Det historisk-filosofiske fakultet

Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Bjelland, Siv Magnhild                        
TITTEL : Politikk, nyhet og fortelling: et case-studium av miljøkonferansen i 
     Bergen som nyhetsbeite. = Politics, news and narrative: a case study 
     of the environment conference in Bergen as newsbeat.         
SIDEREG: 133 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Hovedfagsoppgave, samfunnsvitenskaplig seksjon            
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: Med utgangspunkt i den internasjonale miljøkonferansen i Bergen i  
     1991, analyserer forfatteren hvordan nyhetsarenaen bestemmer     
     fortellerstrukturen i nyhetene, og hvordan produksjon av politiske  
     nyheter preges av at aktørene på nyhetsarenaen lykkes i å legge   
     føringer på budskapet i nyhetene. Analysematerialet er studier av  
     presseopplegget under konferansen og in tervju med journalister og  
     arrangører. Semiologiske og hermeneutiske teorier blir brukt i    
     analysen av fortellerstruktur i nyhetene.              
EMNEORD: News, Environment, Journalists, Information sources, Plot,      
     International politics, Press conferences, Semiotics         
PUBL-ID: r94006622                              
                                       
 
2
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Goodnow, Katherine Judith                      
TITTEL : Alien/Aliens: analyzing the forms and sources of horror.       
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Department of mass communication, Report               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 13                                  
SAMMEND: Using the films Alien/Aliens as a focal point, the author discusses 
     different theoretical approaches and their applicability to the study
     of horror films as representations of general human fears, the    
     psychological/social origins of the horrifying images/ themes, and  
     whether/how the dread/pleasures derived from watching vary according 
     to the gender of the viewers. Vantage points: Kristeva's analysis of 
     the "power of horror", i.a. as applied by Creed, Modleski's analysis 
     of the Gothic novels and Hitchcock films, with reference to the   
     theoretical basis supplied by Chodorow. Argues also for the need to 
     pay attention to the place of work in human development and in the  
     narrative or setting with which a horror text is inbedd ed, referring
     i.a. to the theoretical position of Erik Erikson.          
EMNEORD: Horrifying films, Audience reaction, Pleasure, Horror, Identity,   
     Personality development, Feminism, Theory              
PUBL-ID: r94006646                              
                                       
 
3
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Grimen, Harald                            
MEDFORF: Knapskog, Karl                            
TITTEL : Teori og narrasjon: om nyare språktenking og språkteoretiske     
     retningar. = Theory and narration: essays on contemporary philosophy 
     of language.                             
SIDEREG: 301 s.                                
SPRÅK : nno                                 
REDAKT.: Grimen, Harald                            
REDAKT.: Knapskog, Karl                            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ariadne, Bergen                           
ISBN  : 82-90477-24-4                            
SAMMEND: Ei samling av ni artiklar, nokre med kommentarar, med utgangspunkt i 
     eit seminar om medieforskning, tolking og språkteoriar.       
EMNEORD: Mass media, Theory, Language, Philosophy               
PUBL-ID: r94006638                              
                                       
 
4
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Gripsrud, Jostein                          
TITTEL : Cultural identity and the media.                   
SIDEREG: 177 s.                                
ISSN  : 0801-2814                              
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Institutt for massekommunikasjon, Rapport              
REDAKT.: Gripsrud, Jostein                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 14                                  
SAMMEND: A collection of eight essays from a seminar on modern media andø   
     media culture.                            
EMNEORD: Television, Films, Cultural identity, National identity       
PUBL-ID: r94006635                              
                                       
 
5
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Gripsrud, Jostein                          
TITTEL : Melodramatic mobilization: on melodrama in socialist stage and screen
     propaganda in Norway in the 1930's.                 
STED  : Sao Paolo                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: 17 s.                                
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Association for Mass Communication Research, General  
     Assembly and Scientific Conference. 18                
SAMMEND: The paper discusses the political potential of melodrama with regard 
     to the ways in which a melodramatic aestetic was used in two kinds of
     openly political texts in Norway before World War II: The plays   
     produced for the active Workers' Theatre Movement of the Social   
     Democratic labour party, and fiction films produced for election   
     campaigns in the 30's by both t he Social Democrats and the     
     Conservative Party. The paper argues that these melodramas tended to 
     dilute the significant political differences between the two parties,
     while also in a certain sense "politicizing personal matters".    
EMNEORD: Theatre, Political films, Propaganda, Political Movements      
PUBL-ID: r94006614                              
                                       
