Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sosiologisk institutt

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
 
2
Broch-Due, A.; Ødegård, T.                          
Vitalitet, urbanitet, og verdighet: Analyseramme for utsatte storbyjenter.  
1993                                C02    
 
3
Christensen, Karen                              
Rapport fra en spørgeundersøgelse. En sammenligning af yrkesfruppe i den   
åbne omsorg. Rapport til ansatte i hjemmesykepleien i 6 Bergensdistrikter.  
1993-03                               C01    
 
4
Christensen, Karen                              
Rollekonflikter i den åbne omsorg. Människa handikapp livsvillkor., 1993   
                                  D02    
 
5
Christensen, Karen                              
To pleiekulturer i den åpne omsorgen. Sykepleien fag.: 2 1993 ISSN 0804-1342 
                                  A04    
 
6
Engebø, Jonny; Ve, Hildur                           
Noen kompetansehavende tiltak i Arbeidsmarkedsetaten. Rapport fra et     
forprosjekt 1993. Stensil. 1993                   C02    
 
7
Hansen, Kåre                                 
Internasjonalisering, demokratisering og rasjonalitet.: 647 1993  B02    
 
8
Hansen, Kåre                                 
Internasjonalisering og demokratisering - to uforenelige prosesser?. - AHS  
Serie A. - Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning, UIB: 5 1993 C01    
 
9
Isaksen, L. Widding; Wærness, M.                       
Evig eies kun det tapte. Offentlighet og kjønnsteori (Rapport 4:93). Red.   
Krogstad,; de Vibe,. Institutt for Samf.forskning, Oslo 1993    A05    
 
10
Isaksen, L. Widding; Wærness, M.                       
Individuality and Bunnen Mangesnest. Simmel International Newsletter (Winter 
93). Bielefelt 1993                         A02    
 
11
Isaksen, L. Widding; Wærness, M.                       
Kropp og samfunn 1: N. Ekås: Sivilisasjonsprosessen som "Kroppens historie". 
1993                                C02    
 
12
Isaksen, L. Widding; Wærness, M.                       
Kropp og samfunn 2: Turner: "Kroppen som et styringsproblem". 1993 C02    
 
13
Isaksen, L. Widding; Wærness, M.                       
Kropp og samfunn 3: Frank: "Kroppen som et handlingsproblem". 1993 C02    
 
14
Isaksen, L. Widding; Wærness, M.                       
Kroppslige tabuer i uformell omsorg. - Arbeidsnotat: 1 1993     C02    
 
15
Jerdal, Else                                 
Rekruttering av vitenskapelig personaletil distriktshøgskolene (Paper).,   
1993                                D04    
 
16
Møen, Atle                                  
Arbeiderrørsle og arbeiderparti., 1993               D04    
 
17
Møen, Atle                                  
Det sosiokulturelle grunnlaget for politisk handling i eit posttradisjonelt  
samfunn. Sos.inst, UIB, 1993-12-01                 D04    
 
18
Nilsen, Ann                                  
Reflections on Ethical Issues involved in the Use of Life Histories in    
Sociology. - Skriftserien. - Sosiologisk institutt, UiB 1993 ISBN       
82-578-0127-5                            C01    
 
19
Nilsen, Ann                                  
Women's ways of "Careeing". A life Course Approach to the Occupational    
Careers of Three Cohorts of Engineers and Teachers. - Skriftserien, 310 1993 
ISBN 82-578-0120-8                         C01    
 
20
Olsen, Ole Johnny                               
For mye utdanning - for lite kvalifisering?. - Sos.inst/AHS 1993  C02    
 
21
Olsen, Ole Johnny                               
Forelesning og gruppeundervisning. UNIPED.: 1 1993         A04    
 
22
Olsen, Ole Johnny                               
Kvalitet i yrkesutdanningen? Utviklingsbetingelser for en erfaringsbaset   
yrkespedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift.: 6 1993 ISSN 0029-2052     
                                  A04    
 
