UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : EDC

Ny nettside:

uib.no/ub


Patent på liv:
Patentdirektivet og andre bestemmelser om genteknologi

En bibliografi

et utvalg ved Liv Glasser
[oppr publ 1998, sist oppdater august 2006]

Web-sider || Norge || EU || Europarådet
Andre internasjonale avtaler || Monografier || Artikler
Tidsskrift || Nyttige lenker


Web-sider

Centre for Law and Genetics. (Australian Research Council)
Genome Gateway.
(Nature magazine)
Genewatch, U.K.
Quality of life and management and living resources. (European Commission)
Research - biotechnology - useful links (European Commission)
Lover, bestemmelser mm.


Norge

 • Lov 1967-12-15 nr 9. Lov om patenter.
  NOU 1989:8
  . Bioteknologi og patentering. Sammendrag.
 • Lov 1993-04-02 nr 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven)
  • Ot. prp. nr. 8 (1992-1993). Framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) 101 s.
  • Innst. O. nr. 66 (1992-1993) Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) 14 s.
  • Besl. O. nr. 78 (1992-1993). Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) 5 s.
  • Ot. prp. nr. 67 (1994-1995) Endringer i lov av 2. april 1993 mr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) UBBJUR
  • Ot.prp. nr. 60 (2000-2001) Om lov om endring av lov 2.april 1993 nr.38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven). 
 • Lov 2003-12-19 nr 127om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.).
 • Lov 2003-02-21 nr 12 om biobanker (biobankloven)
 • Lov 2003-12-05 nr 100  om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Forskrifter
For 2000-12-15 nr 1268: Forskrift om forbud mot omsetning i Norge av bestemte genmodifiserte produkter.
For 2001-12-21 nr 1600: Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer.
For 2001-12-21 nr 1601Forskrift om bestemte former for undervisningsvirksomhet som innebærer innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer
For 2005-12-16 nr 1495: Forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven.
For 2005-09-02 nr 1009: Forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer.

Høringsnotater
Helsedirekttoratet. Lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m.  159 s.

Andre norske dokumenter av interesse
NOU 1990:1. Moderne bioteknologi. Sammendrag.
NOU 1994:22. Bruk av celler og vev fra aborterte fostre. 66. s.
NOU 2000:29. GMO-mat: helsemessige konsekvenser ved bruk av genmodifiserte næringsmidler og næringsmidddelingredienser
NOU 2001: 18. Xenotransplantsjon. Medisinsk bruk av levende celler, vev og organer fra dyr


EU

Rådsdirektiv
Directive 90/219/EEC
of 23 April 1990 on the contained use of genetically modified micro-organisms Official JournalL 117/1990
Directive 90/220/EEC
of 23 April 1990 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms Official Journal  L 117 /1990
Directive 98/44/EC of  6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions. (Patentdirektivet). Official Journal 90/219
Høringsnotat om Europaparlamentes og rådets direktiv 98/44/EF om rettslig beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser. Justis- og politidepartementet: Oslo, 1999. (Patentdirektivet)
Directive 98/81/EC of 26 October 1998 amending Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms. Official Journal L 330/1998
St.prp. nr. 69 (1999-2000). Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 185/1999 om endring av vedlag XX (Miljø) i EØS-avtalen om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer.  UBBJUR EDC
Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC Official Journal L 106/2001.

Beslutninger
Council decision 2002/628/EC of 25. june 2002 concerning the conclusion, on behalf of the European Community, of the Partagena protocol on biosafety.  Official Journal L 201/2002.
Council decision 2002/623/EC of 24 July 2002 establishing guidance notes supplementing annex II to directive 2001/18/EC on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council directive 90/220/EEC.  Official Journal L 200/2002
Council decision 2004/869/EC of 24 February 2004 concerning the conclusion, on behalf of the European Communitym of the International Treaty on Plant Genetic Respurces for Food and Agriculture.  Official Journal L 378/2004

Forordninger
Regulation (EC) No 1830/2003
of  22 September 2003 concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC. Official Journal L 268/2003
Regulation (EC) No 1946/2003 of  15 July 2003 on transboundary movements of genetically modified organisms . Official Journal L 287/2003.