 
6
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Grung, Grethe                            
TITTEL : "Folket trenger kunsten - kunsten trenger folket": Landslaget Aktuell
     Kunst som kulturpedagogisk prosjekt 1953-84. = The organisation of  
     current art as a cultural pedagogical project 1953-84.        
SIDEREG: 222 p.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Hovedfagsoppgave, humanistisk seksjon                
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: En gjennomgang av virksomheten til grafikkmedlemsklubben Landslaget 
     Aktuell Kunst, 1953-84. De to overordna målsetningene til klubben var
     å formidle kvalitetskunst til et større publikum, og å spre kunnskap 
     om grafikk. Forfatteren ser på klubben som et kulturpedagogisk    
     prosjekt, kobla til folkeopplysningstradisjonen i arbeiderbevegelsen,
     som ville bygge bro mel lom kunsten og folket. Hun drøfter på hvilken
     måte og i hvilken grad klubben har oppfylt dette målet. En del av  
     grafikken som klubben presenterte er beskrevet og analysert.     
EMNEORD: Graphic arts, Works of art, Artists, History, Audience composition, 
     Audience participation, Clubs, Pedagogy               
PUBL-ID: r94006641                              
                                       
 
7
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Hansen, Ingvild Tjønn                        
TITTEL : Helseopplysning: strategier for handling: evaluering av       
     kolesterolkampanjen. = Health information: strategies for action.  
SIDEREG: 98 s.                                
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Hovedoppgave, samfunnsvitenskapelig seksjon             
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: En gjennomgang og vurdering av kolesterolkampanjen som blei     
     gjennomført i Norge 1987-1991. Kampanjen blei utforma som en     
     massestrategi framfor en strategi rettet mot høyrisikogruppene, og  
     forfatteren drøfter hvilken virkning en massestrategi får når    
     målgruppen er for lite spesifisert. Koblinga mellom helsekampanje og 
     medisinsk teknologi, og mellom helsepersonel l og legemiddelindustri 
     blir også drøfta.                          
EMNEORD: Health, Information campaigns, Medical information, Mass media,   
     Attitude change, Opinion change, Medical personell, Food       
PUBL-ID: r94006619                              
                                       
 
8
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Hausken, Liv                             
TITTEL : En annen historie: en analyse av Anja Breien's "Hustruer". = Another 
     story: an analysis of Anja Breien's film "Hustruer".         
SIDEREG: 106 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Hovedfagsoppgave, humanistisk seksjon                
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: Ei analyse av Anja Breiens film "Hustruer", der særlig uttrykkssida 
     er sentral. Forfatteren drøfter hvordan filmen presenterer emnet   
     sitt, og hvilken opplevelse dette skaper hos tilskueren, og om filmen
     gjennom sin særlige uttrykksmåte kan formidle erfaringer som ikke kan
     komme til uttrykk i den tradisjonelle fiksjonsfilmens uttrykksmåte. 
     Christian Metz' filmte ori og speilmetafor blir også drøfta og    
     kritisert.                              
EMNEORD: Films, Film directors, Women, Audience, Sex roles, Laughter,     
     Identification, Anja Breien                     
PUBL-ID: r94006625                              
                                       
 
9
Rapporter utgitt på forlag                          
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Hausken, Liv                             
TITTEL : En annen historie: en analyse av Anja Breiens "Hustruer". = Another 
     story: an analysis of Anja Breiens "Hustruer".            
SIDEREG: 96 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Norges allmenvitenskapelige forskningsråd, Trondheim         
F-SERIE: Levende bilder i Norge 4, 1992; KULTs skriftserie 9         
ISBN  : 82-7216-805-7                            
SAMMEND: Ei analyse av Anja Breiens film "Hustruer", der særlig uttrykkssida 
     er sentral. Forfatteren drøfter hvordan filmen presenterer emnet   
     sitt, og hvilken opplevelse dette skaper hos tilskueren, og om filmen
     gjennom sin særlige uttrykksmåte kan formidle erfaringer som ikke kan
     komme til uttrykk i den tradisjonelle fiksjonsfilmens uttrykksmåte. 
     Christian Metz' filmte ori og speilmetafor blir også drøfta of    
     kritisert.                              
EMNEORD: Films, Film directors, Women, Audience, Sex roles, Laughter,     
     Identification, Anja Breien                     
PUBL-ID: r94006640                              
                                       
