FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN

VEDTAKSNOTAT

Sak nr: 03/2871

Møtedato: 14.10.04

A-nr:

Dato: 01.10.03

Saksbehandler: Kari Lindbekk

TIL

UNIVERSITETSSTYRET

 

Publiseringskomponent i finansieringsmodellen. – Oppfølgende behandling.

 

1. Universitetsstyrets vedtak 10.06.03.

Saken ble behandlet i Universitetsstyret 10.06.03 (V-sak 9, saksnr 03/2871). Styret fattet følgende vedtak:

 

1. Det legges opp til en gradvis innføring av en insentivbasert finansieringskomponent basert på vitenskapelige publikasjoner.

 

2 Publiseringsutvalgets arbeid har lagt et godt grunnlag for å utforme en slik modell. Styret merker seg samtidig at høringsrunden og drøftingene i forskningskomiteen har brakt fram viktige innvendinger og innspill som det ennå ikke har vært tid til å bearbeide og drøfte tilstrekkelig grundig. Styret ber derfor forskningskomiteen arbeide videre på grunnlag av publiseringsutvalgets rapport, høringsuttalelsene og publiseringsutvalgets merknader til disse, med sikte på å foreta de justeringer og tilpasninger som måtte være formålstjenlig. Styret ber universitetsdirektøren legge fram et forslag til fordelingsmodell til styrets møte i oktober, med sikte på at innfasingen kan begynne - med et beløp på 10-15 mill. kroner - i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2004.

 

3. Styret ber om at erfaringene med den nye finansieringsmodellen bearbeides som en del av grunnlagsmaterialet for fremtidige budsjettforslag, slik at justeringer kan foretas dersom erfaringene tilsier det.

 

Stemmeforklaring fra Harriet Bjerrum Nielsen:

Det har vært gjennom høringsuttalelsene fra nesten alle enheter blitt reist alvorlige innvendinger mot modellens overordnede validitet og egnethet, både hva gjelder måling av og forbedring av forskningskvalitet. Jeg har stemt for en gradvis innføring av en revidert modell under forutsetning av at den årlig forelegges styret til vurdering og revisjon. Spesielt må det løpende korrigeres for eventuelle utilsiktede negative konsekvenser for ulike fagområder.

 

2. Sakens bakgrunn.

Saken har sin bakgrunn i innstilling fra UiOs Publiseringsutvalg, Forskning med tellekanter. Utvalget ble oppnevnt av rektor 14.06.02, og det la frem sin innstilling 28.02.03. Deretter har saken vært til høring i universitetets organer og til behandling i Forskningskomiteen 19.05.03, i Universitetsstyret 10.06.03 og i Forskningskomiteen 29.09.03.

 

Parallelt med denne UiO-interne prosessen har Universitets- og høgskolerådet på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet fått utarbeidet to rapporter som har betydning for mulig bruk av publiseringsdata i UoH-sektorens finansieringsmodell:

-         Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

-         Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner

 

UiO mottok disse rapportene til høring 01.07.03 og avga etter intern høring uttalelse datert 28.08.03 der universitetet ga tilslutning til det grunnlagsarbeid som var gjort og anbefalte at det oppfølgende arbeid blir igangsatt.

 

I den videre oppfølging fra UFD har departementet understreket at det ønsker rask oppfølging med sikte på at autoritetsregister for vitenskapelige publikasjonskanaler skal foreligge fra 01.01.04. Departementet ønsker at publikasjonskanalene skal graderes etter kvalitet, slik at kvalitet gir utslag ved fordeling av forskningsmidler over UoH-institusjonenes bevilgninger for 2005.

 

3. Arbeidsgruppens arbeid.

Etter at Universitetsstyret hadde behandlet saken i møte 10.06.03, ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å forberede saken. Gruppen hadde følgende sammensetning: prorektor Anne-Brit Kolstø (leder), professor Bente Eriksen Hagtvet, professor Trine Syvertsen og professor Ole M. Sejersted. Gruppen har hatt fire møter.

 

Arbeidsgruppen valgte i første omgang å forholde seg til hovedinnvendingene mot publiseringsutvalgets rapport slik de fremkom i høringsuttalelsene, nemlig valg av metode for og forslag til kvalitetsgradering av publiseringskanaler. Derfor ble enhetene bedt om å levere inn egne forslag til kvalitetsgradering av vitenskapelige publikasjonskanaler som ble benyttet av deres ansatte i 2002. I henvendelse til fakultetene, sentrene og museene ble det spesielt fremhevet at forslag til ”kvalitets-rating” bør kunne anvendes ikke bare lokalt på UiO men også i en nasjonal fordeling av forskningsmidler.

