Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medievitenskap

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Eide, Martin                             
TITTEL : Børs og kateter: frå ein populærvitenskapleg marknadsplass. = The  
     market place of popular science.                   
SIDEREG: s. 56-63                               
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Til oppslag. Samfunnsvitenskap, forskningsformidling og       
     massekommunikasjon.                         
REDAKT.: Eide, Martin                             
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : NORAS, Bergen                            
SAMMEND: Ei vurdering av innhaldet i dei norsk-språklege populærvitskaplege  
     magasina Illustrert Vitenskap og Viten, og den forma som her blir  
     brukt i formidlinga av populærvitskapleg stoff. Viser korleis    
     innhaldet er prega av teknologi-begeistring og ei mekanistisk    
     verdsoppfatning kopla med ei forskningsbasert framtidstru. Det som  
     blir presentert er først og fremst detn ære og det          
     fjernemenneskekroppen og universet, og problematiserande forskning må
     systematisk vika for "eksakte" årsak-verknad-sammanhengar.      
EMNEORD: Magazines, Scientific information, Presentation of information,   
     Message content, Popularization of science              
PUBL-ID: r94006630                              
                                       
 
2
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Eide, Martin                             
TITTEL : Den fjerde servicemakt: noter til forståelse av norsk veiledningsog 
     kampanjejournalistikk. = The fourth service estate: notes for    
     understanding Norwegian guidance and campaign journalism.      
SIDEREG: 104 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: Ei drøfting av veilednings- og kampanjejournalistikk. Forfatteren  
     plasserer denne journalistikksjangeren i ei sosial og politisk    
     utvikling, og sammenligner den med den profesjonelle         
     informasjonsarbeiderens virke. Analysematerialet er tatt fra Verdens 
     Gang, og historia til denne avisa illustrerer også hvordan      
     veiledningsjournalistikken har utvikla seg og på hvil ken bakgrunn. 
EMNEORD: Press, Journalism, Advise columns, History readers, Consumers    
PUBL-ID: r94006644                              
                                       
 
3
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Eide, Martin                             
TITTEL : Gudeferd i Hardanger. = The Norwegian prime minister in Hardanger.  
SIDEREG: s. 179-184                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Syn og Segn                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 98                                  
HEFTE : 3                                  
ISBN  : 82-521-3851-9                            
ISSN  : 0039-7717                              
SAMMEND: Ei retorisk analyse av den talen Gro Harlem Brundtland heldt under  
     fylkesårsmøtet i Hordaland Arbeiderparti i 1992, der EF-saka stod  
     sentralt. Forfatteren bruker retoriske modellar som analysereiskap, 
     og plasserer talen i den norske EF-debatten.             
EMNEORD: Political leaders, Speech, Political parties, Verbal communication  
PUBL-ID: r94006620                              
                                       
 
4
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Eide, Martin                             
MEDFORF: Knapskog, Karl                            
TITTEL : Mass communication, Anthony Giddens and the eternal questions of   
     sociology.                              
STED  : Sao Paolo                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: 18 s.                                
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Association for Mass Communication Research, General  
     Assembly and Scientific Conference. 18                
SAMMEND: To understand mass communication as institutional and symbolic power,
     media theory and philisophy must in some sense be based upon general 
     social theory. The double character of the media institutions - both 
     concrete enterprises of financial, political and social significance,
     and markers of products of symbolic characterrequires theories with a
     corresponding d ouble character. On this background, the paper    
     presents aspects of Anthony Giddens' structuration theory and    
     discusses its status by giving examples of empirical research    
     informed by it.                           
EMNEORD: Research, Theory, Sociology, Mass media, Anthony Giddens       
PUBL-ID: r94006612                              
                                       
