UiB : UB : Avd. Forskingsdokumentasjon : Referansegruppe 
 

Oppsummering fra referansegruppemøtet 30. oktober 02.

Til stede var alle medlemmene i referansegruppen , med unntak av Cecilie Ohm, som har morspermisjon, og Geir Strøm.

Sak 1. Oppnevning av et supplerende medlem i gruppen. Det ble foreslått og vedtatt å oppnevne Randi Taxt som nytt medlem i referansegruppen.

Sak 2. Oppsummering fra møtet 19. februar 02.
Ingen kommentarer til oppsummeringen

Sak 3. Orienteringer
1) Jostein H Hauge orienterte kort om at  man ved Universitetsdirektørens kontor diskuterer en fremtidig organisering av Avdeling for forskningsdokumentasjon. Som en konsekvens av den nye budsjettmodellen blir Fdok i første rekke et forvaltningsverktøy og man ønsker å sikre en god organisering og drift av Fdok-arbeidet fremover.

2) Kort orientering av Lars Larsen om orientering i Kollegiet (24. oktober 2002) om at instituttene skal utforme en forskningsmelding hvert år. Det er foreslått at instituttene skal ha frist til september til å ferdigstille forskningsmeldingen for 2003. DBH-tall og publikasjonsoversikter for foregående år vil da foreligge som grunnlag for arbeidet.

Det er viktig at applikasjonen er gjort tilgjengelig i god tid, slik at brukerne skal kunne gjøre arbeidet ferdig før sommerferien. Lars Larsen presiserte at det var viktig å få formidlet hva forskningsmeldingen skal være et redskap for. Målet for forskningsmeldingen er å fremme strategisk tenkning.

Det har videre fremkommet kritikk om at instituttene ikke har fått god nok orientering om hva man er ute etter. Men dette er et faglig spørsmål for forskningsgrupper ol. og det kan variere fra institutt til institutt.  Det ble også nevnt at man gjerne ville ha tilbakemelding med hensyn til forbedringer. Elementene i applikasjonen er en kopi av forslaget fra handlingsplanen.

3) Jostein H Hauge orienterte fra UHRs konferanse om Forskningsdokumentasjon 17.september. Saken ble tatt opp i UHRs forskningsutvalg 15. oktober 2002: "Forskningsutvalget foreslår at UHR fremmer innspill til Utdannings- og forskningsdepartementet vedrørende oppfølging av arbeidet med et nasjonalt system for forskningsdokumentasjon i samsvar med fremlagte forslag og de synspunkter det ble enighet om på møtet. Forskningsutvalget støtter samarbeidet mellom UiO og UiB for å etablere et felles dokumentasjonssystem for universitetene på nivå I, og oppfordrer aktørene til å vurdere hvordan høgskolenes dokumentasjonsbehov kan ivaretas."  UHR har sendt brev dater 29.10.02 til UFU om saken.

4) Jostein H Hauge (notat) orienterte fra møtet med UiOs Økonomi- og planavdeling og Studie- og forskningsavdeling samt Gunnar Sivertsen, NIFU i Oslo 18. september.  Alle parter ser behovet for gode rutiner og hjelpedata for å sikre kvalitet og lette forskerens arbeid. Import av allerede kvalitetssikrede data for eksterne databaser, her ISI, er under planlegging i samarbeid med NIFU.

5) Høringsuttalelse med vedlegg 1. oktober 02 fra UiB til UFDs 'Effektivitetsundersøkelse i Universitets- og Høyskolesektoren' fra juni 2002. Jostein H Hauge orienterte.

6) Samarbeid mellom UiOs forskningsdatabase FRES og Fdok. Jostein H Hauge orienterte om at et notat for et samarbeid mellom UiO og UiB er under arbeid ved UiO.

Sak 4. Reorganisering av Med.fak. fra 17 til 7 institutter
Gilhus orienterte om at Haukeland skal være med på et forskningsporsjekt hvor ressurser skal fordeles etter registrerte data om  publikasjonsvirksomhet hentet fra ISI. Et stort problem her er adresser. Mange poster kan ikke fremsøkes fra databasen fordi de hverken er merket med Bergen eller Norge. Videre er ikke adressene konsistente i skrivemåte, og det foreligger en blanding av engelske og norske navn. Det er viktig at forskerne oppfører korrekte adresser. Med.fak. vil gi retningslinjer til sine forskere hvordan adressene skal angis.