 
10
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Isaksen, Hans-Petter                         
TITTEL : Krigsbilder - om skildringer av okkupasjonen i norske filmer de fem 
     første årene etter den andre verdenskrig. = War pictures. How the  
     German occupation is described in Norwegian films the first five   
     years after World War II.                      
SIDEREG: 148 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Hovedfagsoppgave, humanistisk seksjon                
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: En gjennomgang av fire norske filmer om okkupasjonstida i Norge.   
     Filmene blir både analysert som medieprodukt og plassert i samtida  
     si, blant annet ved hjelp av samtidige filmmeldinger og en kort   
     historisk bakgrunn. Mytekonstruksjon og heltedyrking blir analysert 
     gjennom å sammenligne filmene med de faktiske historiske hendelsene 
     som lå til grunn for filmfortel lingene.               
EMNEORD: War films, Documentary films, History, Film genres, Message content, 
     Viewers, Occupational life, Cinema                  
PUBL-ID: r94006538                              
                                       
 
11
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Jensen, Gunnar Hall                         
TITTEL : Dokumentasjon og intuisjon. = Documentation and intuition.      
SIDEREG: 138 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Hovedfagsoppgave, humanistisk seksjon                
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: Ei drøfting av dokumentarfilmens arbeidsprosess og uttrykk, særlig  
     når det gjelder muligheten for å ta vare på intuitiv forståelse av  
     subjektivitet. Oppgava er en rapport om dokumentarfilmen "Livet   
     begynner etter 200km/t" som forfatteren har produsert, og som er ei 
     skildring av MC-miljøet og ungdommer som kjører motorsykkel.     
     Rapporten drøfter valga som er gjort under filmproduksjonen, og   
     hvordan resultatet blei i forhold til intensjonen med filmen.    
EMNEORD: Documentary films, Film directors, Subjectivity, Youth subculture,  
     Cultural values, Participant observation, Consciousness       
PUBL-ID: r94006624                              
                                       
 
12
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Johansen, Anders                           
TITTEL : Conceptions of history and identity: the case of museums.      
SIDEREG: s. 108-122                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Cultural identity and the media.                   
REDAKT.: Gripsrud, Jostein                          
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0801-2814                              
SAMMEND: The author discusses history and identity, and analyses different  
     types of museums as examples. He argues that objects presented in  
     museums are regarded as messages from the past, instead of being   
     treated as sources and mere illustrations of historical knowledge.  
EMNEORD: History, Museums, National identity, Cultural values         
PUBL-ID: r94006637                              
                                       
 
13
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Johansen, Anders                           
TITTEL : Fellowmen and barbarians: on the formation of identity within the  
     expanding "now" of communication.                  
STED  : Sao Paolo                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: 19 p.                                
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Association for Mass Communication Research, General  
     Assembly and Scientific Conference. 18                
SAMMEND: The paper deals with the experience of time as a premise for the   
     construction of cultural identities. Tracing the emergence of the  
     idea of widely separate places and persons existing in the same   
     moment of time, it sketches a history of the gradual inclusion of  
     unknown others into the reality of the "now" - as contemporaries in a
     formal sense and, more decisively according to Schutz' "typology of 
     fullness", as "Consociates" defined by sense of common occupation, or
     sharing, of time. The paper seeks to evaluate the historical role of 
     the elec tronic media in the processes of national intergration.   
EMNEORD: Time, Electronic media, Cultural Identity, National intergration   
PUBL-ID: r94006615                              
                                       
