Psykologisk fakultet

Institutt for klinisk psykologi

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Arefjord, Kjersti; Hallaråker, Eli; Havik, Odd; Mæland, John Gunnar
Does a good marital relationship protect against depression during a severe
life event? The 9th Conference of the European health Psychology Society.
The social Dimension in Health. Bergen, Norway 1995-08-28. The 9th
Conference of the European Health Psychology Society.

2
Berg, E.; Kvale, Gerd
The psychologist and dentist as co-therapists in the treatment of
odontophobia. Abstract #55. Bergen 1995-08-28. The 9th Conference of the
European Health Psychology Society.

3
Bjørkly, Stål
Clinical application of the scale for prediction of aggression and
dangerousness in psychotic patients. - Book of abstracts, XXI International
Congress on Law and Ment 1995-06-25.

4
Bjørkly, Stål
Diagnosis and prediction of intra-institutional aggressive behavior in
psychotic patients. - Institutt for klinisk psykologi 1995.

5
Bjørkly, Stål
Open-area seclusion in the long-term treatment of aggressive and disruptive
psychotic patients, an introduction to a ward procedure. Psychological
reports. 76: 147-157 1995.

6
Bjørkly, Stål
Prediction of aggression in psychiatric patients: A review of prospective
prediction studies. Clinical Psychological Review. 15: 475-502 1995.

7
Bjørkly, Stål
Stopp volden - Teori og praksis. - Dagbladet 1995-03-28.

8
Bjørkly, Stål
Trauma and violence: The role of early abuse in the aggressive behavior of
two violent psychotic women. Bulletin of the Menninger Clinic. 59: 205-220
1995.

9
Grova, Bjørg
Sleep patterns and sleep behaviour in a longitudinal perspective. Book of
Abstracs.7th European Conferance on Developmental Psychology. Krakow, Polen
448 Krakow, Polen. 1995. ISBN 83-86813-01-6 The 7th European Conference on
Developmental Psychology.

10
Hallaråker, Eli; Arefjord, Kjersti; Havik, Odd; Mæland, John Gunnar
The wife of the MI-patient: Does social support moderate depression? The 9th
Conference of the European Health Psychology Society. The social Dimension
in Health. Bergen, Norway 1995-08-28. The 9th Conference of the European
Health Psychology Sosiety.

11
Haugland, Bente Storm
The influence of alcohol abuse, sosioeconomic level and psychological
symptoms on family competence in alcohol abuse in families. Mexico
1995-10-25. World family Therapy Congress. 7.

12
Hestad, Knut; Updike, M.; Selnes, O.A.; Royal III, W.
Cognitive sequelae of repeated head injury in a population of intravenous
drug users. Scandinavian Journal of Psychology. 36: 246-255 1995.

13
Håland, Wenche
Den psykiske siden ved kronisk sykdom. Samspillet mellom individ,
omgivelser og samfunn. Bergen/Hordaland Parkinsonforening, v/leder Ingebjørg
Normann. Bergen Airport Hotel 1995-10-14. Parkingsonseminar: "Vi takler
hverdagen med Parkinson ".

14
Håland, Wenche
Oppdragelse og moral. Bergens Tidende. 26 1995-03-16.

15
Håland, Wenche
Psykologiske synspunkter på moralutvikling som grunnlag for etiske
holdninger. NESH. Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsfag og
humaniora. Skriftserie. Red. Elgesen, Dag; Paulsen, Jens Erik. NESH 23-33
1995-04. ISBN 82-7682-005-0

16
Håland, Wenche
Psykologutdanningens og psykologifagets status i Norge anno 1995. Københavns
universitet Københavns universitet, Inst. for klinisk psykologi 1995-04-21.

17
Håland, Wenche
Substainable Development and the concept of need. Professor Gunnar Adler
Karlsson Capri 1995-07-03. Conference on Environmental Politics.

18
Håland, Wenche
Veilederen som rollemodell. Universitetet i Tromsø, Psykologiseksjonen.
1995-09-13. Nasjonal konferanse om veiledning.

19
Håland, Wencke
Kjærlighet - håpets grunnvoll? Omsorg. Nordisk Tidsskrift for Palliativ
Medisin. 4, 1995.

20
Håland, Wencke
Om behov. Bærekraftig utvikling - om utviklingens mål og bærekraftens
betingelsr. Red. Lafferty, W.M.; Langhelle, O. Ad notam 59-76 1995.

21
Kvale, Gerd
Får engstelige cancerpasienter mer omfattende behandlingsbivirkninger?
Göteborg 1995-05-19. Nordiska Konferensen i Psykosocial Onkologi. 5.

22
Kvale, Gerd; Berg, E.
Validation of commonly applied screening instruments for odontophobia. #54.
Bergen, Norway 1995-08-28. The 9th Conference of the European health
Psychology Society.