 
5
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Eide, Martin                             
TITTEL : Nyhetens interesse. Nyhetsjournalistikk mellom tekst og kontekst. = 
     News journalism between text and context.              
SIDEREG: 179 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget, Oslo                      
ISBN  : 82-00-21315-3                            
SAMMEND: Forfatteren bruker sosiologiske teorier til å drøfte produksjonen av 
     nyheter, og journalistens rolle i mediesystemet.           
     Nyhetsjournalistikken blir plassert i spenningsfeltet mellom s    
     trukturell føringer og aktørmodeller, og inspirert av Anthony Giddens
     advarer forfatteren mot fallgruvene konspirasjonsteori og      
     funksjonalisme. Drøftinga peker på behovet for å etabl e re     
     medieforskninga i samfunnsteoretiske rammer, der det blir dradd   
     veksler på organisasjonsteori, fenomenologi, ideologikritikk og   
     semiologi.                              
EMNEORD: News, Journalism, Journalistic genres, Theory, Organisations, Models,
     Communication sociology, Public sphere                
PUBL-ID: r94006484                              
                                       
 
6
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Eide, Martin                             
TITTEL : Ridderne av det rette ord: noter om ekspert- og mediemakt. = The   
     journalist between expert power and media power.           
SIDEREG: s. 63-71                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Til oppslag. Samfunnsvitenskap, forskningsformidling og       
     massekommunikasjon.                         
REDAKT.: Eide, Martin                             
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : NORAS, Bergen                            
SAMMEND: Om journalistens mulighet for, som informasjonsformidler, å finne et 
     ståsted mellom ekspertmakt og mediemakt.               
EMNEORD: Journalists, Dissemination of information, Experts, Credibility,   
     Information scources, Media, Power, Social role           
PUBL-ID: r94006633                              
                                       
 
7
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Eide, Martin                             
MEDFORF: Solheim, Narve                            
MEDFORF: Svela, Egil                             
TITTEL : Samfunnsforskning spaltelangs. = Social science along the columns.  
SIDEREG: s. 5-27                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Til oppslag. Samfunnsvitenskap, forskningsformidling og       
     massekommunikasjon.                         
REDAKT.: Eide, Martin                             
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : NORAS, Bergen                            
SAMMEND: Ei drøfting av hvordan samfunnsforskning blir formidla gjennom    
     pressa. Artikkelen tar utgangspunkt i en undersøkelse av 11 norske  
     aviser over to måneder, og viser hvilke fagområde og institusjoner  
     som er representert, hvilken tittel og hvilket kjønn de omtalte   
     forskerne har, og hvilken form forskninga er presentert i.      
EMNEORD: Press, Social sciences, Popularization of science, Research results 
PUBL-ID: r94006627                              
                                       
 
8
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Eide, Martin                             
TITTEL : Til oppslag: samfunnvitenskap, forskningsformidling og        
     massekommunikasjon. = Social science, research mediation and mass  
     communication.                            
UTGIV. : NORAS, Bergen                            
SIDEREG: 82 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: Ei samling av fem artikler om hvordan forskning, og særlig      
     samfunnsforskning, blir formidla gjennom pressa.           
EMNEORD: Press, Research results, Popularization of science, Social sciences 
PUBL-ID: r94006626                              
                                       
 
9
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Hillesund, Terje                           
TITTEL : Kommunikasjon er handling. = Communication is action.        
SIDEREG: s. 3-17                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Sosiologi i dag                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 22                                  
HEFTE : 1                                  
ISSN  : 0332-6330                              
SAMMEND: Ved hjelp av teorier om kommunikasjon og talehandling, der      
     sammenhengen mellom språk og handling står sentralt, går forfatteren 
     inn i en diskusjon om hva medieforskningen skal stud ere. Han    
     argumenterer mot at rein tekstanalyse er medieforskning, og hevder at
     forskninga må plassere teksten i en kommunikativ sammenheng.     
EMNEORD: Communication theory, Research methods, Text, Agenda setting     
PUBL-ID: r94006528                              
                                       