 
14
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Johnsen, Kari Bjørgo                         
TITTEL : Kunst, kultur og fjernsyn: en skikkelig gryterett? = Art, culture and
     television: a casserole?                       
SIDEREG: 113 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Hovedfagsoppgave, humanistisk seksjon                
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: En komparativ analyse av tre kulturmagasin på NRK-fjernsynet: "MIKS",
     "Kulturbeite" og "Nomes Ark", der de tre programmas kunstsyn står  
     sentralt. Forfatteren drøfter NRKs forhold til kunst og kultur, og  
     viser til bruk av kultur som legimiteringsfaktor. Utgangspunktet for 
     analysen er å se på den kulturformidlinga NRK står for, og hvordan  
     den endres med format og programlederrolle, og utformes i diskusjoner
     rundt kommersialisering og underholdningspress.           
EMNEORD: Television, Art, Fine arts, Message content, Culture, Journalism,  
     Cultural policy, Audience                      
PUBL-ID: r94006642                              
                                       
 
15
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Kolbjørnsen, Tone Kristine                      
TITTEL : Estetikk, politikk og erfaring: om Vibeke Løkkebergs filmer. =    
     Aesthetics, politics and experience: the films of Vibeke Løkkeberg. 
SIDEREG: 158 s.                                
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Kvinner i film, tv og reklame. Senter for kvinneforskning,      
     arbeidsnotat                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 5                                  
FORLAG : Universitetet i Oslo                         
ISBN  : 82-7586-014-8                            
SAMMEND: Ei drøfting av feministisk film og erkjennelse/gjenkjennelse, med  
     utgangspunkt i tre av Vibeke Løkkebergs filmer. Forfatteren tar opp 
     kvinnelige erfaringer og kvinnekroppen slik Løkkeberg fremstiller  
     dem, og ser det i forhold til kritikerens vurderinger av filmene.  
EMNEORD: Films, Film directors, Feminism, Aesthetics, Vibeke Løkkeberg    
PUBL-ID: r94006647                              
                                       
 
16
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Kolbjørnsen, Tone Kristine                      
TITTEL : Levende kvinnebilder. Om Vibeke Løkkebergs filmer "Åpenbaringen",  
     "Løperjenten", "Hud" og mottakelsen av dem. = Moving images of women 
     and their reception.                         
SIDEREG: 143 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
F-SERIE: Levende bilder; 1992:2                        
ISBN  : 82-7216-750-6                            
SAMMEND: Ved bruk av feministisk, psykoanalytisk influert filmteori, blir   
     Vibeke Løkkebergs filmer Åpenbaringen, Løperjenten og Hud analysert. 
     Også kritikermottakelsen og debatt omkring filmene blir vurdert i et 
     feministisk perspektiv. Forfatteren tar særlig for seg tre      
     problemstillinger innen feministisk filmteori: filmisk representasjon
     av kvinnelighet, forholdet mell om måten kjønn står fram i filmen og 
     tilskuerens reaksjoner på dette, og hva som kjennetegner en     
     feministisk tekst.                          
EMNEORD: Films, Feminism, Film directors, Sexuality, Women, Vibeke Løkkeberg 
PUBL-ID: r94006487                              
                                       
 
17
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Kolbjørnsen, Tone Kristine                      
TITTEL : Understanding film experiences of the past: psychoanalytic theory and
     the interpretation of history.                    
STED  : Sao Paolo                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: 13 s.                                
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Association for Mass Communication Research, General  
     Assembly and Scientific Conference. 18                
SAMMEND: The paper discusses the problems connected with using psychoanalytic 
     theory in reception oriented research in film history. The point of 
     departure is the Norwegian reception of Ame rican melodramas from  
     1930 to the 1970's. It has been argued that the application of    
     psychoanalytic theory in studies of filmspectator relationships is  
     "authoritarian", "ahistorical"etc. The paper discusses these     
     criticisms, and argues that psychoanalytical theory is hard to avoid 
     if one is interested in how imagination and gender was involved in  
     the film experie nces of the past.                  
EMNEORD: Films, Psychoanalysis, Reception, Research methods          
PUBL-ID: r94006613                              
                                       
