Psykologisk fakultet

HEMIL-senteret

Produksjonsdato : 2001-02-02
Katalogtype: Fullformat.

1
PublKat: A03 (Artikkel i nordisk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Aarø, L.E.
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Att vidmakthålla levnadsvanor - opposition till inlegg prsenterad av A
     nders Ewermann.
Tidskr: Socialmedicinsk tidskrift
ISSN:  0037-833X
År:   1994
Volum:  71
Side(r): 167-170
Emneord: levnadsvanor
Språk:  swe
PublID: r95001502
StatKat: f
LokalK: KAT 3

2
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Aarø, L.E.
Tittel: Det helsefremmende og forebyggende arbeidet - nye utfordringer.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 217-219
Emneord: helsefremmende arbeid
Språk:  nor
PublID: r95001503
StatKat: f
LokalK: KAT 3

3
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Aarø, L.E.
     Hemil-senteret
Tittel: Moderne forbyggning med radikal profil?
Tidskr: Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og
År:   1994
Side(r): 50-60
Emneord: Forebyggende helsearbeid
Språk:  nor
PublID: r95001508
StatKat: f

4
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Anderssen, Norman
     HEMIL-senteret
Medforf: Klepp, Knut-Inge
Tittel: Endring i selvrapportert fysisk aktivitet over to år hos en gruppe ung
     e tenåringer.
Tidskr: Voksen i år 2000
År:   1994
Utgiver: Norsk forening for epidemiologi.
UtgSted: Trondheim, Norge
Konfer: Den 3.norske epidemiologi-konferansen
Emneord: Fysisk aktivitet, kjønnsforskjeller, longitudinelt, 13-15 år.
Språk:  nor
PublID: r94007242
StatKat: f

5
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Anderssen, Normann
Medforf: Gjengedal, E.
Tittel: Ettårsrapport ved prosjektet helsefag hovedfag (1.mai 1993)
År:   1994
Utgiver: UiB
Emneord: rådgivning
Språk:  nor
PublID: r95001519
StatKat: f
LokalK: KAT 9

6
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Anderssen, Normann
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Klepp, Knut-Inge
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Aas, Henrik
Medforf: Jakobsen, Reidar
     UiB, Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Stability in physical levels in young adolescents: A 2-year follow-up
     of the Norwegian Longitudinal Health Behavior Study.
Tidskr: European Journal of Public Health
ISSN:  1101-1262
År:   1994
Volum:  4
Side(r): 175-180
Emneord: activity levels
Språk:  eng
PublID: r95001374
StatKat: f
LokalK: KAT 1

7
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Anderssen, Normann
     Hemil-senteret
Tittel: Utvikling av læringmiljøet ved prosjeketet helsefag hovedfag: oppfølgi
     ng av studenter som får fjernundervisning gjennom å arrangere lokale f
     ag-seminar.
Red:   Raaheim, Arild
År:   1994
Utgiver: UPED-skrift
Emneord: Helsefag hovedfag
Språk:  nor
PublID: r95001573
StatKat: f
LokalK: KAT 9

8
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Andrews, Therese
     Hemil-senteret
Tittel: Tverrfaglig svangerskapsomsorg på helsestasjonen. En kvalitativ unders
     økelse av fire Samlet plan prosjekt.
Serie:  Hemil-rapport nr. 9 1994
Red:   Andrews, Therese
År:   1994
Utgiver: Hemil-senteret
Tilgang: Hemil-semteret
Emneord: Svangerskapsomsorg, tverrfaglig samarbeid, jordmor, helsesøster og le
     ge, profesjonsmotsetning.
Språk:  nor
PublID: r95003202
StatKat: f

9
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Andrews, Therese
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Tverrsektorielt samarbeid om miljørettet helsevern i kommunene En kval
     itativ studie av fire "Samlet plan" prosjekt
Serie:  Hemil-rapport
ISBN:  82-7669-014-9
År:   1994
Side(r): 46
Utgiver: Hemil-senteret
Emneord: Tverretatlig samarbeid, miljørettet helsevern, Samlet plan
Språk:  nor
PublID: r94006976
StatKat: f
LokalK: KAT 7

