Det medisinske fakultet

Kirurgisk institutt

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Aas, T
Medforf: Varhaug, JE
Medforf: Kolnes, J
Medforf: Søreide, JA
Medforf: Lønning, PE
Tittel: Primærbehandling av lokalavansert brystkreft med bruk av neoadjuvant
     kjemoterapi.
Tidskr: Tidsskr Nor Lægeforen
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 668-670
Språk:  nor
PublID: r95001995
StatKat: f
LokalK: KAT 8

2
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Akslen, LA
     UiB-Med: Avdeling for patologi
Medforf: Varhaug, JE
     UiB-Med: Kirurgisk institutt
Medforf: Aas, T
     UiB-Med: Kirurgisk institutt
Medforf: Andersen, KJ
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Tittel: Increase of endo- and exo-peptidases in thyroid tumors.
Tidskr: Oncol Rep
År:   1994
Volum:  1
Side(r): 953-956
Språk:  eng
PublID: r95001997
StatKat: f
LokalK: KAT 1

3
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Andersen, KS
     Kirurgisk institutt
Medforf: Kvitting, Peder M.
Medforf: Harthug, S
Tittel: Antibiotikaprofylakse og forekomst av sårinfeksjoner ved hjerte og kar
     kirurgi
Tidskr: Tidsskr Nor Lægeforen
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 3071-3074
Språk:  nor
PublID: r95001705
StatKat: f
LokalK: KAT 8

4
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Askeland, B
Medforf: Strandenes, B
Medforf: Flaatten, H
Tittel: Ekstern CPAP, et godt alternativ til konvensjonell respiratorbehandlin
     g?
Tidskr: NAForum
År:   1994
Volum:  7
Side(r): 4
Språk:  nor
PublID: r95001902
StatKat: f
LokalK: KAT 3

5
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Aune, S
     Kirurgisk institutt
Medforf: Trippestad, A
Tittel: Indikasjonsstilling ved operativ behandling av abdominalt aortaaneuris
     me
Tidskr: Norsk Karkirurgi
År:   1994
Hefte:  2
Side(r): 10-12
Språk:  nor
PublID: r95001706
StatKat: f
LokalK: KAT 8

6
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Aune, S
     Kirurgisk institutt
Medforf: Trippestad, A
Tittel: Relative mortality of patients operated for femoropopliteal occlusive
     disease
Tidskr: Eur J Vasc Surg
År:   1994
Volum:  8
Side(r): 188-192
Språk:  eng
PublID: r95001709
StatKat: f
LokalK: KAT 1

7
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Bakke, A
     Kirurgisk institutt
Medforf: Høisæter, PÅ
Tittel: Clean intermittent catheterization in lower urinary tract dysfunction
     - an overview
Tidskr: Scandinavian Journal of Urology and Nephrology
ISSN:  0036-5599
År:   1994
Volum:  157
Side(r): 55-60
Språk:  eng
PublID: r95001716
StatKat: f
LokalK: KAT 1

8
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Bakkevold, K
Tittel: Pancreatic cancer. A prospective study on diagnosis, resectability and
     prognosis with special emphasis on the aspects of surgical treatment.
År:   1994
Utgiver: Kirurgisk institutt, HS
Språk:  eng
PublID: r95001843
StatKat: f
LokalK: KAT 4a

9
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Bell, RF
     Kirurgisk institutt
Tittel: Behandling av fødselssmerter
Tidskr: Therapia Medica
År:   1994
Hefte:  3
Side(r): 25-29
Språk:  nor
PublID: r95002247
StatKat: f
LokalK: KAT 3

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Birkeland, S
     Kirurgisk institutt
Medforf: Hexeberg, E
Tittel: Is postsystolic shortening area always a sensitive marker of myocardia
     l ischaemia?
Tidskr: Acta Physiol Scand
År:   1994
Volum:  151
Side(r): 269-277
Språk:  eng
PublID: r95001789
StatKat: f
LokalK: KAT 1

11
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Birkeland, S
     Kirurgisk institutt
Medforf: Hexeberg, E
Tittel: Myocardial contractility evaluated from cross-oriented segments during
     beta-adrenergic blockade or sympathetic nerve stimulation
Tidskr: Eur Heart J
År:   1994
Volum:  15
Side(r): 555-560
Språk:  eng
PublID: r95001790
StatKat: f
LokalK: KAT 1

12
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Birkeland, S.
     UiB-Med: Kirurgisk institutt
Medforf: Westby, J.
Medforf: Matre, K.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Medforf: Færestrand, S.
Medforf: Grong, K.
Tittel: Myocardial contraction patterns in non-ischaemic and ischaemic regions
     during acute coronary insufficiency
Tidskr: European heart journal
ISSN:  0195-668x
År:   1994
Volum:  15
Side(r): s. 424-433
Emneord: myocardial contraction, centreline method, myocardial ischaemia, acut
     e ventricular remodelling
Språk:  eng
PublID: r95003438
StatKat: f
LokalK: KAT 1