 
18
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Kvandal, Eva S.                           
TITTEL : Nyheter på søndag. En analyse av Aftenpostens redaksjon og      
     organisasjon. = New on a sunday. An analysis of the editorial staff 
     and organization of a Norwegian newspaper.              
SIDEREG: 120 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Hovedfagsoppgave, samfunnsvitenskaplig seksjon            
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: Med utgangspunkt i avisstrukturen i Norge, ser forfatteren på avisa 
     som organisasjon og nyhetsprodusent, og fokuserer på søndagsavisenes 
     plass i mediebildet. Hvilken tradisjon er det for søndagsaviser i  
     Norge, og hvordan skiller søndagsavisene seg fra utgavene resten av 
     uka? Hvilket forhold har journalistene til denne typen avis, og hvor 
     levedyktig er den økono misk? Analyseeksemplet er Aftenpostens    
     søndagsutgave, og denne blir delvis sammenligna med den amerikanske 
     søndagsavisa The Seattle Times.                   
EMNEORD: Sunday press, News, Communication systems, Organizations, Journalism,
     Professionalization, Advertising, Economic conditions        
PUBL-ID: r94006536                              
                                       
 
19
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Larsen, Leif Ove                           
TITTEL : Lessons in the art of marriage: remarks on the most popular Norwegian
     film comedies of the 1950s.                     
STED  : Sao Paolo                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: 22 s.                                
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Association for Mass Communication Research, General  
     Assembly and Scientific Conference. 18                
SAMMEND: The paper presents a case study of the most popular Norwegian film  
     comedies of the fifties. The focus is on the themes, and the author 
     argues that in order to better understand their popularity, it may be
     fruitful to analyse the connection between themes and contemporary  
     political and social discourses. The two subjects of particular   
     interest is the play with s ex-roles, and the urban setting where the
     comedies take place.                         
EMNEORD: Films, Comedy films, Sex roles, Cultural values           
PUBL-ID: r94006617                              
                                       
 
20
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Larsen, Peter                            
TITTEL : Imaginary spaces: the "place" of television in everyday conciousness.
STED  : Sao Paolo                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: 11 p.                                
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Association for Mass Communication Research, General  
     Assembly and Scientific Conference. 18                
SAMMEND: The paper examines the way in which we orient ourselves as viewers  
     vis-a-vis the TV medium. The point of departure is the formulas of  
     everyday language. Using Michele de Certeau'sdistinctions      
     "place/space" and "map/route" as basic analytical categories, the  
     paper shows that such phrases indirectly indicate the existence of a 
     characteristic spatial conceptualiz ation of TV institutions etc.  
     Finally, the findings are compared with and discussed in relation to 
     other recent descriptions of viewers' experience of watching TV.   
EMNEORD: Television, Technology, Viewers, Language              
PUBL-ID: r94006616                              
                                       
 
21
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Larsen, Peter                            
TITTEL : Kommentar til Siri Meyer. = Comment on Siri Meyer.          
SIDEREG: s. 113-120                              
SPRÅK : dan                                 
BOK  : Teori og narrasjon: om nyare språktenking og språkteoretiske     
     retningar.                              
REDAKT.: Grimen, Harald                            
REDAKT.: Knapskog, Karl                            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ariadne, Bergen                           
ISBN  : 82-90477-24-4                            
SAMMEND: Forfatteren kommenterer Meyers drøfting av meiningsteoriane, og   
     kritiserer henne mellom anna for å avvisa dei essensielle      
     bildeanalyseformene.                         
EMNEORD: Works of art, Advertising, Content analysis, Pictures        
PUBL-ID: r94006639                              
                                       
 
22
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Nes, Frank                              
TITTEL : "Hvad sier De om vi forsøkte med et Festspill?": sosialhistoriske  
     punktnedslag i bergensk festspilltradisjon. = Social historical stops
     in the festival tradition of Bergen.                 
SIDEREG: 183 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Hovedoppgave, humanistisk seksjon                  
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: Oppgava drøfter hvordan ulike festspill har plassert seg i sin    
     samtidige økonomiske, sosiale og politiske sammenheng. Richard    
     Wagners festspill i Bayreuth blir brukt som eksempel,men forfatteren 
     konsentrerer seg særlig om framveksten av en bergensk        
     festspilltradisjon. Forholdet mellom elite- og massekultur og    
     næringslivets sponsing av kulturelle arrangement er sentrale     
     problemstillinger i drøftinga.                    
EMNEORD: Festivals, Classical art, Financial support, Class culture,     
     Investment policy, History, Classical Music, Mass culture      
PUBL-ID: r94006532                              
                                       
