UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : EDC

Ny nettside:

uib.no/ub


Schengen

En bibliografi

et utvalg ved Liv Glasser
[oppr publ 1998, sist oppdatert august 2006]

Web-sider || Lover, bestemmelser mm
Monografier || Artikler || Bibliografier


Web-sider

Norge. Utenriksdepartementet. Informasjon om Schengensamarbeidet
Danmark. Europa-kommissionen. Schengen-samarbejdet
Sverige. Regeringskansliet. Schengen
Schengen Joint Supervisory Authority (JSA)
Council of European Union. Justice and Homeaffairs Council. Schengen


Lover, bestemmelser mm

Konvensjon om gjennomføring av Schengen-avtalen av 14. juni 1985 mellom regjeringene og statene i den økonomiske union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og republikken Frankrike om gradvis avskaffelse av kontrollen på de felles grenser. (Undertegnet 19. juni 1990) Autorisert oversettelse 22. april 1966. [Oslo : Justisdepartementet, 1996] UBBJUR EDC L 13.3 Kon
[Norges tilknytningsavtale] Samarbeidsavtale mellom Kongeriket Belgia, Forbundsrepublikken Tyskland, republikken Frankrike, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriket Nederland, Republikken Italia, Kongeriket Spania, Republikken Portugal, Republikken Hellas, Republikken Østerrike, Kongerike Danmark, Republikken Finland, Kongeriket Sverige, som er parter i Schengen-avtalen og Schengen-konvensjonen og Republikken Island og Kongeriket Norge om avskaffelse av personkontroll på de felles grenser. [Oslo : Justisdepartementet, 1996] Undertegnet 19.des. 1996. UBBJUR EDC L 13.3 Sam (arkivskuffe)
Foreløpig oversikt over regelverk og vedtak i Schengen-samarbeidet. [Oslo : Justisdepartementet, 1996] 5 b. UBBJUR EDC L 1140.2 For
Justis- og politidepartementet. St prp nr 42 (1996-97) Om samtykke til ratifikasjon av samarbeidsavtale av 19 desember 1996 mellom partene i Schengenavtalen og Schengenkonvensjonen, og Island og Norge om avskaffelse av personkontroll på de felles grenser. Oslo : 1997. UBBJUR EDC L 1136 Jus
Justis- og politidepartementet. St meld. 33 (1998-99) Om regelverk som avtalen med Den europeiske union om institusjonelle løsninger for tilknytning til Schengen-samarbeidet skal anvendes på. Oslo: 1999. UBBJUR EDC L1136 Jus
Justis- og politidepartementet. Om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utenlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet.
Ot prp nr 56 (1998-99) UBBJUR EDC L 1136 Jus
Utenrikskomiteen. Innst. S. nr. 229. (1996-97) Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til ratifikasjon av samarbeidsavtale av 19. desember 1996 mellom partene i Schengenavtalen og Schengenkonvensjonen, og Island og Norge om avskaffelse av personkontroll på de felles grenser.
Utenriksdepartementet.
Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Rådet for Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge om de sistnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendellsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket.
St prp nr 50 (1998-99) UBBJUR EDC L 1136 Ute
Stortinget. Justiskomiteen. Innst O nr. 89 (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og om lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet. UBBJUR EDC L 1140.2 Sto
Stortinget. Justisdepartementet. Ot prp nr 57 (1999-2000) Om lov om endring i utlendingsloven som følge av Schengen-samarbeidet.
Justis- og politidepartementet. St.meld. nr. 18 (1999-2000) Om Norges deltagelse i internasjonalt politisamarbeid. Oslo: 1999. 51 s. UBBJUR EDC L 823 Jus
Utenriksdepartementet. St prp nr 71 (2004-2005) Om samtykke til
1) godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket ("Rådsforordning (EF) nr 2007/2004 om opprettelse av et europeisk byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grensene til medlemsstatene i EU"), og
2) inngåelse av avtale om Norge og Islands deltakelse i det europeiske byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grensene til medlemsstatene i EU.
Utenriksdepartementet. St.prp. nr. 59 (2005-2006) Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 562/2006 om innføring av felleskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser (Schengen-grenseregler). Oslo: 2006. 38 s.
Utenriksdepartementet. St.prp. nr. 60(2005-2006) Om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge, Island og Sveits om Sveits' tilknytning til Schengen- og Dublin-samarbeidet (Trepartsavtalen). Oslo 2006. 9 s.

