3
Andersson, Mette
Innvandrerungdom, nettverk og etnisk identitet. En studie av tokulturellhet. -
IMER Norway/Bergen Publications Red. Lithman, Yngve. - SEFOS 1, 1996.

4
Dyregrov, Kari
Møtet mellom allmennpraktiserende leger og innvandrere. En kvalitativ
studie av sosial meningskonstruksjon. - IMER Norway/Bergen Publications Red.
Lithman, Yngve. - SEFOS 4, 1996.

5
Elvbakken, Kari Tove
Barselkvinners vurderinger av føde- og barseltilbudet ved Haukeland sykehus. -
Sefos notatserie. - SEFOS 131, 1996.

6
Fossgard, Eldbjørg
Kvinnearbeidet i jordbruket sett i lys av ulike teorier om
kjønnsarbeidsdeling. Prøveforelesning over oppgitt emne til
dr.art.-graden. - Notat. - SEFOS 128: 1996.

7
Framnes, Kari
Kampen for arbeid. En kvalitativ studie av en gruppe arbeidsledige
chilenere i Bergen. Hovedoppgave i sosiologi juni 1995. - IMER Norway/Bergen
Publications Red. Lithman, Yngve. - SEFOS 3, 1996.

8
Nilssen, Even
Forsikringsvesenets utvikling i Norge. - notatserie. - Inst. for adm. org.
1996 37: 18 s. 1996.

9
Nilssen, Even
Om samarbeidet mellom fylkeskommunalt og kommunalt nivå på helse- og
sosialområdet. - SEFOS Notat. - UiB: SEFOS 125, 1996.

10
Nilssen, Even
Penger, makt og velferd : en studie av trygd og forsikring. - Institutt for
administrasjon og organisasjonsvitenskap/SEFOS VIII, 352 s. Bergen 1996.

11
Nilssen, Even
Studenter og sommerjobb : kommenterte resultater fra en
sommerjobbundersøkelse. - SEFOS Notat. - UiB: SEFOS 123, 1996.

12
Næss, Sturle; Wærness, Kari
Bedre omsorg? Kommunal eldreomsorg 1980-95. - Sefos notatserie. - SEFOS 135,
1996.

13
Ones, Torunn
Organisering av virksomheten ved hjelpemiddelsentralen i Hordaland. En
undersøkelse         av sammenhengene mellom formidling,
organisering og brukernytte. - Notat. - SEFOS 129: 1996.

14
Pedersen, Brit; Homme, Anne Dåsvatn
Hverdagsliv etter ansvarsreformen. - Notat. - SEFOS 127: 1996.

15
Pedersen, Brit
Sluttevaluering av fastlegeforsøket i Sandviken bydel. - Notat. - SEFOS 130:
133, 1996.

16
Rajendram, Rannveig
Eksilerfaringer og repatrieringsønsker hos flyktninger i Bergen. - IMER
Norway/Bergen Publications Red. Lithman, Yngve. - SEFOS 2, 1996.

17
Røe, Ingvild
Det er det daglige livet som teller mest... Brukernes erfaringer med
etableringen av distriktspsykiatriske sentra (DPS) i Ullevål sektor. - SEFOS
Notat. - UiB: SEFOS 124, 1996.

18
Solvang, Per
Velferdsstaten og de funksjonshemmede: Omfordeling, kompensasjon og
ulikhetsgenerering. Prøveforelesning for dr.polit-graden. - Notat. - SEFOS
130: 1996.

19
Torkellsen, Vilhelm
Uførepensjonering og yrkesdeltakelse (oppdragsgiver: Finansdepartementet). -
SEFOS Notat. - SEFOS 126, 1996.

20
Tysse, Tone Ingrid
Ledighet blant eldre arbeidstakere. En forløpsanalyse. - Notat. - SEFOS 131:
134, 1996.


<- forrigeinnholdneste ->