Universitetsbiblioteket i Bergen : Martens

Martens


HISTORIE. TOPOGRAFI /
481 Bergens historiske forening. Skrifter. 1(1895)-72/73(1973). - Følgende registre finnes til bind: 1-6. Person- og stedsreg. I: 7(1901). 58 s. 7-10. Personreg. I: 15(1909). 22 s. 11-22. Person- og stedsreg. Tillegg til 29/30(1923/24). 47 s. 1-24. Innholdsfort., forf.reg., ill.fort. I: 25/26(1919/20) s. 177-98. 23-33. Person- og stedsreg. 1929. 85 s. 25-49. Innholdsfort., forf.reg., ill.fort. I: 50(1944) s. 15-34. 1-60. Systematisk reg. Forf.reg. 1957. 30 s.    
482 Det Hanseatiske museum. Skrifter. [1](1899)-19[1971].    
483 Kolsrud, O. Bergens bys segl og vaaben. Kra 1916. 7 s. - Særtr. av: Norges land og folk, b. [13].    
484 - Bergens bys segl, vaaben, farver og flag. Bg. 1921. 293 s. ill. (BHFS 27) - Også utg. separat. - Bergens navn s. 93-101; De syv fjelde s. 101-110.    
485 Smith, V. Bergens byvaaben foran avgjørelsen. (Kom.tids. 10(1923) s. 74-76 ill.)    
486 N[ielsen], H. Vårt byflagg. (Kom.funk. 6(1952) nr. 8 s. 23-24)    
487 Achen, S.T. Bergensfarerne og Islands eldste våben. (Heraldisk tids. Kbh. 1(1960/64) s. 197-204 ill.; 2(1965/69) s. 64)    
488 Meyer, J.H. Stokkfisk og stuemerker på Bryggen i Bergen. (Heraldisk tids. Kbh. 1(1960/64) s. 425-28; se også s. 374-76 av H. Krag.)    
489 Lorentzen, B. "Atter vaier vårt flagg i vår by". (I: 17. mai i Bergen 1961. Program, s. 2-11)    
490 Kvamme, Aa. "Klippfisk og potet i flaggstangen". (Hansa-p. 23(1964) s. 122-25 ill.)    
491 Achen, S.T. Europas fisk. (Skalk, Aarh., 1965 nr. 1 s. 8-11 ill.) - Om bergenfarernes våpen.    
492 Trætteberg, H. Borg i segl, mynt og våpen. [Oslo] 1967. 252 s. ill. - Bg. s. 59-65 o.fl.st., se reg.    
493 [Bergen kommune.] Bergens bys våpen, flagg og segl. [Bg. 1970 ?] 2 bl.    
494 Daae L. [Den hellige Sunniva.] (I: - Norges helgener, Chra 1879, s. 137-62)    
495 Acta sanctorum in Selio. (I: Monumenta historica Norvegiæ. Udg. ved G. Storm, Kra 1880, s. xxxi-xxxiv 145-52)    
496 Aall, A. St. Sunniva og biskop Sigurd, Hellig-Olaf og biskop Grimkel. Nye bidrag til spørgsmaalet om forbindelse og slægtskab mellem den angelsaksiske kirke og den norske. (Hist.tids. R.3.B.4 (1898) s. 315-90). - Også som særtr., 24 s.    
497 Lexow, E. Sancta Sunniva. (St. Olav 34(1922) s. 172-73)    
498 Bing, J. Sunnivalegenden. (Hist.tids. R.5.B.5(1924) s. 533-45)    
499 Visted, K. Sancta Sunniva. (Norge 2(1926) s. 349-52 ill.)    
500 Young, J. Legenden om den hellige Sunniva. (Hist.tids. 29(1933) s. 402-13)    
501 Undset, S. S. Sunniva og Seljemennene. (I: - Norske helgener, Oslo 1937, s. 85-100)    
502 Johannessen, A.S. St. Sunniva. (Godbit. Ser. 2:21. 1 s. - BT 29.11.1958)    
503 Djupedal, R. Sunnivasogene. (I: - Selja i tusen år, Selje 1966, s. 24-38 ill.)    
504 - St. Albanusklosteret på Selja og Sunnivasogene. Selje 1967. 45 s. ill.    
505 - St. Albanusklosteret på Selja og Sunnivasogene. (Bjørgv. Kyrkj. 1967 s. 11-52 ill.)    
506 Johnsen, A.O. Når slo Sunniva-kulten igjennom? (I: Bjørgvin bispestol. Frå Selja til Bjørgvin, 1968, s. 40-62)    
507 Legenden om de hellige på Selja. Overs. av V. Skånland. (I: Bjørgvin bispestol. Byen og bispedømmet, 1970, s. 7-10)    
508 Sancta Sunniva. Etter en latinsk tekst "Acta sanctorum in Selio". Kort fattet historisk beretning. Arr. ved T. Aunaas. [Theim 1970.] 9 bl. ill.    
509 Udvidelse of Staden Bergens Juridisdiction 1808 i Henseende til Politie og Fattigvesenet. (Budst. 7(1826/29) sp. 87-88)    
510 Skrivelse til Statholder Gyldenløve angaaende Bergens takmark. 1667. Ved N. Nicolaysen. (Norske Saml. 1(1852) s. 283-89)    
511 Indstilling fra den til Omregulering of Bergens Sogneinddeling nedsatte Kommission. Bg. 1866. 29 s. (BKF 1867, bilag)    
512 [Thrap, D.] Om Sognereguleringen i Bergen. Bg. 1872. 16 s.    
513 Indstilling afgiven of en inden Kommunerepræsentationen for Dom kirkens og Korskirkens Landsogne valgt Kommitte og vedtagen ved Repræsentantforsamlingens Beslutning den 28. Juni 1873. 20 s. - BOB - Forslag til Lov om Udvidelse of Kjøbstaden Bergens Grændser s. 17-20. - Tr. i BKF 1873 s. 119-36.    
514 Olsen, E. Folk og bebyggelse. 1. Byens grænser og omraade. 2. Havne omraadet. (I: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 219-38 ill.)    
515 Deling av Birkeland sogn og Fana prestegjeld. Bg. 1937. 38 s. - NB    
516 Muri, D.J. Skal Bergen vokse? (Ark o b 7(1942) nr. 9 s. 6, 10)    
517 Johannesen, A. Laksevågs herreds innlemmelse i Bergen. (Kom. tids. 31(1944) s. 50-54)    
518 Lorentzen, B. Bergens fremtidsperspektiver. (Ark o b 9(1944) nr. 11/12 s. 3-5, 15)    
519 Fægri, K. Omkring nordgrensen for Bergens byområde i middelalderen. (BHFS 51(1945) s. 11-28)    
520 [Bergen kommune.] Til innbyggerne i den del av Fyllingsdalen som er innlemmet i Bergen. Fra Bergens ordfører og finansrådmann. [Bg.1955.] 10 s.    
521 Grahl-Nielsen, T. Menighetsregulering i Bergen. (Bjørgv. 1958 s. 102-04)    
522 Hopp, Z. Nye mål for byutvidelsen i Bergen. (Urd 1958 nr. 8 s. 6-7, 28)    
523 Bergen kommune. Byutvidelseskomiteen av 1962. Oversikt over en del byutvidelsesproblemer. Utarb. av Sekretærteamet for byutvidelses komiteen av 1962. [Bg.] 1962. 69 s. kart. - Stens.    
524 Breck, O. Litt om Bergens by- og fylkesstatus m.v. (Kom.funk 16(1962) nr. 2 s. 5-10)    
525 Må Bergen flytte på landet? [Utg. av] Bergens haandværks- og industriforening. Bg. [1964]. 22 s. ill.    
526 Kommunal- og arbeidsdepartementet. Innstilling om den fremtidige kommuneinndeling i Bergerisområdet og Bergens forhold til Hordaland fylkeskommune. Fra et utvalg oppnevnt av Kommunal- og arbeidsdepartementet den 7. juli 1965. Os:o 1966. 41 s. kart.    