13
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Birkeland, S
Medforf: Westby, J
Medforf: Hexeberg, E
Tittel: Negative inotropic effect of propranolol is attenuated in
     underperfused feline heart with an acute ischemic region
Tidskr: J Cardiovasc Pharmacol
År:   1994
Volum:  23
Side(r): 66-71
Språk:  eng
PublID: r95001782
StatKat: f
LokalK: KAT 1

14
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Børkje, Bjarte
Medforf: Halvorsen, Jan Fredrik
     UiB-Med: Kirurgisk institutt
Medforf: Johansen, Jack
Medforf: Sletteskog, Nils
Medforf: Pedersen, Rolf
Medforf: Skarstein, Arne
     UiB-Med: Kirurgisk institutt
Tittel: Koloskopi - I utredning, behandling og kontroll av gastrointestinale s
     ykdommer
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
Red:   Nylenna, Magne
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 2596-2600
Emneord: diagnostikk, endoskopi, etterundersøkelser, kreft, mage-tarmsykdommer
SamNor: Koloskopi er primærundersøkelse ved okkult eller manifestert rektalbl
     ødning, inflammatorisk tarmsykdom og kolorektale polypper. Koloskopi
     gir mulighet for biopsi, terapeutisk polyppektomi, dekompresjon av ad
     ynamisk colonielus og laserpallisjon ved intraktable tumores. Etter p
     olyppektonomi bør kontrollene begrenses til høyrisikopasienter, dvs.
     pasienter med multiple, store tubulære adenomer, villøse adenomer, mu
     ltiple (>30) hyperplastiske polypper samt første grads slektninger ti
     l pasienter med kolorektal cancer. Koloskopikontroll etter operasjon
     for kolorektal cancer bør tilbys de første par årene etter operasjone
     n samt til pasienter under 40 år. Kontrollprogram for førstegradsslek
     tninger i familier med heriditær ikke-polypøs kolorektal cancer bør u
     tvikles og evalueres. Rektosigmoidoskopi kan sannsynligvis i noen gra
     d erstatte koloskopi ved kontroll av pasienter med ulcerøs kolitt med
     henblikk på utvikling av cancer, idet cancer forekommer hyppigst dis
     talt. Perforasjoner, skade av omgivende organer og blødninger er sjel
     dne, men alvorlige komplikasjoner til prosedyren.
Språk:  nor
PublID: r95001774
StatKat: f
LokalK: KAT 8

15
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Chelsom, J
Medforf: Halstensen, A
Medforf: Haga, T
Medforf: Høiby, E. A.
Tittel: Necrotising fasciitis due to group A streptococci in Western Norway: i
     ncidence and clinical features.
Tidskr: Lancet
ISSN:  0140-6736
År:   1994
Volum:  344
Side(r): 1111-1115
Språk:  eng
PublID: r95001885
StatKat: f
LokalK: KAT 1

16
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Curtis, L.
Medforf: Wyllie, A. H.
Medforf: Shaw, J. J.
Medforf: Williams, G. T.
Medforf: Radulescu, A.
Medforf: DeMicco, C.
Medforf: Haugen, Dagny R. Faksvåg
     UiB-Med: Institutt for biokjemi og molekylærbiologi
Medforf: Varhaug, Jan Erik
     UiB-Med: Kirurgisk institutt
Medforf: Lillehaug, Johan R
     UiB-Med: Institutt for biokjemi og molekylærbiologi
Medforf: Wynford-Thomas, D.
Tittel: Evidence against involvement of APC mutation in papillary thyroid carc
     inoma
Tidskr: European journal of cancer
ISSN:  0964-1955
År:   1994
Volum:  30A
Hefte:  7
Side(r): s. 984-987
Språk:  eng
PublID: r95003954
StatKat: f
LokalK: KAT 1

17
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Flaatten, H
     Kirurgisk institutt
Medforf: Askeland, B
Medforf: Svarstad, E
Tittel: Akutt nyresvikt som ledd i flerorgansvikt.
Tidskr: NAForum
År:   1994
Volum:  7
Side(r): 54
Språk:  nor
PublID: r95001904
StatKat: f
LokalK: KAT 3

18
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Flaatten, h
     Kirurgisk institutt
Tittel: Energiforbruk hos intensivpasienter
Tidskr: NAForum
År:   1994
Volum:  7
Side(r): 23
Språk:  nor
PublID: r95001901
StatKat: f
LokalK: KAT 3

19
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Flaatten, H.
     UiB, Kirurgisk institutt
Tittel: Glutamintillegg ved korttids parenteral ernæring etter hemikolektomi
Tidskr: NAForum
År:   1994
Volum:  7
Side(r): 55
Språk:  nor
PublID: r95001905
StatKat: f
LokalK: KAT 3