10
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Costain Schou, Kirsten
     UiB, HEMIL-senteret
Medforf: Hewison, Jenny
     department of psychology, university of leeds
Medforf: Howes, Mark
     department of psychology, university of leeds
Tittel: Comparison of a function based with a meaning based model of quality o
     f life in cancer patients: multidimensionality examined
Tidskr: Journal of Psychosocial Oncology
År:   1994
Volum:  11
Hefte:  4
Side(r): 17-37
Emneord: quality of life, oncology
Språk:  eng
PublID: r97008238
StatKat: f
LokalK: kat 1

11
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Costain Schou, Kirsten
     UiB, HEMIL-senteret
Tittel: Grounded theory as an interpretive interactionist methodology
Tidskr: Human Systems
År:   1994
Volum:  5
Side(r): 45-68
Emneord: Methodology, qualitative methodology, interpretivism
Språk:  eng
PublID: r97008239
StatKat: f
LokalK: kat 1

12
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Fosse, Elisabeth
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Forebyggende helsearbeid som offentlig politikk. Organisering av Samle
     t plan i den statlige helseforvaltning.
År:   1994
Utgiver: Hemil-senteret
Emneord: forebyggende helsearbeid
Språk:  nor
PublID: r95001581
StatKat: f
LokalK: KAT 9

13
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Fosse, Elisabeth
     Hemil-senteret
Tittel: Individ og samfunn, hjelp og kontroll. Forebygging i historisk belysni
     ng.
Tidskr: Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner og dilemmaer i for
År:   1994
Emneord: Forebyggende helsearbeid
Språk:  nor
PublID: r95001506
StatKat: f

14
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Fosse, Elisabeth
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Lærere: kommunale funksjonærer eller frie åndsarbeidere?
År:   1994
Utgiver: Hemil-senteret
Emneord: lærere
Språk:  nor
PublID: r95001583
StatKat: f
LokalK: KAT 9

15
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Fosse, Elisabeth
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Nye rammer, nye roller? Administrative rammebetingelser for det foreby
     ggende helsearbeidet.
Tidskr: Mellom påbud og påvirkning : tradisjoner, institusjon og po
     litikk i forebyggende helsearbeid.
Red:   Elvebakken, Kari Tove
Red:   Fjær, Svanaug
Red:   Jensen, Thor Øivind
ISBN:  82-417-0292-2
År:   1994
Utgiver: Ad Notam/Gyldendal
Emneord: forebyggende helsearbeid
Språk:  nor
PublID: r95001505
StatKat: f
LokalK: KAT 5

16
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Haug, K.
     UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag
Medforf: Aarø, L.E.
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Fugelli, Per
Tittel: Is smoking intervention in general more succesful among pregnant than
     non-pregnant women?
Tidskr: Family practice
ISSN:  0263-2136
År:   1994
Volum:  11
Side(r): 111-116
Emneord: pregnancy-smoking
Språk:  eng
PublID: r95001458
StatKat: f
LokalK: KAT 1

17
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Haug, K.
     UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag
Medforf: Aarø, L.E.
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Fugelli, Per
Tittel: Pregnancy - a golden opportunity for promoting the cessation of smokin
     g
Tidskr: Scandinavian journal of primary health care
ISSN:  0281-3432
År:   1994
Volum:  12
Hefte:  3
Side(r): 184-189
Emneord: pregnancy-smoking
Språk:  eng
PublID: r95001456
StatKat: f
LokalK: KAT 1

18
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Jøsendal, Ola
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Aarø, L.E.
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Skolebasert forebygging av røyking.
År:   1994
Hefte:  5
Utgiver: Hemil-senteret
Emneord: røyking
Språk:  nor
PublID: r95001585
StatKat: f
LokalK: KAT 9

19
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Kelder, S.H.
Medforf: Perry, C.L.
Medforf: Klepp, Knut-Inge
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Leslie, L.
Tittel: Longitudinal tracking of adolescent smoking, physical activity, and fo
     od choice behaviors.
Tidskr: American journal of public health
ISSN:  0090-0036
År:   1994
Volum:  84
Side(r): 1121-112
Emneord: smoking
Språk:  eng
PublID: r95001375
StatKat: f
LokalK: KAT 1

