Det juridiske fakultet

Institutt for offentlig rett

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Aall, Jørgen
Rettergang og menneskerettigheter. - Universitetsforlaget 1-556 1995. ISBN
82-00-22415-5

2
Aall, Jørgen
Straffeprosess, sivilprosess og menneskerettigheter. JUSSENS VENNER. Red.
Falck, Preben; Harborg, Henning. Universitetsforlaget 1995 3, 144-158
1995-03-20. ISSN 0022-6971

3
Andersen, Lars-Kaspar
Kommentar til eksamensbesv.teori vår 94/praktikum vår 92. Eksamensoppgaver
og besvarelser med kommentarer 1.avd. Red. Borge, Frode A.; Nataas, Vegard;
Klausen, Roar. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 55-59, 150-157 1995. ISBN
82-7674-084-7

4
Askeland, Bjarte
Når skal en tvungen gjeldsordning vare lenger enn fem år?. Universitetet i
Bergen, Det juridiske fakultets skriftserie 57, 1-42 1995-07-03. ISSN
0801-809X

5
Bernt, Jan Fridthjof
Den europeiske menneskerettskonvensjonen og norsk forvaltningsrett. JUSSENS
VENNER. Red. Falck, Preben; Harborg, Henning. Universitetsforlaget 1995 3,
159-188 1995-03-20. ISSN 0022-6971

6
Bernt, Jan Fridthjof
Justification for Involuntary Care and Treatment. The Patient's Right to
Treatment. Justifications for Involuntary Care and Treatment. Juridisk
fakultet, Jan Fridthjof Bernt 1-12 Tromsø 1995-06-29. XXI International
Congress of Law and Psychiatry.

7
Bernt, Jan Fridthjof
Rettsdogmatikkens metode og rettspolitikkens muligheter. KRITISK JUSS. Red.
Berg, Jens Petter. Rettspolitisk Forening 22 1-1995, 10-38 1995. ISSN
0804-7375

8
Bernt, Jan Fridthjof
RETTSSYSTEMET. Aschehoug og Fyldendals STORE NORSKE leksikon. Red. Gisle,
Jon. KUNNSKAPSFORLAGET 17-38 1995. ISBN 82-573-0675-4

9
Bernt, Jan Fridthjof
STAT, KOMMUNE, OFFENTLIGE MYNDIGHETER. Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE
leksikon. Red. Gisle, Jon. KUNNSKAPSFORLAGET 80-116 1995. ISBN 82-573-0675-4

10
Borge, Frode A.
Kommentar til eksamensbesv. teori vår 93/praktikum høst 93. Eksamensoppgaver
og besvarelser med kommentarer 1. avd. Red. Borge, Frode A.; Nataas, Vegard;
Clausen, Roar. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 93-95, 115-121 1995. ISBN
82-7674-084-7

11
Brudvik, Arthur J.; Gundersen, Fridtjof Frank
JUS FOR ØKONOMER 5.utg. Red. Gundersen, Fridtjof Frank. - Fr. Fr. Gundersens
Forlag 484 1995-07-10. ISBN 82-90961-10-3

12
Brudvik, Arthur J.
SKATTERETT for næringsdrivende 18. utg. Red. Brudvik, Arthur J. -
Bedriftsøkonomens Forlag AS 7-704 1995-01-03. ISBN 82-7037-880-1

13
Brudvik, Arthur J.
SKATTERETT for økonomer, 5.utg. Red. Brudvik, Arthur J. - Bedriftsøkonomens
Forlag A/S 7-304 1995-01-06. ISBN 82-7037-882-8

14
Brudvik, Arthur J.
SKATTERETT Oppgavesamling med løsningsforslag 9. utg. Red. Brudvik, Arthur
J. - Bedriftsøkonomens Forlag A/S 11-243 1995-01-22. ISBN 82-7037-883-6