20
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Flaatten, H
     Kirurgisk institutt
Tittel: Innføring i klinisk ernæring
År:   1994
Side(r): 58 s
Utgiver: Tab, ill. Pharmacia, Oslo
Språk:  nor
PublID: r95001906
StatKat: f
LokalK: KAT 3

21
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Flaatten, H
     Kirurgisk institutt
Tittel: Lederartikkel i nr. 2,3 og 5
Tidskr: NAForum
Red:   Flaatten, H
År:   1994
Språk:  nor
PublID: r95001907
StatKat: f
LokalK: KAT 3

22
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Flaatten, H
     Kirurgisk institutt
Tittel: Prioriteringer av kritisk syke intensivpasienter
Tidskr: Omsorg
År:   1994
Volum:  3
Side(r): 16-19
Språk:  nor
PublID: r95001900
StatKat: f
LokalK: KAT 5

23
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Fosså, SD
Medforf: Dæhlin, L
Medforf: Tveter, K
Tittel: Maligne tumores i binyre, nyre, ureter, blære og prostata.
Serie:  Cytostatika. Medikamentell kreftbehandling
Red:   Abrahamsen, AF
Red:   Christoffersen, T
Red:   Dahl, O
År:   1994
Volum:  5. utgave
Side(r): 382-390
Utgiver: Institutt for Farmakoterapi
Språk:  nor
PublID: r95001891
StatKat: f
LokalK: KAT 6

24
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Gislason, H
Medforf: Svanes, K
Tittel: Role of histamine in regulation of blood flow in the injured gastric
     mucosa of the cat
Tidskr: J Physiol Pharmacol
År:   1994
Volum:  45
Side(r): 369-376
Språk:  eng
PublID: r95001693
StatKat: f
LokalK: KAT 1

25
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Gjerde, S
Medforf: Flaatten, H
Tittel: Bruk av veksthormon ved kritisk katabolisme.
Tidskr: NAForum
År:   1994
Volum:  7
Side(r): 27
Språk:  nor
PublID: r95001903
StatKat: f
LokalK: KAT 3

26
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Guenette, RS
Medforf: Dæhlin, L
Medforf: Mooibroek, M
Medforf: Wong, K
Medforf: Tenniswood, M
Tittel: Thanatogen expression during involution of the rat ventral prostate
     after castration.
Tidskr: J Androl
År:   1994
Volum:  15
Side(r): 200-211
Språk:  eng
PublID: r95001887
StatKat: f
LokalK: KAT 1

27
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Guttu, K
Medforf: Grong, K
Medforf: Svanes, K
Medforf: Grønbech, JE
Tittel: Gastric mucosal repair and release of bicarbonate after damage by 2
     molØL NaCl in the cat: Role of systemic acid and base status
Tidskr: Am J Physiol
År:   1994
Volum:  267
Side(r): G536-G545
Språk:  eng
PublID: r95001695
StatKat: f
LokalK: KAT 1

28
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Guttu, K
     Kirurgisk institutt
Medforf: Sørbye, H
Medforf: Gislason, H
Medforf: Svanes, K
Medforf: Grønbech, JE
Tittel: Role of bicarbonate in blood flow-mediated protection and repair of da
     maged gastric mucosa in the cat.
Tidskr: Gastroenterology
År:   1994
Volum:  107
Side(r): 149-159
Språk:  eng
PublID: r95002210
StatKat: f
LokalK: KAT 1

29
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Guttu, K
Tittel: Role of bicarbonate in gastric mucosal protection and repair.
År:   1994
Utgiver: Kirurgisk institutt, HS
Språk:  eng
PublID: r95001840
StatKat: f
LokalK: KAT 4a

30
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Havelin, LI
     Kirurgisk intstitutt
Medforf: Espehaug, B
Medforf: Vollset, SE
Medforf: Engesæter, LB
Tittel: Early failures among 14,009 cemented and 1,326 uncemented prostheses f
     or primary coxarthrosis. The Norwegian arthroplastiy register, 1987-19
     92
Tidskr: Acta Orthop Scand
ISSN:  0300-8827
År:   1994
Volum:  65
Hefte:  1
Side(r): 1-6
Språk:  eng
PublID: r95001710
StatKat: f
LokalK: KAT 1

31
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Hexeberg, S
     Kirurgisk institutt
Medforf: Hexeberg, E
Medforf: Willumsen, N
Medforf: Berge, RK
Tittel: A study on lipid metabolism in heart and liver of cholesterol- and pec
     tin-fed rats
Tidskr: British Journal of Nutrition
ISSN:  0007-1145
År:   1994
Volum:  71
Side(r): 181-192
Språk:  eng
PublID: r95001784
StatKat: f
LokalK: KAT 1

32
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Hope, A
Medforf: Lund, T
Medforf: Elliot, D
Medforf: Halsey, M
Medforf: Wiig, H
Tittel: Long term health effect of diving.
Serie:  Proceedings from an international consensus conference
ISBN:  82-7280-351-8
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r95001845
StatKat: f
LokalK: KAT 3