20
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Klepp, Knut-Inge
Medforf: Ndeki SS,
Medforf: Seha AM,
Medforf: Hannan P,
Medforf: Lyimo BA,
Medforf: Msuya MH,
Medforf: Schreiner, A.
     UiB-Med: Medisinsk avdeling B
Tittel: AIDS education for primary school children in Tanzania: An evaluation
     study.
Tidskr: AIDS
ISSN:  0269-9370
År:   1994
Volum:  8
Side(r): 1157-1162
Emneord: AIDS in Tanzania
Språk:  eng
PublID: r95005717
StatKat: f
LokalK: KAT 1

21
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Klepp, Knut-Inge
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Hannan, P.J.
Medforf: Jacobs,
Medforf: McGovern,
Medforf: Elmer,
Tittel: Estimating the effect of regression towards the mean under stochastic
     censoring.
Tidskr: American journal of epidemiology
ISSN:  0002-9262
År:   1994
Volum:  139
Side(r): 422-431
Emneord: regression
Språk:  eng
PublID: r95001371
StatKat: f
LokalK: KAT 1

22
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Klepp, Knut-Inge
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Promoting the health of adolescents.
Tidskr: International journal of technology assessment in health ca
     re
År:   1994
Volum:  10
Side(r): 332-333
Emneord: health care
Språk:  eng
PublID: r95001594
StatKat: f
LokalK: KAT 8

23
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Klepp, Knut-Inge
Medforf: Ndeki, SS
Tittel: Sex Education: Songs and drama
Tidskr: AIDS Action
År:   1994
Volum:  4
Emneord: sex education
Språk:  nor
PublID: r95001599
StatKat: f
LokalK: KAT 6

24
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Klepp, Knut-Inge
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Øygard, Lisbeth
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Twelve-year follow-up study of a school-based health education program
Tidskr: American journal of public health
ISSN:  0090-0036
År:   1994
Volum:  4
Side(r): 195-200
Språk:  eng
PublID: r95001333
StatKat: f
LokalK: KAT 1

25
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Lie, Gro Th.
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Biswalo, P.M.
Tittel: Counselling Service within the Govermental Health Care System of Arush
     a and Kilimanjaro. Action Research to Improve the Quality of HIV/AIDS
     Counselling.
Tidskr: Mutan
År:   1994
Emneord: AIDS in Tanzania
Språk:  eng
PublID: r95001507
StatKat: f
LokalK: KAT 5

26
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Lie, Gro Th.
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Biswalo, P.M.
Tittel: Perceptions of the Appropriate HIV/AIDS Counsellor in Arusha and Kilim
     anjaro Regions of Tanzania: Imolications for Hospital Counselling.
Tidskr: AIDS care
ISSN:  0954-0121
År:   1994
Volum:  6
Emneord: hospital counselling in Tanzania
Språk:  eng
PublID: r95001439
StatKat: f
LokalK: KAT 1

27
PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Lie, Gro Therese
     HEMIL-senteret Sentret for Internasjonal Helse. Universitetet i Bg
Tittel: Potensielle konsekvenser for HIV positive / AIDS pasienter av den nye
     smittevernloven.
År:   1994
Utgiver: TV 2
Emneord: HIV/AIDS. Frykt for avvisning Stigmatisering, Sosiale Konsekvenser. S
     mittevernlovgivning.
Språk:  nor
PublID: r94006003
StatKat: f

28
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Mnyika, K.S.
Medforf: Klepp, Knut-Inge
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Kvåle, Gunnar
     UiB-Med: Senter for internasjonal helse
Medforf: Nilssen, S.
Medforf: Kissila, P.
Medforf: Ole-Kingori, N.
Tittel: Prevalence of HIV-1 infection i urban, semi-urban and rural areas in A
     rusha region, Tanzania.
Tidskr: AIDS
ISSN:  0269-9370
År:   1994
Volum:  8
Side(r): 1477-1481
Emneord: HIV in Tanzania
Språk:  eng
PublID: r95001378
StatKat: f
LokalK: KAT 1

29
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Mæland, John Gunnar
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Før det store slaget: debatten om helsereform i USA.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 349-351
Emneord: helse i USA
Språk:  nor
PublID: r95001596
StatKat: f
LokalK: KAT 8

