Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Bondevik, M.                                 
De eldste gamle og livets mening. Sykepleien. 81, s. 33-35 1993   KAT 8   
 
2
Gjengedal, E.                                 
Pasientopplevelser som grunnlag for kunnskapsutvikling. Klokskap og      
kyndighet. Kari Martinsens innflytelse på norsk og dansk sykepleiev. (Red.:  
Kirkevold, M., Nortvedt, F., Alvsvåg, H.). Ad Notam Gyldendal, s. 190-199   
1993                                KAT 6   
 
3
Hanestad, B. R.; Qvarnstrøm, U.                        
Establishment of a Centre. The International Nurse, News and Views. 6, s.   
2-2 1993                              KAT 7   
 
4
Hanestad, B. R.                                
Fokus på livskvalitet i sykepleien - noe nytt? Sykepleien. 81, s. 31-34 1993 
                                  KAT 5   
 
5
Hanestad, B. R.                                
Livskvalitet knyttet til sykepleiepraksis og forskning - noen utfordringer.  
Vård i Norden. 13, s. 11-15 1993                  KAT 8   
 
6
Hanestad, B. R.                                
Self-reported quality of life and the effect of different background     
characteristics in people with Type 1 diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 19, 
s. 139-149 1993                           KAT 1   
 
7
Hanestad, B. R.; Albrektsen, G.                        
The effects of participation in a support group on self-assessed quality of  
life in persons with insulindependent diabetes mellitus (IDDM). Diabetes Res 
Clin Pract. 19, s. 163-165 1993                   KAT 1   
 
8
Huser, B.                                   
Kvinners opplevelse av gjennomgått selvbestemt abort. Hovedoppgave      
(cand.polit.). - Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i    
Bergen 1993                             KAT 4b  
 
9
Kristoffersen, K.                               
Troen og mistanken i det kvalitative forskningsintervju. Tidsskrift for    
norsk sykepleieforskning. 1, s. 3-20 1993              KAT 8   
 
10
Qvarnstrøm, U.                                
Hva er det som styrer oss? Prioriteringer i samfunn og helsevesen. Omsorg.  
Nordisk tidsskrift for palliativ medisin.: 1, s. 10-12 1993     KAT 8   
 
11
Qvarnstrøm, U.                                
Vår død. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1993             KAT 6   
 
12
Reime, M. H.                                 
Heimebuande eldre sine psykososiale levekår. "Einsemd" Myte eller realitet?  
Hovedoppgave (cand.polit.). - Institutt for samfunnsmedisinske fag,      
Universitetet i Bergen 1993                     KAT 4b  
 
13
Sydnes, T.                                  
Opplevelse i forbindelse med å bli ryggmargskadet. Hovedoppgave        
(cand.polit.). - Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i    
Bergen 1993                             KAT 4b  
 

<- forrigeinnholdneste ->