33
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Hove, LM
Tittel: Delayed rupture of the thumb extensor tendon. A 5-year study of 18
     consecutive cases.
Tidskr: Acta Orthop Scand
År:   1994
Volum:  64
Side(r): 199-203
Språk:  eng
PublID: r95001896
StatKat: f
LokalK: KAT 1

34
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Hove, LM
Medforf: Solheim, E
Medforf: Skjeie, R
Medforf: Sørensen, FK
Tittel: Prediction of secondary displacement in Colles' fracture.
Tidskr: J Hand Surg (Br)
År:   1994
Volum:  19B
Side(r): 731-736
Språk:  eng
PublID: r95001899
StatKat: f
LokalK: KAT 1

35
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Hove, LM
Medforf: Gravem, PE
Tittel: Salvage of a foot by free transplants from the contralateral
     amputated leg in a 5-year old.
Tidskr: Acta Orthop Scand
År:   1994
Volum:  64
Side(r): 215-216
Språk:  eng
PublID: r95001895
StatKat: f
LokalK: KAT 1

36
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Hove, LM
Tittel: Simultaneous scaphoid and distal radial fractures.
Tidskr: J Hand Surg (Br)
År:   1994
Volum:  19B
Side(r): 384-388
Språk:  eng
PublID: r95001897
StatKat: f
LokalK: KAT 1

37
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Hove, LM
Medforf: Mølster, AO
Tittel: Surgical treatment of post-traumatic wrist deformity. 16 patients
     treated by opening osteotomy of the radius and/or shortening of the
     ulna.
Tidskr: Acta Orthop Scand
År:   1994
Volum:  64
Side(r): 434-438
Språk:  eng
PublID: r95001898
StatKat: f
LokalK: KAT 1

38
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Hugdahl, K
Medforf: Wester, K
     Kirurgisk institutt
Tittel: Auditory neglect and the ear extinction effect in dichotic listening:
     A reply to Beaton and McCarthy (1993)
Tidskr: Brain Language
År:   1994
Volum:  46
Side(r): 166-173
Språk:  eng
PublID: r95001699
StatKat: f
LokalK: KAT 1

39
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Høisæter, PÅ
Medforf: Norlen, BJ
Medforf: Norming, M
Medforf: Ebert, T
Medforf: Mattrey, R
Medforf: Nilsson, S
Medforf: Norberg, M
Medforf: Pollack, H
Medforf: Salo, J
Medforf: Torp-Pedersen, S
Tittel: Imaging in the diagnosis and assessment of prognosis in localized
     prostate cancer
Tidskr: Scand J Urol Nephrol
År:   1994
Volum:  162
Side(r): 89-106
Språk:  eng
PublID: r95001715
StatKat: f
LokalK: KAT 1

40
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Høisæter, PÅ
     Kirurgisk institutt
Tittel: Measurement and significance of residual urine in benign hyperplasia.
Tidskr: Prospectives
År:   1994
Volum:  4
Side(r): 1-4
Språk:  eng
PublID: r95001778
StatKat: f
LokalK: KAT 1

41
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Høisæter, PÅ
Tittel: Prostatakreft - også et helseøkonomisk problem?
Tidskr: Tidsskr Nor Lægeforen
År:   1994
Volum:  14
Side(r): 155-156
Språk:  nor
PublID: r95001781
StatKat: f
LokalK: KAT 8

42
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Høisæter, PÅ
Tittel: Prostate cancer seen from Scandinavia
Tidskr: Magyar Urologia
År:   1994
Volum:  3
Side(r): 211-221
Språk:  eng
PublID: r95001779
StatKat: f
LokalK: KAT 3

43
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk biokjemi
Forf:  Karwinski, Witold
Tittel: Normothermic liver ischemia in rats. The effect of allopurinol on
     liver energy metabolism.
Serie:  dr.med.
ISBN:  82-90977-08-5
År:   1994
Side(r): 1 b.
Utgiver: Department of Surgery, and Department of Clinical Biology, Di
     vision of Biochemistry
UtgSted: Bergen
Tilgang: Byttekontoret, Universitetsbiblioteket i Bergen
URL:   http://www.fou.uib.no/drgrad/1994/124002/
Språk:  eng
PublID: r95001842
StatKat: f
LokalK: KAT 4a

44
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Lund-Johansen, M
Medforf: Svendsen, F
Medforf: Wester, K
Tittel: Shunt failures and complications in adults as related to shunt type,
     diagnosis, and the experience of the surgeon
Tidskr: Neurosurgery
År:   1994
Volum:  35
Side(r): 839-844
Språk:  eng
PublID: r95001700
StatKat: f
LokalK: KAT 1