Commission of the European Communities. Proposal for a Council directive on the elimination of controlson persons crossing internal frontiers. COM(95) 347 final. UBBJUR EDC
Economic and Social Committe. Opinion on the proposal for a Council Directive on the elimination of controls on persons crossing internal frontiers. ESC opinions and reports, 1996,no.417. UBBJUR EDC
European Parliament. Resolution on the Schengen Agreement and political asylum. (I: Official Journal, C 1995, 109.) UBBJUR EDC
European Parliament. Nordic Passport Union, EEA and Schengen Convention-Visby summit. Texts adopted by the European Parliament. (I Official Journal, C 1996,198). UBBJUR EDC
Council decision, 1999/435/EC of 20 May 1999 concerning the definition of the Schengen aquis for the purpose of determining, in conformity with the relevant provisions of the Treaty establishing the European Community and the Treaty on the European Union, the legal basis for each of the provisions or decisions which constitute the acquis. (I : Official Journal, L1999, 176. S.1 - 16.
Council decision, 1999/436/EC of 20 May 1999 determining, in conformity with the relevant provisions of the Treaty establishing the European Community and the Treaty on European Union, the legal basis for each of the provisions or decisions which constitute the Schengen aquis. ( I: Official Journal, L 1999, 176. S. 17 -30)
Council decision, 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of the agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two states with the implementation, application and development of the Schengen acquis. (I: Official Journal, L 1999, 176, s. 31-33).
Council decision, 1999/438/EC of 20 May 1999 concerning the Joint Supervisory Authority set up under article 115 of the Convention applying the Schengen agreement of 14 June 19985, on the gradual abolition of checks at common borders, signed on June 1990. (I Official Journal L 1999, 176. S. 34).
Council decision, 1999/439/EC of 17 May 1999 on the conclusion of the agreement with the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis. (I: Official Journal L 1999, 176. S. 35-61).
Council agreement, 8415/99. Agreement between the governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders. Brussels, 19. July 1999. 16 s.
Council of the European Union. 8416/99. Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders. Brussels, 19. July 1999. 117 s.
Danmark. Lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen, lov nr 418 af 10/06/1997. Kbh.: Rådet for Europæisk Politik, 1999. (I: Rådet for Europæisk Politik's skrift ; 21. s.39-102.
Council decision, 2000/265/EC of 27 March 2000 on the establishment of a financial regulation governing the budgetary aspects of the management by the Deputy Secretary General of the Council.... relating to the installation and the functioning of the communication infrastructure for the Schengen environment, "Sisnet". (I Official Journal L 2000, 85. s. 12-20)
Council. The Schengens acquis as refered to in Article 1(2) of Council Decision 1999/435/EC of
20 May 1999. (I Offical Journal 2000, L 239. 471 s.)
Council decision, 2000/365/EC of 29 May 2000 concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen acquis. (I Official Journal 2000 L 131. s. 43)
Council decision, 2000/645/EC of 17 October 2000 correcting the Schengen acquis as contained in Schengen Executive Committee SCH/Com-ex(94)15. (I Official Journal 2000 L 272. s. 24)
Council decision 2000/777/EC of 1 December 2000 on the application of the Schengen acquis in Denmark, Finland and Sweden, and in Iceland and Norway. (I Official Journal 2000 L 309, s.24)
Commission of the European Communities: Proposal for a Council decision concerning the signing of the agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the state responsible for examining a request for asylum lodged in a member state or Iceland or Norway. (COM 2000/883) UBBJUR/EDC
Council regulation (EC) no 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement. (I Official Journal 2001 L 81, s.1.)
Initiative of the Kingdom of Belgium and of the Kingdom of Sweden with a view to the adoption of a Council regulation on the developement of the second generation Schengen information system (SIS II) (I Official Journal 2001 C 183, s. 12-14)
Initiative of the Kingdom of Belgium and of the Kingdom of Sweden with a view to the adoption of a Council regulation on the developement of the second generation Schengen information system (SIS II) (I Official Journal 2001 C 183, s. 14-15)
Council directive 2001/51/EC of 28 june 2001 supplementing the provisions of article 26 of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985. (I: Official Journal 2001 L 187, s. 45)
