Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Appiah, Francis
The social front in ogyakrom. Ghana Review International. Red. Acheampong,
Nana O. 1 1995-11. ISSN 1359-723X

2
Askvik, Steinar
Et læringsperspektiv på planlagt institusjonsbygging i U-land.
(Prøveforelesning). - Notater, IAO. - IAO 1995 Notat nr. 29: 25 1995.

3
Askvik, Steinar
Organisasjoner, konsulentbruk og læring. - Institutt for administrasjon og
organisasjonsvitenskap 1 b. Bergen 1995.

4
Askvik, Steinar
Organisasjoner, konsulentbruk og læring. - Rapporter, IAO/UIB. - IAO 1995
Rapport nr. 36: 401 1995.

5
Askvik, Steinar
Politiske og institusjonelle betingelser for læring i offentlig
forvaltning. - Notater, IAO/UIB. - IAO 1995 Notat nr. 28: 27 1995.

6
Bleiklie, Ivar
Anmeldelse av Ulf Torgersen, "Profesjoner og offentlig sektor", Oslo:Tano
1994. Sosiologisk Tidsskrift, Nr. 4, 3 årg. SS 327-329. Red. Martinussen,
Willy 3 1995. ISSN 0804-0486

7
Bleiklie, Ivar
Brukernes erfaringer med det offentlige byråkratiet. 1995-01-25.

8
Bleiklie, Ivar
Organizing Innovation. - Los-Senter Notat. - Los-Senteret 5, 20 1995.

9
Bleiklie, Ivar; Marton, Susan; Hanney, Steve
Policy arenas, networks and higher education reform. - LOS-Senter Notat. -
LOS-Senteret 38, 37 1995.

10
Bleiklie, Ivar
The Politics of Higher Education Reform. - LOS-Senter Notat. - LOS-Senteret
16, 18 1995.

11
Blichner, Lars Chr.
Radical Change and Experiental Learning. - IAO, Rapport nr. 37. - Institutt
for Adm. Org. 1995.

12
Elvbakken, Kari Tove
Hygiene som vitenskap; Fra politikk til teknikk. - IAO Notat nr. 23 1995.

13
Erichsen, Vibeke
Anmeldelse av Ulf Torgersen: Profesjoner og offentlig sektor. Tidsskrift for
samfunnsforskning. Universitetsforlaget 3 1995-12. ISSN 0040-716X

14
Erichsen, Vibeke
Betingelser for samarbeid mellom profesjoner. - Institutt for Adm.Org. 17
1995.

15
Erichsen, Vibeke
Health Care Reform in Norway: The End of Profession State? Journal of Health
Politics, Policy & Law. Red. Peterson, Mark A. Duke University Press 1995
20: 3, 718-737 1995. ISSN 0361-6878

16
Erichsen, Vibeke
Profesjonsutvikling og vilkår for samarbeid med andre yrkesgrupper.
Profesjonell sykepleie: Kunnskap - identitet. Bergen 1995.
Sykepleierkongressen, 3.

17
Erichsen, Vibeke
State traditions & medical professionalization in Scandinavia. Health
Profession & the State in Europe. Red. Johnson, Terry; Larkin, Gerald; Saks,
Mike. Routledge 187-199 1995. ISBN 041510631-1

18
Fossum, John Erik
Canadas ø eksperiment avgjøres i Quebec. Bergens Tidende. 1 1995-10-27.

19
Fossum, John Erik
Executive influence in the EU and Canada -  A brief comparative assessment.
1995.

20
Fossum, John Erik
Folkeavstemning i Quebec: Vil Quebec løsrives fra Canada? 1995-10-27.

21
Fossum, John Erik
Folkeavstemningen i Quebec: Hva vil skje videre nå? 1995-10-31.

22
Fossum, John Erik
Folkeavstemningen i Quebec: Hvordan stemmer kvinnene? 1995-10-26.

23
Froestad, Jan
Den offentlige handikappolitikk - Et bidrag til de funksjonshemmedes
frigjøring? Sosialpedagogikk. 61: 7, 3-13 1995. ISSN 0802-4863

24
Froestad, Jan
Faglige diskurser, intersektorielle premisstrømmer og variasjoner i
offentlig politikk - Døveundervisning og handikapomsorg i Skandinavia på
1800-tallet. - Institutt for Adm. og Org. vit., UIB 503 1995.

