Universitetsbiblioteket i Bergen : Martens

Martens


MILITÆRVESEN /
8209 [Forsvar.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 488-93)    
8210 Barstad, H.J. Bergens forsvar i 1801 og 1807-1814. Bg. 1887. 504 s. ill. kart.    
8211 Skrivelser m.m. vedkommende forsvarsanordningerne for Bergen. Bg. [1894]. - BB    
8212 Klingenberg, B.J. Norges strategisk politiske Stilling og Bergenshalvøens Forsvar. Bg. 1896. 109 s.    
8213 Steffensen, J.M. Bergens festningsverk i 30 år. 4. sept. 1898 - 4. sept. 1928. (Underoff. bl. 34(1928) s. 208-11 ill.)    
8214 Innstilling fra Befestningskommisjonen vedr. Bergens befestninger. [Ms. datert Bg. 1935.] 68 s. - Om denne, se Haffner 11(1936) s. 185.    
8215 Norges krig. 1940-1945. Hovedred. S. Steen. Oslo 1947-50. 3 b. - Bg. i b. 1 s. 145-54 o.fl.st., se reg. i b. 3.    
8216 Bergen lotteforening 25 år. 1931 - 15. okt. - 1956. [Bg. 1956.] 40 s. ill.    
8217 Bergens befalslag gjennom 100 år. 1849-1949. Bg. 1949. 105 s. ill.    
8218 Forsvarsforeningen for Bergens By og Stift. [Brochure.] 1(1888)-5(1892), 8(1896)-10(1898). - 8-9 med tit.: Brochure. - Inneh. Beretning 1888-1897/98 og medlemsfort. - I nr. 1: Love. I nr. 10: Tiaarsberetning 1888-1898. - BOB    
8219 Bergens forsvarsforening. Årsberetning. 1951-54, 1963. - BOB    
8220 Foreningen til gjenreisning av Norges forsvar, Bergen gjennem 10 år. 1928 - 6. nov. - 1938. Bg. [1938]. 32 s. ill. - NB    
8221 Lunde, G. Bergens forsvarsforening gjennem 50 år. (Norges vern 22(1939) nr. 3 s. 9-10, nr. 4 s. 9-10; nr. 2 s. 3-4, 7: jubileumsfesten)    
8222 Bergens forsvarsforening gjennom to menneskealdre. 64 år i landets og forsvarets tjeneste. [Bg. 1952 ?] 6 bl. - UBB    
8223 Bernhoft, G. Bergens forsvarsforening gjennom 75 år. 1888-1963. Bg. [1963]. 23 s. ill.    
8224 Bergens forsvarsforening for ungdommen. Aarsberetning. 1915. - UBB    
8225 Bergens militærforening. Aarsregnskap 1908/09, 1911/12, 1912/13. - NB - Arsberetning. 1933-34. - BOB    
8226 -Love. Bg. 1832. 16 s. BB - Forslag til Love. [Bg. 1893.] 2 bl. NB - Love. [Bg. 1895.] 2 bl. - NB    
8227 Klingenberg, B.J. Forslag til etablissement for Bergens militærforening, omfattende alderdomshvile, enkesæde, pensionat, foreningslokale og bibliotek ... Bg. 1893. 14 s. ill.    
8228 Bergens militærforening 100 år. (Norsk mil. tids. 92(1929) s. 956-58)    
8229 Kindem, M.O. Bergens militærforening gjennem 100 år. (Norges vern 12(1929) nr. 9 s. 7-8, nr. 10 s. 9-10)    
8230 - Bergens militærforening gjennem 100 år. (Vor hær 18(1929) s. 131-34)    
8231 - Bergens militærforening gjennem 100 år. Foredrag ... 1929. Bg. 1931. 30 s. - Maskinskrevet. - Bg. militærfor.s bibliotek (UBB)    
8232 [Barth, B.K.] Bergens militærforening 125 år. [Av] B.K.B. (Vår hær 38(1954) s. 119-21)    
8233 Bergens militærforenings historie 1929-1954. [Av] G. Trumpy [m.fl.] Bg. 1954. Fl. pag. Stens. - Inneh. også lover og medlemsfort. - Bg. militærfor.s bibliotek (UBB)    
8234 Bergens Underofficers-Forening. Love. 1868. 15 s. - BB int.    
8235 Haugland, H. Bergens underofficersforening 1849-1924. (Underoff. bl. 31(1925) s. 104-07 ill.)    
8236 Kort Beretning om Bergenske Brigades Krigsspilforening 1872-75. (Norsk mil. tids. 38(1875) s. 209-48; 54(1891) s. 106)    
8237 Folkehæren. Organ for Militærsambandet for folkehæren. Fra 1948 nr. 12: Organ for Militærsambandet i Bergen. 1(1946)-10(1955).    