45
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Lund-Johansen, M
Medforf: Wester, K
Tittel: Subaraknoidalblødning. Alvorlige konsekvenser ved forsinket diagnose
Tidskr: Tidsskr Nor Lægeforen
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 3175-3178
Språk:  nor
PublID: r95001704
StatKat: f
LokalK: KAT 8

46
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Lund, T
Medforf: Reed, RK
Tittel: A-trinositol inhibits edema generation and albumin extravasation in
     thermally injured skin
Tidskr: J Trauma
År:   1994
Volum:  36
Side(r): 761-765
Språk:  eng
PublID: r95001844
StatKat: f
LokalK: KAT 1

47
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Matre, Knut
Medforf: Birkeland, S.
     UiB-Med: Kirurgisk institutt
Medforf: Hessevik, Idar
Medforf: Segadal, Leidulf
Tittel: Comparison of transit-time and Doppler ultrasound methods for
     measurement of flow in aortocoronary bypass grafts during cardiac
     surgery.
Tidskr: The Thoracic and Cardiovascular Surgeon
ISSN:  0171-6425
År:   1994
Side(r): s. 170-174
Emneord: transit-time, Doppler shift, ultrasound, aortocoronary grafts, blood
     flow
Språk:  eng
PublID: r95003439
StatKat: f
LokalK: KAT 1

48
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Myrseth, E
Tittel: Atypisk isjias - Avtakende smerte og økende parese - et alvorlig tegn
Tidskr: Tidsskr Nor Lægeforen
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 2609-2610
Språk:  nor
PublID: r95001707
StatKat: f
LokalK: KAT 8

49
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Onarheim, H
Medforf: Røttingen, JT
Tittel: Brannskader innlagt i sykehus i 1992 - færre skadetilfelle og kortere
     liggetid også i Norge?
Tidskr: Tidsskr Nor Lægeforen
År:   1994
Volum:  19
Side(r): 2244-2246
Språk:  nor
PublID: r95001713
StatKat: f
LokalK: KAT 8

50
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Onarheim, H
Tittel: Metodebok for Brannskadeavsnittet, Haukeland sykehus
Serie:  3. reviderte utgave
År:   1994
Side(r): 77 sider
Språk:  nor
PublID: r95001711
StatKat: f
LokalK: KAT 3

51
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Onarheim, H
Medforf: Aanderud, L
Medforf: Røttingen, JT
Tittel: Triglycyl-lysine-vasopressin for reduction of blood loss during wound
     excision in burn patients
Tidskr: J Burn Care Rehabil
År:   1994
Volum:  145
Side(r): 392
Språk:  eng
PublID: r95001712
StatKat: f
LokalK: KAT 7

52
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Rynning, SE
     Kirurgisk institutt
Medforf: Birkeland, S
Medforf: Hexeberg, E
Medforf: Grong, K
Tittel: Changes in myocardial contraction pattern during initial reperfusion
Tidskr: American Journal of Physiology
ISSN:  0363-6143
År:   1994
Volum:  266
Side(r): H980-H986
Språk:  eng
PublID: r95001785
StatKat: f
LokalK: KAT 1

53
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Rynning, SE
Medforf: Hexeberg, E
Medforf: Birkeland, S
Medforf: Westby, J
Medforf: Grong, K
Tittel: Endogenously released adinosine during ischaemia attenuates stunning
     in reperfused myocardium
Tidskr: Eur Heart J
År:   1994
Volum:  15
Side(r): 1705-1711
Språk:  eng
PublID: r95001834
StatKat: f
LokalK: KAT 1

54
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Skarstein, A
Tittel: Laparoskopi erstatter åpen kirurgi
Tidskr: Legemidler og Samfunn
ISSN:  0803-6268
År:   1994
Volum:  9
Side(r): 36-37
Språk:  nor
PublID: r95002212
StatKat: f
LokalK: NKAT 3

55
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Skarstein, A
     Kirurgisk institutt
Tittel: Medisinerutdanning ved Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass
År:   1994
Hefte:  Ulriken
Side(r): 7-8
Språk:  nor
PublID: r95001776
StatKat: f
LokalK: KAT 5

56
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Sudmann, E
Tittel: Kompendium i frakturbehandling
Serie:  5ed
År:   1994
Side(r): 272 sider
Utgiver: Universitetet i Bergen, Hagavik
Språk:  nor
PublID: r95001838
StatKat: f
LokalK: KAT 6

57
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Sudmann, E
Tittel: Spesialiteten ortopedisk kirurgi. Manglande interesse på Vossakurset
     og landsomfattande punkt prevalens
Tidskr: Tidsskr Nor Lægeforen
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 2154-2156
Språk:  nor
PublID: r95001836
StatKat: f
LokalK: KAT 8

58
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Sudmann, E
Tittel: Sveits har Davos, vi har da Voss
Tidskr: Tidsskr Nor Lægeforen
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 3690-3691
Språk:  nor
PublID: r95001837
StatKat: f
LokalK: KAT 8