 
23
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Palmstrøm, Kari                           
TITTEL : Fett fjernsyn: passende pensum?: en undersøkelse av         
     medieundervisningens plass og form i ungdomsskolen. = How media   
     education takes place in junior highschool.             
SIDEREG: 118 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Hovedfagsoppgave, humanistisk seksjon                
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: NRKs barne- og ungdomsprogram "Midt i smørøyet" blir brukt som    
     utgangspunkt for å drøfte medieundervisning i ungdomsskolen.     
     Forfatteren fokuserer på ungdomsgruppas kompetanse som m ediebrukere,
     og mener at dette må brukes aktivt i undervisninga. Det blir gjort ei
     innholdsanalyse av ei utgave av programmet, en skoleklasse er    
     intervjua etter å ha sett programmet, og adferden og kommentarene  
     deres under visninga er observert.                  
EMNEORD: Television, Children, Youth, Media education, Viewers, Reception,  
     Cultural interaction, Programme content               
PUBL-ID: r94006623                              
                                       
 
24
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Roppen, Johann                            
TITTEL : Den norske kronikøren. = The Norwegian writer of feature article   
SIDEREG: s. 271-278                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Syn og Segn                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 98                                  
HEFTE : 3                                  
ISBN  : 82-521-3851-9                            
ISSN  : 0039-7717                              
SAMMEND: Ein gjennomgang av kronikkens historie, med særlig vekt på kven som 
     skriv kronikkar. Utgangspunktet for artikkelen er ei undersøking av 
     kronikørane i Aftenposten og Dagbladet i 1960 og 1988, der      
     forfatteren har lett på kjønnsfordeling, språkform, geografisk    
     bakgrunn og yrkesbakgrunn.                      
EMNEORD: Press, Columnists, Columns, Commentators               
PUBL-ID: r94006621                              
                                       
 
25
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Roppen, Johann                            
TITTEL : Journalistikk og ålmenn samtale: eit perspektiv på norske bygdeblad. 
     = Journalism and public conversation: a perspective on Norwegian   
     rural newspapers.                          
SIDEREG: 147 s.                                
SPRÅK : nno                                 
SERIE : Hovudfagsoppgåve, samfunnsvitskapleg seksjon             
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: Med utgangspunkt i teoriane til Jürgen Habermas om borgarleg    
     offentlegheit og strukturendring av offentlegheita, gjer forfattaren 
     ein kvalitativ og kvantitativ analyse av fire norske bygdeaviser.  
     Tilhøvet mellom presse, journalistikk og borgarleg offentlegheit blir
     drøfta generelt, og framveksten av ei norsk offentlegheit spesielt. 
     Forfattaren spør korleis ein meir profesjonell journalistikk har   
     påverka vilkåra for allmenn samtale i bygdeblada samanlikna med andre
     massemedia.                             
EMNEORD: Local press, Periodical press, Journalists, Message content,     
     Professionalization, Rural press, Cultural change, Public sphere   
PUBL-ID: r94006643                              
                                       
 
26
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Roppen, Johann                            
TITTEL : Kronikøren og kronikken i Aftenposten og Dagbladet 1960 og 1988. =  
     The commentator and the commentaries in two Norwegian newspapers 1960
     and 1988.                              
SIDEREG: 15 s.                                
SPRÅK : nno                                 
SERIE : Hovedfagsessay, samfunnsvitskapleg seksjon              
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: Ei undersøking av aviskronikken og kronikørane, kva har skjedd med  
     kronikken i avisa på 28 år og kva bakgrunn har kronikørane.     
     Artikkelen inneheld også ein gjennomgang av aviskronikken sin    
     historie.                              
EMNEORD: Press, Commentaries, Commentators, History, Public sphere      
PUBL-ID: r94006488                              
                                       
