Universitetsbiblioteket i Bergen : Martens

Martens


SPRÅK /
8304 [Koster, K.B.] Bergenseren eller Nogle Ord af det bergenske Folkesprog. Saml. og forklarede af "Itt Byens Barn fødd i Marken". Bg. 1865. 30 s.    
8305 - Fotografisk opptr. Bg. 1972. 30 s. - Julehilsen fra Bergen faktorforening.    
8306 Larsen, A.B. og G. Stoltz. Bergens bymål. Kra 1912. 306 s.    
8307 Selmer, E. Tonelag og tonefald i Bergens bymaal. Oslo 1921. 96 s. (Norske vid. ak. skr. 1I 1921:8) - Se også E. Selmer. Tonelagsproblemer (Maul og m. 1954 s. 180-88) og E. Haugen. Tonelagsanalyse (Maal og m. 1955 s. 77-80)    
8308 Sletten, T. Om lydforhold i bergenske diplomer 1370-1385. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1937. 177 pag. bl. - Klausulert.    
8309 Sørlie, M. Om opphavet til Bergens bymål. Foredrag. (Maal og m. 1938 s. 125-36)    
8310 Paulson, A. Ord og uttrykk i Bergens bymål. Saml. ved ... [Bg.j 1942. 54 s.    
8311 Lorentzen B. Bergens-humor og Bergens-jargon. (Ark o b 11(1946) nr. 3 s. 9-11)    
8312 Sørlie, M. Bergens eldste bymål. Bg. 1950. 29 s. ill. (Selskapet til vitenskapenes fremme. Småskr. 3)    
8313 Paulson, A. Bergens bymål forandrer struktur. (Sladrespeilet 1(1951) nr. 3 s. 2-3) - Glossar over bergenske ord og uttrykk s. 3, 18, 20, 22.    
8314 Skre 1. Fanamålet. Ljodlæra med stutt omrit av formlæra. Bg. 1957. 128 s. kart. ( U i B. Inst. f. nord. filologi. Skr. 1)    
8315 Lønningen, E. På sjoarveg langs Grøningjasund. [1]-3. (Frå Fjon 1961 s. 92-106 ill.; 1962 s. 92-107 ill.; 1963 s. 49-63) - Innh.: [1.] Gamal nemning og ordleggjing i fanamålet. 2. Gamle vermerke og nemninger i fanamålet. 3. Arbeidsvinna ved naust og lending i faritid.    
8316 Børseth H. Bergenske ord og vendinger. Red. av ... [Utg. av] IBM. Bg. [1962]. 10 s. - Omsl. tit.: IBM vokser - også i Bergen.    
8317 Pettersen, E. Vokalfonemer og vokalforlenging i bergensmålet. (Maal og m. 1965 s. 71-81)    
8318 Sørlie, M. Bergens eldste bymål og andre studier. Oslo 1969. 84 s. ill.    
8319 Bolstad, O. Bergensikon. Ved ... Med forord av F. Glambek. Utg. av Bergens sparebank. [Bg.j 1970. 42 s. ill.    
8320 Beito, O.T. Norske målføretekster. 3. utg. Oslo 1973. 528 s. (Norsk målførearkiv. Skr. 18) - Fana, Bg. s. 266-70    
8321 Hamre, H. En runeinnskrift fra Tyskebryggen. (Godbit ser. 1:8. 1 s. - BT 31.8.1940)    
8322 Norges innskrifter med de yngre runer. Utg. ved M. Olsen. B. 4. Oslo 1957. 294 s. ill. - Bg. s. 44-61.    
8323 Drottkvætt-vers fra Bryggen i Bergen. 1. Av A. Liestøl. 2. Av W. Krause. 3. Av J. Helgason. 4. Av A. Liestøl. (Maal og m. 1962 s. 98-108 ill.)    
8324 Liestøl, A. Jeg rister bodruner, jeg rister bjærgeruner. (Skalk, Årh. 1964 nr. 5 s. 18-27 ill.)    
8325 - Runer frå Bryggen. (Viking 27(1964) s. 5-53 ill.)    