527 Eriksen, S. Soneinndeling. Bg. 1967. 66 s. kart. (Regionplankomiteen for Bergenshalvøya og Askøy. Transportanalysen. Arbeidsrapport. 2)    
528 Hansen, J.C. Administrative grenser og tettstedsvekst. Bg. 1970. 148 s. (Ad novas. 9) - Kap. 5 : Bergen; kap. 7: åsane.    
529 - Fra byen mellom de syv fjell til byen rundt de syv fjell: en studie i Bergens byvekst. (I: Bergen i perspektiv, ? 970, s. 38-56 kart.)    
530 Vatne, K. Soknereguleringar og kyrkjebygg i Bergen i etterkrigstida. Hovedoppg. U i B 1973. 131 s.    
531 Selmer, M. Cat;Jog over Fotografier of norske Nationaldragter, Landskaber og Stereoskopbilleder. Efter Naturen optagne of M. Selmer i Bergen. Bg. 1872. 15 s. - Bl.a. Bergensprospekter. - UBB kop.    
532 Katalog over bergenske Prospekter og Folkelivsbilleder etc. etc. fra ældre og nyere Tid udstillede paa Holbergsbazaren i Bergen Marts 1878. [Bg. 1878.] 5 bl.    
533 (Knudsen, K.) Fortegnelse over norske Fotografibilleder of K. Knudsen. Bg. [1889]. 48, 32 s. - De 32 s. utgjør Tillægskatalog No. 1; Bergen. 534-535 Utgår.    
536 Lexow, E. Joh. F.L. Dreiers prospekter. Katalog over utstillingen 1917. Bg. [1919?]. 44 s. ill. (Bg. mus.aarb. H 1918/19:3)    
537 Kunstnersamfundet i Bergen. Utstilling (i Bergens kunstforening) 1928. Bergen i billedkunsten. [Katalog av] R. Kloster. Bg. [1928]. 31 s.    
538 Ebbing, N. Prahl's litografiske arbeider. En studie over draktseriene, prospektene og portrettene. Oslo 1959. 39 s. ill. (Småskr. f. bokv. 86) - "Bergens Alnundinger", 1832-33 [efter Dreiers tegninger] s. 28-31.    
539 Lexow, E. Det ældste Bergensbillede og byvaabnets farver. (BHFS 23 (1917) s. 113-23 ill.)    
540 - Kobberstik av Bergen før 1800. (BHFS 25/26 1919/20(1921) s. 109-17 ill.)    
541 - Bergen i billedkunsten. (Kunst og k. 17(1930) s. 193-216 ill.)    
542 Kloster, R. Sauer på taket. [Scholeus-stikket.] (Godbit. Ser. 1:11. 1 s. - BT 3.5.1941)    
543 Lexow, E. Muller eller Dahl ? Det store Bergensbillede i "Den gode Hensigt". (BHFS 50(1944) s. 119-26 ill.)    
544 Bakken, H.S. Et gammelt Bergensprospekt. [Ca. 1750.] (Godbit. Ser. 2:1. 1 s. - BT 17.3.1951)    
545 Lorentzen, B. Hva kan det første bergensbilde fortelle oss ? (Sladre speilet 1(1951) nr. 2 s. 6, 18)    
546 Bakken, H.S. Bergen omkring 1580. (Godbit. Ser. 2:6. 1 s. - BT 24.1.1953)    
547 Blindheim, M. Fire prospekter av J.RL. Dreier. (By og bygd 10/1955-56(1956) s. 155-64 ill.) - To bergensprospekter.    
548 Frimannslund, B.A. Utenfor Stadsporten. [J.F.L. Dreier.] (Godbit. Ser. 2:18. 1 s. - BT 18.5.1957)    
549 Bakken H.S. Sett utenfra. (Godbit. Ser. 2:20. 1 s. - BT 8.2.1958) Se mer  
550 - Scholeus-stikket. (Godbit. Ser. 2:23. 1 s. - BT 3.9.1960)    
551 - Bergen 1840. [A. Mayer.] (Godbit. Ser. 2:26. 1 s. - BT 8.9.1962)    
552 - Bergen fra sjøsiden. (Godbit. Ser. 2:28. 1 s. - BT 21.12.1963) - Prospekt [ca. 1810 ?] fra Boydell's verk.    
553 - City of Bergen. (Godbit. Ser. 2:29. 1 s. - BT 27.6.1964). - Prospekt 1817, fra Boydell's verk.    
554 - Lostings Bergen. [Ca. 1850] (Godbit. Ser. 2:34. 1 s. - BT 2.9.1967)    
555 Henrichsen, B. En kvinnelig prospektmaler. (Godbit. Ser. 2:34. 1 s. - BT 18.11.1967) - Bergensprospekt av C. Kølle.    
556 Bakken, H.S. Tilbake til Bergen. (Bok og bibl. 35(1968) s. 361-63 ill.) - Prospekt fra 1740-årene, nå i UBB.    
557 - Bergenshistorie i bilder. [Bg.] 1969. 6 bl. ill. - Særtr. av BT. - Supprimert.    
558 - Bergen i Nordlys. (Godbit. Ser. 2:37. 1 s. - BT 13.12.1969) - Fra Beaumonts verk, 1840.    
559 - Bøker og bilder. En samling opptrykk utført av det tekniske personale [ved UBB] til Hallvard S. Bakkens 70-årsdag 26.10.1970. [Bg.] 1970. 33 bl. ill. - Særtr. av'Godbiter'.    
560 Bakken, H. S. Bergen fra landsiden. (Godbit. Ser. 2:39. 1 s. - BT 30.10.1971)    
561 Brinkmann, A. Omkring et lite kjent Bergensprospekt. (BHFS 71(1971) s. 127-38 ill.) - Ukjent kunstner, ca. 1830.    
562 Bakken, H.S. En variant [av Scholeusstikket]. (Godbit. Ser. 2:41. 1 s. - BT 9.12.1972)    
563 Brinkmann, A. Hieronymus Scholeus' Bergens-prospekt - en analyse. (BHFS 72/73 1972/73(1973) s. 225-69 ill.)    
564 Scholeus, H. Bergen. [Prospekt fra ca. 1580.] (I: Braun, G. og F. Hogenberg. Civitates orbis terrarum, Brux. 1572--1618, B.4.) - Prospektet er bl.a. gjengitt i S. Steen. Bergen, 1969, s. [8-9], og i: Norsk litteraturhistorie, b. 2(1958) av F. Bull; efter s. 32. - Prospektet finnes i mange senere varianter.    
565 Dreier, LF.L. Prospecter of Bergen og dens Almindinger. 1-3. Samling. Forl. og Lith. of Prahl. Bg. 1827-33. 16 bl. i 3 hefter. - Oppført efter Lexow i Bg. mus.årb. H 1918/19 nr. 3 s. 39-40.    
566 Bergen i det 16de Aarhundrede. (111. Nyhedsbl. 14(1865) s. 4-7 ill.) - Scholeusstikket med teksten i overs.    
567 Lerche, V.S. Skizzer från Bergen. Originalteckning[ar med text] of... 1. Walkendorffs torn. 2. Striler på fiskbryggan. 3. Mariakyrkans kor. (Ny ill. tidn. Sth. 2(1866) nr. 21-22.) - BN 2:2909f.    
568 Bergen, sedt från Walkendorffs torn. (I: Nordiska taflor. Pittoreska ut sigter från Sverge, Norge och Danmark, Sth. 1(1867) s. 31 f.) - BN 2:2724p.    
569 Bergen, seet fra Walkendorffs Taarn. (I: Nordiske Billeder. Prospecter fra Danmark, Norge og Sverig i Træsnit med Text, Kbh. 2(1867) s. 42-43 ill.)    
570 Fra Bergen. (Skill.- Mag. 43(1877) s. 280, 283 ill.)    
570a [Nielsen, Y.] Bergen for trehundrede Aar siden. [Av] Y.N. (Skill.-Mag. 44(1878) s. 756, 758-59 ill.) - Scholeus-stikket med forklarende tekst.    