15
Bårdsen, Arnfinn
Forenklet rettergang i gjeldssaker - en inkurie i tvistemålsloven pgf. 322
fjerde ledd. LOV OG RETT. Red. Kjønstad, Asbjørn. UNIVERSITETSFORLAGET
3/1995, 208-211 1995. ISSN 0024-6980

16
Doublet, David Roland
Rett vitenskap og fornuft. - Alma Mater forlag AS 7-556 1995-06-13. ISBN
82-419-0170-4

17
Doublet, David Roland
Rettens normative legitimitet. Rättsliga kulturer och normativa strukturer.
Lund Universitet 1-29 Lund Universitet, Lund 1995. Nordisk Rättssociologiskt
Forum 25.-27.08.95.

18
Eeg, Thomas
Kommentar til eksamensbesvarelse - høst 94. Eksamensoppgaver og besvarelser
med kommentarer 2. avd.jus. Red. Frantzen, Torstein. Fagbokforlaget
Vigmostad & Bjørke AS 74-82 1995-10. ISBN 82-7674-181-9

19
Einarsen, Terje
Bokanmeldelse: Eli Fisknes: Utlendingssloven med kommentar. Tidsskrift for
Rettsvitenskap. Red. Stuevold Lassen, Birger; Aarbakke, Magnus. SCANDINAVIAN
UNIVERSITY PRESS 2-3/95, 473-475 1995. ISSN 0040-7143

20
Einarsen, Terje
Discrimination and Consequences for the Position of Aliens. Nordic Journal
of International Law (Acta scandinavica juris gentium). Martinus Nijhoff
Publishers 3/1995, 429-452 1995. ISSN 0902-7351

21
Einarsen, Terje
The Legal Condition of Refugees in Norway. Journal of Refugee Studies. Red.
Zetter, Roger. Oxford University Press 277-297 1995.

22
Frantzen, Torstein
Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum - høst 1993. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer 2. avd.jus. Red. Frantzen, Torstein.
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 153-158 1995-10. ISBN 82-7674-181-9

23
Husabø, Erling Johannes
Aktiv dødshjelp - er det behov for nye regler? Kronikk. AFTENPOSTEN.
1995-01-31.

24
Husabø, Erling Johannes
Sjølvmord i norsk rett. OMSORG - Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin.
Red. Husebø, Stein. Rådet for omsorg for alvorlig syke og døende/Den Norske
Kreftfor. 12 13-15 1995-03.

25
Husabø, Erling Johannes
Strafferetten og menneskerettane. JUSSENS VENNER. Red. Harborg, Henning;
Falck, Preben. UNIVERSITETSFORLAGET 3, 129-143 1995. ISSN 0022-6971

26
Lehmann, Sjur
Kommentar til eksamensbesv. praktikum-vår 94. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommenrarer 2.avd.jus. Red. Frantzen, Torstein.
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 32-36 1995-10. ISBN 82-7674-181-9

27
Lunde, Tore
Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum - vår 93. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer 2. avd. jus. Red. Frantzen, Torstein.
Fagbokforlaget Vignostad & Bjørke AS 111-116 1995-10. ISBN 82-7674-181-9

28
Matningsdal, Magnus
Anden del. Forbrydelser - div.kapitler. STRAFFELOVEN Kommentarutgave. Red.
Matningsdal, Magnus; Bratholm, Anders. UNIVERSITETSFORLAGET AS 495+93 (reg)
1995. ISBN 82-00-02828-3

29
Matningsdal, Magnus
Straffeloven (revidert utgave)(Karnov kommenterte lover). Red. Lødrup, Peter;
Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. - KARNOV FORLAG AS 5-474 1995. ISBN
82-91511-40-3

30
Matningsdal, Magnus
To-instansreformen. JURISTKONTAKT. Red. Storrødvann, Tove. Juristforbundets
Forlag 29 9-10, 2-8, + 17 1995.

