Det samfunnsvitenskapelige fakultet

SEFOS - Senter for samfunnsforskning

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Aarethun, Thorbjørn
     UiB: SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Skauge, Tom
     UiB-SV: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Bompengeringen i Bergen : organisering og verdigrunnlag (Rapport nr. 2
     fra Vegprisprosjektet)
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  103
Side(r): 57 bl.
Språk:  nor
PublID: r96003414
StatKat: f
LokalK: TY

2
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Aarethun, Thorbjørn
     UiB: SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Skauge, Tom
     UiB-SV: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tittel: Vegprising - institusjonelle forhold : datamateriale fra vegprisprosje
     kter i Nederland og Storbritannia (Rapport 1 fra prosjektet Veipris -
     institusjonelle forhold)
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  104
Side(r): (flere pag.)
Språk:  nor
PublID: r96003415
StatKat: f
LokalK: TY

3
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Andersson, Mette
Tittel: Det er ingen som kjenner meg : unge enslige flyktninger i eksil. (Knyt
     tet til "IMER-Programmet UiB, internasjonal migrasjon og etniske relas
     joner".)
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  108
Side(r): 159 s.
Utgiver: UiB
Språk:  nor
PublID: r96003418
StatKat: f
LokalK: IMER

4
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Berg, Nina
Tittel: Endrede arbeidsvilkår i norsk oljeindustri : perioden 1990-1993 (tilkn
     yttet prosjekt med tittel: "Framtidas oljearbeidsplass")
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  98
Side(r): 24 bl.
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r96003397
StatKat: f
LokalK: ALF
ProID:  p96000007

5
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Borge, Baard
Tittel: Attføring i to velferdsstatspolitiske systemer. En komparativ studie a
     v politikk og velferdsutvikling på feltet yrkesrettet attføring i Norg
     e og Tyskland
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  106
Side(r): 15 bl.
Utgiver: Senter for samfunnsforskning, UiB
Språk:  nor
PublID: r96003392
StatKat: f
LokalK: TAF
ProID:  p96000007

6
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Borge, Baard
     UiB: SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Homme, Anne Dåsvatn
     UiB: SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Lorentzen, Anne
     UiB: SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Fra terapeut til formidler : sluttrapport fra prosjektet "Kompetanse i
     nnenfor attføringsapparatet"
Serie:  SEFOS-notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  99
Side(r): X, s. 5-130, 40,
Utgiver: Senter for samfunnsforskning, UiB
Språk:  nor
PublID: r96003394
StatKat: f
LokalK: TAF
ProID:  p96000007

7
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Borge, Baard
     UiB: SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Homme, Anne Dåsvatn
     UiB: SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Medforf: Lorentzen, Anne
     UiB: SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Kompetanse innenfor attføringsapparatet - om personalia og arbeidsmilj
     ø for rettledere innen attføringsfeltet
Serie:  SEFOS-notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  99
Side(r): 65, [12] s.
Utgiver: Senter for samfunnsforskning, UiB
Språk:  nor
PublID: r96003388
StatKat: f
LokalK: TAF
ProID:  p96000007

8
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Drejer, Eli
Tittel: Interesser og identitet : ein analyse av Funksjonshemmedes fellesorgan
     isasjon i perioden 1950 til 1990
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  95
Side(r): 179 s.
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r96003376
StatKat: f
LokalK: FHF
ProID:  p96000006

9
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Fladstad, Torunn
Tittel: Mestring og mening : unge vietnameseres historier om sine liv. (Bygger
     på forfatterens hovedoppgave i sosialantropologi, UiB 1992)
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  1001
Side(r): 169 s.
Utgiver: UiB
Språk:  nor
PublID: r96003417
StatKat: f
LokalK: IMER
ProID:  p95000907

10
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Fossgard, Eldbjørg
Tittel: Holdningsbegrepet anvendt i studiet av arbeidsliv
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  97
Side(r): 22 s.
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r96003396
StatKat: f
LokalK: ALF
ProID:  p96000007

11
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Gill, Veena
Tittel: Politisk deltakelse blant innvandrerkvinner i Norge - en forstudie
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  101
Side(r): 30 bl.
Utgiver: UIB: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r96003420
StatKat: f
LokalK: Annet

12
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Hansen, Astrid L.
Tittel: Overgangen fra arbeid til uførepensjon : sannsynligheten for å bli ufø
     repensjonert ved klare vs. diffuse diagnoser
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  100
Side(r): 80 s.
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r96003389
StatKat: f
LokalK: TAF
ProID:  p95000824

13
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Homme, Anne Dåsvatn
Tittel: Yrkesmessig attføring og sosialt arbeid - statlig profesjonsutvikling?
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  105
Side(r): 16 bl.
Utgiver: UiB: SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Språk:  nor
PublID: r96003391
StatKat: f
LokalK: TAF
ProID:  p96000007

14
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Ones, Torunn
Tittel: Syns- og hørselshemmedes erfaringer med tekniske hjelpemidler og formi
     dlingsapparatet
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  107
Side(r): 65 s.
Utgiver: Senter for samfunnsforskning
Språk:  nor
PublID: r96003382
StatKat: f
LokalK: FHF
ProID:  p96000006

15
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Ones, Torunn
Tittel: Synshemmede som brukere av tekniske hjelpemidler
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  96
Side(r): 44 s.
Utgiver: Senter for samfunnsforskning
Språk:  nor
PublID: r96003380
StatKat: f
LokalK: FHF
ProID:  p96000006

16
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Solvang, Per
     UiB, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Biografi, normalitet og samfunn : en studie av handikappedes veier
     til utdanning og arbeid i Skandinavia.
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Sosiologisk institutt/Senter for samfunnsforskning
UtgSted: Bergen
Emneord: funksjonshemmede, spesialundervisning, vernet arbeid, utdannelse
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/715001/
Språk:  nor
PublID: r00018358
StatKat: a

17
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Solvang, Per
Tittel: Biografi, normalitet og samfunn : en skandinavisk sammenlignende livsl
     øpsstudie av handikappedes veier til utdanning og arbeid
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  1002
Side(r): 305 s.
Utgiver: SEFOS
Språk:  nor
PublID: r96003387
StatKat: f
LokalK: FHF

18
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Forf:  Wærness, Kari
     UiB-SV: Sosiologisk institutt
Medforf: Næss, Sturle
     UiB - SEFOS - Senter for samfunnsforskning
Tittel: Arbeidssituasjonen i hjemmebasert omsorg
Serie:  SEFOS Notat
ISSN:  0802-0973
År:   1994
Hefte:  102
Side(r): 24 bl.
Utgiver: Senter for samfunnsforskning, UIB
Språk:  nor
PublID: r96003355
StatKat: f
LokalK: HTF


<- forrigeinnholdneste ->