30
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Mæland, John Gunnar
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Norge røykfritt i år 2000?
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994-05-31
Emneord: røyking
Språk:  nor
PublID: r95001598
StatKat: f
LokalK: KAT 8

31
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Mæland, John Gunnar
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Populist, aktivist og akademiker: Lowell S. Levin.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 214-216
Emneord: intervju med Levin
Språk:  nor
PublID: r95001597
StatKat: f
LokalK: KAT 8

32
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Mæland, John Gunnar
     UiB - HEMIL-senteret
Medforf: Jakobsen, Reidar
     UiB - HEMIL-senteret
Medforf: Wiik, Johannes
Tittel: Samlet plan for utviklingsprosjekter innen det sykdomsforebyggende og
     helsefremmende arbeid. Bakgrunn, organisasjon og fremdrift 1989-91
Tidskr: Tidsskrift for den Norske Lægeforening
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 1711-1715
Språk:  nor
PublID: r94007847
StatKat: f

33
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Mæland, John Gunnar
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Våpen uten kontroll - vold uten ende: Amerikas indre krig.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 68-69
Emneord: våpensalg i USA
Språk:  nor
PublID: r95001595
StatKat: f
LokalK: KAT 8

34
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Ndeki, S.S.
Medforf: Klepp, Knut-Inge
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Seha, A.M.
Medforf: Leshabari, M.T.
Tittel: Exposure to HIV/AIDS information, AIDS knowledge, perceived risk and a
     ttitudes toward people with AIDS among primary school children in Nor
     thern Tanzania.
Tidskr: AIDS care
ISSN:  0954-0121
År:   1994
Volum:  6
Side(r): 183-191
Emneord: Aids in Tanzania
Språk:  eng
PublID: r95001396
StatKat: f
LokalK: KAT 1

35
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Ndeki, S.S.
Medforf: Klepp, Knut-Inge
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Mliga, G.R.
Tittel: Knowledge, perceived risk of AIDS and sexual behavior among primary sc
     hool children in two areas of Tanzania.
Tidskr: Health education research
ISSN:  0268-1153
År:   1994
Volum:  9
Side(r): 133-138
Emneord: perceived risk of AIDS
Språk:  eng
PublID: r95001395
StatKat: f
LokalK: KAT 1

36
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Ole-Kingori, N.
Medforf: Klepp, K-I
     Hemil-senteret
Medforf: Kissila, P.E
Medforf: Biswalo, P.M.
Medforf: Mnyka, K.S
Tittel: Demographic and AIDS-related characteristics of consenters to a popula
     tion-based HIV-survey: Result from a pilot study in Arusha, Tanz ania.
Tidskr: East African Medical Journal
År:   1994
Volum:  8
Side(r): 483-489
Emneord: AIDS in Tanzania
Språk:  eng
PublID: r95004220
StatKat: f

37
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Ommundsen, Y.
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Aarø, L.E.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi Seksjon for sosialpsykolog
Tittel: Folk i form til OL kampanjen. En evaluering basert på en spørreundersø
     kelse i voksenbefolkningen 1990 og 1994.
År:   1994
Hefte:  8
Utgiver: Hemil-senteret
Emneord: folk i form til OL.
Språk:  nor
PublID: r95001591
StatKat: f
LokalK: KAT 9

38
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Perry, C.L.
Medforf: Kelder, S.H.
Medforf: Klepp, Knut-Inge
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Community-wide cardiovascular disease prevention with young people: Lo
     ng-term outcomes of the Class of 1989 Study.
Tidskr: European journal of public health
ISSN:  1101-1262
År:   1994
Volum:  4
Side(r): 188-194
Emneord: disease prevention
Språk:  eng
PublID: r95001404
StatKat: f
LokalK: KAT 1

39
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Perry, C.L.
Medforf: Kelder, S.H.
Medforf: Klepp, Knut-Inge
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: The rationale behind early prevention of cardiovascular disease with y
     oung people.
Tidskr: European journal of public health
ISSN:  1101-1262
År:   1994
Volum:  4
Side(r): 156-162
Emneord: cardiovascular disease
Språk:  eng
PublID: r95001405
StatKat: f
LokalK: KAT 1