 
27
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Sandvin, Lisbeth Morlandstø                     
TITTEL : Fra Olavsmesse til festspill - en studie av kulturarrangementet   
     Nordland Musikkfestuke fra 1980-1992. = A study on the cultural event
     Nordland music festival from 1980-1992.               
SIDEREG: 164 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Hovedfagsoppgave, humanistisk seksjon                
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: En gjennomgang av det som i dag er Nordland Musikkfestuke, og som har
     utvikla seg fra et avgrensa kirkearrangement til et regionalt    
     kulturfestspill. Forfatteren følger utviklinga langs tre akser; og  
     knytter kulturarrangementet sammen med endringer i norsk kultur-,  
     distrikts- og næringspolitikk.                    
EMNEORD: Festivals, Music, Cultural identity, Local communities, Cultural   
     policy, Professionalization, Religious behaviour, Economic conditions
PUBL-ID: r94006533                              
                                       
 
28
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Solheim, Narve                            
TITTEL : Samfunnsforskere i den offentlige debatt. Samfunnsforskning i ti   
     norske dagsaviser. = Social science researchers in the public debate.
     Social science research in ten Norwegian newspapers.         
SIDEREG: 124 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Hovedfagsoppgave, samfunnsvitenskaplig seksjon            
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: Oppgava behandler måten samfunnsvitenskaplig forskning blir     
     presentert på i et utvalg norske dagsaviser. Med utgangspunkt i   
     Jürgen Habermas' teorier om at politikken vitenskapelig gjøres, ser 
     forfatteren nærmere på hvilken type forskning som blir presentert i 
     mediene, hvordan forskeren blir framstilt, hvilken holdning     
     journalistene møter forskningsstoff med og hvordan forskning og   
     journalistikk kan stå i motsetning til hverandre.          
EMNEORD: Press, Research, Social sciences, Scientific personell, Debates,   
     Journalism                              
PUBL-ID: r94006534                              
                                       
 
29
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Solheim, Narve                            
TITTEL : Samfunnsvitenskap som ideologi. = Social science as ideology.    
SIDEREG: s. 27-53                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Til oppslag. Samfunnsvitenskap, forskningsformidling og       
     massekommunikasjon.                         
REDAKT.: Eide, Martin                             
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : NORAS, Bergen                            
SAMMEND: Ei drøfting av forholdet mellom forskeren og offentligheten, og   
     hvordan denne kommunikasjonen foregår i pressa. Artikkelen tar    
     utgangspunkt i tre forskningsprosjekt og hvordan de b lir presentert 
     i norsk dagspresse, med vekt på forskeren som kilde, kritisk     
     journalistikk og hvilke sider av forskninga som særlig blir framheva.
EMNEORD: Press, Social sciences, Popularization of science, Research results 
PUBL-ID: r94006628                              
                                       
 
30
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Søndenå, Ola                             
TITTEL : "Sign of the times". Rockemyter, image og autentisitet. = "Sign of  
     the times". Rock myths, image and authenticity.           
SIDEREG: 184 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Hovedfagsoppgave, humanistisk seksjon                
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: En drøfting av den mytologiske konstruksjonen som omgir moderne pop- 
     og rock-kultur. Har det skjedd endringer i disse mytiske       
     tradisjonene, særlig i forholdet mellom autensitet ogkommersialisme, 
     etter som musikkindustrien har gjennomgått ei omfattende teknologisk 
     og økonomisk/organisatorisk utvikling? Forfatteren analyserer det  
     tekstlige, musikalske og visuelle uttrykket til artistene U2, Madonna
     og Prince gjennom platene deres: "Rattle and Hum", "Like a virgin" og
     "Sign 'O' The Times", og med filmer, videoer og platemeldinger som  
     utfyllen de materiale. Analyseresultata blir drøfta i forhold til  
     postmodernisme.                           
EMNEORD: Pop music, Musicians, Cultural industry, Signs, Subculture,     
     Technological change, Video, Postmodernism              
PUBL-ID: r94006530                              
                                       
 
31
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Søndenå, Ola                             
TITTEL : Til sengs med flasketuten og andre demonar. = In bed with the    
     bottleneck and other demons.                     
SIDEREG: s. 55-63                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Syn og Segn                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
ISBN  : 82-521-3849-7                            
ISSN  : 0039-7717                              
SAMMEND: Artikkelen tar opp sensur og demondebatt som religiøse grupperingar 
     møter rock- og popmusikk med. I USA driv organisasjonen Parental   
     Music Resource Centre lobbyverksemd og opinions arbeid for å fjerna 
     det dei mener er vald, pornografi, okkultisme og anna umoral frå   
     rocken, og i Noreg finst det også element av ein slik demonisering av
     rockemusikken.                            
EMNEORD: Pop music, Censorship, Sexuality, Religious behaviour        
PUBL-ID: r94006531                              
                                       