571 Bergen. (Almuev. 34(1882) nr. 34, tillegg) - Billedmontasje uten tekst.    
572 Partier of Bergen. (Almuev. 37(1885) sp. 217-18, 224-25 ill.)    
573 (Hammer, M.) Erindring fra Bergen og Omegn. The Bergen Silver Store, Torvet No. 10. [Bg. trolig før 1900]. 8 billedsider. - BB    
574 Bergen i ældre og nyere tid. Bg. [1901]. 3 b. - Hvert b. inneh. 4 pl.    
575 Segelcke, S. Blade fra det gamle Bergen. Fire Autolithografier. [Stvg. 1901.] - I mappe.    
576 Prospecter fra Norge, Bergen. [Utg. av] O. Svanøe. Bg. [ca. 1902]. 16 bl. ill.    
577 Ritter, P.E. Bergen. Fotografi og Forlag... Bg. [ca. 1910]. 31 bl. ill. - Billedhefte.    
578 Bergen. Kra [1909]. 17 bl. ill. - Billedhefte; Mittet & Co.    
579 Johannessen, A. Fra det gamle Bergen. 6 tegninger. Bg. [1909]. 6 pl. i mappe. - - 2. serie. [Bg. u.å.] - Det finnes også trolig en 3. serie, da BOB har i alt 18 tegninger. - Uten tekst.    
580 Bergen. [Utg. av] F. Beyers Tourist-bureau [i anl. Landsutstillingen 1910]. Bg. [1910]. 25 bl. ill. - Uten tekst. Inneh. billeder fra byen og utstillingen.    
580a Bergen før og efter branden. Kra [1916 el. 1917 ?]. 18 bl. pl. Mittet & Co. kunstforlag.    
581 Kropp, K. [Bergensbilleder.] U.s. [efter 1917]. 11 pl. i mappe.    
582 Bergen. Fotografier av Schumann Olsen. (Bygk. 1(1919/20) s. 12-15 ill.)    
583 Riim, L. [Kart og prospekter over Bergen. Bg. 1920-27.] 15 pl. - BOB [1.] Bjørgvin før aar 1000. [Ill.] [2-3.] Bergen anno 1300. [Kart og ill.] [4.] Bergen anno 1450. [Kart.] [5.] Bergen anno 1600. [Kart.] [6.] Geelkerchs kart over Bergen 1653. Copi. [7.] Bergen anno 1665. Utsnitt av W. van de Veldes tegning 1665. [8.] Bergen anno 1700. [9.] Bergen i 1740-aarene. Copi. [10.] Reichbom, C.F. Carta over Bergen. Copi. [11.] Bergen i Norge. Stukket av Schjøtt 1823. Copi. [12.] Bergen i 1870-aarene. [111.] [13-14.] Bergen 1914. [Kart og ill.] [15.] By Grænser fra Aarene 1276, 1789, 1876, 1915, 1921.    
584 Koren-Wiberg, C. Morgenavisens Bergensbilleder. Linoleumssnit. [Bg. 1924.] 12 pl. i mappe.    
585 Schumann Olsen, O. Bergens-billeder. Med karter over Bergen og specielle karter over Nordnes, centrale bydele, Stadsporten - Torvet, Tyskebryggen - Bergenhus saint Sandviken. Bg. 1924. 159 s. ill. kart. - 2. opl. 1927.    
585a Bergen. [Utg. av] C. Monsen bok- & papirhandel. Bg. [ca. 1927.] 16 bl. - Billedhefte.    
586 Arnesen, O. og A.M. Kielland. Bergens forretningsstrøk før og nu. Utg. av... Bg. 1928. 64 bl. ill. kart. - Billedverk.    
587 Bergen under landsutstillingen 1928. Bg. [1928 ?] 48 s. ill. - Billed- og reklamehefte.    
587a Bergen. [Utg. av] Mittet & Co. Oslo [ca. 1930.] 16 bl. - Billedhefte.    
588 Schumann-Olsen, O. Billeder fra Bergen og omegn 1930. Bg. 1930. 6 pl. i mappe.    
589 Bull, J.M. Fra den maleriske by. 15 reproduksjoner efter tegninger av .. (Bergensmappe.) Bg. [1934]. 15 pl. i mappe.    
590 Bergen. Utg. av Bergens reklamekontor i samarb. med Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. Bg. [1935]. 16 bl. ill. - Billedhefte.    
591 Jeg tog min nystemte... Bergensernes eget familiealbum. [Bg. 1942.] 40 bl. ill. - Billedverk.    
592 Nilssen, A.M. Fra min kjære by. Bilder fra Bergen. Bg. 1947. 104 s. ill. - [Ny utg. Bg. 1949.] 104 s. ill.    
593 Det Nyttige Selskab. Utg. i anledning 175-års jubileet 18. okt. 1949. [Forord av] R. Kloster. Bg. [1949]. 34 bl. ill. - Fotografier fra Bg.    
594 Smiling Bergen. Introd. by Gran Bøgh. Concluding comments by P. Thomsen. Bg. 1949. 16 bl. 24 pl.    
595 Dreier, J.F.L. [Prospekter av Bergen. Fargelagte fotografiske reproduksjoner ved S.V. Madsen. Bg. 1951.] 55 pl. i kasett. - BOB; trolig fotografert for BOB.    
596 Nilssen, A.M. Bergen souvenir. Fotografier av... Bg. 1953. 32 bl.    
597 Brosing, G. Det gamle Bergen. Erindringer i bilder og tekst fra en by i fest og hverdag. Bg. 1955. 226 s. ill.    
598 You are in Bergen. Norwegian text by O.R. Johannesen. English version by A. Ramholt. [Bg.] 1958. 28 bl. ill.    
599 Brosing, G. Bergen vår by. En kavalkade i tekst og bilder fra Bergen i går til Bergen i dag. Bg. 1959. 103 bl. ill.    
600 Espedal, F. [Bergenstegninger.] [Bg. 1961.] 18 løse pl.    
601 Sørensen, H. Bergen sådan set. [Bg.] 1961. 15 bl. ill.    
602 Fermann, A. Kjusa oss. Bergen sett med egne øyne. En intim billed fortelling om bergenseren og hans by. Bg. [1962]. 64 bl. ill.    
603 Sørensen, H. Bergens-tegninger. [Bg. 1963.] 8 pl. i mappe.    
604 Dreier, LF.L. [40 håndkolorerte litografier etter en hittil ukjent samling originalakvareller fra 1826-27. Oslo 1964.] 40 pl. i mappe. - Over samlingen ble utg. flg. katalog:    
605 (Cappelen) J.W. Cappelens antikvariat, Oslo. Katalog over 40 håndkolorerte litografier etter en hittil ukjent samling originalakvareller. Johan Friedrich Leonhard Dreier. Men en kulturhistorisk innl. av R. Kloster. Oslo 1964. 96 s. ill. - 18 av bildene er fra Bg.    
606 Bergen i farger. Tekstene skrevet [av] G. Hagen Hartvedt. Engelskspråklig versjon ved G. Sparre. Bg. [1967]. 36 bl. ill.    
607 Dette er Bergen. Bg. 1967. 32 bl. ill. - O. m. eng. tit. og tekst ved A. Ramholt.    
608 Bergen i bilder. [Utstilling i Bergen billedgalleri. Forord av] H.S. Bakken [og] J.A[skeland]. Bg. 1970. 24 s. ill. + 2 bl.: Katalog.    
609 Dreier, LF.L. [13 Bergensprospekter.] (Bergens-kalenderen 1970. Utg. av Ed.B. Giertsen A/S og R. Beyer A.S.)    
610 Gamle Bergen museum. Bergen i gamle dage. [Bg. 1972.] 10 pl. i mappe. - Eldre fotografier.    
611 Antiqvariske Efterretninger angaaende Fund paa Bergenhuus Fæstning 1831-1833. (Urda 1(1837) s. 197-99 ill.)    
612 Bendixen, B.E. Fund på Bergenhus. (Ftnfb 1900(1901) s. 203-07)    
613 Shetelig, H. Et litet myntfund paa Nestun. (BHFS 20(1914) s. 85-88)    
614 Bendixen, B.E. Et pilgrimsmerke fundet paa Tyskebryggen. (BHFS 21 (1915) s. 25-28 ill.)    
615 Morgenstierne, B. Myntfund i Kalfarlien. Bg. 1915. 8 s. ill. (Bg. mus.årb. 1914/15:10)    
616 Grieg, S. Leketøi i byfundene fra Oslo og Bergen. (St. Hallv. 11(1933) s. 149-52 ill.)    
617 Grieg, S. Middelalderske byfund fra Bergen og Oslo. Utg. av det Norske videnskaps-akademi. Oslo 1933. 430 s. ill. - Innh.: Innl. - Husene. - Byfund og kronologi. Husenes utstyr. Kjøkkentøi. - Personlig ut styr. - Våben. Kjøre- og ridetøi. - Husflid og håndverk. - Handelen i arkeologisk betydning. - Gravskikk.    