 
10
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Sivertsen, Erling                          
TITTEL : Bankenes kommunikasjon prøves. Om bankenes inntrykksstyring gjennom 
     markedsføring under kredittreguleringen. = A test of the bank    
     communication. Concerning the impression management of Norwegian   
     commercial banks.                          
SIDEREG: s. 64-82                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Sosiologi i dag                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 22                                  
HEFTE : 1                                  
ISSN  : 0332-6330                              
SAMMEND: Hvordan forholder norske banker som system seg til forbrukere, store 
     kunder, hverandre og myndighetene gjennom nyhetsmediene? Gjennom to 
     konkrete eksempler viser forfatteren hvordan bankene er i konflikt  
     med massemediene om definisjonsmakta i samfunnet. Ved hjelp av Ervin 
     Goffmans dramaturgiske teori belyses bankenes bruk av systemteori og 
     markedsføring for å h åndtere usikkerhet og drive inntrykksstyring. 
EMNEORD: Financial institutions, Advertising, Marketing, Economic information,
     Content analysis                           
PUBL-ID: r94006529                              
                                       
 
11
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Sivertsen, Erling                          
TITTEL : Programmert knipsing. Om trusler mot og utfordringer for norske   
     pressefotografer. = Programmed shooting. Threats and challenges for 
     Norwegian press photographers.                    
SIDEREG: s. 81-104                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Bildekommunikasjon (Norsk medieforskerlags rapport; 3)        
REDAKT.: Skogerbø, Eli                            
REDAKT.: Solum, Ove                              
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0803-8627                              
SAMMEND: Forfatteren skisserer først bakgrunnen for pressefotografens     
     situasjon i norsk presse. Han legger særlig vekt på pressebildets  
     troverdighet, og viser til ulike manipuleringsteknikker, både de   
     tekniske og de som har med plassering og arrangering å gjøre. Flere 
     klagesaker til Pressens Faglige Utvalg blir brukt til å illustrere  
     etiske valg og overtramp innen bilde bruk i norsk presse. Forfatteren
     gir til slutt en oversikt over ny teknologi som får konsekvenser for 
     pressefotografiets framtid.                     
EMNEORD: Photo journalism, Photocomposition, Photographers, Photoreporters,  
     News pictures, Press, Professional ethics, Technology        
PUBL-ID: r94006527                              
                                       
 
12
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Syvertsen, Trine                           
TITTEL : Allmenkringkastinga: et hundreårsperspektiv. = The public service  
     broadcasting through one hundred years.               
SIDEREG: s. 67-81                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Bildekommunikasjon (Norsk medieforskerlags rapport; 3)        
REDAKT.: Skogerbø, Eli                            
REDAKT.: Solum, Ove                              
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0803-8627                              
SAMMEND: En gjennomgang av hva som skiller allmennfjernsynet fra andre typer 
     kringkasting, med BBC og NRK som eksempel. Forfatteren skisserer   
     først de strukturelle hovedtrekka som disse to institusjonene utvikla
     i oppbyggingsfasen, så går hun inn på ulike endringsprosesser omkring
     hvilke former de to institusjonene kan ta i fremtida.        
EMNEORD: Broadcasting corporations, Communication systems, Communication   
     policy, Social change, Public service                
PUBL-ID: r94006526                              
                                       
 
13
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Syvertsen, Trine                           
TITTEL : Paid to be different? Public television. Expectation and strategies 
     in a new media environment.                     
STED  : Sao Paulo                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: 25 s.                                
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Association for Mass Communication Research, General  
     Assembly and Scientific Conference. 18                
SAMMEND: As competition has intensified for public broadcasters, many have  
     argued that the only way in which the traditional channels can    
     survive is by adapting to commercial standards. Inr eality however, 
     the constraints within which these channels operate makes it     
     impossible for the corporations to choose this as their only     
     strategy. Drawing on the experiences of Brit ish and Norwegian    
     broadcasting corporations in the last decade, the paper explores the 
     expectations levelled at the public broadcasting corporations in the 
     1990s, and discuss some of the options open to them. A main question 
     is: to what degree is it possible for the public broadcasters to   
     sustain distinct identity in a multi-channel environment.      
EMNEORD: Television, Commercial broadcasting, Broadcasting corporations,   
     Communication policy, Financial Resources, Adaption to change,    
     Competition, Public service.                     
PUBL-ID: r94006541                              
                                       