40
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Pål, Kraft
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Rise, Jostein
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: The relationship between sensation seeking and smoking, alcohol cosump
     tion and sexual behavior among Norwegian adolescents.
Tidskr: Health education research
ISSN:  0268-1153
År:   1994
Volum:  9
Side(r): 193-200
Emneord: health behavior
Språk:  eng
PublID: r95001451
StatKat: f
LokalK: KAT 1

41
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Rossow, I.
Medforf: Rise, Jostein
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Concordance of parental and adolescent health behaviors.
Tidskr: Social science & medicine
ISSN:  0277-9536
År:   1994
Volum:  38
Side(r): 1299-1305
Emneord: health behavior
Språk:  eng
PublID: r95001443
StatKat: f
LokalK: KAT 1

42
PublKat: D04 (Uspesifisert foredrag med eller uten publisering (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Sam, David L
     Universitetet i Bergen Hemil-senteret
Tittel: Acculturation attitudes among young immigrants in Norway
År:   1994
Språk:  eng
PublID: r94003789
StatKat: f

43
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Sam, David L
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Psychological adjustment of young immigrants in Norway.
Tidskr: Scandinavian journal of psychology
ISSN:  0036-5564
År:   1994
Volum:  35
Side(r): 240-253
Emneord: adjustment of immigrants
Språk:  eng
PublID: r95001454
StatKat: f
LokalK: KAT 1

44
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Samdal, Oddrun
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Evaluering av "MAT FOR FOLKET"s andre fase : en spørreskjemaundersøkel
     se på fylkes- og kommunenivå
Serie:  HEMIL-rapport
ISBN:  82-7669-016-3
År:   1994
Hefte:  6
Utgiver: HEMIL-senteret
Tilgang: HEMIL-senteret
Emneord: ernæringsarbeid, lokale tiltak, evaluering, landsomfattende aksjon
SamNor: MAT FOR FOLKET har vært en landsomfattende aksjon gjennomført i perio
     den 1990-94 med fokus på ærnæringsarbeid. Det langsiktige målet har v
     ært å bedre kostholdet blant hele befolkningen og særlig blant barn/u
     nge og eldre. Dette har en ønsket å oppnå ved å motivere til aktivite
     ter og tiltak i lokalmiljøene. Sentralledelsen har vært sammensatt av
     offentlig og frivillige organisasjoner. I utgangspunktet hadde ledel
     sen til intensjon å rette sitt arbeid mot fylkene som igjen skulle mo
     tivere kommunene til innsats. Etter hvert overtok sentralledels en no
     e av den direkte oppfølgingen av kommunene etter ønske fra fylkesnivå
     . MAT FOR FOLKET har rettet satsningen mot tre felt: barn/unge, eldre
     og dagligvarehandelen. 226 informanterhar deltatt i den foreliggende
     evalueringen. MAT FOR FOLKET kan oppsummeres i følgende punkt: * MAT
     FOR FOLKETs ernæringsfokus oppleves som aktuelt både på kommune - og
     fylkesnivå * Aksjonen har vært særlig vellykket i pilotfylket Vestfo
     ld * Brosjyre- og undervisningsmateriell som har vært utviklet, vurde
     res som svært nyttig * En god del har fått inspirasjon til å sette i
     gang aktiviteter * Noen opplever sentrale utspill som mas og kime til
     frustrasjon fordi de opplever at det stilles forventninger til dem s
     om de ikke har ressurser eller ønsker om å følge opp * Offentlige hel
     searbeidere rapporterer i noen grad om nye samarbeids strukturer * De
     t etterlyses kurs i metodearbeid innen helsefremmede ernæring s arbei
     d. Aksjonens intensjon på dette feltet har i liten grad vært fulgt op
     p * Det ønskes stillinger og øremerkede midler til å følge opp sentra
     le utspill
Språk:  nor
PublID: r94007693
StatKat: f
LokalK: KAT 7