618 - Fiskeredskaper i norske byfund. [Oslo og Bergen.] (Heimen 3(1935) s. 264-74 ill.)    
619 Frimannslund, B.A. Kong Eystein. (Godbit. Ser. 1:3. 1 s. - BT 25.3. 1939) - Marmorhode fra Munkeliv.    
620 Shetelig, H. Skattefunn fra nødsårene. (Godbit ser. 1:11. 1 s. - BT 24.5.1941)    
621 Færøyvik, B. Båtfunnet i Vågsbotnen 1948. (Bg. sjøfm.årsh. 1948 s. 44-57 ill.)    
622 - Leivder av eit kaupskip på Holmen, Bergenhus. Eit funn av skips- og husleivder på Holmen, Bergenhus, sumaren 1948. (Bg.sjøfm.årsh. 1948 s. 12-43 ill.)    
623 Rafto, T. "Byen på bryggene". Mellomalderens Bergen i Børshallen, nov. 1956. (BI-IFS 61 1956/57(1958) s. 267-69)    
624 Liden H.-E. Kong Eystein. (Godbit Ser. 2:19. 1 s. - BT 19.10.1957)    
625 - Middelaldersverd [funnet i Domkirken]. (Godbit ser. 2:21. 1 s. - BT 10.1.1959)    
626 Lien, E. Bryggen - en billedbok om middelalderens Norge. (Forskn. nytt 6(1961) nr. 2 s. 2-6, 14 ill.)    
627 Hopp, Z. Bryggen med det rare i. (Bonytt 22(1962) s. 181-83 ill.)    
628 Herteig, A.E. Bygget likevel nordmennene handelsskip i middelalderen? [Bryggefunn.] (Jernind. 45(1964) s. 91-94 ill.)    
629 Tveite, K. Tre pilegrimsmerker [funnet på Bryggen]. (Godbit ser. 2:30. 1 s. - BT 30.1.1965)    
630 Glimt fra utgravningene på Bryggen. [Intervju med A. Herteig.] (Fasett 2(1967) s. 197-99 ill.)    
631 Kruger S.H. Gravfunn i Bergen. (Godbit ser. 2:39. 1 s. - BT 8.5.1971)    
632 Grieg, S. En "schnelle" fra Bryggen. (Godbit ser. 2:41. 1 s. - BT 11.11.1972)    
633 Hofnagel, M. Udtog of Michel Hofnagels Bergenske Krønike. (Saml. t.d. danske Hist. Kbh. 2:2(1782) s. 126-42)    
634 - Optegnelser. 1596-1676. (Norske Mag. 2(1868) s. 165-424)    
635 Edvardsen E. Uddrag of Edvardssøns Bergens Beskrivelse. [Af N. Nicolaysen.l(Norske Saml. 1(1852) s. 1-71)    
636 - Den Wiit-berømte i fordom Dage Kongelige Residentzis, och endnu høy-privilegerede Kjøb- oc Handel-Stad Bergen udi Norrige. Hendis som yderste skee kunde allerfuldkommeligste Beskriffuelsis eller Histories Første [&] Anden Part... (Norske Mag. 2(1868) s. 493-676)    
637 Edvardsen, E. Bergen. Utg. ved Olav Brattegard. 1-2. (BHFS 55/56 1949/50(1951) s. 7-526; 57/58 1951/52(1952) s. 7-[384] faks. kart) - Utg. efter Ledreborg ms. 109 fol. datert 1694. - Også utg. som særtr. 1951-52 i 2 b.    
638 Sandberg, Ø. Edvard Edvardsens "Bergens Beskrivelse". Et trinn i Bergensk historieskrivning. (BHFS 54 1948(1949) s. 7-120). - Bergensk historieskrivning før Edvardsen s. 17-24.    
639 Espelid, K.L. Edvardsens Bergensbeskrivelse. (Godbit ser. 2:33. 1 s. - BT 24.6.1967)    
640 Fasting, C. Een Historisk Beskrivelse <1722> om Bergen udi Norge hvor udi handles om dens Oprindelse og Situation, om dens Indbyggeres Handel og Næring, om det Hansestædiske Contoir sammestæds, dets Handel og itzige Tilstand, saavelsom dets Oprindelse, Fremvæxt og Avtagelse. (Norske Mag. 3(1870) s. 1-102) - Hilbrandt Meyers korte Efterretning saavel om nærværende historiske Beskrivelse over Bergen og dens forfatter, som om andre Manuskripter, der henhøre til Stadens Beskrivelse s. 7-27.    
641 Munthe, G. Claus Fastings Bergensbeskrivelse. (Godbit ser. 2:1. 1 s. - BT 28.4.1951)    
642 Holberg, L. Den berømmelige Norske Handel-Stad Bergens Beskrivelse. Kbh. 1737. 311 s. - Også faks.utg. Oslo 1970. - Også utg. Kbh. 1750 og Kbh. 1757.    
643 - Den berømmelige norske Handel-Stad Bergens Beskrivelse. 4. utg. ved J. Nordahl-Olsen. Bg. 1920. 229 s. kart.    
644 - Ludewigs Freyherrn von Holberg Beschreibung der beriihmten Haupt and Handelsstadt Bergen in Norwegen. Cph. 1753. 2 b. - Også utg. med nytt tit.bl. 1759.    
645 [-] Holbergiana. 5. (Skill.-Mag. 31 (1865) s. 50-52)    
646 Irgens, M.S. Ludvig Holberg i "Bergens Beskrivelse". En litteraturhistorisk studie. Kra 1906. 32 s. (Det litt.hist. seminar. Smaaskr. 1)    
647 Høst, S. Om Holbergs historiske skrifter. Bg. 1913. 184 s. - Bergens beskrivelse s. 121-28.    
648 Meyer, H. Samlinger til den Berømmelige og navnkundige Norske Handel-Stad Bergens Beskrivelse. Første Bind. 1764. (Norske Mag. 3(1870) s. 427-680)    
649 -- Samlinger til den Berømmelige og Navnkundige Norske Handel Stad Bergens Beskrivelse ved Borgermester Meyer. Bg. 1904-05. 2 b. ill. kart. - B.1: Skrevet udi Aaret 1764. Udg. av Bergens historiske forening ved B.E. Bendixen. B. [2]: Tillæg og Rettelser til Hildebrand Meyers Bergens Beskrivelse. Af B.E. Bendixen.    
650 (Meyer, H.) Da endeel of vore Høistærede Herrer Medborgere, lige med os, have biedraget til at kiøbe den lærde og utrættelige Forfatter... Hillebrandt Meyers efterladte Manuscripter, bestaaende of følgende:... saa tiener dette, ey allene som Beviis for Betalingen, men og gives Adgang til Manuscripternes Laan... Bg. 1786.2 bl. - UBB kop.    
651 N[icolaysen], N. Hilbrandt Meyer's samlinger til Bergens historie, ned skrevne 1764-1781. (Hist.tids. R.2 B.3(1882) s. 130--32)    
652 Espelid, K.L. Hilbrandt Meyer. (Godbit Ser. 2:37. 1 s. - BT 30.5.1970)    
653 Sagen, L. [og] H. Foss. Indbydelse til Subskription paa Bergens Beskrivelse. (Norske Tilsk. 5(1821) s. 191-92)    
654 - Bergens Beskrivelse. Bg. 1824. 786 s. kart.    
655 - Bergen som var. Fritt etter Lyder Sagen og Herman Foss "Bergens beskrivelse". Bg. 1960. 74 s. ill.    
656 Kraft, J. Bergen. (I: - Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge, b. 4(1830), s. 273-410)    
657 - Bergens Kjøbstad topografisk-statistisk beskrevet. Chra 1842. s. 129-196. Særtr. av: - Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. 2. omarb. Udg. BA:1. Det Vestenfjeldske Norge. Chra 1842.    