 
14
Rapporter utgitt på forlag                          
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Syvertsen, Trine                           
TITTEL : Public television in transition.                   
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, Trondheim        
F-SERIE: Levende bilder 5, 1992; KULTs skriftserie 10             
ISBN  : 82-7216-806-5                            
SAMMEND: An analysis of how broadcasting systems develop and change. The   
     analysis focuses primarily on the establishment and development of  
     public service television in Britain and Norway,a nd combines two  
     different approaches: broadcasting policy studies and historical   
     analysis. The NRK and the BBC are the institutions involved, and the 
     author points to the changes thepublic broadcasting has experienced 
     as the demands and conditions from outside are altered. The study  
     focuses on three main questions: What the relationship is between the
     general soc ial forces and the broadcasting systems; what the    
     original characteristics were of the BBC and the NRK, and how these 
     have changed; how the social changes in this century have influe nced
     the broadcasting corporations.                    
EMNEORD: Broadcasting, Historical aspects, Communication policy, Social change
     , Public service, Public sphere, Communication systems, National   
     identity                               
PUBL-ID: r94006645                              
                                       
 
15
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Syvertsen, Trine                           
TITTEL : Public television in transition. A comparative and historical    
     analysis of the BBC and the NRK.                   
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Institutt for massekommunikasjon, Uni of   
     Leicester, Centre for Mass Communication Research          
SIDEREG: 332 s.                                
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Thesis Doctor of Philosophy                     
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: An analysis of how broadcasting systems develop and change. The   
     analysis focuses primarily on the establishment and development of  
     public service television in Britain and Norway,a nd combines two  
     different approaches: broadcasting policy studies and historical   
     analysis. The NRK and the BBC are the institutions involved, and the 
     author points to the changes the public broadcasting has experienced 
     as the demands and conditions from outside are altered. The study  
     focuses on three main questions: What the relationship is between  
     general socialforces and the broadcasting systems; what the original 
     characteristics were of the BBC and the NRK, and how these changed; 
     how the social changes in this century have influenced the b     
     roadcasting corporations.                      
EMNEORD: Broadcasting, Historical aspects, Communication policy, Social    
     change, Public service, Public sphere, Communication systems,    
     National identity                          
PUBL-ID: r94006496                              
                                       
 
16
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Tveiten, Oddgeir                           
TITTEL : News ideology and the realization of "development" and "dependency": 
     US media and the 1990 elections in Nicaragua.            
STED  : Sao Paolo                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: 19 s.                                
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Association for Mass Communication Research. General  
     Assembly and Scientific Conference. 18                
SAMMEND: Through an analysis of US news coverage of the Nicaraguan General  
     Elections in 1990, the paper discusses aspects of media ideology and 
     news media as an area for political discourse . It seeks to     
     demonstrate how the coverage in part is determined by a specific mode
     of conceptualizing development, which in many ways shows the     
     characteristica of myth: It is fixed, structured and embedded in a  
     specific causal model of what speeds up development and what does  
     not.                                 
EMNEORD: News, Election campaigns, Story telling, Development policy     
PUBL-ID: r94006648                              
                                       
 
17
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for medievitenskap                 
FORF. : Tveiten, Oddgeir                           
TITTEL : Nyhetsjournalistikk og bærekraftig utvikling: mellom linjeneut av  
     rammen. = News journalism and sustainable development.        
SIDEREG: s. 147-158                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Ikke bare si det, men gjøre det. Om bærekraftig utvikling.      
REDAKT.: Hertzberg, K.                            
REDAKT.: Stenseth, N. C.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget/Alternativ Framtid, Oslo            
ISBN  : 82-00-21738-8                            
SAMMEND: Ei drøfting av nyhetsjournalistikkens rolle på miljø- og       
     utviklingsområdet. Forfatteren setter Nord-Sør-debattene inn i    
     rammene for nyhetsutvelging, og skisserer opp tanker om en a     
     lternativ utviklingsjournalistikk.                  
EMNEORD: News, Journalism, Economic development, Environmental protection   
PUBL-ID: r94006649                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->