COM-dokumenter (forarbeider)
COM(1995) 661.Proposal for a European Parliament and Council directive on the legal protection of biotechnological inventions. Brussel: Kommisjonen, 1995. 2 hefter. UBBJUR EDC Com-hyllen 95/661
COM(1998) 85. Proposal for a European Parliament and Council directive amending Directive 90/220/EEC on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms. Brussel: Kommisjonen, 1998. 83 s. UBBJUR EDC Com-hyllen 98/85
COM(1999) 139. Amended proposal for a European Parliament and Council directive amending directive 90/220/EEC on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms. Brussel, Kommisjonen, 1999. 20 s. UBBJUR EDC Com-hyllen 99/139.
COM(2000) 182. Proposal for a Council decision on the signature, on behalf of the European Community, of the Cartagena protoccol on biosafety. Brussel, Kommisjonen 2000. 32 s. UBBJUR EDC Com-hyllen 2000/182
COM(2001) 425. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on genetically modified food and feed.  Brussel, Kommisjonen, 2001.  64 s.  UBBJUR/EDC Com-hyllen 2001/425
COM(2002) 27. Life sciences and biotechnology - a strategy for Europe. Communication from the Commission ... Luxembourg 2002. UBBJUR/EDC L785 Eur.
COM(2002) 361. Proposal for a Council decision establishing, pursuant to directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, the summary notification information format for notifications concerning the deliberate release into the environment of genetically modified organisms for purposes other than for placing on the market. Brussel: Kommisjonen, 2002.  37 s.  UBBJUR/EDC COM-hyllen 2002/361
COM(2002) 362. Proposal for a Council decision establishing pursuant to directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council the summary information format relating to the placing on the market of genetically modified organisms as or in products.  Brussels: Kommisjonen; 2002.  43 s. UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/362
COM(2002) 515. Amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning tracebility and labelling of gennetically modified organisms and traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending directive 2002/18/EC.   Brussels: Kommisjonen, 2002.   6 s.  UBBJUR/EDC  Com-hyllen 2002/515
COM(2002) 559. Amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on genetically modified food and feed.  Brussels: Kommisjonen, 2002.  51 s.  UBBJUR/EDC Com-hyllen 2002/559

Rapporter
Summary report from the Commission on the implementation by member states of Council directive 90/219/EEC on the containes use of fenetically modified micro-organisms. European Commission. 1999. 14 s.  UBBJUR/EDC L 785 Eur
COM(2001) 263.  Report from the Comission based on the reports of member states concerning their experiences with directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-rganisms for the period 1996 - 1999. summary.  UBBJUR/EDC Com-hyllen 2001/263
SEC(2003)441. Report on human embryonic stem cell research. Commission staff working paper.  Brussel, 2003.  104 s.  UBBJUR/EDC L 785 Rep
COM(2005)312. Report from the Commission to the Council and the European Parliament: Development and implications of patent law in the firelod of biotechnology and genetic engineering.  6 s.

Høringsnotater
Opinion of the Group of Advisers
on the Ethical Implications of Biotehcnology to the European Commission. Opinion no.4. The ethical implications of gene therapy. Brussel, 1994. UBBJUR EDC L782 Opi
Opinion of the Group of Advisers ... Opinion no. 5. Ethical aspects of the labelling of foods derived from modern biotechnology. Brussel, 1995. UBBJUR EDC L 782 Opi
Opinion of the Group of Advisers ... Opinion no. 7. Ethical aspects of genetic modifications of animals. Brussel, 1996. UBBJUR EDC L 782 Opi
Opinion of the Group of Advisers ... Opinion no. 8. Ethical aspects of patenting inventions involving elements of human origin. Brussel, 1996. UBBJUR EDC L 782 Opi
European Economic and Social Committee: Opinion on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on genetically modified food and feed. CES 2002/694  UBBJUR/EDC L 17 EUR

Dommer
Case C 6/99, Judgement of the Court 21 March 2000. Greenpeace and Others. Environment and consumers.