658 Sagen, L. Historisk Vandring i Bergen og dens nærmeste Omegn. Bg. 1840. 39 s. ill.    
659 - Historisk Vandring i Bergen og dens nærmeste Omegn. (Urda 2 (1842) s. 257-95). - "... Forsøg til of Gaders, Stræders, offentlige Pladses... Navne... at give Oplysning om Beskaffenhed... m.m. i Fortiden".    
660 Nielsen, Y. Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden. En historisk-topografisk Skildring. Chra 1877. 488 s. ill. kart.    
661 Jæger, H. Bergen og bergenserne. Bg. 1889. 264 s. - Også ill. kvartutg. Bg. 1889. 112 s. ill.    
662 Grønvold, D. Bergen i Fortid og Nutid. Et Overblik. Bg. 1898. 148 s. ill.    
663 Christensen, H. Bergen og dens mænd. Et bidrag til Bergens indsats i norsk kulturhistorie gjennem halvandethundrede aar. Bg. 1907. 540 s. - Se Thuesen s. 58.    
664 Koren-Wiberg, C. By og brygge. Billeder fra Bergen. Kra 1912. 136 s. ill.    
665 Bergen 1814-1914. Utg. av Bergens kommune. Red. av C. Geelmuyden og H. Schetelig [Shetelig]. Bg. 1914-21. 3 b. ill. kart + reg.    
666 Helland, A. Topografisk-statistisk beskrivelse over Bergen. Kra 1916. 2 b. kart. (Norges land og folk. 13)    
667 Sverdrup, G. Bergen. Fra sagatid til våre dager. En populær fremstilling. Bg. 1927. 148 s.    
668 Koren Wiberg, C. Hanseaterne og Bergen. Forholdet mellem de kontorske og det bergenske bysamfund. Bg. 1932. 264 s. ill. (Hans.mus. skr. 6) - 2. opl. Bg. 1941. - Personlister for handelsstuene fra 1600- og 1700-tallet s. 139-43, 182-94, 237-42; teaterforestillinger s. 101, 104-09.    
669 Lorentzen, B. Bergens by i svunne dager. Utg. av Bergens historiske forening. Bg. 1935. 84 s. ill.    
670 Shetelig, H. Bergen. (l: Norge vårt land, b. 1(1937), s. 523-86 ill.) - Også i 2. utg. b. 1(1941) s. 567-34 ill.; 3. utg. b. 1(1950) s. 597-662 ill.; 4. utg. b. 2(1957) s. 1-46 ill.)    
671 Stagg, F.N. West Norway and its fjords. A history of Bergen and its provinces. Lond. 1954. 245 s. ill.    
672 Bergen i all beskjedenhet. Utg. av Bergen kommune i samarb. med Foreningen Norden i Gøteborg. Red. av K. Tjønneland, O. Tschudi Irgens og C.O. Gram Gjesdal. Billedred. og tekster ved C.O. Gram Gjesdal. Bg. 1959. 99 s. ill.    
673 Steen, S. Bergen, byen mellom fjellene. Et historisk utsyn. Utg. av Ber gen kommune. Bg. 1969. 352 s. ill.    
674 Lorentzen, B. Den berømmelige handelsstad Bergen gjennom tidene. [2.] 1660-1814. [Bg. 1971.] 417 s. ill. (Hans.mus.skr. 19)    
675 Carstensen, R. Bergen. Entwicklungsbild einer norwegischen Hafenstadt, besonders in Hinblick auf Bergens Beziehungen zur Hanse. Lub. 1973. 138 s. ill. (Geographische Gesellschaft in Liibeck, Mitt. 53)    
676 Helle, K. og A.B. Fossen. Arbeidet med Bergen bys historie: Bergens historie i middelalderen. [Av] K. Helle. - Bergen 1536-1800. [Av] A.B. Fossen. (BHFS 72/73 1972/73(1973) s. 287-303)    
677 Wolf, J.L. Norrige illustrata, eller Norriges med sine underliggende Lande oc Oer kort oc sandfærdig Beskriffelse... Colligeret oc sammenskrefven aff... Kbh. 1651. 300 s. - Om Bergen Stict Biskop oc Læn s. 82-137. - Også en senere utg. [Kbh. l6**?] 270 s. - Om Bergens Biskops Stift og Læn s. 107-150.    
678 Zeiller, M. Regnorum Daniæ & Norwegiæ, ut & Ducatuum Slesvici & Holsatiæ, Regio numque, ad ea spectantium, descriptio nova. Amstel. 1655. - Bg. s. 140-47 ill. - Delvis gjengitt i Edvardsen 1[1694] (1951) s. 98-101: Om Martini Zeilleri selsom beskrifvelse om Bergen, tagen of Pontano.    
679 Jonge, N. Bergen. (1: - Chorographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge,... Kbh. 1779, s. 225-49;    
680 Sagen, L. Antegnelser, Bergen og Bergens stift vedkommende. (Urda 1(1837) s. 156-75)    
681 Bergen. (Skill.-Mag. N.R. 2(1841) s. 209-13, 238-40, 259-62 ill.)    
682 Kraft, J. Historisk-topografisk Haandbog over Kongeriget Norge. Chra 1845-48. 716 s. - Bg. s. 448-56.    
683 - Bergen. (Menigmands Ven 3(1848) s. 57-63)    
684 Bergen. (Almuev. 8(1856) Tillæg til nr. 7. 1 s. ill.)    
685 Bergen. (Almuev. 20(1868) s. 185-86 ill.)    
686 Bergen. [Av] k. (Norsk Folkebl. 3(1868) s. 250-53 ill.)    
687 Billeder fra Bergen. Skitser. 2. Vestenfra. (Norsk Folkebl. 4(1869) s. 183-85 ill.)    
688 Kaufmann, R. Bergen. (RomantikogHistorie, Kbh. 3(1869) s. 223-40)    
689 Bogh, E. Dit og Dat fra Norge. Bergen. - Tyskerne i Bergen - et [!] historisk Studie til Lærdom og Advarsel for Hanseaternes Venner i Danmark. (1: -- Dit og Dat fra 1871, Kbh. 1872, s. 106-26)    
690 Thoresen, M. Smaabilleder fra Bergen. 1. Bergen og Bergenserne. (Ill. Tid., Kbh. 22(1880/81) s. 513-15, 528-30)    
691 Bergen. (Ny ill. Tidn., Sth. 20(1884) nr. 50, ill.) - BN 2:3609k    
692 Gran, G. The city of Bergen. (l: Norway illustrated. 1889. Ed. by Thos. M. Wilson, Bg. 1889 s. 49-60)    
692a Bergen. (Almuev. 43(1891) sp. 81-83, 89-91 ill.)    
693 5 Dage i Bergen. [Av] S-n. (Urd 1(1897) s. 334-35)    
694 Wall A. Bergen. Bref til Ny Illustrerad Tidning. (Ny ill. Tidn., Sth. 34(1898) nr. 36, ill.) - BN 2:3623n    
695 Bendixen B.E. og N. Rolfsen. Bergen. (I: Norge i det nittende Aarh., b. 2(1900), s. 389-404 ill.)    
696 Bergen. Bg.[1907]. 28 s. ill. - Inneh. en art.: Bergens historie.    
697 Bergen seet med en Ostlændings oine. [Av] L.B. (Husm. 23(1909) s. 303-04 ill.)    
698 Hammer S.C. Bergen. (For alle 12(1909) s. 184-90)    
699 Dydegard J. Med Bergensbana til Vestlande. 2. Bergen. (For bygd og by 2(1913) s. 184-86 ill.)    
700 Bendixen, B.E. og N. Rolfsen. Bergen. (I: Norge 1814-1914, b. 3(1914), s. 225-40 ill.)    
701 Mohn, E.K. A fortnight in Western Norway. [Bergen.] (Am. Scand. rev. N.Y. 3(1915) s. 142-50 ill.)    
701a Slanar, H. Bergen. Eine stådtekundliche Studie. (Geographische Gesellschaft in Wien. Mitt. 61(1918) s. 265-89)    
702 Koren-Wiberg, C. Stipendie-beretning fra det Hanseatiske museums direktør. Bg. 1921. 4 bl. - Vedr. materiale til Bergens historie i Lübeck og Bremen.    