45
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Samdal, Oddrun
Medforf: Taklo, Toril
     UiB - HEMIL-senteret
Medforf: Wold, Bente
     UiB - HEMIL-senteret
Tittel: Helse, livsstil og skoletrivsel blant elevene ved de 10 skolene som
     deltar i prosjektet "Helsefremmende skoler" (HEFRES) : HEFRES-rapport
     basert på spørreskjema-undersøkelse blant alle elever i 4.-9. klasse
     i juni 1994.
Serie:  HEFRES-rapport
Red:   Samdal, Oddrun
År:   1994
Hefte:  1-10
Utgiver: HEMIL-senteret
Tilgang: Prosjektledelsen og de 10 HEFRES-skolene
Emneord: helsefremmende arbeid, helse, trivsel, livsstil
SamNor: Hver av de 10 skolene i prosjektet "Helsefremmende skoler" (HEFRES)
     har mottatt en individuell rapport basert på en
     spøøreskjemaundersøkelse som ble gjennomført ved skolen i juni 1994.
     Spørreskjemaet var hentet fra den nasjonale undersøkelsen "Helsevaner
     blant skoleelever. En flernasjonal WHO-undersøkelse" (HEVAS) som ble
     gjennomført i desember 1993 i et landsrepresentativt utvalg på 6000
     elever i alderen 11, 13 og 15 år. I rapporten ble hver skoles
     resultater summert opp og sammenlignet med dataene fra HEVAS.
     Rapporten skal danne utgangspunkt for skolens planlegging av
     HEFRES-prosjektet. Skolen skal arbeide med HEFRES i tre år fra høsten
     1994 og her arbeide for å bedre trivsel og helse blant elever og
     personalet ved sk olen og etablere nærmere samarbeid med
     skolehelsetjenesten og nærmiljøet.
Språk:  nor
PublID: r94007701
StatKat: f
LokalK: KAT 7

46
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Skjæveland, Oddvar
Medforf: Anderssen, Normann
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Evaluering av aksjonen Friluftslivets år 1993. En rapport om
     organisering og samarbeid.
År:   1994
Utgiver: Hemil-senteret
Emneord: Friluftslivets år 1993
Språk:  nor
PublID: r95001587
StatKat: f
LokalK: KAT 9

47
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Skjæveland, Oddvar
Tittel: Hjem, naboer og angst.
Tidskr: Bare angst
ISSN:  0802-3379
År:   1994
Emneord: angst
Språk:  nor
PublID: r95001600
StatKat: f
LokalK: KAT 6

48
PublKat: A17 (Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Skjæveland, Oddvar
Tittel: Identitet og romslighet i Sandviken.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994-11-02
Emneord: miljøpsykologi
Språk:  nor
PublID: r95001601
StatKat: f
LokalK: KAT 6

49
PublKat: A07 (Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift inkl. dagspresse (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Strumse, Einar
Medforf: Skjæveland, Oddvar
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Miljø-byen Bergen i et psykologisk perspektiv.
Tidskr: Bergens Tidende
År:   1994-12-06
Emneord: miljøpsykologi
Språk:  nor
PublID: r95001593
StatKat: f
LokalK: KAT 8

50
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Strumse, Einar
Medforf: Aasetre, J.
Tittel: Preferanser for jord- og skogbrukslandskaper.
Tidskr: DN-notat
År:   1994
Emneord: landskapspersepsjon
Språk:  nor
PublID: r95001501
StatKat: f
LokalK: KAT 3

51
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Thuen, Frode
     HEMIL-senteret
Medforf: Sam, David L
     HEMIL-senteret
Tittel: Bruk av sikkerhetsutstyr blant unge innvandrere i Norge. En sammenlign
     ing med norske barn.
Tidskr: Tidsskrift for Den norske lægeforening
ISSN:  0029-2001
År:   1994
Volum:  114
Side(r): 195-198
Emneord: innvandrere
Språk:  nor
PublID: r95001500
StatKat: f
LokalK: KAT 3

52
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Thuen, Frode
Tittel: Injury related behaviors and sensation seeking: an empirical study of
     a group of 14 years old Norwegian school children.
Tidskr: Health education research
ISSN:  0268-1153
År:   1994
Volum:  9
Side(r): 465-472
Emneord: health behavior
Språk:  eng
PublID: r95001446
StatKat: f
LokalK: KAT 1