Initiative of the Kingdom of Sweden with a view to the adoption of a Council decision determining which provisions of the 1995 Convention on simplified extradition procedure between the member states of the European Union and of the 1966 convention relating to extradition betweejmthe member states of the European Union constitute developments of the Schengen acquis in accordance with the agreement concerning the Republic of Iceland's and the Kingdom of Norrway's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis. (I: Official Journal 2001 C 195, s. 13.)
Initiative of the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Spain and the French Republic with a view to the adoption by the Council of a decision amending article 40(1) and (7) of the Convention implementing the Schengen agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at the common borders. I: Official Journal 2001 C 285 s.3-4)
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Development of the Schengen Information System II, Brussels; Commission of the European Communities, 2001. 28 s. COM(2001) 720.
Council Regulation (EC) No 2424/2001 of 6 December 2001 on the development of the second generation Schengen Information System (SIS II) (I: Official Journal L 328 , 13/12/2001 s.. 0004 - 0006.
Council decision of 28 February 2002 concerning Ireland's request to take part in some of the provisions of the Schengen aquis. I: Official Journal 2002 L 64. s. 20-23
Initiative of the Kingdom of Spain with a view to adopting the Council Regulation (EC) No .../2002 concerning the introduction of some new functions for the Schengen information system, in particular against terrorism. Official Journal C160, 4.7.2002. s. 5 - 10.
Council decision of 14 October 2002 on declassifying certain parts of the Sirene Manual adopted by the Executive Committee established by the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985. Official Journal L 8, 14.1.2003.
Sirene Manual. Official Journal C 38, 17.2.2003.
Initiative of the Hellenic Republic with a view to adopting a Council Decision determining the minimum indications to be used on signs at external border crossing points. Official Journal C 125, 17.5.03.
COM(2003) 510 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at common borders as regards access to the Schengen Information System by the services in the Member States responsible for issuing registration certificates for vehicles. Europakommisjonen, 2003. 13 s.
Council decision 2004/201/JHA of 19 February 2004 on proceedures for amending the Sirene Manual. Official Journal L 64, 2/3-2004.
Council decision 2004/581/EC of 29 April 2004 determining the minimum indications to be used on signs at external border crossing points Official Journal L 261, 6/8-2004.
Council decision 2004/926/EC of 22 December 2004 on the putting into effect of the Schengen acquis by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Official Journal L 395, 31/12.2004
COM(2005) 317 Proposal for a Council decision on the improvement of police cooperation between the Member States of the European Unon, especially at the internal borders and amending the convention implementing the Schengen Agreement. Europakommisjonen, 2005. 23 s.
Regulation (EC) No 1160/2005 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 amending the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at common borders, as regards access to the Schengen Information System by the services in the Member States responsible for issuing registration certificates for vehicles. Text with EEA relevance.
Official Journal L 191, 22.7.2005.
Prüm Convention (Schengen III).
Convention between the Kingdom of Belgium ... on the stepping up of cross-border cooperation, particular in combating terrosim, cross-border crime and illegal migration. Council of the European Union. 2005. 43 s.
COM(2005) 230 Proposal for a Council decision on the establishment, operation and use of the second generation Schengen information system (SIS II). Europakommisjonen, 2005. 49 s.
COM(2005) 236 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council on the establishment, operation and use of the second generation Schengen information system (SIS II). Commission 2005. 49 s,
European Parliament. Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the second generation Schengen information system (SIS II). Rapporteur Carlos Coelho. 31.3.2006. 58 s.
Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). Official Journal L 105/2006
COM(2006) 167
Report from the Commission on the operation Council Common Position 2005/69/JHA. Europeakommisjonen, 2006. 12 s.
COM(2006) 383 Proposal for a Coucil regulation amending regulation (EC) no 2424/2001 on the development of the second generation Scehngen Information System (SIS II). Proposal for a Council decision amending decision 2001/886/JHA on the development of the second generation Schengen information System (SIS II) Commission 2006. 21 s.


