Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Alsaker, K
Kvinners opplevelser når de bryter ut av et mishandlingsforhold - et
oppfølgende studie over 6 måneder (cand.polit.). - UiB 1995.

2
Andersen, M
En studie av livskvalitet hos pasienter med leggsår i Bergen kommune
(cand.polit.). - UiB 1995.

3
Bondevik, M
Hva innebærer helserelatert livskvalitet for hjerneslagspasienten?
Scanmedica II/1995. 3 Bergen 1995. Scanmedica II - Tverrfaglig konferanse.
Tema: Hjerneslagakutt behandling og rehabilitering.

4
Bondevik, M
Livskvalitet og de eldste gamle. Hva oppleves som viktig? Scanmedica I/1995.
3 Bergen, 29-31 mars 1995. Scanmedica I - Tverrfaglig konferanse. Tema:
Livskvalitet.

5
Bondevik, M
Senior med krefter til tusen. Sykepleien. 20, 16 1995. ISSN 0802-9776

6
Bondevik, M; Skogstad, A
The oldest Old and Activities of Dayly Living. Scand J Car Sci. 9: 40-44
1995. ISSN 0283-9318

7
Brekke, V
Kvinnelege alkoholikarars identitet og integritet sett i eit psykososialt
perspektiv (cand.polit.). - UiB 1995.

8
Burckhardt, C; Hanestad, BR
Quality of life issues in nursing research. Quality of Life Research, Volum
4. 403 1995. ISSN 0962-9343

9
Dellhag, B; Burckhardt, CS
Predictors of hand function in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis
Care Res. 8: 16-20 1995.

10
ERGHO,
Choosing a health outcome measurement instrument. Leaflet. - The European
Research Group on Health Outcome Measures (ERGHO) 1995.

11
Faugstad, AS; Hanestad, BR
Perception of quality of life before and after coronary artery bypass
grafting (CABG). Quality of Life Research, Volum 4. 423 1995. ISSN 0962-9343

12
Faugstad, AS
Selvrapportert livskvalitet - En intervensjonsstudie av pasienter med
ischemisk hjertesykdom som gjennomgår operativ behandling (cand.polit.). -
UiB 1995.

13
Fjelland, R; Gjengedal, E
Vitenskap på egne premisser. Vitenskapsteori og etikk for helsearbeidere.
(Videreføring av: Sykepleie som vitenskap, 1990). - Ad Notam Gyldendal, Oslo
201 1995. ISBN 82-417-0455-0

14
Fotland, AM
Mening i eldre år - En undersøkelse av sammenhenger mellom gamles
opplevelser av mening i livet og subjektiv helse og funksjonsevne blant
hjemmeboende (cand.polit.). - UiB 1995.

15
Haltbakk, J
Oversettelse og validering av incontinence stress index (cand.polit.). - UiB
1995.

16
Haltbakk, Johannes
Oversettelse og validering av Incontinence Stress Index. 1995. Temadag.
Institutt for samfunnsmedisinske fag. Seksjon for     sykepleievitenskap.
Universitetet i Bergen. Seksjon for sykepleievtienskap, UiB. Haukeland
sykehus. Store aud.

17
Haltbakk, Johannes
Oversettelse ov validering av Incontinence Stress Index. - Universitetet i
Bergen 151 s. Bergen 1995.

18
Hanestad, BR
Gjensidig forståelse mellom praksisfeltet og forsker - en betingelse for
gjennomføring av sykepleieforskning. Sykepleien. 83: 52-54 1995. ISSN
0802-9776

19
Hanestad, BR
Måling av livskvalitet - hvordan foreta et godt valg av skjema? Sykepleien.
83: 56-59 1995. ISSN 0802-9776

20
Hanestad, BR
Om framtidens sykepleie. Framtidens sjuksköterska : Tio internationellt
ledande sjuksköterskor om framtidens omvårdnad. Red. Segesten, K. Liber
Utbildning, Stockholm 84-92 1995. ISBN 91-634-1442-2

21
Hanestad, BR
Tema Diabetes: Forskning om livskvalitet. Sykepleien. 83: 26-29 1995. ISSN
0802-9776

22
Hanestad, BR; Graue, Marit
To maintain quality of life and satisfactory metabolic control in Type II
diabetes patients - one and the same? Quality of Life Research, Volum 4. 436
1995. ISSN 0962-9343

23
Haugland, BØ
Mestringsressurser og helsestatus - En empirisk undersøkelse av personer
med revatorid artritt (cand.polit.). - UiB 1995.

24
Hedin, PJ; Hamne, M; Burckhardt, CS; Engström-Laurent, A
The Fibromyalgia Impact Questionnaire. A Swedish translation of a new tool
for evaluation of the fibromyalgia patient. Scand J Rheumatol. 24: 69-75
1995. ISSN 0300-9742

25
Hosie, J; Wicklund, I
Managing hypertension in general practice: Can we do better? J Hum Hypertens.
9: S15-S18 1995.

26
Jovanovic, A; Dunjic, D; Aleksandrik, B; Lindstrøm, TC
Psychological profile of prisoners of war whose close family members were
killed in war prison. Book of Abstracts. Bergen, 28.-30. august 1995.
Conference of the European Health Psychology Society: The Social Dimension
In Health. 9.