703 Furst, H.B. Norsk bykultur. [Bergen.] (Kom. tids. 1924 s. 139-43)    
704 Schuitemaker, J. Bergen. (Op de Hoogte, Amst. 1924 s. 192-93) - Meuleman    
705 Welle-Strand, E. Norway's cities. 2. Bergen. (Norway 1(1925) s. 48-50)    
706 Bergen og omegn. (Kjenn d.1. 6(1927) julenr.) - NB    
707 Bergen og omegn. Utg. av Kjenn ditt land. Red. B.A. Grimeland. Oslo 1928.41 s.    
708 Bergens beskrivelse. I anledning Landsutstillingen 1928. Utg. Kr. Høisæther. [Bg. 1928.] 55 s. ill. - Innh.: Bergens beskrivelse. Ved W.M. Schjelderup. - Bergen under fremmed-åket. Ved A. K[riiger]. - Seværdigheter.    
709 Nordahl-Olsen J. Bergen, Norway's window to the sea. (Am. Scand. rev., N.Y. 16(1928) s. 666-74 ill.)    
710 Lie, N. Bergen, den gamla staden mellan de sju fjållen. (l: Svedelius, C. och J., utg. Grannlånder och stamfrånder Sth. 1929, s. 70-81 ill.)    
711 Os, E. Noko um Bergen og bergensarane. (Norsk pelsdyrbl. 1929 s. 193-98) - NTI    
712 Bergens beskrivelse. Utg. Kr. Høisæther. [Bg. ca. 1930.] 14 bl. ill. - Innh.: Bypatriot. [Dikt.] - En innflytters hyldest til Bergen. [Dikt.] - Byens historiske begivenheter. - Om byens anordning.    
713 Host, S. Bergen, le port de 1'ouest. (I: La Norvege å travers ses provinces. Les provinces de l'ouest, Oslo 1930, s. 7-14 ill.)    
714 Sverdrup, G. La ville de Bergen. (I: La Norvege å travers ses provinces. Les provinces de l'ouest, Oslo 1930, s. 15-22 ill.)    
715 Bergen. Bg. 1932. 52 s. ill. - For størstedelen utarb. av elever ved Nordnes skole.    
716 Nordahl-Olsen, J. Det gamle og det nye Bergen. (Nordmf. 1932 s. 2-6 ill.)    
717 Steen, S. Bergens by. (Nordens kalender, Gøteb. 1932 s. 36-56 ill.)    
718 Lindstrøm, J.R. Bergen og bonden. (Norsk meieritid. 1933 s. 261-64)    
719 Kjenn ditt lands Norgesalbum. [Utg. av] Kjenn ditt land. Red. B.A. Grimeland. Ser. A: H. 4-5: Bergen og omegn. Oslo [ca. 1935]. 2 h. å 16 s. ill.    
720 Maaløe, S. Oslo - Bergen - Trondheim. (l: Norge. 11 radioforedrag, Kbh. 1937; Bg. s. 40-46 ill.)    
721 Pedersen, K. Bergens by alltid ny. (Vi reiser 1937 nr. 6 s. 8-9, 32 ill.)    
722 Sund, T. Bergen - hverdag og søndag. (Vi reiser 1937 nr. 4 s. 4-6, 19-21 ill.)    
723 Lehmkuhl, H.K. Gjensyn med Bergen <1927>. (l: - Korpus og petit, 1938, s. 44-46)    
724 Norske ingeniørforening. Bergens avdeling. Velkommen til Bergen. Bg. 194*.] 8 bl. ill. - BOB    
725 Muri, D.J. Bergensiana. (Ark o b 5(1940) nr. 3 s. 13-14; nr. 4 s. 4-5, 25; nr. 5 s. 4-7, 21; 6(1941) nr. 1 s. 14-15, 22; 18(1953) nr. 1 s. 6-8, 11; nr. 5/6 s. 6-7, 11; 20(1955) nr. 5/6 s. 4-6, 11)    
726 Nordahl-Olsen, J. Gjennem Bergens gater og smug. (Bg. ill. 1940 nr. 2 s. 3-9 ill.)    
727 Aas, L. Fra det gamle og det nye Bergen. (Norsk ukebl. 8(1940) nr. 47 s. 3-4 ill.)    
728 Bergens ansikt. [Av] Montana. (Vi selv 1942 nr. 7/8 s. 2-3, 30 ill.)    
729 Schulz, W. Bergen, die Stadt der Råume. (Deutsche Monatsh. in Norw. 5(1944) nr. 7 s. 9-11 ill.)    
730 Jacobsen, J. Bergen. (Utiseti. Årbok førøyingafelags [1945] s. 110-21 ill.)    
731 Lorentzen, B. Kritikk over hjembyen. (Ark o b 10(1945) nr. 11/12 s. 14-15)    
732 Simonnæs, O. Bergen gjennom tidene. (l: Det Norske næringsliv. Bergen fylke, Bg. 1945, s. 11-46 ill.)    
733 Bergen - generalmøtebyen 1946. [AvJ A.S.F. (Norges håndv. 28(1946) s. 124-27 ill.)    
734 Frølich, T.H. Bergen i fortid og framtid. (Ark o b 11(1946) nr. 9/10 s. 6-8, 11)    
735 Yarham, E.R. Seamen of Bergen. (Norsem. 8(1950) s. 31-33)    
736 Bergen - byen mellom de 7 fjell. [Av] E.J. (Folkehelsen 1952 s. 94-96)    
737 Paulson, E.W. Bergen idag. Foredrag. (Norsk sykehustid. 25(1952) s. 233-39 ill.)    
738 Sælen, F. Til byen med det grønne hjerte. Et frimodig brev til Bergen. (Bonytt 12(1952) s. 113-14)    
739 Lampe, J. Bergens by og Bergens mænd. (Ark o b 18(1953) nr. 4/5 s. 4-8)    
740 Lorentzen, B. Bergen in the past. (Norsem. 11(1953) s. 102-07)    
741 Tjønneland, K. Velkommen til Bergen. (T U 73(1955) s. 675-76)    
742 Bolstad, Ø. Gressgangen mellom fellene. Bergen. (l: Norge, b. 1, Oslo [1957], s. 303-48 ill.)    
743 Steen, S. Bergens by. (l: - Tusen års norsk historie, Oslo 1958, s. 225-41.) - Noe forkortet opptr. av art. fra 1932 i Nordens kalender.    
744 Bergen i fortid og nåtid. [Av] O.H. (Hørsel-vernet 42(1959) s. 75-78 ill.)    
745 Rafto, T. Bergensernes by. [Bg. 1959.] 7 s. ill.    
746 Myran, H. Fra det Bergen som svant. (Båt og b. 19(1962) s. 225-27 ill.)    
747 - Litt om gamle bergenske tradisjoner. (Båt og b. 19(1962) s. 278-80 ill.)    
748 Bergen. (I: Norge, b. 3, Oslo 1963, sp. 277-312 ill.)    
749 Lorentzen, B. Bergen. (I: Norske gardsbruk, b. 16, Oslo 1963, s. 29-44 ill.)    
750 Haugstøl, H. City of long traditions. Bergen on the west coast is a world of its own. (Norsem. 1965 s. 105-09 ill.)    
751 Døcker, R. "European enclave in Norway". Bergen has the back to Norway and the face to the west. (Norsem. 1966 nr. 2 s. 34-39 ill.)    
752 Gjesdal, C.O. Gram. 900 Jahre Bergen. (I: Norwegens Fjordland. - Merian, Hamb. 21 [1968] nr. 3 s. 16-19 ill.)    
753 Skasa-Weiss, E. Patschnasse Notizen fiber lauter Lebenslust. (I: Norwegens Fjordland. - Merian, Hamb. 21[1968] nr. 3 s. 22-24 ill.)    
754 Døcker, R. Her skal det ligge en by. Fortalt av... Tegnet av R.J. Berle. Bg. 1969. 29 s. ill.    
755 Ebbing, N. Nine hundred years of Bergen. (Am.-Scand. rev., N.Y. 58(1970) s. 265-75 ill.)    
756 Gjesdal, C.O. Gram. Bergen through 900 years. (Norsem. 1970 nr. 1 s. 2-7 ill.)    
757 - 1070 - Bergen - 1970. (Nordmf. 63(1970) s. 3-7 ill.)    
