Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Avd Forskningsdokmentasjon  Referansegruppen


 


Referansegruppemøte i Fdok,
tirsdag 25. november 2003, kl 13.30,  Muséplass 1

Forslag til sakliste

Sak 1: Orienteringer
a)
Frida
b)
 Dokumentasjon av vitenskapelig publikasjoner, og 'Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner'. Orientering om høringsuttalelsene.

Sak 2: Vitenskapelig publisering
"En studie av vitenskapelig publisering ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og hvordan slike data kan brukes som verktøy i faglig lederskap" Presentasjon ved Randi Taxt, Mat.Nat.fak.

Sak 3: Import av bibliografiske data
Diskusjon omkring NIFU sin rapporter knyttet til bruken av bibliografiske datakilder 'Bibliometriske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelig publisering''

Sak 4: Forskningsmeldingen 2004.
Forslaget til ny forskningsmelding inneholder de samme elementene som for 2003.
Status.

a) Forslag til ny struktur. I det nye forslaget er hovedtrekkene ved instituttets forskning og forskningsresultater frem til nå og fremtidsplaner og prioriteringer slått sammen i samme punkt. Vider er elementene flyttet omkring, slik at f.eks. nøkkeltallene kommer helt til slutt. 
b)
Nøkkeltall. Revurdering av nøkkeltallene.
c) Forside. Forslag til papir forside og f
orbedring av print funksjonen.
d)
Bruk. Hvordan forskningsmeldingen skal/kan brukes?

Sak 5: Hvordan kan forskning synliggjøres bedre ved UiB? 
Diskusjon  Statistikk

Sak 6: Årsmeldingsrapportering ved UiB.
UiB satt krav til at Frida må ha en Årsmeldingsmodul og er blitt bedt om å spesifisere elementene i modulen. Diskusjon med utgangspunkt i Årsmeldingsskjemaet. UiO har allerede fremmet krav om følgende elementer i en årsmeldingsmodul.

Sak 7: FRIDAs 'kompetansemodul'
UiO har gjennom flere år lagt ned et omfattende arbeid med å etablere en kompetansemodul. Dette arbeidet ligger til grunn for kompetansemodulen i Frida. Skal UiB ta kompetansemodulen i bruk? Notat

Sak 8: Eventuelt