Europarådet

Convention on human rights and biomedicine. Oviedo, 4.IV,1997. 11 s. UBBJUR EDC L785 Cou
Explanatory report. Convention on human rights and biomedicine. Strasbourg, 1997. 37 s. UBBJUR EDC L 785 Cou


Andre internasjonale avtaler

Cartagena protocol on biosafety to the convention on biological diversity.


Monografier

25 recommendations on the ethical, legal and social implications of genetic testing: by Eryl Mc Nally (chair) and Anne Cambon-Thomsem (rapporteur) ; Brussels: European Commission  2004.
Biomedical research and patenting:
ehtical, social, and legal aspects. Baarn: European Platform for Patients' organisations, 1996. 122 s. UBBJUR EDC L 785 Bio
Biothechnology and Patents. The European directive for the legal protection of biotechnical inventions. London: BioIndustry Association, 199? 7 s. UBBJUR EDC L 760.7 Bio
Biotechnology R&D in Europe: National files. Luxembourg: Eurpean Commission, 1996. 179 s. UBBJUR EDC L 785 Bio
COM(2001)454
Towards a strategic vision of life sciences and biotechnology: consultation document. Communication from the Commission.  Luxembourg: OOPEC, 2001.  32 s.   UBBJUR/EDC Com-hyllen 2001/454
Cultural and social attitudes to biotechnology: analysis of the arguments, with special reference to the views of young people. Luxembourg: European Commission, 1998. 174 s. UBBJUR EDC L 785 Cul
Dam, Frans van: Genetic engineering & food safety : the consumers interests. London, Consumers International, <1996> 17 s. UBBJUR EDC L 785 Dam
European Group on Ethics. Adoption of an opinion on ethical aspects of human stem cell research and use. Revised ed. Paris: European Commission 2001.   UBBJUR/EDC L 785 Eur
European Group on Ethics. The ethical aspects of biomedical research in developing countries, Proceedings of the Round table debate. Brussels - October 1st . 2002.  Luxembourg: 2003. 97 s.
Gene therapy in Europe: exploitation and commercial development. 