Monografier

Across Schengen Borders. Summary of conference presentations Genval, 1998. Den Bosch: BookWorld, 2002. 68 s.  UBBJUR/EDC L 823 Acr
Ahnfelt, Ellen.
Poltisamarbeid og europeisk integrasjon. Oslo : AdNotam,1996. 302 s. UBBJUR/EDC L 813 Ahn
Allarp, Annesofie. Schengen-samarbeijdet - en del af EU.  København: Europakommissionen, 2001. 28 s.  UBBJUR/EDC L 1136 All
Anderson, Malcolm. Policy alternatives to Schengen border controls on the future EU external frontier : proceedings of an expert seminar. Warsaw: CEPS, 2001. 32 s. UBBJUR/EDC L 823 And
Asylum, immigration and Schengen post-Amsterdam : a first assesment. Ed. by Clotilde Marinho.  Maastricht: EIPA, 2001. 130 s. UBBJUR/EDC L 823 Asy
Boe, Erik: Schengen og grunnloven. Oslo: Universitetsforlaget, 1999. 131 s. UBBJUR/EDC L 667 Boe
Brochmann, Grete. Grenser for kontroll. Bergen : Fagbokforlaget, 1997. 198 s. UBBJUR/EDC L 1203 Bro
Bunyan, Tony. The Europol. London : Statewatch, 1996. 34 s. UBBJUR/EDC L 812 Bun
Colvin, Madeleine. The Schengen Information System. London: Justice, 2000.  84 s.  UBBJUR/EDC L 164 Col
Danmark. Udenrigsministeriet. Integrationen af Schengen-samarbejdet i Den Europæiske Union. København : 1999. 12 s. UBBJUR/EDC L 1140.2 Dan
Det får være grenser. Nei til Eus utredning om Schengen-saken. Oslo : Nei til EU, 1995. 95 s. UBBJUR/EDC L 1136 Sei
Engh, Line. Søkelys på EF. Om asylpolitikk, politisamarbeid og kontrollpolitikkens utfor-ming og utvikling. Av ... og Kikki Moren. Oslo, Universitetet, 1992. 67 s. (Institutt forkriminlogi. Stensilserie nr. 70.) UBBJUR L 823 Eng
Eskeland, Ståle. Grunnloven og Schengensamarbeidet. Oslo : Gyldendal. 1997. 197 s. UBBJUR/EDC L 823 Esk
EU Schengen Catalogue. Brussels: Council of the European Union. 2002-2003. 3 b. UBBJUR/EDC L 823 EU
B.1. External borders control, removal and readmission. 2002. 55 s.
B.2. Schengen Information System, Sirene: recommendations and best practices.  2002. 40 s.
B.3. Issuing of visa. Recommendations and best practices. 2003. 28 s.
Friendly Schengen borderland policy on the new borders of an enlarged EU and its neighbours. Joanna Apap ... <et.al> CEPS Policy Brief no. 7, nov. 2001. 13 s. UBBJUR/EDC L 823 Apa 
Fra Svinesund til Schengen. Oslo: Europakommisjonen 2001. 9 s. UBBJUR/EDC L823 Fra
Friis, Lykke. Eastern enlargement, Schengen, JHA and all that ... København: Dansk Uderigspolitisk Institut, 1998.  23 s.  UBBJUR/EDC L 1075 Fri
Grenseseminar 6. Schengen-samarbeidet, Interreg-samarbeidet og praktiske handelshindringer mellom Norge og Sverige. Oslo : Voksenåsen, 1996. 39 s. UBBJUR/EDC L 1136 Gre
Gränslös kontroll. Schengen, Europol och det europeiska polissamarbetet. Stockholm : Federativs, 1998. 132 s. UBBJUR/EDC L 1075 Græ
Hydén, Sophie. Inre utlänningskontroll i polisarbete - mellan rättsstatsideal och effektivitet i Schengens Sverige.  Norrköping: Linköping universitet, 2004. 320 s. UBBJUR L 823 Hyd
The Implementation of Schengen: first the widening, now the deepening. Ed. by Monica den Boer. Maastricht: European institute of Public Administration, 1997. 173 s. UBBJUR/EDC L 814 Imp
Johansen, Terje Riis. Schengen - nei takk! [Oslo] : Senterpartiet, 1996. (Til debatt, ideskrift, 1) UBBJUR/EDC L 1136 Joh