27
Jovanovic, A; Pejovic, M; Lindstrøm, TC
Regenerative family typology of patients with posttraumatic stress disorder
(PTSD). Book of Abstracts. Bergen, 28.-30. august 1995. Conference of the
European Health Psychology Society: The Social Dimension In Health. 9.

28
Kongsli, K; Nordtvedt, P; Gjengedal, E; Brekke, R; Karlsson, B; Erdal, B
Etikk og sykepleie. - Norsk sykepleierforbund Faghefte 3.95, 34 s. 1995. ISBN
82-7269-082-9

29
Lindstrøm, TC
Anxiety and adaptation in bereavement. Anxiety, Stress and Coping. 8:
251-261 1995. ISSN 1061-5806

30
Lindstrøm, TC; Flatås, AS
Behavior modification intervention with incontinent children. Book of
Abstracts. Athen, 6.-9. June 1995. International Nursing Congress. Quality
in Nursing: Realities and Visions.

31
Lindstrøm, TC
Biological manifestations of bereavement in relation to coping and age.
Psychotraumatology 1945-1995. Book of Abstracts. Paris, 7.-11. May 1995.
European Conference on Traumatic Stress. 4.

32
Lindstrøm, TC
Etne-bygden i arkeologisk perspektiv. Ekskursjonsrapport. - UiB, Arkeologisk
Institutt 1995.

33
Lindstrøm, TC
Experiencing the presence of the dead: Discrepancies in "the sensing
experience" and their psychological concomitans. Omega. Journal of death and
dying. 31: 11-21 1995. ISSN 0305-0483

34
Lindstrøm, TC
Gravhaugene ved Halsnøy kloster. Ekskursjonsrapport. - UiB, Arkeologisk
Institutt 1995.

35
Lysne, WL
Den substantive teori om uvissheit tilknytta forplantningsevne og
svangerskap hjå kvinner som har gjennomgått spontanabort (cand.polit.). -
UiB 1995.

36
Nortvedt, Monica Wammen; Myhr, Kjell-Morten; Nyland, Harald; Riise, Trond;
Hanestad, Berit Rokne
Multippel sclerose og livskvalitetsforskning. Sykepleien. 83: 52-53 1995. ISSN
0802-9776

37
Quarnstrøm, U
Die Entwicklung der Pflegebildung in Norwegen, Schweden und Finnland - eine
theoretische Bertrachtung. Pflegebildung und Pflegetheorien. Red.
Mischo-Kelling, M; Wittneben, K. Urban & Scharzenberg, München - Wien -
Berlin 1995.

38
Quarnstrøm, U
Euthanasia - How to die. A challenge for living. Red. Corless, IB; Germino,
BB; Pittman, MA. Jones and Barlett Publishers, Boston, London 1995.

39
Rannestad, T
Livskvalitet og helse hos kvinner med underlivsplager (cand.polit.). - UiB
1995.

40
Rustøen, T
Hope and quality of life in cancer patients - Important issues in Nursing
Practice and Research. Quality of Life Research. 4: 5, 479 1995.

41
Rustøen, T
Hope and quality of life - two central issues for cancer patients. A
theoretical analysis. Cancer Nursing. 18: 5, 355-362 1995.

42
Rustøen, T; Pedersen, I
Hope in cancer patients - an important issue. The European Journal of
Cancer, Volum 31A (Suppl) 5. S295 Paris 1995-10-29. The European Conference
on Clinical Oncology, Cancer Research and Cancer Nursing.

43
Rustøen, T
Håp og livskvalitet hos mennesker med kreft. 6 Bergen 1995-03-29.
Scanmedica, Tverrfaglig konferanse.

44
Rustøen, T
Porskningsprosjektet håp og livskvalitet hos mennesker med kreft.
Kreftsykepleien. 11 2, 2-12 1995.

45
Rustøen, T
The role of the nurse in promoting quality of patient's life. Bled, Slovenia
1995-05-12. The Organisation of European Cancer Institute Conference on
Cancer and Quality of Life.

46
Smith-Strøm, H
Effekt av, kostnader knyttet til, og tilfredshet med to ulike typer
sårbehandling. Intervensjonsstudie av pasienter med leggsår, utført i
hjemmesykepleien (cand.polit.). - UiB 1995.

47
Sægrov, S
Håpet hos mennesker med revmatoid artritt (cand.polit.). - UiB 1995.

48
Valde, Ø
Bensår og ernæring (cand.polit.). - UiB 1995.

49
Vevatne, K
Opplevelser knyttet til bevisst ønske om egen død - Selvmordsforsøk
(cand.polit.). - UiB 1995.

50
Wahl, AK
Livskvalitet og mestring hos pasienter med psoriasis. 10 Bergen 1995.
Tverrfaglig konferanse. Tema: "Livskvalitet". "Scandmedica I-95".

51
Wahl, AK
Quality of life and coping in patients with psoriasis. Quality of Life
Research. 4: 5, 501 1995.

52
Wicklund, B
Hypertension. Quality of Life and Pharmacoeconomics in Clinical Trials. 2nd.
ed. Red. Spilker, B. Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia 893-902 1995.


<- forrigeinnholdneste ->