25
Froestad, Jan
Handikapforskningen i Norge. Likhet och särart - Handikapphistoria i Norden.
Red. Eriksson, Bengt Erik; Törnqviot, Rolf. Bokförlaget Forigraf AB,
Söderkälje 1995 12 1995. ISBN 91-88556-11-5

26
Froestad, Jan
Komparasjonens plass i historisk sosiologisk handikapforskning - noen
refleksjoner. Spesial - Pedagogikk. 10: 1995.

27
Froestad, Jan
Some Reflections on the Role of History and Sociology in Comparative
Research and Theory-Construction. - SEFOS Notat. - SEFOS (Senter for
Samfunnsforskning) 120, 14 bl. 1995-09.

28
Froestad, Jan
The American Tradition of Policy Analysis and the Alternative Program for
"Policy Sciences" - A Comparison. - Rapport nr. 39. - Institutt for Adm.Org.
, UIB 84 1995.

29
Gran, Thorvald
A political Theory of Administrative Innovation. Public Administration as
Agent of Economic Moderniztion. Konferansebok av professor Kouzmin. Red.
Kouzmin 1995.

30
Gran, Thorvald
Gruppeleder forvaltningspolitikk. Bardøla, Geilo 1995-01-04. Nasjonal
Fagkonferanse i Statsvitenskap.

31
Gran, Thorvald
Politikkens organisasjon innen nasjonalstatens rammer. En tolkning basert i
det norske eksemplet. - Notat, Statsbyggingsprosjektet. - Institutt for
Adm.Org. 1995.

32
Gran, Thorvald
Public administration and development. Reflections on the research agenda. -
NFR-rapport 1995-12.

33
Gran, Thorvald
Verdibegrpets institusjonsavhengighet. Hvem skaper og bruker verdier? Dagens
Næringsliv. 1995-002.

34
Halvorsen, Tor
Parliament, Committies and Foreign Affairs. Parliaments and Foreign Policy.
The international and South African Experience. University of Western Cape,
Center for South African Studies, Cape Town, Sør Afrika. 1995-06-02.

35
Halvorsen, Tor; Kovsnes, Olav; Sakslind, Rune
Production Regimes and the Changing Governance of the Firm. The Changing
European Firm. Red. Kristensen; Whitley. Routledge London 1995-11.

36
Halvorsen, Tor
Profesjoner, makt og tillit. - IAO, Notat nr. 25. - Institutt for
Administrasjon og Organisasjons Vitenskap 1995.

37
Halvorsen, Tor
Sektorinteresser eller profesjonssystem?. - TMV/Pensumtjeneste, Oslo 1995.
ISBN 82-13-00281-4

38
Helgesen, Marit
Attføring som diagnostisering eller arbeidsformidling. En sammenligning av
norsk og svensk attføring. Ikke utarbeidet. Sundvollen, Norge 1995-09-28.
2. nasjonale konferanse om marginalisering og integrasjon å arbeidsmarkedet.

39
Jansen, Alf Inge; Karlsen, Tor-Ivar; Osland, Oddgeir
Tjenestemenns kompetanse og kommunenes størrelse. - Instituttets notat- og
rapportserie. - Institutt for Adm.og Org. Vitenskap Nr. 35: 1995.

40
Jensen, Thor Ø.
Bidrag i bok fra konferansen Läkmedelsberoende i et nordisk perspektiv II.
KILEN, Stockholm 1995. Läkmedelsberoende i et nordisk perspektiv II.