Joubert, Chantal. Schengen investigated : a comparative interpretation of the Schengen provision on international police cooperation in the light of the European convention on human rights. Hague : Kluwer, 1996. 576 s. UBBJUR/EDC L 1136 Jou
Justice and home affairs in the European Union : the development of the third pillar. Brussel : European Interuniversity Press, c. 1995. 437 s. UBBJUR/EDC L 823 Jus
Kapteyn, P.J.G. The stateless market : the European dilemma of integration and civilization. London : Routledge, 1996. 194 s. UBBSV 337.142 Kap
Krank, Ann-Christine. Asyl i Europa inom ramen för Schengen- och Dublin-konventionerna Helsingfors : Utenriksministeriet, 1995. 86 s. UBBJUR/EDC L 855 Kra
Majgaard, Poul: Grænseløs nu. København: Dike, 1998.  171 s. UBBJUR/EDC L 1075 Maj
Managing migration flows and preventing illegal immigration. Maastricht: EIAP, 2002. 95 s. UBBJUR/EDC L 823 Man
Mathiesen, Thomas. On globalisation of control: towards an integrated surveillance system in Europe. London: Statewatch, 1999. 36 s. UBBJUR/EDC L 825 Mat
Mathiesen, Thomas. Schengen : politisamarbeid, overvåking og rettssikkerhet i Europa. Oslo : Spartacus, 1997. UBBJUR/EDC.  L 823 Mat
Mathiesen, Thomas. Er Schengen noe for Norge? Oslo : Universitetet, 1996. 68 s. (Institutt for rettsosiologi, skriftserie,54) UBBJUR L 17 Uni/54
Mathiesen, Thomas. Schengen og Norge. Oslo : Nei til EU, 1995. (Nei til Eus skriftserie. 1995,3) UBBJUR/EDC L 1136 Mat.
Mathiesen, Thomas. Siste ord er ikke sagt : Schengen og globaliseringen av kontroll. Oslo : Pax, 2000. UBBJUR/EDC L 823 Mat
Polissamarbete m.m. med anledning av Schengen. Stockholm, Regeringskansliet, 1999. 186 s. UBBJUR/EDC L 823 Pol
Reshaping Europes's borders:
challenges for EU internal and exteranl policy : report and ... from confrence on new European borders and security cooperation. Brussels :CEPS, 2001. 23 s. UBBJUR/EDC L 823 Rep
Schengen
: Internationalisation of central chapters of the law on aliens, refugees, privacy, security and the police. Hague : Kluwer, 1991. UBBJUR/EDC L 1136 Sch
Schengen. Red. Søren von Dosenrode. Kbh.: Rådet for Europæisk Politik, 1999. 102 s. UBBJUR/EDC L 823 Sch
The Schengen acquis : intergrated into the European Union.  Luxembourg: OOPEC, 2001.  577 s. UBBJUR/EDC L 1136 Sch
Schengen still going strong: evaluation and update. Ed. by Monica den Boer.. Maastricht: EIPA, 2000. 129 s. UBBJUR/EDC L 814 Sch
Schengen-konventionen och den nordiska passfriheten. København : Nordisk Ministerråd, [1995] 45 s. (TemaNord ; 1995:582) UBBJUR/EDC L 823 Sch
Schengen's final days? The incorporation of Schengen into the new TEU, External borders and information systems. UBBJUR/EDC L 1136 Sch
Seierstad, Dag. Den nye Schengen-avtalen. Oslo: Nei til EU, 1999. 32 s. UBBJUR/ EDC L 1136 Sei
Sveriges anslutning till Schengensamarbetet. Stockholm : Regeringskansliet, 1997. UBBJUR/EDC L 823 Sve
Sveriges anslutning til Schengensamarbetet. Gøteborg: Folkrørelsen nej till EU, 1997. 16 s. UBBJUR/EDC L 823 Sve
Så blev det Schengen. 11 kritiske indlæg om Danmarks deltagelse i et politi-samarbejde. København: Vindrose, 2001. 56 s.  UBBJUR/EDC L 1136 Såb
Wiener, Antje. Forging flexibility - the British "No" to Schengen. (Arena working papers. WP00/1)


