Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Avd Forskningsdokmentasjon 


 


19. juni 2003 kl 0830, Nygårdsgaten 5 (BT-bygget), 3. etasje.

Tilstede: Nils Erik Gilhus, Kirsti Fløttum, Geir Strøm, Randi Taxt, Arild Breistøl, Jarle Rønhovd og Anne Asserson (ref). Følgende var forhindret: Lars Larsen, Cecilie Ohm, Erik Valevatn, Johanne Revheim og Tor Øyvind Fosse.
 • Sak 1: Status for oppgaver som ble vedtatt på siste møte
  Det ble orienter om saker som ennå ikke var i utført i følge vedtak på forrige referansegruppemøte. Videre ble årsmeldingsstatistikk og oversikt over publiseringsveier etterlyst. Det er ønskelig med detaljerte oversikter som var tilgjengelig for resultatproduksjonen tidligere.
   
 • Sak 2: Status for 2002 publikasjoner
  Med.fak har hatt tilbakemelding fra en av sine forskere som gjennomgikk oversikten for 2002 at postene må kvalitetssikres bedre. Med.fak. ønsker ikke at resultatene skal legges inn av den enkelte men av instituttstyrer. Brev fra med.fak. til instituttstyrerne hvor det bl.a. påpekes at
  -Instituttstyrers ansvar å sikre en korrekt innlegging og kvalitetssikring av postene
  -Instituttstyrer anbefales å vurdere hver enkelt publikasjon
  -Innlegging i Fdok kan delegeres men av personer som er kjent med databasen
  -Begrense innlegging til vitenskapelige publikasjoner
  Det fremkom at det var ønskelig med et notat fra oss ang kvalitetssikring av postene.
   
 • Sak 3: Forskningsmeldingen. Status pr 19 juni
  Det ble diskusjon og kommentarer til meldingen:
  -Problem at ikke alle tallene er tilgjengelig som nøkkeltall, eks dr.gradene
  -Viktig å forholde seg til det som er forskjellig fra år til år
  -Forskningsmeldingen er forskjellig fra Årsmeldingen
  -Tallene sier noe om ressursgrunnlagte man har tilgjengelig
  -Ressurser i seg selv er ikke forskning
  -Ønskelig å få en forskningsprofil på forskningsmeldingen
  -Nøkkeltallene ligger der for bruk i pkt 4. Flytte dem.
  -Departementet ber om resultater, ikke så mye om intensjoner. Bør dette reflekteres i Forskningsmeldingen?
  -Publiseringsplaner bør være med
  -Bør ha en renvasking av kategoriene av forskningsmeldingen. Bør tas opp i med det sentrale forskerutvalget
  -For mye oppramsing. Pkt 2 og 3 er vanskelig å skille. Disse bør slås sammen.
  -Videre innspill i forhold til Forskningsavdelingen. Mat.nat og Med.fak.
  -Viktig ikke å legge for mye vekt på denne annen runde.
  -Hvordan skal Forskningsmeldingen brukes videre?
  -Resultatene bør synliggjøres med ved UiB, eg. på Utdanningssidene
  -Utarbeide en samlet statistikk over produktene /resultatene. Bør gjennomsyre organisasjonen
  -Forskningssidene bør vise : Prosjekter og resultater.  Forskningssidene er ikke gode pr i dag.
   
 • Sak 4: Detaljer som må tas vare på i et nytt system
  Når det gjelder referansegruppens funksjon ble det fremhevet referansegruppen bør har et overordnet perspektiv og at man i tillegg bør etablere en gruppe som kan gå inn i de mer tekniske sider av applikasjonen. Se sak 4 i møteinnkallingen.
   
 • Sak 5: Nasjonalt samarbeid FRIDA
  Jarle ga en kort orientering om samarbeidsprosjektet.  Viser også til FRIDAs hjemmeside for informasjon om det felles utviklingsarbeidet.

  Noen kommentarer:
  -Man må ha en samforståelse hvordan en forskningsmelding ser ut.
  -Må kunne generere kataloger på ulike nivå. F. eks gjengi flerfaglighet.
  -Skal FRIDA også kunne gi mulighet for en begrenset prosjektoversikt/-registering?
  -Viktig å sikre kvaliteten i databasen ved kvalitetssikring av data.
  -Hva vil UiB med en kompetansekatalog? Før man evntuelt går i gang med kompetansedatabase, må man vite hva man gjør: Hva skal ligge til grunn for å si at noen har kompetanse? f.eks Parkinsons sykdom?
  -Ved en kompetansekatalog ved et universitet, må man sette forskningskrav.
 • Konklusjon:
  -Et nytt system må være bedre enn Fdok.
  -ISI data bør ligge tilgjengelig før UiB tar FRIDA i bruk.
  -UiB ønsker å sikre kvaliteten på databasen ved at kun autoriserte personer registerer
  - Presentasjon av FRIDA på neste møte er ønskelig.
   
  - Test FRIDA ved å gå inn som testbruker her. (Brukernavn: test, Passord: test4)
  - Bør det være egen referansegruppe for FRIDA?
   
 • Sak 6: Eventuelt

  Dr.grads databasen ved UiB
  -
  I forbindelse med diskusjon om dr.gradsdatabasen ved UiB ble det spurt om forholdet mellom Fdok og FD/FS. Det er ikke ønskelig å rapportere og vedlikehold data mer enn ett sted. Det er vedtatt et nytt dr.gradsreglement hvor man også ber om abstract.
  -Dr.grads databasen er ikke oppdatert siden årsskiftet og det er noe uklart hvilke rutiner det er omkring oppdateringen.
  -Referansegruppen stilte spørsmål om dr.gradsdatabasen og vedlikehold av denne bør løftes opp og organiseres som et eget prosjekt.
   
 • Sak 7: Neste møte
  Følgende dato ble satt av for resten av 2003. Sted ble ikke fastsatt.
  Torsdag 23. september 12.30
  Onsdag 6. november 12.30
  Torsdag 11. desember 12.30