758 - Ved 900 års jubileet. Brev fra Bergen. (Bud og h. 105(1970) s. 239-45 ill.)    
759 Rokne, L. Gjennombruddet. Bergen på kryss og tvers i artikler og vers. Bg. 1971. 160 s. ill.    
760 På bytur i kjente strøk med P.G. Halvorsen. [Ved] H.N. (Kom. funk. 27(1973) nr. 6 s. 4-7 ill.)    
761 Christie, W.F.K. Beretning om en Undersøgelse of en Gravhoi i Søndre Bergenhuus Amt. [Indre Arna.] (Urda 2(1842) s. 367-77 ill.)    
762 Ross, I. Indberetning of 4. jan. 1870 [om Undersøgelser i Eidsvaagsegnen]. (Ftnfb 1869(1870) s. 113-16)    
763 Brøgger, A.W. Stenalderbostedet ved Garnes. Gravninger og undersøkelser. Bg. 1914. 26 s. ill. (Bg. mus. årb. 1913:2)    
764 Brinkmann, A. og H. Shetelig. Ruskenesset. En stenalders jagtplass. Kra 1920. 45 s. ill. (Norske oldfund. 3)    
765 Hjellestad, H. Oldfund. (I: - Fana, b. 1(1933), s. 158-77 ill.)    
766 Kolderup, N.-H. Bergens grunnlegging, som en geolog ser den. (Norsk geogr. tids. 12 1948/50(1950) s. 76-85 kart.)    
767 Gjesdal, C.O. Gram. Den røde hane åpner en levende bok om det eldste Bergen. [Bryggen.] (Urd 1956 nr. 25 s. 22-24, 29 ill.)    
768 Lorentzen, B., A.E. Herteig og K. Fægri. Fra Bryggens fortid. Omkring de arkeologiske undersøkelser. Bg. 1956. 32 s. ill.    
769 Herteig, A.E. Die archåologischen Untersuchungen an "Bryggen", dem alten hanseatischen Mittelpunkt in Bergen. (Acts arch. Kbh. 29(1958) s. 130-33 ill.)    
770 - Excavating Bergen's Hanseatic wharf. (Am.-Scand. rev. N.Y. 48(1960) s. 171-78 ill.)    
771 - The excavation of "Bryggen", the old Hanseatic wharf in Bergen. (Medieval arch., Lond. 3/1959(1960) s. 177-86 ill.)    
772 - Marknadsplatser - stadsbildningar. (Tor, Sth. 10(1964) s. 93-108 ill.) - Bg. s. 102-06.    
773 Liland, S. Skipsnausttufti på Stein i Fana. (Frå Fjon 17(1964) s. 46-58)    
774 Fett, P. Haus prestegjeld. Reg. 1959 av E. Bakka. Suppl. og sett i ms. 1964 av P. Fett. A jour 1964. Bg. 1965. 22 s. kart. (Førhistoriske minne i Nordhordland. 1)    
775 Herteig, A.E. Zur Frage der Stadtentwicklung mit archåologischen Beispielen aus Norwegen. (l: Die Zeit der Stadtgrundung im Ostseeraum. Acta Visbyensia 1. Visby-symposiet for historiska vetenskaper 1963, Visby 1965, s. 70-84 ill.) - Bg. s. 79-83.    
775a - De arkeologiske undersøkelser på Bryggen i Bergen. Plenumsforedrag. Resyme. (l: Det Nordiske historikermøte i Bergen 1964. Beretning, [Bg.] 1966 s. 71-76)    
776 Fett, P. Bergenshalvøen før Bergen ble by. (Bg. turl. årb. 1967 s. 39-49)    
777 - Askøy prestegjeld og Laksevåg prestegjeld. Askøy prestegjeld: reg. 1967 av P. Fett [og] C. Clausen. A jour 1968. Laksevåg prestegjeld: reg. 1967 av A. Gjæringen, rev. i marka 1968 av P. Fett. A jour 1968. Bg. 1969. 6 s. kart. (Førhistoriske minne i Midhordland. 8-9)    
778 Stiftung F.V.S. [Freiherr vom Stein], Hamb. Verleihung des Henrik Steffens-Preises 1968 durch die Christian-Albrechts-Universitåt Kiel... an Mag.art. Asbjørn Herteig, Bergen am 15. Februar 1968. Hamb. [1968 ?] 30 s. -Herteig, A.E. Die deutsche Brucke in Bergen, ein internationales archåologisches Forschungsobjekt s. 17-30.    
779 Herteig, A.E. Kongers havn og handels sete. Fra de arkeologiske undersøkelser på Bryggen i Bergen 1955-1968. Oslo 1969. 223 s. ill. kart.    
780 - Medieval archaeological research in Norway, some achievements and prospects. (Chåteau Gaillard, 4, Gent 1969, s. 157-62) - Bl.a. Bg.    
781 Berg, A. Asbjørn E. Herteig: Bryggen: Kongers havn og handels sete. (St. Hallv. 48(1970) s. 112-26 ill.)    
782 Fett, P. Hamre prestegjeld og åsane prestegjeld. Hamre prestegjeld reg. 1967 av T. Grimstad, G. Helgen og P. Fett. Rev. 1969 av P. Fett. Åsane prestegjeld reg. av P. Fett. Begge å jour 1969. Bg. 1970. 12 s. kart. (Førhistoriske minne i Nordhordland. 4-5)    
783 Herteig, A.E. Bergens opprinnelse. (BHFS 69/70(1970) s. 9-26 ill. kart.)    
784 - Bryggen i Bergen. Prosjekt for vitenskapelig gransking av det arkeologiske materiale. (Forskn. nytt 1970 nr. 4 s. 16-23 ill.)    
785 Bjørgo, N. Det eldste Bergen. (Sjøf. hist. årb. 1970(1971) s. 53-130 ill.)    
786 Fett, P. Fana prestegjeld, herunder Birkeland og Storetveit prestegjeld. Reg. av 1. Kellmer. Rev. i marka av P. Fett. A jour 1970. [Bg.] 1971. 16 s. kart. (Førhistoriske minne i Midhordland. 4)    
787 Larsen, A.J. Om to utgravninger mellom Holmen og Bryggen. (Arkeol(1971) s. 24-26 kart.)    
788 Myhre, B. Landets eldste bygningstømmer. [Skipsnaust utgravd på Stend.] (Godbit 38(1971). 1 s. - BT 14.11.1970)    
789 Bjørgo, N. Bergen 900 år? Synspunkt og standpunkt i aktuell forskningsdebatt. (BHFS 72/73 1972/73(1973) s. 277-86)    
789a Howes, H.C. Digging up Bergen's history. (Sea frontiers, Miami. 18(1972) s. 229-37 ill.)    
790 Fett, P. Bergen by og Vestlandet. Ukjende funnstader. Tillegg. Etterord. Bg. 1973. 39 s. ill. kart. (Førhistoriske minne i Midhordland. 10-11)    
791 Harris, E.C. Bryggen excavations 1972. (Nicolay 13(1973) s. 28-30)    
792 - Bergen, Bryggen 1972: The evolution of a harbour front. (World archaeology, Lond. 5(1973) nr. 1 s. 61-71 ill.)    