Artikler

Bakke, Hallvard. Norge med i Schengen. (I: Fokus Europa, 1999, nr 3. s.13. UBBJUR EDC L 17 Fok
Bazo, Maria T.G.
The Role of Spain as a gateway to the Schengen area: Changes in the aylum law and their implecations for human rights. (I: International journal of refugee law, 1998. UBBJUR L 17 Int
Benner, Torben. Schengen-sag afvist. (I: Politiken. 2001, 2.juli)
Bort, Eberhard. The frontiers of Mitteleuropa: problems and opportunities at the Eastern frontier of the European Union. (I: Schengen still going strong) s. 85 - 104. UBBJUR/EDC L 814 Sch
Bratz, Christian. The contribution of EUROPOL to combating illegal immigration networks. (I: Schengen still going strong) s. 71 - 75.UBBJUR/EDC L814 Sch
Complications surround acquis. (I: European Dialogue. 1999/1. s.2-5.) UBBJUR EDC L 17 Eur
Coss, Simon. Schengen approaches the final frontier. (I: European Voice. 8-14. April 1999). UBBJUR EDC L 17 Eur
Coss, Simon. Schengen members get cold feet. (I: European Voice. 12-18 February 1998.) UBBJUR EDC L 17 Eur
Council gives green light for Nordic states joining Schengen. (I European Report, no 2550 dec.2000)
Curtin, Deidre. The principle of open government in Schengen and European Union: Democratic retrogression? (I: Common Market Law review, 1995, no.32. s. 391-442.) UBBJUR
Data statistics: Schengen Information System (SIS). (I: Statewatch May-August 1999. s.23-24. UBBJUR EDC L 17 Sta
Den Boer, Monica. Police cooperation in the TEU: tiger in a Trojan horse? (I : Common Market Law Review, 1995.no.32. s.555-578) UBBJUR
Document d’information sur la mise en oevre de la convention d’application de l’accord de Schengen. (I: Biblioflash. 1995,no.2. s.21-27.) UBBJUR EDC L 17 Bib
Eisel, Horst: Die Führung der Präsidentschaft Schengens und der EU: Prioritäten und Ziele (I: Schengen still going strong) s. 1 - 9. UBBJUR/EDC L 814 Sch
Elsen, Charles. Incorporation juridique et institutionelle de Schengen dans l'UE. (I: Schengen still going strong) s. 11 - 20. UBBJUR/EDC L 814 Sch
Elsen, Charles. Les mecanismes institutionnels: Trevi, Schengen, Dublin, Maastricht. (I : Bibloflash, 1995. no.2.) UBBJUR/EDC L 17 Bib
Eskeland, Ståle. Schengen-samarbeidet og Grunnloven. (I: Lov og Rett. 1997,nr 3. s.129 - 130. ) UBBJUR L 17 Lov
European Parliament unhappy with its access to Schengen documents, (I European Report no 2543 nov. 2000.
Five, Kaci Kullmann. Schengen gir positive muligheter. Innlegg i Schengen-debatt 3.5.96 3 s. UBBJUR EDC
Greve, Vagn. Forholdet mellem EU-strafferet og national strafferet. (I : Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 1994. s.231-243)
Gustavsen, John. Schengen-avtalen innførar politistaten i norske fiskevær. (I: Hammarn. Årg. 6, nr 3 (1999) UBB qZ Ham
Hailbronner, Kay. Schengen II and Dublin: responsability for Asylum applications in Europe (I :Common Market Law Review, vol 34, no. 4, August 1997. s. 957-989. UBBJUR L 17 Com