23
Monsen, Sissel Bugge
Aldersdemens og seksualitet. Basis. 5: 40-42 1995.

24
Mølstad, E.; Havik, Odd; Barth, K.; Nielsen, Geir Høstmark; Rogge, H.;
Skåtun, M.
En sunn sjel i en sunn kropp? Forandring i kroppsforhold etter korttids
dynamisk psykoterapi. Tidsskrift for norsk psykologforening. 32: 220-231
1995.

25
Nielsen, Geir Høstmark; Wormnes,  Bjørn
Fear of dental treatment: When exposure therapy is not enough. Institutt for
klinisk psykologi 1995.

26
Nielsen, Geir Høstmark
Om utdanningen av psykologer. Bergens Tidende. 1995-04-04.

27
Nielsen, Geir Høstmark
Psykiatrien mot år 2000. Adresseavisen. 1995-11-10.

28
Nielsen, Geir Høstmark
Psykologutdanningen i Bergen: Utviklingen de første 25 år. - Katarsis 1, 4-5
1995.

29
Nilsen, C. M.
Dropout: The number one challenge in treatment of self-referred
odontophobic patients. Abstract #56. Bergen, Norway 1995-08-28. The 9th
Conference of the European Health Psychology Society.

30
Nordhus, Inger Hilde
En kritisk analyse av livskvalitetsbegrepet i aldersforskningen. Scanmedica
-95. Livskvalitet. Norges Forskningsråd/Universitetet i Bergen. 7 1995.
Scanmedica I -95. Livskvalitet.

31
Nordhus, Inger Hilde
Health in old age. Abstract #24. Bergen, Norway 1995-08-28. The 9th
Conference of the European Health Psychology Society.

32
Nordhus, Inger Hilde; Nielsen, Geir Høstmark
Pasientrettigheter, kvalitetssikring og etikk i arbeid med aldersdemente.
Tidsskrift for Norsk psykologforening. Red. Axelsen, Eva 32: 1, 8-14 1995.
ISSN 0332-6470

33
Nordhus, Inger Hilde
Patterns of co-disability: Indicators of mental health functioning in the
frail elderly. Abstract #26. Universitetet i Bergen /The European Health
Society. Bergen, Norway 1995. The 9th Conference of the European Health
Psychology Society.

34
Nordhus, Inger Hilde
Profesjonalitet i arbeid med aldersdemente. Abstract #31.
Sosialdepartementet, Helse- og sosialtjenesten. Bergen, Norge 1995-01-05.
Landskonferanse om aldersdemens.

35
Seltzer, Wencke J.
Editorial. The International Connection. International Family Therapy
Association 8: 2, 1995.

36
Seltzer, Wencke J.
Family Culture, Universal Mythology and the Magic of Narrative
Construction. The child and her/his Family in Therapy. Family Culture,
Universal Mythology and the Magic of Narrative Construction. The Child and
his/her family in therapy. The Congress Secretariat Mexico 1995. World
Family Therapy Congress. 7.

37
Seltzer, Wencke J.
Studies of a psychocultural approach to families in therapy. - Insitutt for
klinisk psykologi 1995.

38
Seltzer, Wencke
Editorial. The International Connection. International Family Therapy
Association. 8: 1, 1995.

39
Skjerve, Jan
Bidrag til "Utredning av de faglige forutsetningene for arbeid med ungdom
plassert etter barnevernlovens paragrafer 4-24 og 4-26.". - Barne- og
familiedepartementet, Oslo. 1995.

40
von der Lippe, Annie; Nielsen, Geir Høstmark
Harald Schjeldrup. Et tilbakeblikk ved 100-årsdagen for hans fødsel.
Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 32: 395-400 1995.

41
Winje, Dagfinn; Ulvik, Annicken
Confrontations with reality: Crisis intervention services to traumatized
families after a scoolbus accident in Norway. Journal on Traumatic Stress.
Red. Green, Bonnie L. Plenum 8: 3, 1995. ISSN 429-444

42
Wormenes, Bjørn; Nielsen, Geir Høstmark
Hypnosis in Norway. History and present role. Upublisert manus. 13 1995.

43
Wormnes, Bjørn
Bruk av hypnose ved prestasjonsangst og arbeide med topp-prestasjoner.
(Upuplisert manus). - Institutt for klinisk psykologi 19 1995.

44
Wormnes, Bjørn
Hypnosis in integrated treatment of dental fear. 1-14 San Fransisco, USA
1995. The society for Clinical and Experimental Hypnosis. 45 årlige
konferanse.

45
Wormnes, Bjørn
Hypnosis in working with performance anxiety and peak performance. 1-13 San
Fransisco, USA 1995. The Society for Clinical and Experimental Hypnosis. 45
årlige konferanse.

46
Wormnes, Bjørn
Mestring av angst gjennom systematisk eksponeringstrening. -
Eksponeringstrening. - Institutt for klinisk psykologi 1-18 1995.

47
Wormnes, Bjørn
Motparadoks i familieterapi. Erfaringer etter systematisk utprøving.
Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 32: 1032-1039 1995.


<- forrigeinnholdneste ->