8326 En ny drottkvættstrofe fra Bryggen i Bergen. 1. Av J. Benediktsson og Å.B. Magnusson. 2. Av J. Helgason og medarb. 3. Av W. Krause. (Maal og m. 1964 s. 93-100)    
8327 Liestøl, A. Runavisur frå Bjørgvin. (Skirnir, Reykj. 139(1965) s. 27-51 ill.)    
8328 - The runes of Bergen. Voices from the Middle Ages. (Minnesota history, St. Paul. 40(1966) s. 49-59 ill.)    
8329 Brattegard, O. Die Ausgrabungen auf der Briicke zu Bergen seit dem Brande 1955. (Ausblick, Liibeck 19(1968) s. 1-4 ill.)    
8330 Liestøl, A. Correspondence in runes. (Mediaeval Scandinavia, Odense. 1(1968) s. 17-27 ill.)    
8331 - Botlaifr. (Gotlåndskt arkiv, Visby. 42(1970) s. 73-76 ill.)    
8332 - En uartig historisk runeinnskrift. (Kuml, Aarh. 1970(1971) s. 91-97 ill.)    
8333 - Runeninschriften von der Bryggen in Bergen. (Zeitschrift fur die Archåologie des Mittelalters, K61n. 1(1973) s. 129-39)    
8334 Brattegard, O. Einige norwegische Worter in mittelniederdeutschen hanseatischen Texten. (Norsk tids. f. sprogvid. 7(1934) s. 278-86)    
8335 - Die mittelniederdeutsche Geschåftssprache des hansischen Kaufmanns zu Bergen. 1. Die Sprache der Blutezeit. Bg. 1945. 202 s. ill. (Norges handelshøyskole. Skr. i rekken språklige avh. 2)    
8336 - Die mittelniederdeutsche Geschåftssprache des hansischen Kaufmanns zu Bergen. 2. Der Ausklang des Niederdeutschen. [Dr. avh.] Bg. 1946. Fl. pag. ill. (Norges handelshøyskole. Skr. i rekken språklige avh. 3)    
8337 - Skriftprøvor frå det Hanseatiske kontoret i Bergen 1406-1760. Bg. 1947. 72 s. ill. (Hans. mus. skr. 15)    
8338 Kolsrud, S. Olav Brattegard: Die mittelniederdeutsche Geschåftssprache des hansischen Kaufmanns zu Bergen. [Opposisjonsinnlegg?] (Arkiv f. nordisk filologi, Lund. 69(1954) s. 152-58)    
8339 Sudmann, A. Litt om møtet mellom norsk og tysk i Bergen i eldre tid. (Wiss. Zeitschr. d. Ernst Moritz Arnt-Universitåt Greifsw. Gesellsch. u. sprachwiss. R. Jg. 8(1959) s. 161-63)    
8340 Brattegard, O. Niederdeutsch and Norwegisch am hansischen Kontor zu Bergen in Norwegen. (Niederdeutsches Jahrbuch, Neumiinster. 86(1963) s. 7-16)    
8341 Teigland, E. Norske drag i lydverket i Absalon Pederssøns skriftspråk, slik som vi har det i dagboken hans. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1952. - Klausulert.    
8342 Guttu, T. Preposisjonsbruken i Absalon Pederssøns dagbok. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1964. vi, 191 s.    
8343 Pettersen, E. Norskhet i språket hos Dorothe Engelbretsdatter. Bg. 1958. 84 s. (U i B. Inst. f. nordisk filologi. Skr. 2)    
8344 Amundsen, L. Norskhet i sproget hos Claus Fasting. (Maal og m. 1921 s. 99-110)    
8345 Seip, D.A. Holbergs talemål. (Holberg aarb. 1921 s. 35-56) - Også i: - Studier i norsk språkhistorie, Oslo 1934 s. 192-207.    