Heiberg, Turid. Finnes der ingen grenser? Om Schengen-avtalen. (I: Samora. 1996, 2. s. 4-5)
Hildebrandt, Achim. Neue Entwicklungen im Bereich der Visumpolitik. (: Schengen still going strong) s. 105 - 120. UBBJUR/EDC L 814 Sch
Hjorth, Vigdis. Europas nye mur. VG 27/1-96. UBBJUR/EDC Artikler om Schengen.
Hvorfor ønsker vi Schengen-samarbeidet? (I: Justisdialog. April 1996. UBBJUR EDC.Artikler om Schengen.
JHA - new structure, incorporation of Scengen plus conventions. (I: Statewatch European Monitor Vol. 1, no 2, 1999. s.20-24. UBBJUR EDC L 17 Sta
Joly, Daniele Y. The pourous dam: European harmonization on asylum in the nineties. (International Journal of Refugee Law, 1994,6. s. 159-193)
Justice and Home Affairs: Council proposal to clarify Schengen extradition rules. (I: European report, July 18,2001. IV.7.) 
Karanja, Stephen Kabera. The Schengen co-operation. (I: Mennesker og rettigheter, 2000, nr. 3.)
Karanja, Stephen Kabera. The Schengen Information System in Austria: an essential tool in day to day police and border control worK? (I: Journal of Information, law and Tecnology, 2002, 1.
Krause, Günter. L'ouverture des frontieres en Europe. (I: Biblio Europe, 1998, no.2. s.30-34) UBBJUR EDC L 17 Bib
Kuiper, P.J. Some legal problems associated with the communitarization of policy on visas, asylum and immigration under the Amsterdam treaty and incoporation of the Schengen acquis. (I: Common Market Law Review, vol. 37, no.2 April 2000. UBBJUR 
Lord Wallace of Saltaire. National and European parliamentary control of Schengen: gains and outstanding deficits. (I: Schengen still going strong) s. 121 - 129. UBBJUR/EDC L 814 Sch
Magnus, Kristine. Storebror ser deg. (I: Ikkevold nr 1(=177)(1999)) UBB qZ Ikk
Mahmood, Shiraz. The Schengen Information System: An inequitable data protection regime. (I: International Journal of Refugee Law, Vol.7,no.2. s. 179-200.)
Ministers to debate institutional developement in the Schengen area. (I European report, 23 september 2000, IV s. 19-21.) UBBJUR/EDC L 18 Eur
Monar, Jörg. The impact of Schengen on Justice and Home affairs in the european Union. (I: Schengen still going strong) s. 21 - 35, UBBJUR/EDC L 814 Sch
Morèn, Kikki. EF’s indre marked - et Mekka for kriminalitet? (I: Jussens venner, 1993,2/3)
Norway joins Schengen. (I: Statewatch,1999 vol.9 no2, s.7-8)
The Norwegian agreement with Schengen. (I: Statewatch, 1996, May-June. s.21)
O’Keefe, David. The emergence of a European Immigration policy. (I: European Law Review. Vol.20.no.1. s. 20-36)
O’Keefe, David. The Schengen convention: A suitable model for European Integration? (I: Yearbook of European law, 1991). Utdrag i Biblioflash, 1995, no.2 s. 41-48. UBBJUR/EDC L 17 Bib
Peers, Steve. The common market harmonisation of laws. The visa regulations. (I: European Law Review. Vol. 21. no.2. s. 150-155.
Ryste, Marte. Schengen-avtalen, konsekvenser for flyktninge- og asylpolitikken. Oslo : Nei til EUs dagskonferanse Hva sa de - hva skjer?, 20. mai 1995. UBBJUR EDC.