59
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Sudmann, E.
     UiB-Med: Kirurgisk institutt
Medforf: Vik, H.
     UiB-Med: Institutt for klinisk biologi Radiologisk seksjon
Medforf: Rait, M.
Medforf: Todnem, K.
Medforf: Andersen, K.-J.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Medforf: Julshamn, K.
     UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi Fiskeridirektorat
Medforf: Flesland, Ø.
Medforf: Rungby, J.
Tittel: Systemic and local silver accumulation in a patient with total hip pro
     sthesis and silverimpregnated antibacterial bone cement.
Tidskr: Medical Progress Through Technology
År:   1994
Volum:  20
Side(r): 179-184
Språk:  eng
PublID: r95003599
StatKat: f
LokalK: KAT 1

60
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Svanes, C
Medforf: Lie, RT
Medforf: Svanes, K
Medforf: Lie, SA
Medforf: Søreide, O
Tittel: Adverse effects of delayed treatment for perforated peptic ulcer
Tidskr: Ann Surg
År:   1994
Volum:  220
Side(r): 168-175
Språk:  eng
PublID: r95001697
StatKat: f
LokalK: KAT 1

61
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Svanes, K
Medforf: Gislason, H
Medforf: Guttu, K
Medforf: Sørbye, H
Tittel: The hyperemic response to superficial injury of the gastric mucosa
Tidskr: Progress in Microcirculation Research
Red:   Niimi, H
Red:   Oda, M
Red:   Sawada, T
Red:   Xiu, RJ
År:   1994
Side(r): 315-319
Utgiver: Pergamon Press, Oxford
Språk:  eng
PublID: r95001833
StatKat: f
LokalK: KAT 2

62
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Søfteland, E
Medforf: Framstad, T
Medforf: Nordvik, A
Medforf: Strand, I
Medforf: Thorsen, T
Medforf: Holmsen, H
Tittel: Nitrogen microbubbles induce a disappearance of single platelets
     (aggregation) with porcine platelets: A comparative study of the
     effects of anticoagulants and blood collection methods
Tidskr: Thromb Res
År:   1994
Volum:  76
Side(r): 61-70
Språk:  eng
PublID: r95001708
StatKat: f
LokalK: KAT 1

63
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Søndenaa, K
Medforf: Horn, H
Medforf: Viste, Asgaut
Tittel: Diagnostikk og behandling med ERCP i dag.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 2625-2627
Språk:  nor
PublID: r95001894
StatKat: f
LokalK: KAT 8

64
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Søndenaa, K
     Kirurgisk institutt
Medforf: Andersen, E
Medforf: Søreide, JA
Tittel: Morbidity and short term results in a randomised trial of open compare
     d with closed treatment of chronic pilonidal sinus disease.
Tidskr: Mosby Year Book, The Year Book of plastic, reconstructive a
     nd aesthetic surgery
År:   1994
Side(r): 55-57
Språk:  eng
PublID: r95001910
StatKat: f
LokalK: KAT 2

65
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Søndenaa, K
Medforf: Tasdemir, I
Medforf: Andersen, E
Medforf: Skadberg, JE
Medforf: Søreide, JA
Tittel: Treatment of blunt injury of the spleen: Is there a place for mesh
     wrapping?
Tidskr: Eur J Surg
År:   1994
Volum:  160
Side(r): 669-673
Språk:  eng
PublID: r95001909
StatKat: f
LokalK: KAT 1

66
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Sørbye, H
     Kirurgisk institutt
Medforf: Kvinnsland, S
Medforf: Svanes, K
Tittel: Effect of salt-induced mucosal damage and healing on penetration of N-
     methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine to proliferative cells in the gastr
     ic mucosa of rats
Tidskr: Carcinogenesis
ISSN:  0143-3334
År:   1994
Volum:  15
Side(r): 673-679
Språk:  eng
PublID: r95001698
StatKat: f
LokalK: KAT 1

67
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Sørbye, H
     Kirurgisk institutt
Medforf: Gislason, H
Medforf: Kvinnsland, S
Medforf: Svanes, K
Tittel: Effect of salt on cell proliferation and N-methyl-N'-nitrosoguinidine
     penetration to proliferative cells in the forestomach of rats
Tidskr: J Cancer Res Clin Oncol
År:   1994
Volum:  120
Side(r): 465-470
Språk:  eng
PublID: r95001787
StatKat: f
LokalK: KAT 1

68
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Sørbye, H
Medforf: Maartmann-Moe, H
Medforf: Svanes, K
Tittel: Gastric carcinogenesis in rats given hypertonic salt at different
     times before a single dose of N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguadine
Tidskr: J Cancer Res Clin Oncol
År:   1994
Volum:  120
Side(r): 159-163
Språk:  eng
PublID: r95001694
StatKat: f
LokalK: KAT 1

69
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Sørbye, H
Tittel: Penetration of carcinogens into normal and damaged gastric mucosa.
År:   1994
Utgiver: Kirurgisk institutt, HS
Språk:  eng
PublID: r95001841
StatKat: f
LokalK: KAT 4a