8238 Anmærkninger [om Exerceerhuset og den militaire Parade]. (Berg. Kontr. 2(1833/34) s. 230-32)    
8239 Barstad, H.J. Militær Justits i Norge for 200 Aar siden. Optegnelser fra Bergens Musæums Bibliothek. Kra 1879. 123 s. - Innh.: Bergens Garnisons Justisprotokol 1667-1671. - Bergenhusiske Regiments Forhørsprotokol 1681-1690.    
8240 - Bergenhusingerne i felten 1808-1809. Meddelt ved ... (Norsk ugeskr. 1884 sp. 49-52)    
8241 Wahl, J.O. Det gamle bergenhusiske regiments historie <1628-1720>. Kra 1901. 140 s.    
8242 Barstad, H.J. Norges Landforsvar 1604-1643. Bidrag til Norges Krigshistorie under Christian IV's Regjeringsperiode. Chra 1905. 211 s. ill. (Vid. selsk. skr. II. Hist. filos. kl. 1905:3) - Bergenhus s. 67-79 o. fl. st.    
8243 Barstad, H.J. Bergenhusingerne i felten 1808-1811. Kra 1908-09. 2 b. kart.    
8244 - Bergenhusiske nationale Skarpskytterbataljons Historie 1810-1817. Kra 1914. 676 s. kart.    
8245 - Bergenhusiske Regiment i Krigen mod Sverige 1813-1814. Kra 1918. 468 s.    
8246 Schiøtz J. Bergenhusiske infanteriregimenter. Oversigt over Vestlandsavdelingenes historie beregnet væsentlig for Vestlandssoldatene. Utg. av Bergens forsvarsforening og Bergens militærforening. Bg. 1925. 71 s. ill. kart.    
8247 Vasbotn, J.R. Erindringer fra Krigsaarene 1808-1814. Optegnet av ... Grenader ved Bergenhusiske Grenaderbataljon. Utg. [ved R.J. Mork]. Volda 1927. 95 s. ill.    
8248 Trumpy, G. Hordaland infanteriregiment nr. 9. (Norsk mil. tids. 95(1932) s. 539-45 ill.)    
8249 Wahl, J. Bergenhusingerne i krigen mot Karl XII. (BHFS 38(1932) s. 5-105 ill.) - Personalia. Officerer s. 89-105.    
8250 Moene, I. Sanitetstjenesten i det Sivile luftvern i Bergens luftvernkrets. [Utg. av] Bergen krets av det Sivile luftvern. Bg. 1942. 11 s.    
8251 Ostbye, G. Krigen i Valdres. 4. brigades operasjoner i krigen 1940. Oslo 1946. 219 s. ill. - Fra Bergen til Voss s. 15-32.    
8252 Vatne, O. Mobiliseringsordren 9. april 1940. Hvordan den ble forstått og etterkommet i 4. divisjon og utviklingen der. (Folkehæren 2(1947) nr. 9 s. 5-7)    
8253 Kompani Linge. Under red. av E. Jensen, P. Ratvik, R. Ulstein. Oslo 1948. 2 b. - Bg. i b. 2 s. 140-57, 163-68.    
8254 (Stein, K.) Kristian Stein og hans menn. Stoffet i boka er samlet ved L. Gjendemsjø. Bg. 1948. 208 s. ill.    
8255 Hunnes, E. Den norske hærs intendantur 1925-1950. Oslo 1950. 223 s. ill. - 4. divisjons intendantur i 1940 s. 61-88.    
8256 Vatne O. Heimefronten på Vestlandet under krigen 1940-45. (Befalsbl. 58(1952) s. 101-03, 113-15, 123-25)    
8257 - Krigen på Vestlandet i 1940 og heimefronten på Vestlandet under krigen 1940-45. Oslo 1952. 16 s. - Særtr. av Befalsbl.    