 <Brussels> European Commission <2000?>  91 s.  UBBJUR/EDC L 785 Gen
Genethics: debating issues and ethics in genetic engineering. Basel: Ciba, 1995. 70 s. UBBJUR EDC L785 Gen
GMO-mat. Helsemessige konsekvenser ved bruk av genmodifiserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser. NOU 2000:29. UBBJUR EDC L 16.5 NOU
Graff; Pål: Patent på liv. EUs patentdirektiv - konsekvenser for mat og miljø. Oslo: Fremtiden i våre hender, 1999. 34 s. UBBJUR EDC L 785 Gra
Harnessing the potential of genetically modified microorganisms and plants. Luxembourg: OOPEC, 1999.  52 s.  UBBJUR EDC L 785 Har
The Human genome: ethical eye.  Strasbourg,: Council of Europe. 2001.  145 s. UBBJUR/EDC L 785 Hum
Individual responsibility for health: moral issues regarding life styles. Research on bioethics. Luxembourg: European Commission, 1996. 86 s. UBBJUR EDC L 785 Ind
Innovation from nature. The protection of inventions in biology. London : BioIndustry Ass., <1996> 48 s. UBBJUR EDC L 785 Inn
International conference of the Council of Europe on Ethical issues arising from the application of biotechnology.   Strasbourg: 2000.  368 s.  UBBJUR EDC L 785 Cou
Inventory of public biotechnology R & D programmes in Europe. Luxembourg: OOPEC, 1999.  3 b.  UBBJUR/EDC L 785 Inv
Kevles, Daniel J.: A history of patenting life in the United States with comparative attention to europe and Canada. Luxembourg European Group on Ethics, 2002. 84 s. UBBJUR/EDC L 785 Kev
Legislation on biothechnology in the Nordic countries - an overview.  Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2006. (TemaNord 2006:506) UBBJUR/EDC L 785 Leg
Lente, Harro van: Towards an integrated conceptual framework: modern biothechnology and the greening of industry. Seville: JRC, 1997. 39 s. UBBJUR EDC L 785 Len
Methods for the detection of GMO-derived foodstuffs. Ispra:European Commission, 2000.  12 s.  UBBJUR/EDC L 785 Met
Overwalle, Geertrui Van: Study on the patenting of inventions relatedto human stem cell research. European Group on Ethics: Luxembourg, 2002.  UBBJUR/EDC L 785 Ove
Plants for the future.   <Brussels>; European Commission, <2004>.   21 s.
Populations: natural and manipulated. Symposium. Gent: DONONAEA, 1997.  257 s.  UBBJUR/EDC L 785 Pop (Tekst på engelsk og hollandsk)
Review of GMOs under research and development and in the pipeline in Europe.   Luxembourg: OOPEC, 2003.  122 s.  UBBJUR/EDC  L 785 Rev
Sequencing the human genome: scientific progress, economic ethical and social aspetcs. Final study. Luxembourg; European Parliament, 1998. 72 s. UBBJUR EDC L 785 Seq
Seierstad, Dag:
EU-direktivet om "patent på liv". Oslo: Nei til EU, 2000. 32 s. UBBJUR EDC L 785 Sei
Seierstad, Dag: EU-direktivet om "patent på liv", oppdatert av Tine Larsen.  Oslo: Nei til EU. 2002. 32 s.  UBBJUR/EDC L 785 Sei
Studies on the socio-economic impact of biothechnology: Genetic fingerprints scientific truth and filiation law. European Commission . Luxembourg, 1996. 261 s. UBBJUR/EDC L 785 Emp( Tekst på engelsk og fransk).
Survey on opinions from national ethics committees or similar bodies, public debate and national legislation in relation to human embryonic stem cell research and use. Brussels: European Commission, 2003. 2 b.


