Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Avd Forskningsdokmentasjon  Referansegruppen


 


Referansegruppemøte i Fdok, tirsdag 25. november 2003

Tilstede: Kirsti Fløttum, Randi Taxt, Cecilie Ohm, Arild Breistøl, Erik Valevatn, Johanne Revheim, Jarle Rønhovd, Tor Øyvind Fosse og Anne Asserson (ref).  Geir Strøm deltok i siste delen av møtet. Lars Larsen var forhindret.

Sak 1: Orienteringer
Jarle orienterte om arbeidet i styringsgruppen i Frida og om høringsuttalelsene "Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. Opprettelse av nasjonale registre for publiseringskanaler, forfattere og institusjoner" og "Norsk inndeling av Vitenskapsdisipliner"

Sak 2: Randi Taxt presenterte "En studie av vitenskapelig publisering ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og hvordan slike data kan brukes som verktøy i faglig lederskap" Bakgrunn for arbeidet var NFR evalueringen av Mat.nat. fagene og ønske om å gå dypere inn i resultatene vha bibliometriske metoder. Målsetting var å utvikle en temperaturmåler for instituttets faglige aktivitet og faglige relevans (impact), videre å utvikle et verktøy for instituttledere som underlag for strategiske beslutninger

Sak 3: Import av bibliografiske data. UHR har nedsatt to grupper, hvorav den tekniske skal se på kilder for import i Frida. ISI vil være en viktig kilder av flere og det er allerede inngått forhandlinger om kjøp av data. Fagmiljøene ser det som en belastning å gjenta informasjon som allerede finnes. Gunnar Sivertsen, NIFU, rapport og gjenbruk av data er tilgjengelig i 'Bibliometriske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelig publisering''

Sak 4: Forskningsmeldingen 2004.
Forskningsmeldingen vil sammen med Udanningsmeldingen bli to viktige strategiske verktøy for UiB fremover.
Forslaget til ny forskningsmelding er begrunnet i ønske om å bl.a. få bort gjentagelser, oppmuntre til korte og poenterte meldinger. Videre gi meldingen en strategisk profil og  unngå at den blir en ny type årsmeldingsrapportering. Det vurderes også å fjerne nøkkeltallene, statistikken finnes andre steder.
Under diskusjonen kom det frem at det var viktig at meldingen sees i forhold til budsjettforslaget. Kan man tenke seg at forskningsmeldingen kan utvides og er da budsjettmeldingen nødvendig? I en slik modell kan man henter ut info for forskjelllige formål. Det ble også stilt spørsmål om forskingsmeldingen skulle ligge i Frida eller bare være tilgjengelig lokalt. I en fremtidig ny strategiplan vil forskningsmeldingen bli sentral. Endringene i forskningsmeldingen må skje i dialog med redaksjonsutvalg og instituttstyrere.
Forslag om ny forskningsmelding fremmes i det sentrale forskningsutvalget.

Sak 5: Hvordan kan forskning synliggjøres bedre ved UiB? 
Det er gjort en henvendelse til formidlingsavdelingen men de hadde ikke anledning til å delta på møtet. I diskusjonen ble det vist til at det var ønskelig med en dynamisk  Statistikk for å synliggjøre forskning bedre, bl.a. gjennom statiske opplysninger.
Man kan også bruke Fdok som Rokkan senteret gjør, ved å knyttet resultatene dirket til den enkelte forsker.Se http://www.rokkansenteret.uib.no/people/?/$present&id=6 

For å synliggjøre god forskning kunne man videreføre ideer som Med.fak. har tatt i bruk. Premiere Årets publikasjon og Årets forskningsgruppe slik at man synliggjør kvalitet og ikke volum. En Årets publiseringspris pr fakultet. Forslag om å fremme ideen overfor UiBs forskerutvalg.

Sak 6: Årsmeldingsrapportering ved UiB.
UiB satt krav til at Frida må ha en Årsmeldingsmodul og er blitt bedt om å spesifisere elementene i modulen. Bør Frida ha ulike grensesnitt for lokale Årsmeldingsskjema?

Årsmeldingselementene i Evans-utvalgets innstilling bør revurderes. Har UiB bruk for det som det man spør etter? Kom frem at det var ønskelig ved profilering av UiB å synliggjøre bredden i resultatproduksjonen. Blir ikke rapportert sentralt.

Derimot ble det påpekt at vi ikke synliggjør nok formidling. Bør taes opp i forskningsutvalget.

Sak 7: FRIDAs 'kompetansemodul'
Diskusjon som endte i at UiB bør ta i bruk minimumsvarianten, dvs det som ligger i modulen som navn, sted, og evnt kontaktinformasjon. Videre bør modulen hete kontaktinformasjon, ikke kompetansemodul.

Sak 8: Eventuelt
Det er vedtatt å legge ned referansegruppen for Fdok. Eier av Fdok/Frida er nå Forskningsavdelingen.  Prinsipielle spørsmål fremmes for det sentrale forskningsutvalget, eks bør Forskingsmeldingen fremmes her. IS-gruppen ved UiB hvor Geir Strøm er sekretær er samordningsorgan for  IT prosjekter mm.

Det er imidlertid ønskelig å ha lokal testgruppe i fasen før Frida er tatt i bruk, våren 2004.