8346 - Om særnorske elementer i Holbergs skriftspråk. (I: Festskrift til Fr. Bull på 50 årsdagen. Oslo 1937 s. 228-44)    
8347 Mortensen, K. Holbergiana. (Acts philologica Scand., Kbh. 12(1937/38) s. 284-306), 13(1938/39) s. 215-45, 14(1939/40) s. 31-64, 16(1942/43) s. 158-92)    
8348 Hansen, Aa. Om studiet af Holbergs sprog. (Danske studier, Kbh. 1954 s. 49-59)    
8349 Seip, D.A. Om norskhet i språket hos Ludvig Holberg. Oslo 1954. 69 s.    
8350 Hjorth, P. Lindegård. Om "norske" rim hos Holberg. (Danske studier, Kbh. 1955 s. 115-18)    
8351 Eegholm-Pedersen, S. Norvagismer hos Holberg? (Danske studier, Kbh. 1960 s. 19-31)    
8352 Knudsen, T. Holberg og fremmedordene. (I: - Skrifttradisjon og litteraturmål, Oslo 1967 s. 87-108)    
8353 Berulfsen, B. En stilistisk og språklig undersøkelse av brevene fra Håkon Erlingsson, biskop i Bergen 1332-1342. Oslo 1933. 76 s. (Bidrag til nordisk filologi av studerende ved Universitetet i Oslo. 9)    
8354 Hauge, I. Dialektinnslag i Amalie Skrams "Hellemyrsfolket". (Maal og m. 1946 s. 113-43)    
8355 Johnsen, K. Walde. Talemålet som litterært karakteriseringsmiddel i "Lucie" av Amalie Skram. Hovedoppg. U i B 1968. 86 s.    
8356 Kjær, M. Norske former, ord og vendinger hos Welhaven. (Maal og m. 1922 s. 65-82)    
8357 Stoltz, G. En sproglig nydannelse. (Maal og m. 1915 s. 225-26)    
8358 Stoltz, G. Pikkeleisten. (Maal og m. 1915 s. 226-27)    
8359 - Brænætle - brænettel. (Maal og m. 1916 s. 201)    
8360 - Litt om bergensk brød. (Maal og m. 1916 s. 90-106, 201; 1917 s. 67)    
8361 - Pastinak. (Maal og m. 1917 s. 68)    
8362 - Bare en liten e. (Maal og m. 1919 s. 100-06)    
8363 - Sladot endnu engang. (Maal og m. 1923 s. 208)    
8364 - En flis av Bergensmaalet. (Maal og m. 1938 s. 137-40)    
8365 - Flåtten . (Maal og m. 1945 s. 57-58)    
8366 Flydal, L. "Eg og meg og deg og dokker". (Maal og m. 1955 s. 81-84)    
8367 Stoltz, G. Inter pocula. (Maal og m. 1955 s. 164-67) - Uttrykk og navn om alkoholen og dens bruk.    
8368 Vanvik, A. En detalj i bergensk. (Maal og m. 1957 s. 79-80)    
8369 Stoltz, G. Småplukk fra sprog og skikk i det gamle Bergen. (Maal og m. 1960 s. 90-91) - Fra bygningshåndverket.    
8370 Pettersen, E. Neksusadverbialet ikke i Bergens bymål. (Maal og m. 1973 s. 44-52)    
8371 Nicolaysen, N. Forslag til faste Navne for Bergens Gader og offentlige Pladse. (Indstilling ang. Navne paa Byens Gader m.v.) Bg. 1857. 35 s. (BKF 1857 nr. 27)    
8372 Rygh, O. Gaardnavne i Søndre Bergenhus amt. Oplysninger samlede til brug ved matrikelens revision. Bearb. af M. Olsen. Kra 1910. 643 s. (Norske gaardnavne. 11) - Fana s. 229-46, Laksevåg s. 287-88, Årstad s. 290-93, Arna s. 307-12, Asane s. 354-61.    
8373 - - Faks. utg. Oslo 1969.    