70
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Sørbye, H
Medforf: Svanes, K
Tittel: The role of blood flow in gastric mucosal defence, damage and
     healing.
Tidskr: Dig Dis
År:   1994
Volum:  12
Side(r): 305-317
Språk:  eng
PublID: r95002211
StatKat: f
LokalK: KAT 1

71
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Søreide, J.A.
Medforf: Kolnes, J
Medforf: Skarstein, A
Medforf: Aas, T
Medforf: Kvinnsland, Steinar
Tittel: Progesterone binding cyst protein in hormone receptor positive breast
     cancer; A predictive factor for effect of adjuvant tamoxifen
     treatment
Tidskr: Anticancer Res
År:   1994
Volum:  14
Side(r): 2105-2108
Språk:  eng
PublID: r95001996
StatKat: f
LokalK: KAT 1

72
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Tenniswood, M
Medforf: Taillefer, D
Medforf: Lakins, J
Medforf: Guenette, R
Medforf: Mooibroek, M
Medforf: Dæhlin, L
Medforf: Welsh, J
Tittel: Contol of gene expression during apostosis in hormone-dependent
     tissues.
Tidskr: Apoptosis II: The Molecular Basis of Apoptosis in disease.
År:   1994
Side(r): 283-311
Utgiver: Cold Spring Harbour Laboratory Press, NY
Språk:  eng
PublID: r95001890
StatKat: f
LokalK: KAT 2

73
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Trondsen, E
Medforf: Ruud, TE
Medforf: Nilsen, BH
Medforf: Mårvik, R
Medforf: Myrvold, HE
Medforf: Buanes, T
Medforf: Viste, Asgaut
Medforf: Jørgensen, PF
Medforf: Jacobsen, T
Medforf: Rosseland, AR
Tittel: Complications during the introduction of laparoscopic cholecystectomy
     in Norway.
Tidskr: Eur J Surg
År:   1994
Volum:  160
Side(r): 145-151
Språk:  eng
PublID: r95001892
StatKat: f
LokalK: KAT 1

74
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Trovik, CS
Medforf: Bauer, HCF
Tittel: Local recurrence of soft tissue sarcoma a risk factor for late
     metastases
Tidskr: Acta Orthop Scand
År:   1994
Volum:  65
Side(r): 553-558
Språk:  eng
PublID: r95001714
StatKat: f
LokalK: KAT 1

75
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Valen, B
     Kirurgisk institutt
Medforf: Mølster, A
Tittel: Meniscal lesions treated with suture: A follow-up study using survival
     analysis.
Tidskr: Arthroscopy
År:   1994
Volum:  10
Side(r): 654-658
Språk:  eng
PublID: r95001990
StatKat: f
LokalK: KAT 1

76
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Varhaug, JE
Medforf: Leight, SG
Tittel: Postoperative management of patients with endocrine disorders.
Tidskr: Surgical Critical Care
Red:   Moylan, JA
År:   1994
Side(r): 539-554
Utgiver: Mosby: St. Louis
Språk:  eng
PublID: r95002000
StatKat: f
LokalK: KAT 2

77
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Vatne, V
Medforf: Maartmann-Moe, H
Medforf: Hoestmark, J
Tittel: Flow cytometric DNA and p53 analysis in superficially infiltrating
     bladder-carcinoma
Tidskr: Anticancer Res
ISSN:  0250-7005
År:   1994
Volum:  14
Side(r): 2735-2738
Språk:  eng
PublID: r96001852
StatKat: f
LokalK: KAT 1

78
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Vindenes, Halvard
     Kirurgisk institutt
Medforf: Bjerknes, Robert
Tittel: Activation of polymorphonuclear neutrophilic granulocytes following bu
     rn injury: alteration of FC-receptor and complement-receptor expressio
     n and of opsonophagocytosis.
Tidskr: J Trauma
År:   1994
Volum:  36
Side(r): 161-167
Språk:  eng
PublID: r95002104
StatKat: f
LokalK: KAT 1

79
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Vindenes, Halvard
     Kirurgisk institutt
Tittel: Brannskadebehandling
Tidskr: Innsyn
År:   1994
Side(r): 12-13
Språk:  nor
PublID: r95002106
StatKat: f
LokalK: KAT 3

80
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Viste, Asgaut
Medforf: Svanes, Knut
Medforf: Janssen Jr., CW
Medforf: Maartmann-Moe, Helga
Medforf: Søreide, O
Tittel: Prognostic significance of radical lymphadenectomy in curative
     resections for gastric cancer.
Tidskr: Eur J Surg
År:   1994
Volum:  160
Side(r): 497-502
Språk:  eng
PublID: r95001893
StatKat: f
LokalK: KAT 1

