UiB : UB : Avd. Forskingsdokumentasjon : Referansegruppe 


Oppsummering fra møtet 30. November 2001

 

Tilstede:  Kristin Bakken, Kjersti Fløttum, Nils Erik Gilhus, Lars Larsen, Cecilie Ohm, Geir Strøm, Jostein H. Hauge, Johanne Revheim og Anne Asserson (ref)
Erik Valevatn var forhindret fra å delta.

Sak 1. Bakgrunnen for opprette gruppen og gruppens oppgaver. 
Kort orientering av Jostein H. Hauge

Sak 2. Leder av gruppen
Cecile Ohm vil fungere som leder av gruppen og Avdeling for forskningsdokumentasjon som sekretariat. 

Sak 3. Forskningsdokumentasjon innen U&H-sektoren i dag, i NFRs regi og internasjonalt. 
Orientering av Jostein H. Hauge hvor det bl.a. kom frem at det for tiden ikke er noe nasjonalt initiativ vedr. koordinering av forskningsdokumentasjon U & H-sektoren.. Fægri-rapporten ligger i departementet og er ennå ikke behandlet. NFI (Norsk forskningsinformasjon), tidligere NSD-databasen, skal motta data fra institusjonene, men denne ordningen har ikke kommet i gang. Institusjonene har ikke systemer som kan avgi data.

Vår gruppes oppgave er å løse oppgaver for UiB best mulig, også med tanke på å gi gode rapporter til nasjonalt nivå. 

Sak 4. UiBs nye forskningsdatabase - Fdok 
Gruppen hadde en drøfting omkring rapportering av prosjekter og aktiviteter. Man må skille klart mellom aktiviteter som beskriver et planleggingsstadium og publikasjoner. Det vil være resultatdelen representert ved publikasjoner, som er det viktigste i et forskningsdokumentasjonsysstem. På den annen side fremkom det at prosjekt-/aktivitetsregistering har hatt en oppdragende/bevisstgjørende virkning i forskermiljøet ved HF. 

Det ble ytret ønske at man fremover får  illustrert og presentert konkrete problemstillinger fra Avdelingen relatert til den utdelte oversiktsfiguren/'Hjulet'. 

Sak 5. Demo av Fdok  ved Johanne Revheim

Sak 6. Drøfting    
Rapportering Med.fak. og Haukeland
Haukeland er en del av aktiviteten ved universitetssykehuset og det skal rapporteres herfra på samme måte som fra instituttene. Fdok bør legges tilrette slik at man kan skille ut UiB-delen for KUF-rapportering.  Det ble avtalt å ha et møte med dr. Omenaas, Kompetansesenter for klinisk forskning, for å klarlegge retningslinjer for rapportering av Haukelandsansatte leger. 

Sak 7. Eventuelt
Presentasjon og kort orientering om den nye forskningsmeldingen. Forskningsmeldingen skal presenteres DAK den 17. januar 02.  
Det fremkom et ønske fra gruppen å kunne få tilgang til forskningsmeldingen. Den der ikke ferdig enda, men gruppen kan få en oversikt over ledetekstene for de enkelte felt. 

Sak 8. Neste møte
Tirsdag 19. februar 2002, kl 0900.  Meld gjerne tema i forkant.

Videre arbeid:
-Gjøre tilgjengelig tekstene til forskningsmeldingen for gruppen (Anne/Johanne)
-Legge til rette Fdok slik at man kan angi Haukeland som egen enhet (Johanne)
-Møte mellom Omenaas, Gilhus, Revheim og Asserson for retningslinjer vedr. Haukelands bruk av Fdok. (Anne)