Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Avd Forskningsdokmentasjon  Referansegruppen


 


Referansegruppemøte tirsdag 15 oktober, 2003 kl 12.30 

Tilstede: Kirsti Fløttum, Randi Taxt, Cecilie Ohm, Helge Wiig, Arild Breistøl, Erik Valevatn, Johanne Revheim, Jarle Rønhovd, Geir Strøm (siste halvdel), Tor Øyvind Fosse og Anne Asserson (ref). Lars Larsen var forhindret.
 

Sak 1: Orienteringer
Ingen orienteringer. Referansegruppen påpekte at dokumentene 'Dokumentasjon av vitenskapelig publikasjoner' og 'Autoritetslister' som var til høring ved UiB fra juli til med høringsfrist 25 august 2003 burde vært sirkulert før UiBs høringsuttalelse ble angitt. Høringsuttalelsen fra UiB (og de andre universitetene) gjøres tilgjengelige for referansegruppen.

Sak 2: Publisering 2003
Tor Øyvind ga en kort presentasjon av den utarbeidede statistikk. Det ble stilt spørsmål om det er mulig å få frem oversikt over registrert volum på et gitt tidspunkt (evnt pr mnd) for sammenligning registrert volum med tidligere år. Videre var det ønskelig med statistikk knyttet til produksjon fra stipendiater, fast ansatte, eksternt finansierte forskere. En dynamisk statistikk er ønskelig.

Det ble påpekt at resultat av forskning og statistikken bør gjøres mer synlig og at Formidlingsavdelingen bør kontakt med med tanke på samarbeid.

Sak 3: Sluttrapport. "En studie av vitenskapelig publisering ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og hvordan slike data kan brukes som verktøy i faglig lederskap" Randi Taxt, Mat.Nat.fak. Presentasjonen ble utsatt til neste møte.

Sak 4: Forskningsmeldingen.
Forskningsmeldingen for 2003 er gjort tilgjengelig. Stort sett har de fleste institutt gjort ferdig meldingen for 2003. Senterne er overveiende tomme. Spørsmål om det var presisert godt nok at de skulle skrive forskningsmelding. På bakgrunn av tidligere diskusjoner er det fremmet et forslag om ny struktur for Forskningemelding 2004. Fra brukerne har det blitt påpekt at det føltes som om de måtte gjenta seg selv, når de skulle beskrive fortid og nåsituasjon. I det nye forslaget er hovedtrekkene ved instituttets forskning og forskningsresultater frem til nå og fremtidssplaner og prioriteringer slått sammen i samme punkt. Videre er elementene flyttet slik at f.eks. nøkkeltallene kommer helt til slutt.

Det ble påpekt at utskriftsfunksjonen til forskningsmeldingen ikke var god nok. For å få brukbare utskrifter må man ta dokumentet inn i Word og etterarbeide det her. Dette bør ikke være nødvendig. Det ble også etterlyst muligheten for en forside, ved utskrift på papir. Evnt om forsiden kunne angi navn og annen info for enhet som blir skrevet ut. Forslag presenteres referansegruppen på neste møte.

Sak 5: Årsmeldingen, lokal for UiB
Diskusjon av elementene i Årsmeldingsskjemaet. Den lokale informasjonen som etterspørres kommer fra et utvalg om ble oppnevnt at Kollegiet 1989, det såkalte Evans-utvalget. Rapporten 'Planleggings-, rapporterings- og evalueringssystemene ved Universitetet i Bergen'  kom ut mars 1991. (Rapporten foreligger ikke elektronisk, men hvis det er interesse, kan vi oversende en papirkopi)

Dette er informasjon som ikke rapporteres til departementet, men brukes lokalt. I forbindelse med etableringen av FRIDA har UiB sagt at vi må ha Årsmeldingsrapport tilgjengelig før vi kan ta applikasjonen i bruk. Derfor bør vi raskt vurdere hvilke elementer vi må ha på plass.

Det var enighet i referansegruppen at man bør se om informasjonen som etterspørres i Evans-utvalgets rapport, bør revideres. Det ble stilt spørsmål om hvilken innstans som bør ta fatt i dette. Daværende kontorsjef Geir Strøm var sekretær for utvalget og bør kunne gi råd hvordan man kan gå videre med saken.

Sak 6: Dr. gradsdatabasen
Referansegruppen uttrykte stor tilfredshet over at databasen er oppdatert. Arbeide videre med å etablere gode rutiner fremover. Import av data fra FS/FD må avklares. Det er ønskelig med god og tilgjengelig statistikk for Dr. gradene. Kan vi få til en regelmessig import fra FD, eks hvert kvartal? Det er ønskelig å få informasjon om fordeling på kjønn, fakultet, fordeling på fag (hvis mulig), PhD programmer.

Det ble spesielt pekt på at det var veldig viktig å ha mulighet for at Veileder kan registreres. AA ble bedt om å bringe dette videre til FRIDA.

Sak 7: Nasjonalt samarbeid FRIDA
Jarle orienterte fra arbeidet i styringsgruppen til FRIDA og om fremdrift av det nye systemet.

Videre ble kvalitetssikring av referansene i FRIDA og import av ISI data diskutert. Det ble vist til to interessante publikasjoner som referansegruppen burde sette seg inn i, 'Forskning med tellekanter' og ' Bibliometriske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelig publisering' (Ligger lenket fra forsiden). Hvis man ønsker å få rapportene tilsendt i innbundet form, gi beskjed til AA.

Se også omtale i Uniforum 15 okt 2003

Sak 8: Eventuelt Ingen saker
Sak 9: Neste møte

Tirsdag 25 november 2003 kl 13.30 Museplass 1.