8258 Nielsen, R. Roscher. Jernbane og forsvar. Bergensbanens militære betydning. (TU 72(1954) s. 791-93)    
8259 - Bergensbanens plass i Norges forsvar. Foredrag. (Norsk mil. tids. 114(1955) s. 209-21)    
8260 Hansteen, W. Operasjonene til lands på Vestlandet og i Hallingdal og Numedal. Utg. av Forsvarets krigshistoriske avdeling. Oslo 1971. 248 s. ill. kart. (Krigen i Norge 1940.) - Bg. s. 7-39 o. fl. st.    
8261 [Borgervæbningen] Almindelige Iagttagelser ved enhver Batterikanons Betjening. U.s.u.å. 24 s. - UBB    
8262 Nicolaysen, L.H. Anviisning paa de Commando-Ord med videre, som skal bruges ved Borgerskabets Mynstring udi Bergen ... Bg. 1774. [8] s. - BB -Opptr. i BOB medd. 1927 nr. 1 s. 1-8.    
8263 [Borgervæbningen] Exerceer-Reglement, uddraget af Excerceer-Reglementet for det Kongelige Artillerie-Corps, 1804. Bg. [18**].94 s. - BB    
8264 [-] Interimsreglement for det borgerlige Artillerikorps i Bergen 1807. Bg. 1807. 16 s. - UBB    
8265 [-] Extract af Reglementet for Borger-Bevæbningen i Bergen, confirmeret af Statholderskabet. Bg. 1814. 21 s. - UBB    
8266 [-] Reglement for Borger-Bevæbningen i Bergen, confirmeret af Statholderskabet den 19de Januar 1814. 33 s. - UBB    
8267 [-] Exerceer-Reglement for det borgerlige Artillerie i Bergen. [Bg.] 1849. 16 s. - UBB    
8268 [-] Exerceer-Reglement for 7-toms Bombekanoner i Casemat- og Voldaffutage og 24 Punds Kanoner i Voldrappert paa Slæde. Bg. 1849. 16 s. - UBB    
8269 [-] Forholdsregler for de borgerlige Infanterister ved opkommende Ildsvaade. [Bg.] 1854. 2 bl. - UBB    
8270 - For Infanteriet. Extract af Reglement for ... af 19de Januar 1814, tilligemed Forholdsregler for de borgerlige Infanterister ved op kommende Ildsvaade, samt Instrux for de 20 Mand af hvert Compagnie som i Ildebrandstilfælde har at møde under Gevær. Bg. [1863]. 11 s. - UBB    
8271 Wiesener, A.M. Bergens borgervæbning. (I: Bergen 1814-1914, b. 1(1914), s. 452-73 ill.)    
8272 - Bergens borgervæbning indtil 1772. (BHFS 22(1916) s. 11-22)    
8273 Vagtordning i Bergen - af 25. April 1679. (Vår hær 44(1960) s. 127, 129, 147, 149)    
8274 [Beretning om kampen med den engelske fregat Tartar i Bergens led 16.5.1808.] (Budst. 1(1808) s. 77-84, 86-88) - Gravsang av Sagen s. 88.    
8275 Fregatten "Tartar" og Bergenseren i 1808. (Ny ill. Tid. 12(1885) s. 190-91)    
8276 Krogh, J.C. v. Rekrutøvelserne paa eksercerskibet "Nornen" ved Bergen 1896. (Norsk tids. f. sjøv. 15(1897) s. 188-200)    
8277 Lidt om Bergens verfts historie. [Marineholmen.] Av G.M. (Norsk tids. f. sjøv. 21(1903) s. 140-52)    
8278 Bataljen ved Alvøen den 16de Mai 1808 mellem den engelske Fregat Tartar og Bergenske Kanonbaade. (I: 17. mai Bg. 1908, Program, s. 30-36 ill.)    
8279 Hoff, [E.H.] Neutralitet og Krigsfare, Sjøværn og Kystværn. Bergen under en Sjøkrig i Nordsjøen. [Bg. 1912 ?] 16 s. (Bergens forsvarsforening. [Skrift.] 2)    
8280 FraKommissionen av 1913 angaaende forslag vedkommende anlæg paa Marineholmen i Bergen. [Ms. datert Bergen 1913.] 5 bl. - Om denne, se Haffner 1(1925) s. 622.    
