UiB : UB : Avd. Forskingsdokumentasjon : Referansegruppe 


Oppsummering fra møtet 19. februar 2002 

Tilstede:  Kristin Bakken, Kjersti Fløttum, Nils Erik Gilhus, Lars Larsen, Erik Valevatn, Geir Strøm, Jostein H. Hauge, Johanne Revheim og Anne Asserson (ref). I tillegg deltok Randi Taxt (Sak 9). Cecilie Ohm var forhindret. 

Sak 1. Referat/oppsummering fra møtet 30. november 2001.
Ingen kommentarer.  

Sak 2. Referat fra møte 17. desember om Haukelands bruk av Fdok.  
Kort orientering ved  Asserson. Det ble diskutert en del praktiske forhold omkring publikasjonsrapportering og innkjøp av JCR. Videre ble det orientert om at Haukeland/Med.fak. deltar i et prøveprosjekt (Sosialdepartementet) som går ut på å måle/gi en oversikt over forskning ved sykehusene. Bl.a. spørsmål om Med.fak. kan gjøre bruk av Fdok til dette prosjektet og konsekvenser for bl.a. institusjonsoversikten. Det skal arrangeres et møte med NIFU i vår som vil klargjøre det praktiske.

Sak 3. Erfaringer med bruken av Fdok i forskningsrapporteringen 2001 
Anne Asserson orienterte kort om erfaringene omkring bruken av Fdok. Gjennomføringen har stort sett gått grei, men vi burde ha forberedt bedre tilgangen til systemet for de tilsatte hvor personopplysningene ikke var blitt importert fra Personalsystemet. 
Spørsmål som fremkom fra miljøene er om hvordan resultatproduksjonen fra professor II og vit.ansatte med dobbeltilhørighet ved UiB  skal krediteres. Det ble nevnt at det vil være positivt og oppmuntre forskergrupper ol hvis man lar resultatene krediteres dobbelt og ikke forsøker å vekte enhetens andel av produksjonen.

Sak 4. Orientering om arbeidet videre med Fdok.  
Orientering av Jostein H Hauge om det videre arbeidet med Fdok hvor det fremkom at  første halvår bli konsentrert om å ferdigstille de moduler av Fdok som til nå er blitt utviklet i en førsteversjon. Dette gjelder: Modul for publikasjoner og annen resultatdokumentasjon, Modul for årsmeldingsregistrering, Modul for doktorgradsinformasjon, Modul for forskningsmeldinger. Parallelt vil det foregå arbeide med å systemere en modul for forskningsaktiviteter. Det  planlegges at det kan tilbys en modul for prosjekt-/aktivitetsregistrering ved rapporteringen for 2002.

Sak 5. Igangsetting av skriveverktøyet i Fdok for forskningsmeldingen.  
Det har ikke vært noe særlige tilbakemeldinger ang forskningsmeldingen. Kan det være for man ikke har tatt den særlig i bruk enda? Enhetene ser ut til å være opptatt med årsmeldingsrapportering.

Sak 6. Anskaffelse av hjelpemiddel for registrering av impact factor for tidsskrifter.  
Med  bakgrunn i notat fra Anne Asserson, ble det diskutert hvorvidt man skulle abonnere på JCR. Dette var det enighet om og finansieringen blir et spleiselag fra Med.fak. og UiBs administrasjon. Abonnementet løper et kalenderår.

Sak 7. Norsk Forsknings Informasjon (tidligere NSDs prosjektdatabase) og forholdet til Fdok. Det ble orientert omkring NSDs nye prosjektdatabase. NSD fikk våren 1998 i oppdrag av Norges forskingsråd å etablere en nasjonal database for forskingsdokumentasjon, etter innstilling fra KUF. Systemet skulle ifølge KUF inngå som den sentrale noden i et distribuert “tonivå”-system, der data om forsking skulle samlast inn og kvalitetssikres på FoU-institusjonene, og så overføres til NSD sin database. En oppsummering av Departe­mentets innstilling finns på adressen http://www.nsd.uib.no/nsd/bruker/98-1/p05-2.shtml

Sak 8. Drøfting med bakgrunn i kapittel 5.4 Forskningsdokumentasjon og forskningssikring. I rapporten "Vurdering av strategiene for faglig profilering, kvalitetsutvikling og kvalitetssikring" ble det pekt på uklare definisjoner og behovet for å få en felles forståelse for kategoriene. Spesielt er dette viktig ved ekstern rapportering. Det skyldes å nevne at kritikken nevnt i rapporten tar utgangspunkt i FORSKDOK, ikke Fdok.

Sak 9. Evalueringssystem ved Mat.nat. Randi Taxt orienterte om sitt prosjekt "Utvikling av et evalueringssystem basert på indikatorer for forsknings- og undervisningsaktiviteter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet".

Sak 10. Eventuelt
Avdelingen orienterte om UiOs planer om et nytt forskningsdokumentasjonsystem FRES.

Sak 11. Neste møte
Vi venter med innkalling til over sommeren.