UiB : UB : Avdeling for forskningsdokumentasjon : Ny database

Mer om den nye forskningsdatabasen, Fdok 

Forskningsdatabasen Fdok ved UiB vil bestå av flere moduler når den etter planen er ferdig utviklet:

  • Forskningsaktiviteter

  • Publikasjoner og andre resultater av forskning

  • Vitenskapelige sammendrag av doktorgradsavhandlinger 

  • Pressemeldingstjeneste for doktorgradskandidater 

  • Sammendragstjeneste for hovedfagsoppgaver 

  • Årsmeldingsrapportering

Rapportutformingen vil bl.a. legge til grunn de behov som UiB har for å foreta en effektiv rapportering på ulike nivåer til KUF og DBH og for å utvikle et dekkende datagrunnlag til bruk i lokalt plan- og budsjettarbeid og som grunnlag for formidlingstiltak. 

Databasen vil derfor også inneholde en del rapportering via web-skjema for årsmeldingsformål og gi mulighet til å  sammenstille relevante datatyper til årsmelding og KUF-rapporter fra de relevante delene av forskningsdatabasen.

Det blir utarbeidet rutiner og programmer for eksport av  prosjekt- og resultatdata til FORSKDOK i BIBSYS og til NSDs forskningsdatabase (og gjennom disse til EUs databaser på feltet).

Fdok er bygd på erfaringene fra vårt dokumentasjonsarbeid siden 1992, deltakelse i nasjonalt utrednings- og utviklingsarbeid, og mangeårig deltakelse i EUs komitéarbeid og utviklingsprosjekter på området.

Den nye databasen tar utgangspunkt i et forslag fra et internasjonalt arbeid knyttet til etablering av forskningsdokumentasjonsdatabaser

Databasen som nå er under utvikling, er en relasjonsdatabase som kjører på en SQLServer. For web-grensesnitt benyttes Active Server Pages (ASP).