81
PublKat: C13 (Doktoravhandling)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Waaler, G
Tittel: Prostatic Cancer in Aust-Agder County, Norway.
År:   1994
Utgiver: Kirurgisk institutt, HS
Språk:  eng
PublID: r95001839
StatKat: f
LokalK: KAT 4a

82
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Wang, L
Medforf: Bakke, A
Medforf: Klevmark, B
Tittel: Normalisering av blæretømmingen hos pasienter på ren intermitterende k
     aterisering.
Tidskr: Nordisk Medicin
År:   1994
Volum:  109
Side(r): 56-57
Språk:  nor
PublID: r95001993
StatKat: f
LokalK: KAT 8

83
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Wester, K
Tittel: Cranioplasty with an autoclaved bone flap, with special reference to
     tumour infiltration of the flap
Tidskr: Acta Neurochir
År:   1994
Volum:  131
Side(r): 223-225
Utgiver: Springer-Verlag
Språk:  eng
PublID: r95001701
StatKat: f
LokalK: KAT 1

84
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Wester, K
     Kirurgisk institutt
Medforf: Lund, T
Medforf: Rudehill, A
Tittel: Håndtering av organdonor
Tidskr: Nordisk Medicin
År:   1994
Volum:  109
Side(r): 6-7
Språk:  nor
PublID: r95002438
StatKat: f
LokalK: KAT 8

85
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Wester, K.
     UiB-Med: Kirurgisk institutt
Medforf: Bjerkvig, R.
     UiB-Med: Institutt for anatomi og cellebiologi
Medforf: Cressey, L.
     UiB-Med: Institutt for anatomi og cellebiologi
Medforf: Engebraaten, O.
Medforf: Mørk, S.
     UiB-Med: Avdeling for patologi
Tittel: Organ culture of a glioblastoma from a patient with an unusually long
     survival
Tidskr: Neurosurgery
ISSN:  0148-396x
År:   1994
Volum:  35
Hefte:  3
Side(r): 428-433
SamNor: Discussion s. 432-433
Språk:  eng
PublID: r95001703
StatKat: f
LokalK: KAT 1

86
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Wilhelmsen, I.
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Bakke, A.
Medforf: Haug, T. Tangen
     UiB-Med: Psykiatrisk institutt Seksjon Haukeland sykehus
Medforf: Endresen, Inger M
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi Seksjon for personlighetsp
Medforf: Berstad, A.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling A
Tittel: Psychosocial adjustment to illness scale (PAIS-SR) in a Norwegian mate
     rial of patients with functional dyspepsia, duodenal ulcer, and urinar
     y bladder dysfunction.
Tidskr: Scandinavian Journal of Gastroenterology
ISSN:  0036-5521
År:   1994
Volum:  29
Side(r): s. 611-617
Emneord: Clean intermittent catheterization, construct validity, duodenal ulce
     r, functional dyspepsia, psychosocial adjustment, quality of life.
SamNor: Background: There is an increasing interest in the psychosocial impac
     t of a disease, but few instruments available to measure it. Methods:
     The internal consistency and construct validity of the Norwegian tra
     nslation of the Psycosocial Adjustment to Illness Scale (PAIS-SR) was
     examined in a total of 557 patients. Results: The seven dimensions o
     f the psychosocial adjustment to medical illness from the original te
     st were represented in the Norwegian translation. Psychologic distres
     s, social environment, and vocational environment explained most of t
     he variance. The instrument had high internal consistency with Cronba
     ch's alpha coefficients of > 0.75 on six of seven subscales. The PAIS
     -SR differentiated between groups of pa tianets with urologic and upp
     er gastrointestinal disease and seemed to give meaningful and useful
     clinical data. Patients with functional dyspepsia (n = 97) had higher
     score on psychologic distress than the other patients. Conclusions:
     The Norwegian translation of the PAIS-SR had high internal consistenc
     y, acceptable construct validity, and good discriminating va l idity.
Språk:  eng
PublID: r95003725
StatKat: f
LokalK: KAT 1

87
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Wisborg, T
Medforf: Guttormsen, Anne Berit
Medforf: Sørensen, MB
Medforf: Flaatten, H
Tittel: The potential of an anaesthesiologist manned ambulance service in a
     rural/urban district.
Tidskr: Acta Anaesthesiologica Scandinavica
ISSN:  0001-5172
År:   1994
Volum:  38
Side(r): 657-661
Språk:  eng
PublID: r95001846
StatKat: f
LokalK: KAT 1

88
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Kirurgisk institutt
Forf:  Øgreid, D
Medforf: Ulvik, A
Medforf: Horn, A
Medforf: Søndenaa, K
Tittel: Ki-ras-analyse av pancreasvæske-aspirat. Ny diagnostisk mulighet ved u
     tredning av pancreascancer.
Tidskr: Tidsskr Nor Lægeforen
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 3079-3081
Språk:  nor
PublID: r95002205
StatKat: f
LokalK: KAT 8


<- forrigeinnholdneste ->