8281 Fra Kommissionen av 1912 for utredning av spørsmaalet om utvidelse av Bergens Marinestation. [Ms. datert Bergen 1919.] 9 s. - Om denne, se Haffner 1(1925) s. 604.    
8282 Morgenstierne, W. Soldaterhjemmet paa Kvarven. (Norges vern 2(1919) nr. 6 s. 2-4, nr. 7 s. 15-16, nr. 8 s. 8)    
8283 Blytt, J.N.L. Bør Bergens marinestation flyttes. (Norges vern 3(1920) nr. 3 s. 2-3)    
8284 Bak fasaden. Marineholmen. (Rev. 2(1933) nr. 3 s. 8-10 ill.)    
8285 Aktstykker vedrørende Norges sjøforsvar under krigen 1807-1814. 4:3. Fektingen mellem fregatten Tartar og de bergenske kanon båter. Ved F. Beutlich. (Norsk tids. f. sjøv. 55(1937) s. 24-28)    
8286 Die Fahrt in den Norden. Geschrieben zur Erinnerung an die denkwürdigen Tage des April 1940. [Bg. 1941.] 29 s. ill. - F. Unger. Die Fahrt in den Norden s. 16-21; H. Geyermann. Kampf and Sieg auf Kvarven s. 22-29.    
8287 Die Kriegsmarine erobert Norwegens Fjorde. Erlebnisberichte von Mit kåmpfern. Hg. von G. von Hase. Lpz. 1940. 416 s. ill. - Kampf um Bergen s. 213-63.    
8288 Ein Jahr, Korsnes. 4. Nov. 1940 - 4. Nov. 1941. [Bg. 1941.] 20 s. ill. - Stens.    
8289 Schomburg. Die Kriegsmarine in den Kåmpfen bei der Eroberung des Raumes um Bergen. Bg. [1945]. 20 s. - Omsl. tit.: Die kleine and die grosse Zange.    
8290 Scheen, R. Norges sjøkrig 1939-40. B. 1. Bg. 1947. 359 s. ill. - Bergensavsnittet s. 289-323.    
8291 Warren, C.E.T. Dverg-ubåt. Oslo 1954. 269 s. - "Bergen" 1944 s. 176-89.    
8292 Steen, E.A. Sjøforsvarets kamper og virke på Vestlandet og i Trøndelag i 1940. Oslo 1956. 448 s. ill. (Norges sjøkrig 1940-1945. B. 3) - Bg. s. 34-151.    
8293 Olafsen, T.K. Ordres fra admiral Lutken til Bergens-eskadren 1812-14. [Horten 1959.] 47 s. - Stens.    
8294 Steen, E.A. Kampen om Bergens festning 9. april 1940. (Norsk tids. f. sjøv. 74(1959) s. 72-73)    
8295 Olafsen, T.K. Litt omkring Marineholmen i gamle dage. (Norsk tids. f. sjøv. 75(1960) s. 162-66)    
8296 Busch, F.-O. Leichte Seestreitkråfte Kurs Bergen. April 1940. Gruppe III bei der Besetzung Norwegens. Rastatt (Baden) [1962]. 64 s. ill. kart.    
8297 Holt, Ø. Haakonsvern marinebase. (Byggm. 37(1963) nr. 23 s. 49-59 ill.)    
8298 Lowzow, H. Haakonsvern. (Norsk tids. f. sjøv. 78(1963) s. 167-76)    
8299 Owren, N. Den offisielle åpning av Haakonsvern den 7. juni 1963. (Norsk tids. f. sjøv. 78(1963) s. 358-88 ill.)    
8300 Hegland, J.R. Marineholmens historie. En skildring av Sjøforsvaret i Bergens distrikt 1807-1962. Utg. av Forsvarets krigshistoriske avdeling. Oslo 1966. 291 s. ill. kart.    
8301 Willoch, G.I. Bergen festning falt 9. april 1940. Hvorfor? (Norsk mil. tids. 1966 s. 1-16)    
8302 Berg, K. Elektronisk databehandling i materiellforvaltningen. Samarbeide Sjøforsvaret - Universitetet i Bergen. (TU 115(1968) s. 1034-35 ill.)    
8303 Sørhus, K. MTB 345. Oslo 1970. 203 s. - 7 mann fra en motortorpedobåt ført til Bg. og Ulven og skutt 1943.    
 
Skrev ut totalt 95 poster.
(Brukte 0,014 sekunder.)