Artikler

Apenes, Georg: Some comments on: Genetics and privacy protection.  22nd International Conference on Privacy and Data Protection. Venice: 2000.
Bang, Hilde K. Kvalvaag:
Genforskning - ingen vei tilbake. I uib magasinet april 2001. s. 13 - 14.
Bernt, Jan Fridthjof: Vern av det befruktede egg: hvor mye etisk politi tåler et demokratisk samfunn.  I Lov & Data, nr. 78, 2004.  UBBJUR L 17 Lov
Biotechnology. EU moves towards stricter GMO tracebility and labelling system.  I: European Report nr. 2613, IV.9-12, 2001.   UBBJUR/EDC L 17 Eur
Bonny, Sylvie: Factors in the development of opposition to GMOs and case-study evidence.  I IPTS Reportnr, 73, 2003,\. s. 20 - 26. UBBJUR/EDC L 17 IPT
Degett, Jens:
Fup og fakta med Gen - mus. I Politik i norden. nr. 2, 2000. s. 21 - 22. UBBJUR EDC L 17 Pol
Degett, Jens: Slagsmål om patent på mänskliga gener. I Politik i norden. nr. 2, 2000. s. 9 - 11. UBBJUR EDC L 17 Pol
European Commission:
Commission improves rules on labelling and tracing of GMOs in Europe to enable freedom of choice and ensure environmental safety. I: Rapid 25/7-2001.  IP/01/1095
Fretheim, Atle:
Patentreglene - et helseproblem i fattige land. Kronikk.  I Ny Tid, nr. 27, 3. august 2001. s. 19.
Gaulin, Grete:
Til kamp mot gen-smittet mais.  I Ny Tid, nr. 28, 10 august 2001. s. 4.
Genetic engineering:
Key issues in GMO concilation become clearer. I European Report n.2540, 2000.
Genetically modified food:
food for thought. The Economist, June 19th-25th 1999. s. 23-27. UBBJUR EDC L 17 Eco
George, Susan: Amerikansk offensiv for genmodifiserte organismer.  Ny Tid. nr. 26, 5. juli 2002. s. 12-13.
Haugen, Hans Morten: EUs patentdirektiv og u-landene.  Kritisk Juss, nr. 1, 2004.  s. 19 -34.
Husby, Jan: Ny kontrollavtale for genmodifiserte produkter. Kronikk. Aftenposten 5.juni 2000.
Ibarreta, Dolores: Ethical aspects of biotechnological patenting revisited. I The IPTS report, June 2002. s. 17- 23.  UBBJUR/EDC L 17 IPT
Johnson, Hilde Frafjord: Genteknologi i et Nord-Sør perspektiv. Bioteknologinemdas møte i Folkets Hus 13.oktober 1999.
Kindingstad, Torbjørn: Skal vi kikke Gud i kortene? I Politik i Norden. nr. 2, 2000. s. 17 - 18. UBBJUR EDC L 17 Pol
Kjønø, Elisabeth: Gendirektivet må endres. Ny Tid. nr. 23. 16.juni 2000
Kolbjørnsen, Mia:
Det ligger i familien.  I UIB magasinet, april 01. s. 16 - 18.
Kraft, Nina
: Et rasistisk og etisk tvilsomt prosjekt (Islands håndtering av innbyggernes gener). I ForskerForum nr. 9/2000. s. 14-15.
Kraft, Nina: Nordmenns gener kan bli big business. I ForskerForum nr.9/2000. s.12-13.
Law enforcement and DNA technology: the irresistible march? I Statewatch, sept.-oct. 2000.
Myklebust, Hege: Strid om patent på liv. Standpunkt, 4-2000. s.3.
Nordal, Inger: Hva vil vi med maten? Kronikk. Aftenposten 1.januar 2001.
Olesen, Igrid: Hvem får patent på norske laksegener? Kronikk av Ingrid Olesen og Erling Fimland.. Aftenposten 16. juni 2000.
Patentdirektivet. I EURORETT nr. 16, 2001.  s.1-3.  UBBJUR/EDC L 17 Eur
Rana, Saffina: Backing for GM crops still a political hot potato.  European Voice 9-15 September 2004. s. 17. UBBJUR/EDC L 17 Eur
Sigrun Davidsdottir: Den bioteknologiske fremtid er godt i gang. I Politk i norden. nr. 2, 2000. s.7 -8. UBBJUR EDC L 17 Pol
Sigrun Davidsdottir: Det islandske experimentet. I Politik i norden. nr. 2, 2000. s. 15 - 16. UBBJUR EDC L 17 Pol
Simonsen, Anne Hege: Kampen om genene. Ny tid. nr.15 14. april 2000. s.10-11.
Sinja Sveinsdottir: Skal grise redde mennesker? I Politik i norden. nr.2, 2000. s. 11- 13. UBBJUR EDC L 17 Pol
Skogstrøm, Lene: Norsk praksis for genpatenter blir gjennomgått. I Aftenposten 20/12-00.
Vikene, Kjetil. Den komplekse genteknologien. I UiB-Magasinet. nr.2, 2000. s. 30 - 37.
Verdurme, Annelies: Perceptions of food safety: the case of genetically modified food. I The IPTS report June/2002. s. 12 - 16.  UBBJUR/EDC L 17 IPT
Westerlund, Tommy: Generna - en handelsvara. I Politik i norden. nr. 2, 2000. s. 19 - 20. UBBJUR EDC L 17 Pol


Tidsskrift

Gen-i-alt: tidsskrift fra Bioteknologinemnda. UBBJUR 1992-


Nyttige lenker