8374 Olsen, E. Folk og bebyggelse. 4 c. Gatenavne og matrikulering. (I: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 294-95)    
8375 Blytt, J.N.L. Landaaseggene, Lorthaugen m.m. - J. Martens. Lorthaug fremdeles. - Svar av Blytt. - LN.L. Blytt. Gamle navne i Ulriken. (Ulriken 6(1924) nr. 6/8 s. 3-4; nr. 10/12 s. 1-4)    
8376 Grieg, S. Smug og almenning. Om gamle gatenavn i Bergen. (Norge 1(1925) s. 204-09 ill.)    
8377 Gatenavn i Bergen. Protokol fra kommisjonen (20. des. 1822 - 20. mai 1826). - Om denne, se: Haffner, I(1925) s. 43.    
8378 Grimnes, O.W. Gamle stedsnavn i og ved Bergen og byens tagemark. (BHFS 42(1936) s. 5-22 kart.)    
8379 Sørlie, M. Noen bergenske stedsnavn. (BHFS 42(1936) s. 23-28)    
8380 Sjurset, K. Gardsnamn i Hordaland. [Bg. 1937.] 308 s. (Gula Tidend boksamling) - Arna s. 201-05, Åsane s. 205-15, Laksevåg s. 221-25, Fana s. 249-66, Årstad s. 267-68.    
8381 Brattegard, O. Namni på dei gamle gardane på Bryggja i Bergen. (Hist. tids. 33(1943/45) s. 257-85)    
8382 Lorentzen, B. Om gatenavn og navneskikk. (Ark o b. 13(1948) nr. 11/12 s. 4-6)    
8383 L[orentzen], B. Nye gatenavn og hensyn som taes. (Ark o b 14(1949) nr. 1 s. 5-6, 9)    
8384 Stoltz, G. Våre gatenavn. Hva forteller de? (Bg. by 4/5(1952) s. 15-16)    
8385 Lorentzen, B. Om gatenavn og navneskikk i Bergen. (Ark o b 20(1955) nr. 9 s. 5-8)    
8386 Liland, S. Gardsnamn i Grøningjasund. (Frå Fjon 1958 s. 57-86)    
8387 Stoltz, G. Minder om gammelt håndverk og gammel handel. [Stedsnavn.] (Gan-le Bg. årb. 1960 s. 5-20 ill.)    
8388 Frøysadal, O. Fjellnamn på Bergenshalvøya. (Bg. turl. årb. 1967 s. 55-62)    
8389 Kvamme, Aa. Bergenske gatenavn. (Hansa-p. 26(1967) s. 98-101 ill.)    
8390 Frøysadal, O. Stadnamn i Bergen og omlandet. (BHFS 67 1965/66 (1968) s. 91-126)    
8391 Sletten, D. Stedsnavn i Ulriksområdet. (Sti og varde 1(1970) nr. 2 s. 23-35 ill.)    
8392 Øye, A. Akernamn i Fana. (Frå Fjon 23(1970) s. 51-56)    
8393 Buanes, E. Stedsnavn fra nordvestre delen av åsane kommune. Hovedoppg. U i B 1971. 2 b. - Klausulert.    
8394 Hodnekvam, R.G. Må1 og minne. Stadnamn i Haus. Ved ... Bg. 1971. 109 s. kart. ill. (Haus i soga og segn. 9)    
8395 Olsmo, A.J. Noen gatenavn i Bergen. Personene bak navnet. [111.] av P.G. Halvorsen. Bg. 1972. 78 s. - Tidl. tr. i Bergens Arbeiderblad.    
8396 Sørlie, M. Bergens bynavn. (BHFS 37(1931) s. 1-222 ill.) - Også utg. som særtr. Bg. 1931. 221 s. ill. - Tillegg og rettelser. (BHFS 39(1933) s. 167-86 ill.)    
8397 Naadland, J. Bergen - Bjørgvin. Ei kritisk saumfaring av Mikjel Sørlie's bok "Bergens bynavn". Bjørgvin 1932. 184 s.    
8398 Seip, D.A. Bergens bynavn. Opposisjon ved M. Sørlies doktordisputas. (BHFS 39(1933) s. 123-55)    
8399 Sommerfelt, A. Bemerkninger til bynavnet Bergens historie. Opposisjon ved M. Sørlies doktordisputas. (BHFS 39(1933) s. 157-66)    