 

Frist for tilbakemeldinger fra fagmiljøene for dette arbeidet er satt til 15. desember. Det betyr at kvalitets-"rating" av vitenskapelige publiseringskanaler ikke kan inngå i beregningsgrunnlaget for Universitetsstyrets fordeling av midler over 2004-bevilgningen. Arbeidsgruppen mener imidlertid at fagmiljøenes arbeid med kvalitetsvurdering fortsatt skal ha høy prioritet, slik at UiO tidlig kan ha beredskap til å gå inn i en nasjonal drøfting av hvordan publiseringsdata bør benyttes i finansieringsmodellen. Siktemålet må være at vitenskapelige publikasjoner skal honoreres ved fordeling av UFD-bevilgning til UoH-institusjonene, og at fremragende publikasjoner skal gi større uttelling enn vitenskapelige publikasjoner på et lavere kvalitetsnivå. Det er også en målsetting at den vurderingen av publikasjonskanaler som nå foretas, skal bidra til å fremme en ambisiøs og god publiseringstradisjon for universitetets vitenskapelig tilsatte.

 

4. Arbeidsgruppens anbefaling:

På grunn av oppgavens kompleksitet og behovet for å finne frem til gode løsninger med legitimitet i fagmiljøene, anbefaler arbeidsgruppen at UiO bør operere med en kortsiktig og en langsiktig strategi. Det er viktig å komme i gang med å gi uttelling for vitenskapelige publikasjoner; det kan i første omgang gjøres ved hjelp av en enkel og oversiktlig modell. Det mer langsiktige målet må imidlertid være å få frem en modell som gir uttelling etter vitenskapelig kvalitet; det tilsier at fagmiljøene må få klar informasjon om at arbeidet med kvalitetsvurdering skal fortsette.

 

Den kortsiktige oppgaven gjelder forslag til bruk av data for vitenskapelig publisering i en fordelingsmodell som kan legges frem for universitetsstyret 14. oktober i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2004. Innfasingen av en modell basert på vitenskapelige publiseringsdata kan da begynne med fordeling av et beløp på 10-15 mill. kroner. Arbeidsgruppen legger følgende kriterier til grunn:

 

            antologier med UiO-forfattere som ble publisert i 2002.

            omfangsfaktor 0,7, hver monografi skal ha omfangsfaktor 5.

 

 

5. Forskningskomiteens behandling i møte 29.09.03.

Forskningskomiteen ga i møte 29.09.03 tilslutning til arbeidsgruppens anbefaling.

 

Diskusjonen knyttet seg i hovedsak til arbeidet med å kvalitetsgradere de aktuelle publikasjonskanalene etter tre kvalitetsnivåer, A, B og C. Fristen for dette arbeidet er satt til 15. desember. Fra flere av fakultetene så man behov for å forenkle kvalitetsvurderingen ved bare å operere med to kvalitetsnivåer for vitenskapelige publikasjonskanaler.

 

Når det gjelder spørsmålet om hvilke publikasjonskanaler som skal godkjennes som vitenskapelige, så administrasjonen behov for å få fagmiljøenes vurdering av de valg som er gjort i arbeidet med registrerte UiO-publikasjoner for 2002. Forskningskomiteen ga tilslutning til at lister som viser hvilke publikasjonskanaler som er vurdert som vitenskapelige og hvilke som ikke-vitenskapelige, sendes fakultetene, sentrene og museene med frist for tilbakemelding 22. oktober. Det betyr at forslag til fordeling av 10-15 millioner kroner av 2004-bevilgningen ikke kan forelegges Universitetsstyret før i møtet 11. november.

 

Administrasjonen vil komme tilbake med forslag til reduksjonsfaktor for Det medisinske fakultet for å kompensere for at mange av forfatterne der har sykehus som hovedarbeidsgiver.

 

6. Universitetsdirektørens vurdering.

Universitetsdirektøren vil fremheve betydningen av at prosessen som følger av Publiseringsutvalgets arbeid, har medført at man ved UiO har opparbeidet en fordel i arbeidet med de komplekse problemstillingene som knytter seg til bruk av publiseringsdata i Utdannings- og forskningsdepartementets finansieringsmodell. Det er universitetsdirektørens oppfatning at denne fordelen bør utnyttes ved at UiO engasjerer seg som premissleverandør i det videre arbeid med utvikling av en gradvis innføring av finansieringskomponent basert på vitenskapelige publikasjoner.

 

Universitetsdirektøren slutter seg til Forskningskomiteens vedtak og foreslår at 10 millioner kroner avsettes til fordeling etter kriterier anbefalt av komiteen.

 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til Forskningskomiteens vedtak. 10 millioner kroner av UiOs 2004-bevilgning skal fordeles mellom fakulteter, sentre og museer etter følgende kriterier:

 

            antologier med UiO-forfattere som ble publisert i 2002.

            omfangsfaktor 0,7, hver monografi skal ha omfangsfaktor 5.

 

Det vil bli utarbeidet en reduksjonsfaktor for Det medisinske fakultet for å korrigere for delte stillinger mellom sykehus og UiO.

 

Administrasjonens forslag til fordeling av 10 millioner kroner av 2004-bevilgningen mellom fakulteter, sentre og museer legges frem i møte 11.11.03.

 

 

 

Inger Stray Lien

universitetsdirektør

 

                                                                                                        Toril Johansson

                                                                                                       avdelingsdirektør