41
Jensen, Thor Ø.
Dagens attføringsarbeid i etisk brukerperspektiv. Sosial Trygd. 1995-12.

42
Jensen, Thor Ø.; Bomann-Larsen, Petter; Dalgard, Odd Steffen; Sørensen, Tom
Psykososiale problemer og psykiske lidelser. - Utredning til Sosial- og
helsedepartementet 1995.

43
Jensen, Thor Ø.
The EU Challenge. New Organization and Culture Around Psychotropic
Prescription Drugs in the Nordic Countires. Nordic Alcohol Studies. 12: 1995.

44
Jensen, Thor Øivind
Attføringsetikk i brukerperspektiv. Attføring og arbeid 1996: 1. Norsk
Attføringsforum Haugesund 1995.

45
Jensen, Thor Øivind
Dagens attføringsperspektiv i etisk brukerperspektiv. Sosial Trygd. 1995-12.

46
Jensen, Thor Øivind; Pedersen, Brit; Røe, Ingvild
Prosesser i Oslo kommunes psykiatriprosjekt. prosessanalyse og foreløpige
anbefalinger for DPS i Ullevål sektor : arbeidsrapport 1. - SEFOS Notatserie.
- SEFOS 116, 75 s. 1995.

47
Jensen, Thor Øivind; Pedersen, Brit
"Vi skal ikke vente noe ekstra heller, når vi er så gamle"Brukererfaringer
fra bergenske sykehjem. - SEFOS Notat. - SEFOS, UiB 110, 41, [11] s. 1995.

48
Ludvigsen, Kari
Handikaphistorisk forskning i Norge - Kunnskapsstatus og
nettverksetablering. Lysebu konferansesenter, Institutt for
spesialpedagogikk, UIO 1995-11-06. Seminar om handikaphistorisk forskning i
Norge.

49
Ludvigsen, Kari
Sinnssykereformer og asylpsykiatri i Norge på 1800-tallet. Likhet och
särart. Handikapphistoria i Norden. Fingraf förlag, Södertälje 185-195
Göteborg, august 1991 1995. ISBN 91-88556-11-5 1.a Nordiske Konferansen i
Handikapphistoria.

50
Lægreid, Per; Pedersen, Ove Kai
En Nordisk model for forvaltningspolitikk? Nordiske forvaltningsreformer. Red.
Lægreid, Per; Pedersen, Ove K. Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag 16-23
1995. ISBN 8773923931

51
Lægreid, Per
Feminization of the central public administration. Women in the Nordic
Politics. Closing the Gap. Red. Karvonen, Lauri; Selle, Per. Dartmouth
229-248 1995. ISBN 1855215330

52
Lægreid, Per; Pedersen, Ove Kai
Forvaltningspolitikk i teori og praksis. Nordiske forvaltningsreformer. Red.
Lægreid, Per; Pedersen, Ove K. Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag 7-15
1995. ISBN 8773923931

53
Lægreid, Per; Aarre, Marianne
Lokal lønnspolitikk. Lønnspolitikk i offentlig sektor. Red. Lægreid, Per.
Tano 236-252 1995. ISBN 825183397

54
Lægreid, Per
Lønn som fortent? Bergens Tidende. 1995-09-09.

55
Lægreid, Per; Helgesen, Kjersti; Mjør, Magnus; Borge, Bjørn; Engeset, Bjørn;
Fjærestad, Gro; Alme, Aud Merethe; Savland, Tove Elin
Lønnspolitikk i offenlig sektor. Red. Lægreid, Per. - Tano 295 1995. ISBN
82518-33973

56
Lægreid, Per
Lønnspolitikk i offentlig sektor. Red. Lægreid, Per. - Tano, Oslo 1995.

57
Lægreid, Per; Helgesen, Kjersti
Lønnspolitiske problemoppfatninger og løsningsforslag. Lønnspolitikk i
offentlig sektor. Red. Lægreid, Per. Tano, Oslo 56-78 1995.