Sabathil, Gerhard. Fra Svinesund til Schengen. Kronikk fra Aftenposten. - I: Elektronisk nyhetsbrev fra Europakommisjonens delegasjon, 2001, nr. 12. 3 s.
Scharf, Jakob: Schengen and the Nordic countries. (I: Schengen still going strong. s. 37-41) UBBJUR/EDC L 814 Sch
Schengen. Six months work programme. (I Statewatch. 1997. nr.1. s. 5) UBBJUR EDC. L 17 Sta
Schengen area outlook. (I European dialogue. 1999/1. s. 6) UBBJUR/EDC L 17 Eur
Schengen: the effect of the incorporation of the Schengen acquis. (I: Statewatch European Monitor. Vol.1. No 2, 1999. s. 25 - 27. UBBJUR/EDC L 17 Sta
Schengen area: report on border controls. (I: European report, no 2461, Dec. 22,99.) UBBJUR/EDC L 17 Eur
Schengen convention: new technical and institutional developments in the offing (I European report, no. 2486, March 25,2000. s. 8 - 11). UBBJUR/EDC L 17 Eur
Schengen: UK given rough ride. (I Statewatch, vol 9 no 5. September-Oktober 99, s.25-26. UBBJUR/EDC L 17 Sta
Schengensamarbetet. - I: Faktablad om EU-samarbetet, nr.13, 2001. - 2 s.
Simpson, Gerald. Asylum and immigration in the European Union after the Treaty of Amsterdam. (I: European Public Law. Vol. 5, no 1, 1999. s. 91-124. UBBJUR L 17 Eur. (se også ringperm EDC)
Singsaas, Hilde. Amsterdamtraktaten og Norge : Norge i skjæringspunktet mellom europeiske og nordiske rammer. (I: Internasjonal politikk. 1997. 55(4) s. 605-623.)
Sæter, Martin. Schengen-avtalen og Norge : Norge i skjæringspunktet mellom europeiske og nordiske rammer. (I: Internasjonal politikk. 1995, nr.2)
Teppen, Tone. Åpne grenser for narkotika. Om hvilke virkninger Schengen-avtalen har på narkotikapolitikken i Europa. (I: Mot rusgift. 1996, nr. 57)
Tonsberg, Mette. Schengen samarbejdet. (I: Folk i Bevægelse 2005/nr. 8,s.4-5.
Towards an agreement with Norway and Iceland on the Dublin Convention. (I: European Report no. 2536- 18 Oct.2000)
Ulrich, Stein. Internationalt politisamarbeid. (I: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 1994. s. 161-182)
Van de Rijt, Wouter. Les initiatives bilatérales entre Schengen et les etats (non-) membres de l'UE. (I: Schengen still going string) s. 43 - 49. UBBJUR/EDC L814 Sch
Vermeulen, Gert. Mutual legal assistance in the EU: an update. (I: Schengen still going strong) s. 51 - 69. UBBJUR/EDC L 814 Sch
Watson, Roy: Policing the EU's current and future eastern perimeter. (I: European Dialogue, 1/2000. s. 2-7.
Wither the "third pillar"? Hello "Schengenland"? (I Statewatch. 1997, nr.1. s.21-23) UBBJUR/EDC L 17 Sta
Wolters, Jörg. Die Anwendung der Befugnisse zur grenzüberschreitenden Polizeiartbeit - Erfahrungen aus der Praxis. (I: Schengen still going string) s. 77 - 83 s. UBBJUR/EDC L 814 Sch


Bibliografier

Researching the European state. London : Statewatch, 1996. 67 s. UBBJUR EDC L811 Reg.
Select bibliography. s. 57-87. I Biblioflash no.2,1995. UBBJUR EDC L 17 Bib