Det odontologiske fakultet

Odontologisk institutt, Oral kirurgi og oral medisin

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Oral kirurgi og oral medisin
Forf:  Berge, T.I.
     Institutt for oral kirurgi og oral medisin
Tittel: Predictor evaluation of postoperative morbidity after surgical removal
     of mandibular third molars.
Tidskr: Acta Odont Scand
ISSN:  0001-6357
År:   1994
Hefte:  52
Side(r): 162-9
Utgiver: Universitetsforlaget i Oslo
Emneord: impacted teeth, molar, third, oral surgery, postoperative pain
SamNor: The effect of several pre- and peroperative variables on indicators o
     f postoperative morbidity was assessed in 204 patients after unilater
     al mandibular third-molar surgery. The variables included gender, age
     , use of tobacco and alcohol, state of eruption, depth and angulation
     of the tooth, duration of the operation, pericoronitis, and time of
     day of surgery. Visual analogue scales were used for patient assessme
     nt of pain and swelling and for clinical assessment of swelling. Maxi
     mum pain was indicated 6 h postoperatively and maximum swelling the f
     irst postoperative evening. The results showed a mean reduction of mo
     uth opening capacity (trismus) of 31% the 1st postoperative day. Mean
     analgesic consumption was 3.7 tablets, mean number of days of inabil
     ity to work 1.1 and the rate of postoperative alveolitis 1.9%. The va
     riation of the morbidity indicators was considerable. Multiple classi
     fication analyses showed that the predictors explained from 17% (clin
     ically assessed swelling) to 8% (pain 6 h postoperatively) of the var
     iance of these indicators. It is concluded that these commonly used p
     redictors only to a minor extent can explain the wide variation in po
     stoperative morbidity after mandibular third-molar surgery.
Språk:  eng
PublID: r95003836
StatKat: f

2
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Oral kirurgi og oral medisin
Forf:  Berge, T. I.
Tittel: The impacted third molar. Assessments and consequences of removal. Dr.
     odont. thesis.
ISBN:  82-7249-150-8
År:   1994
Side(r): 1 b. (flere pag.
Utgiver: Institutt for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske
     fakultet, Universitetet i Bergen.
Språk:  eng
PublID: r95003835
StatKat: f

3
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Oral kirurgi og oral medisin
Forf:  Grønningsæter, Arne Geir
     Institutt for oral kirurgi og oral medisin
Tittel: Behandling med orale implantater
Tidskr: Den norske tannlegeforenings tidende
År:   1994
Hefte:  104
Side(r): 420-4
SamNor: Orale implantater gir i dag muligheter til å rehabilitere pasienter m
     ed tanntap fra en manglende tann til total tannløshet. Brukes veldoku
     menterte implantatsystemer på riktige indikasjoner og med faglig fors
     varlig teknikk, gir slik behandling resultater fullt på høyde med and
     re veletablerte behandlingsmetoder. Generelt vil bruk av implantater
     kunne være indisert når konvensjonell protetikk ikke gir, eller forve
     ntes å gi, det ønskede behandlingsresultat, eller medfører betydelig
     fjerning av frisk tann substans. Den protetiske behandlingsmålsetting
     en ved tanntap er å gjenopprette tilfredsstillende funksjoner, esteti
     kk og stabilitet. Under forutsetning av at implantatene er tilfredsst
     illende plassert er det i de fleste tilfeller mulig å oppnå denne mål
     setting. God informasjon om den aktuelle behandlingen med kostnadsove
     rslag forventet resultat, mulige komplikasjoner og nødvendigheten av
     rutinemessige etterkontroller skal gis pasienten sammen med en orient
     ering om behandlingsalternativene. Denne informasjon bør gis både mun
     tlig og skriftlig.
Språk:  no
PublID: r95003837
StatKat: f

4
PublKat: B99 (Uspesifisert selvstendig faglig publikasjon utgitt på forlag)
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Oral kirurgi og oral medisin
Forf:  Torgersen, S.
Tittel: Degradation of miniplates and tissue changes adjacent to fixation devi
     ces. A retrieval study.
År:   1994
Utgiver: SFOMK Kongress, Røros
Språk:  eng
PublID: r95003834
StatKat: f

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt, Oral kirurgi og oral medisin
Forf:  Tornes, K.
     Institutt for oral kirurgi og oral medisin
Tittel: Implantatprotetisk behandling i et fremtidsperspektiv
Tidskr: Den norske tannlegeforenings tidende
År:   1994
Hefte:  104
Side(r): 446-9
SamNor: Implantatprotetisk behandling har interessante og lovende fremtidsuts
     ikter. Med en forventet bedring i tannstatus og oral helse i befolkni
     ngen og en utvikling som tenderer mot faste protetiske behandlingsløs
     ninger, vil det bli økende etterspørsel etter fastsittende tannerstat
     ninger som ikke bygger på feste til naturlige tenner. Økende innsikt
     vil gi bedre metoder for benpåbygning på kjevekammen, sikrere benfest
     e for de fremtidige implantater og bedre estetiske og hygieniske utfo
     rminger av de protetiske overkonstruksjoner enn man har i dag. De odo
     ntologiske læresteder vil måtte gi dette systemet for proteseforankri
     ng en bedre plass i undervisningen, og studentene kommer etterhvert t
     il å få noe praktisk erfaring med slik behandling. Den nylig innførte
     utgiftsrefundring for utvalgte pasientkategorier er en viktig forbed
     ring av den offentlige støtte til tannbehandling.
Språk:  no
PublID: r95003838
StatKat: f


<- forrigeinnholdneste ->