Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Bernt, Jan Fridthjof; Kjønstad, Asbjørn; Kjellevold, Alice; Hove, Harald   
Sosial trygghet og rettsikkerhet under sosialtjenesteloven og         
barnevernstjenesteloven. Alma Mater, Bergen, 403 s. 1993 ISBN 82-419-0117-8  
                                  B01    
 
2
Bernt, Jan Fridtjof; Doublet, David                      
Norsk rettsteori mellom rettspositivisme og nynomativisme. Retlig polysentri. 
Red. Blume, Peter; Doublet, David. København: Akademisk Forlag, 155-  .   
1993 ISBN 87-500-3132-5                       A05    
 
3
Bernt, Jan Fridtjof                              
Regionalt og lokalt selvstyre - en trussel mot rettssikkerhet og       
likebehandling? Forhandlinger ved Det norske juristmøte i København. 1993   
                                  A05    
 
4
Bonnici, Josanne                               
Distribution agreements and the competetion rules for the EEC and the EEA. - 
Det juridiske fakultets skriftserie. - Universitetet i Bergen, Det juridiske 
fakultet: 39 1993                          C01    
 
5
Bonnici, Josanne                               
Skevdelning. En jämförelse mellan svensk och norsk rätt. - Det juridiske  
fakultets skriftserie. - Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet: 41  
1993                                C01    
 
6
Bonnici, Josanne                               
State aids in the European Community and the European Economic Area. - Det  
juridiske fakultets skriftserie. - Universitetet i Bergen, Det juridiske   
fakultet: 40 1993                          C01    
 
7
Bårdsen, Arnfinn                               
Fri rettshjelp ved klage til den Europeiske Menneskerettskommisjon.      
Advokatforeningen.: 58 1993                     A04    
 
8
Bårdsen, Arnfinn                               
Jan Mayens kontinentalsokkel og fiskerisone. - Den internasjonale Domstols  
avgjørelse i grensetvisten mellom Danmark og Norge. Jussens venner.: 4 1993  
ISSN 0022-6971                           A04    
 
9
Doublet, David R.; Bernt, Jan Fridthjof                    
Retten og vitenskapen. En introduksjon til rettsvitenskapens         
vitenskapsfilosofi, 2 utg. Alma Mater, Bergen, 203 s. 1993 ISBN        
82-419-0137-2                            B01    
 
10
Doublet, David; Voll, Rune                          
Om psendonyme helseregistre (Mindretallsinnstilling).: 22 1993   B02    
 
11
Eeg, Thomas                                  
Kommentar til eksamensbesvarelse 2. avd. Bergen h-92. Injuria - Tidsskrift  
for juridiske studenter i Bergen. 21: 1, 37-39 1993         A07    
 
12
Einarsen, Terje                                
Fem spørsmål om flyktningspolitikken (kronikk). Aftenposten. 1993-10-13    
                                  A07    
 
13
Einarsen, Terje                                
Internasjonalt asylvern for masseflyktninger. Dagens folkevandringer -    
berører de oss? Red. Suhrke, Astri; Gjerdåker, Svein. Cappelen 1993 ISBN   
82-02-14071-4                            A05    
 
14
Frihagen, Arvid                                
Kompendium EØS-rett del I og II. - Stensilserie. - Det Juridiske fakultet,  
UiB, 150 s. 1993                          C02    
 
15
Giertsen, Johan                                
Generasjonsskifte. Kontrakts- og arverettsspørsmål som oppstår når et     
foretak overføres til livsarving. (Levert til bedømmelse for den juridiske  
doktorgrad 4.8.1993). 1993                     C03    
 
16
Krüger, Kai                                 
Opplysningsansvar i markedsføringen. Forbrukerombudet, jubileumsskrift    
1973-1993., 47-63 1993                       A07    
 
17
Krüger, Kai                                 
Reformering af de nordiske aftalelove. Det 32. nordiske juristmøte del 2.,  
257-270 Reykjavik, 1993                       D02    
 
18
Mathiassen, Christian S.                           
Rentesrente og morarenteloven (Publisert særavhandling, Tidl. jr.stip.). -  
Det juridiske fakultets skriftserie. - Universitetet i Bergen, Det juridiske 
fakultet: 38 1993                          C01    
 
19
Matningsdal, Magnus                              
Nyere rettspraksis m.v. ved promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse. 
Lov og rett.: 3, 29 s. 1993 ISSN 0024-6980             A04    
 
20
Matre, Hugo                                  
Deductibility of interest and other financing charges in computing income.  
(Rapport). Cachiers de droit fiscal international. 78: a 1993    A07    
 
21
Nielsen, Rune Stiegler                            
Rettsvern og prioritet ved salgspant i deler og tilbehør. (Publisert     
særavhandling, Student). - Det juridiske fakultets skriftserie. -       
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet: 37 1993       C01    
 
22
Nordtveit, Ernst                               
Samarbeid mellom næringsverksemder. - SNF-rapport: 47 1993     C01    
 
23
Overå, Oddvar; Bernt, Jan Fridthjof                      
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. sept. 1992 nr 107 med kommentarer.  
1993                                C01    
 
24
Stavang, Per                                 
EØS-avtalen, EØS-institusjonane og Grunnlova § 93. Jussens venner.: 4, 41  
s. 1993 ISSN 0022-6971                       A04    
 
25
Stavang, Per                                 
Når Stortinget spør folket. (Kronikk). Bergens Tidende. 1993-08   A07    
 
26
Strandbakken, Asbjørn                             
Avtaler mellom ektefeller. Jussens venner.: 4, 13 s. 1993 ISSN 0022-6971   
                                  A04    
 
27
Strandbakken, Asbjørn                             
Bokanmeldelse: Den muslimske familie. Hefte for kritisk juss.: 1/2, 5 s.   
1993 ISSN 0800-4099                         A07    
 
28
Strandbakken, Asbjørn                             
Fast promillegrense på sjøen.: 21 1993               B02    
 
29
Strandbakken, Asbjørn                             
Lov om registrert partnerskap. Jussens venner.: 5/6, 51 s. 1993 ISSN     
0022-6971                              A04    
 
30
Sæbø, Rune                                  
Lovens krav til styret. Styrets rolle. Red. Reve, Torger; Grønlie, Tore.   
Tano, Oslo 1993 ISBN 82-518-3037-0                 A05    
 

<- forrigeinnholdneste ->