31
Mellbye, Halfdan
Kommentar til eksamensbesvarelse teori - høst 94. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer 2. avd. jus. Red. Frantzen, Torstein.
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 93-96 1995-10. ISBN 82-7674-181-9

32
Mæland, Henry John
Innføring i alminnelig strafferett. - Justian A.S 7-263 1995-09. ISBN
82-91641-00-5

33
Mæland, Henry John; Strandbakken, Asbjørn
Reformer innen injurielovgivningen NOU 1995:10. - Statens
Forvaltningstjeneste 5-88 1995-03-21. ISBN 82-583-0337-6

34
Mæland, Henry John
Ærekrenkelser. Straffeloven Kommentarutgave: Kap. 23. Red. Matningsdal,
Magnus; Bratholm, Anders. Universitetsforlaget 629-661 1995. ISBN
82-00-02828-3

35
Oma, Arild
Kommentar til eksamensbesvarelse teori-vår 94. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer 2. avd. jus. Red. Frantzen, Torstein.
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 51-57 1995-10. ISBN 82-7674-181-9

36
Oma, Arild
Kommentar til eksamensbesvarelse teori - våren 1992. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer, 1. avd. jus. Red. Borge, Frode A.; Nataas,
Vegard; Klausen, Roar. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 166-171 1995. ISBN
82-7674-084-7

37
Oma, Arild
Kommentarer til praktikum, vår 1994. Eksamensoppgaver og besvarelser
m/kommentarer 1. avd. Red. Borge, Frode A.; Nataas, Vegard; Clausen, Roar.
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 38-44 1995. ISBN 82-7674-084-7

38
Rasmussen, Ørnulf
Alminnelige rettsgrunnsetninger. JUSSENS VENNER. Red. Auren, Ervin B.;
Smith, Terese; Falck, Preben. Universitetsforlaget 1995 5, 301-312 1995. ISSN
0022-6971

39
Rasmussen, Ørnulf
Forholdsmessighetsprinsippet i forvaltningsretten. LOV OG RETT Norsk
juridisk tidsskrift. Red. Kjønstad, Asbjørn. Universitetsforlaget 307-322
1995.

40
Sinding Aasen, Henriette
anmeldelse: Tove Stang Dahl: Pene piker haiker ikke - artikler om kvinne
rett, strafferett og velferdsstat. Tidsskrift for Rettsvitenskap. Red.
Stuevold Lassen, Birger; Aarbakke, Magnus. SCANDINAVIAN UNIVERSITY PRESS 108
4/1995, 728-739 1995. ISSN 0040-7143

41
Sinding Aasen, Henriette
Fosterdiagnostikk og rettferdighet: Et kvinne- og menneskerettslig
perspektiv. "Den sociale dimension i kvinderetligt perspektiv". Red.
Ketscher, Kirsten; Lindgård, Jytte; Nilsen, Ruth. Jurist- og
Økonomforbundets Forlag 215-235 1995.

42
Stornes, Audun
Kommentar til eksamensbesvarelse teori- vår 1993. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer 2. avd. jus. Red. Frantzen, Torstein.
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 131-137 1995-10. ISBN 82-7674-181-9

43
Strandbakken, Asbjørn
Ekteskapsloven (Norsk Lovnøkkel). Red. Ertzaas, Ulf. - ad Notam Gyldendal
3-175 1995. ISBN 82-417-0542-5

44
Strandbakken, Asbjørn
Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum - vår 1993. Eksamensopppgaver og
besvarelser med kommentarer 1.avd. Red. Borge, Frode A.; Nataas, Vegard;
Clausen, Roar. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 78-86 1995. ISBN
82-7674-084-7

45
Strandbakken, Asbjørn
Kommentar til eksamensbesvarelse teori nr. 2-høst 1992. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer 2. avd. jus. Red. Frantzen, Torstein.
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 204-212 1995-10. ISBN 82-7674-181-9

46
Strandbakken, Asbjørn
Kommentarer til eksamensbesvarelser 4. avd. teori. Injuria - tidsskrift for
juridiske studenter i Bergen nr.5/95. Red. Borge, Henning. Juristforeningen
i Bergen 60-64 1995-10.


<- forrigeinnholdneste ->