Dokumentasjon av forskningsmateriale i fulltekstform til bruk sammen med FORSKDOK

Prosjektforslag

Forskningsdokumentasjonsprosjektet


Mål | Betydning | Målgrupper | Dagens situasjon | Prosjektbeskrivelse | Teknisk løsning | Personellbehov | Organisering og samarbeidsforhold | Fremdrift
  PROSJEKTTYPE:
  Pilotprosjekt

  PROSJEKTNAVN:
  Dokumentasjon av forskningsmateriale i fulltekstform til bruk sammen med FORSKDOK

  KORTFORM:
  FULLDOK-PILOT/2

  VARIGHET:
  Juli - desember 1996

Mål:

Målet er i denne omgang å prøve ut i praksis arbeidsopgavene forbundet med å legge til rette et variert prøvemateriale i fulltekst-/multimedieformat slik at materialet kan presenteres ved informasjonsssøking i FORSKDOK eller ved andre oppslag via WWW.
Det vises for øvrig til omtale av FULLDOK som prosjektforslag innen rammen av utredningsarbeidet knyttet til "UB - et elektronisk bibliotek".

Betydning:

Pilotprosjektet vil vise hvordan et forskningsdokumentasjonssystem ved UiB nå har muligheter for å gi komplett informasjon om de vitenskapelige bidrag som dokumenteres i databasen FORSKDOK.
Utgangspunkter er at stadig mer publisert materiale ved UiB tilrettelegges ved bruk av tekstbehandling og andre programmer for grafikk-/bildebehandling. Mulighetene foreligger derfor til å bygge opp et elektronisk bibliotek ved UiB som også omfatter (deler av) institusjonens egen vitenskapelige produksjon.
Etter ønske fra UB sentralt vil det innen pilotprosjektet også bli lagt til rette hovedoppgaver, som også koples til forskningsdatabasen.

Gjennom pilotprosjektet vil UiB få førstehåndskjennskap til bl.a. de praktiske, edb-tekniske og juridiske forhold som knytter seg til en slik fulldokumentasjon. Tilsvarende arbeid forberedes eller er alt i gang ved flere andre institusjoner, også i Norge, og gjennom utprøvingen vil vi kunne delta med egenerfaring i nasjonalt og internasjonalt samrbeid på området.

Målgrupper:

De viktigste målgrupper er forskere, studenter, informasjonsmedarbeidere og brukere av forskning i offentlig forvaltning,næringsliv m.fl.

Dagens situasjon:

I dag gis referanseinformasjon om forskning utført ved UiB ved hjelp av databasen FORSKDOK. For å få tak i det publiserte materialet må brukeren søke frem materialet via bibliotek, kontakt med utgiverinstitusjon e.lign. Mye materiale som dokumenteres i FORSKDOK, har karakter av såkalt "grått" (dvs upublisert og vanskelig tilgjengelig) materiale, som bare finnes hos forfatter eller i (lokal) utgiverinstitusjon.

Paraplyprosjektet gjennomførte i 1995 et forprosjekt hvor et mindre antall faglige arbeider ble tilrettelagt på www og løsningene drøftet med forfattere og andre, og vist på en internasjonal konferanse om forskningsdokumentasjon. Gjennom dettte forsøket har vi fått et godt grunnlag for planlegging av en videreført virksomhet på feltet.

Prosjektbeskrivelse:

Det er innledet et samarbeid med fagmiljøer på UiB (bl.a. Juridisk fakultetsbibliotek og Senter for utviklingsstudier) som vil gi tilgang til et variert testmateriale. Gjennom kontakt med bestemte institutter vil vi også prøve å få til disposisjon elektroniske utgaver av hovedfagsoppgaver. Deler av datainnsamlingen vil foregå i perioden 10.5 til 1.7. Materialet vil deretter i samarbeid med fagmiljøene bli lagt til rette elektronisk og knyttet til FORSKDOK.
Det er videre planer om - på basis av erfaringene - å utarbeide forslag til retningslinjer for oppsett /koding av elektroniske dokumenter produsert av fagpersonale ved UiB, som skal inngå i et elektronisk bibliotek.

I løpet av prosjektet er det planer om å invitere til samarbeid med andre norske miljøer som arbeider med liknende problemstillinger med tanke på å oppnå en høyest mulig grad av nasjonal samordning av prinsippene for elektronisk dokumentlagring i FoU-miljøene.

Teknisk løsning

Arbeidet vil bli basert på utstyr som alt i dag finnes ved Paraplyprosjektet og/eller ved IT-avdelingen. Dette gjelder bl.a. scanner og WWW-server.

Personellbehov:

Pilotprosjektet vil bli bemannet med personale fra Paraplyprosjektet som i (mindre) deler av sin arbeidstid vil gi bistand til prosjektet. Anne Asserson vil være daglig prosjektleder. Ove R. Olsen vil ha ansvaret for den overordnede IT-løsningen.
En timelønnet medarbeider, Johanne Revheim, vil bli engasjert som konsulent i perioden 15.7. til 15.9., og i tillegg vil det bli engasjert en medarbeider med erfaring fra arbeid med elektronisk tilrettelegging av tekstmateriale m.v. på WWW En ordning med timelønnet konsulentassistanse i august fra student ved Datalinjen, NTH vurderes.

Det forutsettes at de faglige samarbeidsmiljøene bidrar med arbeidstid i forbindelse med faglige drøftinger, utprøvingsarbeid m.v.

Organisering og samarbeisdsforhold:

Prosjektet vil bli drevet som et fellesprosjekt mellom Paraplyprosjektet og UBs edb-avdeling og de faglige samarbeidspartnere nevnt over. IT-avdelingen vil bli invitert til å tiltre prosjektet.
Det legges videre opp til et samarbeid bl.a. med Universitetsbilioteket/USIT , UiO. Videre vil det bli opprettet kontakt med nordiske fagmiljøer som arbeider med liknende emner.

Fremdrift:

Prosjektet starter 20. mai med innsamling av relevant prøvemateriale. Hovedarbeidet med faglig tilrettelegging starter pr 15. juli. Det holdes ukentlige prosjektmøter hvor det føres referat. Brukermiljøene inviteres flere ganger i løpet av prosjektperioden til drøfting av de opplegg som skal utvikles/er utviklet. Følgende prosjektmilepæler blir:
ca. 1. september:
Interimsrapportering, intern demonstrasjon av www-løsninger for samarbeidspartnere , drøfting av utført arbeid og fastlegging av metodene videre, evt utvidelse av prøvematerialet, og opplegg av arbeidet med retningslinjer for elektronisk tekst-/flermedieproduksjon ved UIB. ca. 1. desember:
Foreløpig prosjektrapportering og visning av resultater. Opplegget av sluttrapporteringen fastlegges. Drøfting av prosjektplaner utover pilotperioden .
ca. 20. desember:
Drøfting av sluttrapport.

På milepælsmøtene deltar prosjektmedarbeiderne, UBs leder, leder for edb-avdelingen på UB og (etter ønske og behov) de faglige samarbeidspartnere.

Mot slutten av prosjektet holdes et åpent seminar med demonstrasjon i regi av Paraplyprosjektet.

           Bergen 3. mai 1996 Jostein H. Hauge

fou@uib.no - 5. september 1996