53
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Thuen, Frode
Medforf: Aarø, L.E.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: SamBa - Samarbeidsutvalget for barnesikkerhet. Oppsummering og
     vurdering.
År:   1994
Hefte:  2
Emneord: skadeforebygging
Språk:  nor
PublID: r95001575
StatKat: f
LokalK: KAT 9

54
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Thuen, Frode
Medforf: Rise, Jostein
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Young adolescent`s intentions to use seat belts: the role of
     attitudinal and normative beliefs.
Tidskr: Health education research
ISSN:  0268-1153
År:   1994
Volum:  9
Side(r): 215-223
Emneord: health behavior
PublID: r95001449
StatKat: f
LokalK: KAT 1

55
PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wilhelmsen, B.U.
Medforf: Laberg, J.C.
     UiB-Psyk: Institutt for samfunnspsykologi
Tittel: Evaluation of teo alcohol precention programs for seventh grade
     students
Tidskr: Addiction
ISSN:  0965-2140
År:   1994
Volum:  89
Språk:  eng
PublID: r95002602
StatKat: f
LokalK: KAT 1

56
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wilhelmsen, Britt-Unni
Medforf: Anderssen, Normann
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Blir rådgiverrollen til mens kurset går?
År:   1994
Utgiver: Statens helsetilsyn
Språk:  nor
PublID: r95001515
StatKat: f
LokalK: KAT 9

57
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wilhelmsen, Britt-Unni
Tittel: Effekter av forebyggende undervisning om alkohol for
     sjuendeklassinger.
Tidskr: Stoffmisbruk
ISSN:  0333-144x
År:   1994
Side(r): 25-27
Emneord: rusforebyggende undervisning
Språk:  nor
PublID: r95001499
StatKat: f
LokalK: KAT 3

58
PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wilhelmsen, Britt-Unni
Tittel: Effekter av rusforebyggende undervisning.
Tidskr: Informasjonsorgan for Norsk narkotikapolitiforening
ISSN:  0803-8880
År:   1994
Volum:  3
Side(r): 14-15
Emneord: rusforebyggende undervisning
Språk:  nor
PublID: r95001498
StatKat: f
LokalK: KAT 3

59
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wilhelmsen, Britt-Unni
Medforf: Laberg, J.C.
     Institutt for samfunnspsykologi
Medforf: Klepp, Knut-Inge
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Evaluation of two student and teacher involved alcohol prevention
     programs.
Tidskr: Addiction. Supplement
ISSN:  0965-2140
År:   1994
Volum:  89
Side(r): 1157-1165
Emneord: alcohol prevention
Språk:  eng
PublID: r95001406
StatKat: f
LokalK: KAT 1

60
PublKat: C11 (Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a.)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wold, Bente
     Hemil-senteret
Medforf: Aarø, L.E.
     Hemil-senteret
Tittel: Health behavior in school-aged children. A WHO cross-national survey.
     Research protocol for the 1993-94 study
Serie:  Hemil-rapport nr.4
År:   1994
Utgiver: Hemil-senteret
Tilgang: Hemil-senteret
Emneord: Health-behavior
Språk:  eng
PublID: r95004221
StatKat: f

61
PublKat: A12 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee)
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wold, Bente
Medforf: Øygard, Lisbeth
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Medforf: Eder, A.
Medforf: Smith, C.
Tittel: Social reproduction of physical activity - implications for health
     promotion in young people.
Tidskr: European journal of public health
ISSN:  1101-1262
År:   1994
Volum:  4
Side(r): 163-168
Emneord: health promotion
Språk:  eng
PublID: r95001441
StatKat: f
LokalK: KAT 1

62
PublKat: B01 (Faglig bok, rapport m.v. utgitt på forlag (t.o.m. 1998))
Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, HEMIL-senteret
Forf:  Wold, Bente
     UiB-Psyk: HEMIL-senteret
Tittel: Sosialisering og livsstil blant barn og unge. Epidemiologisk forskning
     om sammenhengen mellom miljø og helse.
År:   1994
Utgiver: NFR
Emneord: sosialisering
Språk:  nor
PublID: r95001577
StatKat: f
LokalK: KAT 9


<- forrigeinnholdneste ->