UiB : UBAvdeling for forskningsdokumentasjon : Om avdelingen : Seminar

Oppsummering fra møtet 30. mai 01

Ny nettside:

uib.no/ub

Innleding og rammer om møtet:
 • Det ble presisert at det var dagens og fremtidens situasjon som skulle diskuteres.
 • Tradisjonelt er det 4 områder for forskningsdokumentasjon:
  • Grå litteratur/publikasjoner som output fra forskningsprosjekter
  • Forskningsinformasjon dvs prosjektinformasjon og støtte fra forsknings rådet
  • Universitetet har behov for å rapportere til KUF
  • Krav som ble forsøkt angrepet av Fægri utvalget men som stoppet opp.
 • Primærinstitusjonene har ansvar for å hente inn data og eksportere videre 
 • Ta initiativ for å komme videre
 • Ser rundt hvilke behov DBH, KUF, NFR, Fægri utv. og  lage prototype for oss selv
 • Demo, men hvis den innholdsmessig ser interessant ut, bør vi kunne sette oss sammen og utvikle et produkt som kan være et mer permanent driftsprodukt.

Noen punkter fra presentasjonen:

 • Kulturforskjeller ved de forskjellige fakulteter. HF og Sv fakultetene har ikke internasjonal publisering i samme grad som naturvitenskapene. Fører til ujevn rapportering til departementet og årsmelding. Får ikke speilet resultatene godt nok.
 • Status for HF/SV å rapportere i norske og nordiske tidsskrift
 • Kommentar til demo av nytt forskningsdokumentasjonsystem ved UiB, FDok.
  Registreringen må ha som funksjon å kunne si noe om Hvor finnes publikasjonen? Hvor får man tak i den?
 • Man må også spørre seg hva et slikt rapporteringssystem skal brukes til.
 • UiB har vedtatt at det  tillegg til Årsmelding skal utformes en forskningsmelding hvor det skal fokuseres på faglig ledelse og i fremtiden bli en del av budsjettarbeidet.

Noen poenger som ble tatt opp:

 • Må kunne avlevere de data sentrale enheter krever, dvs nasjonale endestasjoner, BIBSYS, DBH,...
 • tre typer resultater:
  • Eget hushold. Hva gjør vi ?
  • Rapportere til sentrale myndigheter. Dette vil vi bli vurdert utfra! Institusjonene bør være med å profilere dette.
  • Universitetene må agere på et område i samfunnet. Hvem er det som skal få penger? Formidlingsaspektet til allmennheten. (Det er de pågående aktiviteter som koster, NFR stipend ca 500' m/kontor og lønn)
 • For å få midler
  • Universitetene må kunne presentere seg
  • Utvikle strategier
  • utvikle konkrete søknader
  • Aktivitet. Forskning har en kostnad. Hva kan man forvente å få ut av denne?
  • Rapportering. Hva kommer det ut av aktivitetene?
  • Resultat 
  • Impact /virkning

Formidling: Hvem bør ta kompetansekatalogen? UiO, FA avd.

Noen punkter fra oppsummeringen:  

 • Universitetene børe være sterkere på å levere premisse til KUF. 
  Selv være proaktiv og gi innspill om hva vi ønsker i våre systemer
 • Forskningens premisser
  Bør får fruktbar dialog med økonomene. Forskningen skal dokumenters og økonomene må tilpasse seg et forskningsdokumentasjonssystem ikke omvendt.
 • Hvis noen universitet blir  enig om hvordan vi kan arbeide med forskningsdokumentasjon, kan det legge grunnen for et nasjonalt system
 • Utforme struktur til et eksportformat til eksterne databaser eks FORSKDOK/Bibsys, NSD, m.fl.
 • Passe på at institusjonene får uttelling for de parametere institusjonene anser for å være sentrale. Formidle det som UiB har staket opp til KUF.  Legge føringer til KUF. 
 • En løsning kan være ikke en felles nasjonal database, men et knippe med moduler
 • Må være noe som kan tilpasses de forskjellige institusjoner, dvs en grunnstruktur og felles kjerne som kan utvides
 • Saken forskningsdokumentasjon bør taes opp av Universites- og Høyskolerådet og fremmes overfor ledelse....