 
32
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Vaagland, Olav                            
TITTEL : TV på amerikansk. = TV on American.                 
SIDEREG: 140 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Alma Mater, Bergen                          
ISBN  : 82-419-0104-6                            
SAMMEND: Boka tar opp ulike sider ved amerikansk fjernsyn, delvis sammenligna 
     med den norske mediesituasjonen. Emner som blir behandla er:     
     Amerikansk nyhetsdekning, kommersialisering og reklame,       
     forbrukerinteresser, seertallas innvirkning på programbildet,    
     valgkamp og propaganda, ikke-kommersielt fjernsyn.          
EMNEORD: Commercial television, Journalism, Broadcasting corporations,    
     Advertising, News, Entertainment, Consumerism, Election campaigns  
PUBL-ID: r94006618                              
                                       
 
33
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Vasset, Magnhild Sofie                        
TITTEL : Medier og utvikling. Ein analyse av Worldview Bangladesh. = Media and
     development. An analysis of the Worldview Bangladesh.        
SIDEREG: 117 s.                                
SPRÅK : nno                                 
SERIE : Hovudoppgåve, samfunnsvitenskaplig seksjon              
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: Med utgangspunkt i teoriar om media og utvikling og ny verdsorden for
     kommunikasjon, analyserer forfatteren aktiviteten på         
     Bangladesh-kontoret til den internasjonale medie- og utvi      
     klingsorganisasjonen Worldview International Foundation. Den todelte 
     målsettinga til WIF, å spreia informasjon frå sør til nord og å bruka
     media til lokale utviklingsprosjekt, blir pl assert i ein      
     utviklingsteoretisk samanheng.                    
EMNEORD: Educational television, Video, Developmemt projects, Communication  
     development, Flow of information, Non-govermental organizations,   
     International communication, Bangladesh               
PUBL-ID: r94006535                              
                                       
 
34
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Øvrebø, Olav Anders                         
TITTEL : Makkverket, mesterverket og kulten: spaghettiwesterns, kritikere og 
     publikum i Norge. = The spaghetti westerns, the critics and the   
     audience in Norway.                         
SIDEREG: s. 16-21                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Z filmtidsskrift                           
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 4                                  
ISSN  : 0800-1464                              
SAMMEND: Ei drøfting av Sergio Leones' spaghettiwesterns og mottagelsen de har
     fått i Norge. Forfatteren viser hvordan vurderinga og filmkritikkene 
     endra seg fra da filmene først ble vist, på slutten av sekstitallet, 
     og til tjue år seinere, da filmene kom på filmklubbenes programmer og
     blei kultfenomen.                          
EMNEORD: Films, Film genres, Film directors, Critical reviews         
PUBL-ID: r94006634                              
                                       
 
35
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: Institutt for medievitenskap                 
     Humanvit. seksjon                          
FORF. : Øye, Olav-Johan                           
TITTEL : Talerør, kommersiell eller profesjonell? Lokalavisjournalistikk i  
     Firda gjennom 40 år. = Mouthpiece, commercial or professional? Local 
     press journalism in Firda through 40 years.             
SIDEREG: 106 s.                                
SPRÅK : nno                                 
SERIE : Hovudfagsoppgåve, samfunnsvitskapleg seksjon             
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: Ein gjennomgang av lokal/regionsavisa Firda gjennom 40 år, og korleis
     ho har utvikla seg journalistisk og organisatorisk. Endringane som  
     har skjedd, blir analyserte på bakgrunn av utviklinga i       
     lokalsamfunnet der avisa kjem ut og korleis behova som avisa skal  
     dekka her endra seg, og generelle endringar i journalistprofesjonen 
     og journalistikken.                         
EMNEORD: Local press, Journalism, Local communities, Journalists,       
     Professionalization, Historical aspects, Cultural change.      
PUBL-ID: r94006502                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->