8400 Sørlie, M. Bergens bynamn. Nokre merknader. (Norsk ped. tids. 17(1933) s. 50-52)    
8401 Barsnes, A. Eit ærefullt gamalt namn som ikkje skal nemnast. [Bjørgvin.] (Norrøna 1935 s. 110-13)    
8402 Grøtvedt, P.N. Bergens bynavn i gno. tid. (Norsk tids. f. sprogvidenskap 11(1939) s. 247-56)    
8403 Stoltz, G. Busthuset i Bergen. [Stranges stiftelse.] (Maal og m. 1919 s. 66-73 )    
8404 Grieg, S. Destingen. En hypotese om navnets opprinnelse. (BHFS 59 1953(1954) s. 225-37) - Middelaldersk bygård.    
8405 Liland, S. Hardsjor, Strindarfjørdr og Krossfjorden. (Frå Fjon 15(1962) s. 108-12)    
8406 Flæsland, M. Navnet Hjalt i Fana. (Frå Fjon 24(1971) s. 75-76)    
8407 Grimnes, Ø.W. Petanebryggen. Oprinnelsen til navnet. (BHFS 41(1935) s. 203-07)    
8408 Stoltz, G. Skinhåsen. (Bg. sjøfm. årsh. 1960 s. 39-42) - Del av Byfjorden.    
8409 - Smørsalmenningen. (Maul og m. 1923 s. 205)    
8410 Mohn, E.M. Om Maalsagen og det bergenske Maalstrev. Bg. 1868. 34 s.    
8411 Indrebø, G. Frå den fyrste målstrevartidi. Kring Henrik Krohn, H.E. Berner og Det Norske Samlaget. (Syn og segn 37(1931) s. 328-36, 406-30)    
8412 Midttun, O. Bergens-målmenn frå 1860-70 åri. Eit stutt yversyn. (I: Heidersskrift til G. Indrebø på femtiårsdagen, Bg. 1939, s. 54-63)    
8413 Hirth, E. Bergens innslag i den norske målreisingi. Eit yversyn. (Syn og segn 60(1954) s. 22-28)    
8414 Bårdsgård, J. Av sprogutviklingens historie. Henrik Krohn og målstrevet i Bergen. - Kristofer Janson og målsaken. (Ordet 9(1958) s. 238-40,322-24)    
8415 Bondevik, A. " ... det Bergenske Maalstræv". Henrik Krohn og flokken hans. Hovedoppg. U i B 1964. 116 s.    
8416 Bergens riksmaalsforening. Medlemsblad. 1(1927)-5(1931). - NB Studentmållaget    
8417 Vestlandsfa'n. Organ for Studentmållaget i Bergen. [1](1964)-10 (1973). - NB UBB    
8418 Vestlandske mållag. 1904-1954. Skriftnemnd: H. Framnes, S. Eskeland, L. Jerdal. Bjørgvin 1954. 278 s. ill. - Nokre fyregangsmenn [biografier] s. 171-237. Vestmannalaget    
8419 Vestmanna-Laget. Log fyre Vestmanna-Laget. Samtykt paa Møte i Bjørgvin dan 21de Januar 1868. 2 bl. - Opptr. i jubileumsskriftet, 1918.    
8420 Larsen, B.C. Pavels. En kveld i Vestmannalaget. (Folkebl. 19(1898) s. 212-13)    
8421 Fraa Vestmannalaget. Johannes Lavik og Bjørnstjerne Bjørnson. (Rev. 7(1900) nr. 1 B s. 1)    
8422 Janson, K. Henrik Krohn og Vestmannalaget. (Symra, Decorah, Iowa 5(1909) s. 9-24)    
8423 Hannaas, T. Vestmannalaget i femti aar. 1868 - 21de januar - 1918. Bg. 1918. 202 s. ill.    
8424 Midttun, O. Vestmannalaget. (Syn og segn 24(1918) s. 95-96)    
8425 Skygne, H. Under Vestmannamerket i Bjørgvin. Tankar 17de mai 1921. (Syn og segn 27(1921) s. 251-54)    
8426 Jerdal, L. 1968 eit merkeleg jubileums-år. Noko um då bergensaraneskipa Vestmannalaget. (l: 17. mai Bg. 1968. Program, s. 11-14)    
8427 Volapiikaklubben. Love for ... vedtagne ... 1888. 2 bl. - NB    
 
Skrev ut totalt 124 poster.
(Brukte 0,015 sekunder.)