58
Lægreid, Per; Helgesen, Kjersti
Lønnspolitiske problemoppfatninger og løsningsforslag. Lønnspolitikk i
offentlig sektor. Red. Lægreid, Per. Tano 55-78 1995. ISBN 825183397

59
Lægreid, Per
Lønnspolitiske reformforsøk i staten. Lønnspolitikk i offentlig sektor. Red.
Lægreid, Per. Tano, Oslo 34-55 1995.

60
Lægreid, Per
Lønspolitiske reformforsøk i staten. Lønnspolitikk i offentlig sektor. Red.
Lægreid, Per. Tano 34-55 1995. ISBN 825183397

61
Lægreid, Per
Modernisering og administrative reformer. - LOS-Senterets rapportserie. -
LOS-Senteret 13, 1995.

62
Lægreid, Per
Modernisering og administrative reformer. Los-senteret, rapport 9609
Universitetet i Tromsø, Tromsø 1995. ISSN 0801-9054 Det sivile samfunn og
moderniseringens dialektikk.

63
Lægreid, Per
Nordiske forvaltningsreformer. Red. Lægreid, Per; Pedersen, Ove K. - Danmark
Forvaltningshøjskoles Forlag 155 1995.

64
Lægreid, Per; Pedersen, Ove K.; Ståhlberg, Krister; Røvik, Kjell Arne;
Jacobsson, Bengt; Jöhnsson, Gert; Eldrud, Anders; Jørgensen, Torben Beck;
Kjær, Peter
Nordiske forvaltningsreformer. Red. Lægreid, Per; Pedersen, Ove K. - Danmark
Forvaltningshøjskoles Forlag 155 1995. ISBN 8773923931

65
Lægreid, Per; Savland, Tove Elin
Personlig lederlønn i staten. - LOS-Senterets Notatserie. - LOS-Senteret 47
1995.

66
Lægreid, Per
Perspektiv på lønspolitikken i staten. Lønnspolitikk i offentlig sektor. Red.
Lægreid, Per. Tano, Oslo 11-33 1995.

67
Lægreid, Per
Perspektiv på lønspolitikken i staten. Lønnspolitikk i offentlig sektor. Red.
Lægreid, Per. Tano 11-33 1995. ISBN 82-518-3397-3

68
Lægreid, Per
Prestasjonsløn i offentleg sektor. Lønnspolitikk i offentlig sektor. Red.
Lægreid, Per. Tano 79-101 1995. ISBN 825183397

69
Michelsen, Svein
Deltakelse på Konferanse om omorganisering av høgre utdanning. 1995.
Konferanse om omorganiseringen av høgre utdanning - føreløpige erfaringer
og framtidsperspektiver.

70
Michelsen, Svein
Deltakelse på SkoleKULTs forskningsseminar. Volda 1995-009. SkoleKULTs
forskningsseminar.

71
Michelsen, Svein
Forskningens rolle i utforming av utdanningspolitikk. Trondheim 1995-11-15.
Forskningens rolle i utformingen av utdanningspolitikk.

72
Michelsen, Svein
Yrkessosialisering, biografi og organisasjon - En undersøkelse av
fagopplæring i norsk verkstedsindustri. - IAO, Rapport nr. 38. - Institutt
for Adm.org. 1995.

73
Offerdal, Audun; Hansen, Tore
Borgere, tjenesteytere og beslutningstakere. (festskrift til Francesco
Kjellberg). Red. Offerdal, Audun; Hansen, Tore. - Tano, Oslo 1995.

74
Offerdal, Audun
Demokrati, deltaking og styring. - Notat skrevet for Kommunenes
Sentralforbund 1995-006.

75
Offerdal, Audun
On Nordic Local Government - Development and Prospects. Regions-
Self-Government - European Integration. Red. Falton, Lubomir. Bratislava:
Slovak Academy of Scinces 1995.

76
Offerdal, Audun
Politics and Problems of Organizational Design in Local Self-Government.
Regions- Self-Government - European Integration. Red. Falton, Lubomir.
Bratislava: Slovak Academy of Scineces 1995.