23
Olsen, Ole Johnny                               
Sosiologiens visjon - og virkelighet? 1993             C02    
 
24
Olsen, Ole Johnny                               
Teoretisk forklaring og narrativ forståelse. Med Paul Ricoeur for en     
historisk sosiologi. - AHS - Serie B. - Gruppe for flerfaglig         
arbeidslivsforsknig, UIB: 1 1993                  C01    
 
25
Olsen, Ole Johnny                               
Yrkeslæren: fra fagmann til pedagog? Smmendragsrapport for prosjektet     
"Skolens enhet, arbeidslivets differensiering". - PUF's sammendragsserie   
1993                                C01    
 
26
Osland, Oddgeir                                
Med miljøvern som levebrød. Om etableringa av miljøvernleiarstillingane i   
kommunane. 1993                           N     
 
27
Sakslind, Rune                                
Social relations and use of NC-technology in Manufacturing. Transformations  
in Norwegian mechanical-engineering enterprises. - AHS serie B 1990-3, 33 s. 
1993                                C01    
 
28
Sivertsen, Erling                               
Konkurrerende normsett. En diskusjon og sammenligning av           
samfunnsvitenskapens og journalistikkens normer. - Sosiologisk institutt,   
skriftserien. - Universitetet i Bergen - Sosiologisk institutt 1993: 11, 36  
1993 ISBN 82-578-0122-4                       C01    
 
29
Sivertsen, Erling                               
Snøgge stier. Om PC-kommunikasjon med omverden. - Sosiologisk institutt,   
skriftserien. - Universitetet i Bergen - Sosiologisk institutt 1993: 10, 51  
1993 ISBN 82-578-0121-6                       C01    
 
30
Syltevik, Liv                                 
Å ta de utforskedes perspektiv. Sosiologisk forskning. 1: 1, s. 51-68 1993  
                                  A04    
 
31
Tornes, Kristin                                
The Timing of Womens Commodification. How Part-time Solutions became     
Part-time traps. Scandinavia in New Europe. Red. Boje,; Olsson,.       
Universitetsforlaget, Oslo 1993                   A05    
 
32
Tornes, Kristin                                
utdanning i bygde-Norge: Fra velferdsgode til innsatsfaktor?         
Jubileumsrapport. Senter for bygdeforsknig, Trondheim 1993     A05    
 
33
Ve, Hildur                                  
Carol Gillian: Kvinners moralske stemme. Nytt om kvinneforskning.: 2 1993 ISSN
0333-0265                              A04    
 
34
Ve, Hildur; Rasmussen, Bente                         
Kvinner og Forskningsledelse, Evaluering av NORAS kurs i forskningsledelse  
for kvinner. Rapport til NORAS 1993. Stensil. 1993         C02    
 
35
Ve, Hildur                                  
Likestilling i grunnskolen, Backlash eller på stedet hvil? Sekreteriat for  
kvinneforsknings konferanserapport fra Backlash konferansen 1993., 1993    
                                  D02    
 
36
Ve, Hildur                                  
Revitalization of Family Sociology - a Backlash for Feminist Research.    
Family, Sociology, Developing the Field (Report 93:5). Red. Leira, Arnlaug.  
Institutt for samfunnsforskning 1993                A05    
 
37
Wærness, Kari                                 
En komparativ ansats. Livsløp blandt gamle i Norden. NGI rapport. Red.    
Wærness, Kari; Rutle, Jan Erik; Tornstam, Lars 1993         A05    
 
38
Wærness, Kari                                 
Revitalization of Family Sociology: A Backlash for Feminist Research? Family 
Sociology, Developing the Field (Report 5). Red. Leira, Arnlaug. ISF, Oslo  
1993                                A05    
 
39
Wærness, Kari; Næss, Sturle                          
Utviklingen av den offentlige omsorg for eldre og funksjonshemmete i     
1980-åra (bakgrunnsnotat til kap. 10, Omsorg). NOU, Levekår i Norge.: 17   
1993 ISSN 0333-2306                         A05    
 
40
Øyen, Ørjar                                  
Oppsummeringsforedrag på NSD's seminar om Forskningens tilgang til bruk av  
taushetsbelagte data. NSD Brukermelding nr. 4., 1993        D04    
 

<- forrigeinnholdneste ->