Nytt institusjonsregister vil ikke være nødvendig for registrering i Fdok. Instituttene vil bli aggregert i 7 større enheter.

Sykehusene i Helse-Vest skal være knyttet til Haukeland Universitetssykehus. Ca  90% av publikasjonene fra disse stedene vil trolig ha en medforfatter fra UiB. Videre er instituttene regionalt overgripende. Også kompetansesentre må forholde seg til instituttene.

Ved diskusjon om import av data fra personalregisteret kom det frem at også eksternfinansierte stillinger ligger her. Vi vil undersøke om vi også kan få overført opplysninger om personer med ekstern finansiering.

Sak 5. Videreføring av abonnement av JCR. Jfr vedtak i UBs ET-utvalg. Det ble enighet om å videreføre dette abonnementet. Man ønsker  helst en løsning med sentralfinansiering. JCR brukes mye på medisinsk fakultet. Bør markedsføre tilbudet bedre. Videre var det ønske om innspill om hvordan vi kan gjøre mer bruk av JCR, bla kan man tenke seg tilbudet i en videre bruk, f.eks. i forskningsmeldingen. Avdelingen må komme med en henvendelse om videreføring til sentraladministrasjonen.

Sak 6. Tidsskriftsoversikt. Avdelingen arbeider med å tilrettelegge tidsskiftlister på instituttnivå for å lette registreringen i Fdok, og det ble vist til behovet for kvalitetssikrede oversikter til bruk ved registrering og årsmeldingsrapportering. Det ble uttalt at ikke alle bidrag i et refereetidskrift er referee-artikler. Med.fak. har 2 personer som foretar en årlig sikring av kvaliteten på det registerte materialet. I forlengelse av en kort diskusjon om anvendelsen av impaktfaktorene, ble det orientert om at man i sykehussystemet har etablert 4 kategorier for å vekte impaktfaktorene.

Sak 7. Import av referansedata fra ISI.  Artikkel i Uniforum. Mye faller utenfor ISI. Hvordan kan vi ta vare på dette? Dialog med NIFU og UiO. NIFU vil påta seg å vaske data slik at de vil være tilgjengelige med korrekte adresser for institusjonene. Det er nødvendig med en nasjonal samhandling for å få dette frem. Det er fremmet forslag om en Norsk vitenskapsindeks for norske vitenskapelige publikasjoner som ikke fanges opp av ISI. Tanker om at Nasjonalbibiloteket kan være en naturlig operatør ved at NordArt legges til rette for dette formål. Nord Art har i dag ikke adresseangivelse.

Det ble påpekt at import av data fra allerede kvalitetssikrede kilder er fremtiden. UiB bør støtte opp om direkte import via NIFU. Fra PubMed kan man hente inn data gratis, her ligger også ISI sine poster innen medisinske fag.

Sak 8. Årsmeldingsregistrering 2002. Registrering for 2002 vil ikke bli særlig forskjellig fra 2001. Gilhus påpekte at man ikke må endre registreringsforholdene for ofte for brukerne.

Sak 9. Eventuelt
1. Avdelingen har fått en henvendelse knyttet til presentasjon av kategoriene på Fdoks søkeside. Et forslag går ut på å ha mulighet til å ha mulighet for å søke frem kun vitenskapelig materiale. Videre er det ønske om å reorganisere kategoriene i søkeresultatet. Det ble stilt spørsmål om Konferansedeltagelse uten bidrag skulle vises ved søk. Avdelingen ble bedt om å utarbeide et revidert forsalg og sende det til høring på fakultetene.

2. Spørsmål om man skal ha mulighet til å skjerme poster slik at de ikke er tilgjengelige før de er korrekturlest. Referansegruppens holdning er at man kan ikke lukke en forskningsdatabase med en slik begrunnelse. Forskningens karakter er preget at frihet og åpenhet, og man ønsker ikke en lukket db.

Sak 10. Neste møte
Det ble foreslått om man burde utarbeide en møteplan for vår/høst.