77
Offerdal, Audun; Aarethun, Thorbjørn
Rekruttering av folkevalde: Plikt, engasjement og karriere. Borgere,
tjenesteytere og beslutningstakere (festskrift til Francesco Kjellberg). Red.
Hansen, Tore; Offerdal, Audun. Tano, Oslo 1995.

78
Offerdal, Audun
Valkamp på tomgang eller klokker og politikk. Bergens Tidende. 1995-09-09.

79
Offerdal, Audun
Verneplikt og karriere. Om rekruttering til kommunestyra i Sogn og
Fjordane. Sluttrapport frå prosjektet "Fråfallet frå kommunestyra i Sogn og
Fjordane". - SEFOS Notat. - UiB: SEFOS 113, 71 s. 1995.

80
Ones, Torunn
Innlegg på Brukerkonferanse. 1995-11-21. Brukerkonferanse,
Hjelpemiddelsentralen i Hordaland.

81
Ones, Torunn
Innlegg på Høringsmøte om hjelpemidler på sansetapsområde. 1995-06-06.
Høringsmøte om hjelpemidler på sansetapsområde. I regi av RTV.

82
Ravneberg, Bodil; Solvang, Per
Funksjonshemmedes organisasjoner og personlig assistanse: Skandinaviske
utviklingstrekk. Frivillig organisering i Norden. Red. Klausen, Kurt Klaudi;
Selle, Per. TANO forlag 17 1995. ISBN 82-518-3361-2

83
Reitan, Therese C.
Hjem, kjære hjem? Hvorfor hjemme er bra, men ikke nødvendigvis best, i
rehabiliteringen av rusmiddelmisbrukere. Nordisk alkoholtidskrift. 12 3, 3
1995. ISSN 0789-6069

84
Reitan, Therese C.
Kommentarer til valgkampen og oppsummering av valgresultat i fra kommune-
og fylkestingsvalg høsten 1995. 1995-09-05.

85
Reitan, Therese C.
Panel av kommentatorer ifra valgkampen. 1995-08-19.

86
Roness, Paul G.
Avskjerming, utfylling, konkurrering og sameining, noen tankar om
strategiar for handtering av teorimangfaldet knytta til
organisasjonsendringar. Tidsskrift for samfunnsforskning. 36: 2, 178-197
1995-06. ISSN 0040-716x

87
Roness, Paul G.
STORTINGET SOM ORGANISATOR. Folkevaldes medverknad ved organiseringa av den
norske sentraladministrasjonen 1946-1993. - TANO 1995 195 1995. ISBN
82-518-3310-8

88
Roness, Paul G.
Struktur og handling ved organisasjonsendringar. Norsk Statsvitenskapelig
Tidsskrift. 1995 11: 3, 159-186 1995-09. ISSN 0801 - 1745

89
Roness, Paul G.
Teoriar om organisering og endring: Kategoriseringar og kategoriar. -
Los-senter notat 1995 4, 49 1995.

90
Sangolt, Linda
To Count or not to Count: Increasing the Visiability of Houshold Labour in
Economic and National Accounting. - LOS-SENTER, Notat nr. 18. - LOS-Senteret
1995.

91
Skauge, Tom; Aarethun, Thorbjørn
Forvaltningstradisjon, forvaltningsteori og vegpris. (Veiprisprosjektet,
Rapport nr. 4). - SEFOS Notat 110, 1995.

92
Strand, Torodd; Grendstad, Gunnar
Organizational types and ledership roles. - LOS-SENTERET 30 1995.

93
Sætren, Harald
Om å etablere et tettere samarbeid om dr.gadsutdanning i Norden blant
statsvitenskaplige institusjoner. Sønderborg, Danmark 1995-01-23. Konferanse
om å etablere et tettere samarbeid om dr.gradsutdanning i Norden blant
statsvitenskaplige institusjoner.


<- forrigeinnholdneste ->