UiB : UB : Avdeling for forskningsdokumentasjon : Ny database

Oversikt over planlagte moduler i Fdok

Følgende moduler er planlagt: 

Modul 1: Doktorgradsinformasjon, sammendragstjeneste

Systemet omfatter registrering og presentasjon av faglig og allmennrettet informasjon om doktorgradsavhandlinger. Data legges inn via web av den enkelte doktorgradskandidat, av instituttpersonale og av Informasjonsavdelingen og integreres i databasen med allerede innlagt informasjon om alle doktorgradsavhandlinger ved UiB siden starten. Det utarbeides søkefunksjoner og rutiner for dataeksport til andre databaser, herunder "Dissertation Abstracts". Systemet testes først ut ved ett fakultet og gjøres deretter tilgjengelig for ordinær bruk i løpet 2003.

Modul 2: Pressemeldingstjeneste for doktorandene 

Registrering av informasjon til Pressemeldingstjenesten blir utført i databasen. Tjenesten vil erstatte de nåværende rutinene og er utarbeidet i samarbeid med Informasjonsavdelingen. Data herfra blir integrert i abstrakt-/ sammendragstjenesten som er omtalt i modul 1. 

Modul 3: Publiseringsopplysninger mv.

Lokal web-registrering av publikasjonsopplysninger. Systemet vil effektivisere registreringsarbeidet i forhold til FORSKDOK og inkludere opplysningstyper som tilfredsstiller krav for publikasjonsrapportering til KUF og en utvidet DBH-rapportering. Arbeidet med rapportuttak og andre presentasjonsformer vil fortsette gjennom prosjektperioden. Forhandlinger med BIBSYS om eksportering til FORSKDOK.

Modul 4: Web-basert system for årsmeldingsrapportering 

Det er utarbeidet et web-skjema med underliggende database for samlet registrering på forsker-/instituttnivå. Data fra dette nivå blir aggregert i ulike former og for forskjellige formål. En rekke datatyper for rapportering til KUF/DBH bli hentet direkte fra registreringen av enkeltprosjekter foretatt av forskere og instituttpersonale.

Modul 5: Sammendragstjeneste for hovedfagsoppgaver

Tjenesten er en forenklet versjon av modul 3 og vil via web gi hovedfagsstudentene/ instituttene mulighet til å registrere sammendrag eventuelt lenke til fulltekst av hovedfagsoppgaver. Det blir utarbeidet opplegg for søking og presentasjon av oppgavene på web. En førsteversjon testes ut i løpet av  2002.

Modul 6: Forskningsaktiviteter

Denne kjernemodulen vil det bli arbeidet med i løpet av  2003. Arbeidet vil særlig bygge på forslagene fra Fægri-utvalget når det gjelder opplysningstyper og foregå i nært samarbeid med NSD. I tillegg til forskning vil også ulike typer faglige aktiviteter kunne rapporteres. Forskningsdatabasen skal kunne gi så spesifikk informasjon om forskningens organisering, finansiering og samarbeidsforhold at
den kan bli en viktig datakilde for en utvidet DBH-registrering. Det blir utarbeidet ulike former for og formater på datauttak, herunder format for eksport av data til NSD og FORSKDOK.