Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Avd Forskningsdokmentasjon 


 


Referat fra referansegruppemøte 11. mars 2003 kl 0900

Tilstede var: Nils Erik Gilhus, Kirsti Fløttum, Erik Valevatn, Arild Breistøl (som erstatter Kristin Bakken), Jarle Rønhovd, Johanne Revheim, Tor Øyvind Fosse og Anne Asserson (ref)  Randi Taxt, Lars Larsen og Cecilie Ohm var forhindret.
 • Sak 1. Orienteringer
  • Jarle Rønhovd har overtatt etter Jostein H. Hauge som leder av forskningsdokumentasjonsenheten som fra 1.januar 03 inngår som en enhet av Forskingsavdelingen. Oppgavene vil bli videreført som tidligere.
  • Det ble videre orientert om nasjonalt fellesprosjekt for forskningsdokumentasjon ved de 4 universitetene.
  • Et viktig element er import av data fra ISI via NIFU. Prosjektet er støttet av departementet.
  • Det er etablert en nasjonal gruppe som skal se på autoritetsregistre og ny norsk vitenskapsindeks.
 • Sak 2. Referansegruppens funksjon (Jarle/Anne)
  Referansegruppen har et mandat som tilsier at den skal '...
  arbeide med overordnede saker i forbindelse med utformingen av Fdok...'  Det vil være viktig å kunne bruke referansegruppen bl.a. i arbeidet med utvilkling av et nasjonalt fellessystem også på et mer detaljert nivå. Referansegruppen så det som en naturlig ting og oppmuntret til kommunikasjon via e-post utenom møtene.
 • Sak 3. Erfaringer fra registrering 2002 poster
  Statstikk (2001/2002) ble presentert og det ble vist til volum både mht poster og personer som registerte. Det ble fremsatt ønske om
  • en oversikt med sammenstilling av data over alle år (2000 ->)
  • statistikk over stillingstyper. (Ved publisering for stipendiater ved Med.fak. vil dette være førsteforfatter)
  • Kommentar fra møtet: Det er stort press på utdanningssiden, har dette konsekvenser for publisering?
 • Sak 4. Endringsforslag
  • Det gis mulighet til å registrere "Deltagelse i panel".I søk og statistikk slås paneldeltagelse sammen med foredrag slik at vi får en ny "kategori" foredrag og panel deltagelse.
  • Oppretter ikke egen kategori for keynote på konferanse. Finnes allerede klassifisering for å angi om konferanseforedrag er inviterte. Tittelfeltet kan benyttes for å tilkjennegi keynote. Keynote på konferanse registreres som invitert foredrag.
  • Oversettelsesarbeid får egen kategori.
  • Abstracts blir kun knyttet til en konferanse/presentasjon. Muligheten for å registrere i kategorien Publisert abstract taes vekk. (I dag vises ikke denne typen abstract i søk)
 • Sak 5. Videreutvikling av Fdok
  Det er ikke ønskelig med en CV-modul i Fdok. Informasjonen om personer bør hentes fra der hvor den er primærregistrert. Erik V orienterte at ELINE/UiB planlegger en slik tjeneste for både vit. og adm. ansatte knyttet til personalsystemet. Venter på at de ansatte skal integreres i SEBRA.  Kommentar at CV bør kobles til en kompetansekatalog og også være engelskspråklig.
 • Sak 6. Presentasjon av søk.
  • Forslag til ny presentasjon av kategorier i søk ble vedtatt. Oversettelsesarbeid er lagt til under Andre publikasjoner.
  • Må ha mulighet til å skille ut referee
  • Diskusjon omkring klassifisering av tidsskrift. Det ser ut til å være nok med to/fire grupper:
   • Nasjonale tidsskrift med/uten referee
   • Internasjonale tidsskrift med/uten referee
  • Fdok må ha engelske søkesider
 • Sak 7. Hvordan skal vi gå videre med tidsskriftslistene?
  • Avdelingen sender listene til fakultetene/forskningsutvalgene og ber om å få godkjent instituttenes klassifiseringer.
  • Diskutrert hvorvidt det har hensikt å klassifisere tidsskrift. Det kom frem at klassifisering kan ha flere hensikter, ble a å oppmuntre forskere å publisere i de beste tidsskiftene.
 • Sak 8.  Eventuelt
  • Spørsmål om videreføring av planene til dr.grads registeringsmodul og oppdatering av dr.grads databasen.
   Det er ikke skjedd noe mer med registreringsmodulen, og dr.grads registger oppdateres (noe vilkårlig) av Johanne i samarbeid med Gaelle.
  • Når det gleder kvalitetssikrede oversikter av publikasjoner til bruk både ved registrering og årsmeldingsrapportering var det enighet om at instituttstyrer bør kvittere ut publikasjonsoversiktene for 2002.
 • Sak 9. Neste møte
  •  Torsdag 19. juni 2003 kl 08.30. Stedet blir antagelig Museplass 2.