793 Myhre, B. Nausttuft fra eldre jernalder. [Stend.] (Arkeo 1973 nr. 1 s. 20-23 ill.)    
794 [Hanseatene] (I: Edvardsen b. 1[1694](1951) s. 373-519)    
795 [Det Tyske kontor.] (I: Holberg (1737) 1920 s. 150-212)    
796 Vidnesbyrd om et Opløb i Bergen of de Tydskes og Kongens Æmbedsmands Folk. 1521. (Danske Mag., Kbh. 4(1750) s. 344-49)    
797 [Beyer], Absalon Pederssøn. M. Absolon Pedersens Norges Beskrivelse. (Saml. t.d. danske Hist., Kbh. 2:1(1781) s. 33-102)    
798 Den Norske Sou, i et fuldstændigt Udtog. (Saml. t.d. danske Hist., Kbh. 2:1(1781) s. 1-32)    
799 Nogle Breve, indeholdende Klagemaale og Besværinger of Borgermestere og Raad samt øvrige Indvaanere i Bergen, over de der værende tydske Kjøbmænds Opførsel; indgivne til Norges Riges Raad i Opslo, under Kong Christopher III. Regjering. 1440. 1442. (Saml. of juridiske og hist. Materier, b.2:2(1785) s. 68-78)    
800 Werlauff, E.C. De Hanseatiske Kiøbmænds Opstand i Bergen A. 1455. (Skand. Litt. selskab, Kbh. Skr. 16(1819) s. 91-120, 172-74)    
801 [Hanseatene] (I: Sagen og Foss (1824) s. 112-81)    
802 Hesselberg, A. Bergens Bye og dens Omegn i Fortiden. (Urda 2(1842) s. 241-56 kart.)    
803 Lange, C. Om Beliggenheden of Toluholm og Toluvik ved Bergen. (Nor 2(1843) s. 494-510)    
804 Nicolaysen, N. Bidrag til Bergens ældre Topografi. (Norsk Tids. f. Vid. og Litt. 2(1848) s. 1-51)    
805 Bergens Fundats (1580-1583. Af Herluf Lauritssøn). (Norske Mag. 1(1858) s. 519-606)    
806 Bergens Rimkrønike. 1560. (Norske Mag. 1(1858) s. 1-37)    
807 [Beyer], Absalon Pederssøn. En sann Beskrivelse om Norige. (1567-1570.) (Norske Mag. 1(1858) s. 71-150)    
808 [Lundh, O.G.] Hanseaterne i Bergen. (Skill.-Mag. 24(1858) s. 190-92; 198-200, 203-08, 223)    
809 Størssøn, M. En kort Beretning (1560-1569) om Kjøbmændene ved Bryggen, deris første Indkommelse i Bergen, som salig Mats Størssøn,... of Privilegier og Krøniker udskreven havde. (Norske Mag. 1(1858) s. 43-63)    
810 Den Norske So. 1584. (Norske Mag. 2(1868) s. 1-120)    
811 Daae, L. Historiske Skildringer. Kra 1873-78. 2 b. (Folkev. Till. h. 1873:2 og 1876:4) - B. 1 s. 18-43: Fortællinger of Bergens Historie. B. 2 s. 33-86: Det Tyske Hanseforbund.    
812 Konge-Kroningen i 1247 [i Bergen]. (Norsk Folkebl. 8(1873) s. 182-83)    
813 Nielsen, Y. De dudesche Kopman unde de Norman. Et nedertydsk Skrift fra det femtende Aarhundrede, indeholdende en Samtale mellem en Nordmand og en tydsk Kjøbmand i Bergen, - tilligemed Oplysninger om de gamle Bergenfarer-Kollegier i Lubeck og Bremen og deres Arkiver. Ved... Chra 1876. 36 s. (Vid. selsk. Forh. 1876:8)    
814 - Et tydsk Klageskrift fra 1447 over Hr. Olaf Nilssøn. Chra 1877. 34 s. (Vid. selsk. Forh. 1877:8)    
815 - St. Catharinas og St. Dorotheas Gilde i Bergen. Chra 1878. 10 s. (Vid. selsk. Forh. 1878:10)    
816 Daae, L. Kong Christiern den Førstes norske Historie 1448-1458. Chra 1879. 153 s. - Meget om Bg.    
817 Storm, G. Audun Hestakom og St. Margrete paa Nordnæs. (Hist. tids. R.2.B.4(1884) s. 209-52; Tillæg: R.2.B.5(1886) s. 143-44)    
818 Nicolaysen, N. Om de norske kjøbstæder i middelalderen: deres oprindelse, indretning og bygningsskik. (Hist. tids. R.3.B.1(1890) s. 335-62, 385-439) - Meget om Bg.    
819 Vetlesen, E. Bergen i tysketiden . Bg. 1891. 11 bl. (Foredrag for hvermand. 9) - Resymeer av 10 foredrag.    
820 Beyer, Absolon Pedersøn. Om Norgis rige. (l: Historisk-topografiske Skrifter om Norge og norske Landsdele, forfattede i Norge i det 16de Aahundrede. Udg. ved G. Storm, Chra 1895, s. 1-114)    
821 Bruns, F. Zur Geschichte der Kleinodien des deutschen Kontors zu Bergen. (Hans. Gesch. bl., Lpz. Jg. 1895 (1896) s. 147-51) - Liste fra 1528 over solgte sølvsaker.    
822 Dat Gartenrecht in den Jacobsfjorden unndt Bellgarden. Med overs. [utg.] ved W.D. Krohn og B.E. Bendixen. Bg. 1896. 67 s. ill. (Bg. mus. årb. 1894/95:7) - Også utg. som BHFS 1(1895). - Rettelser i: BHFS 4(1898) : 6 s. 3-6.    
823 Storm, G. Om Skriftet "Bergens Fundats" og dets Forfatter. (Hist. tids. R.3.B.4(1898) s. 418-27)    
824 - Vitaliebrødrenes Plyndretog til Bergen i 1393. (Hist. tids. R.3.B.4 (1898) s. 428-40)    
825 Bendixen, B.E. Lidt lokalhistorie: 1. Sigrid Setas gaard. 2. Haakon Haakonssøns store skibsnøst. 3. Huga-aaen og skomagernes gaard i Vaagsbotnen. 4. Eyrasteinn. 5. Et gravsted i Bergens domkirke. 6. Hidtil ukjente kirkenavne i Bergen. 7. Calvaria - Kalfaret. 8. St. Laurentii og St. Petri kirker i Bergen. (BHFS 5(1899) : 5. 30 s.)    
826 Bugge, A. Studier over de norske byers selvstyre og handel før Hansea ternes tid. Kra 1899. 221 s. - Meget om Bg.    
827 Bruns, F. Die Lilbecker Bergenfahrer and ihre Chronistik. Berl. 1900. cxliv 465 s. (Hansische Geschichtsquellen. N.F. 2) - Quellen zur Geschichte der Liibecker Bergenfahrer s. 1-411.    
828 - Norweger and Deutsche zu Bergen. (Hans. Gesch. bl. Jg. 1900, Lpz. 1901, s. 142-52)    
829 Bendixen B.E. Vitaliebrødrenes plyndringstog til Bergen 1393. (BHFS 11(1905). 3 s.)    
830 Bruns F. Zwei Testamente Lubecker Bergenfahrer. (BHFS 11(1905) : 1. 13 s.)    
831 Schjelderup, W.M. Ridder Olav Nilssøn til Talge og tyskerne paa Bryggen. Et tidsbilde fra Bergen i det 15de aarhundrede. (Julehilsen 1906 s. 5, 11-13)    
832 Cordsen, H.C. Beitråge zur Geschichte der Vitalienbruder. Diss. Halle 1907. 42 s. - Der Angriff der Vitalienbruder auf Bergen s. 27-33.    
833 Bendixen, B.E. Bartholomeus Voet og erobringen of Bergen i 1428 og 29. (Hist. tids. R.5.B.1(1912) s. 349-80)    
834 Willson, T.B. Bergen in early times. Notes of a lecture to the Norwegian club, 1913. (Norwegian club, Lond. Year book 1913 s. 47-50)    
835 Norman, P. The Hanseatic settlement at Bergen in Norway. (Archaeological journal Lond. 71(1914) s. 275-85 ill.) - UBB kop.    
836 Bugge, A. Anlægget av kjøpstæder i Norge. (Hist. tids. R.5.B.3(1916) s. 143-49) - Bl.a. Bg.    
837 Bull E. Bergen, Oslo og den tyske Hansa. (Hist. tids. R.5.B.4(1920) s. 87-89)    
838 Techen F. Die deutsche Briicke zu Bergen. Bremen [1923]. 47 s. (Hansische Volkshefte. 1)    
839 Bendixen, B.E. Jørgen Hansen Skriver. Kristian den andens ombudsmand paa Bergenhus. (BHFS 29/30 1923/24 (1924) s. 1-58)    
840 Bergens rimkrønike. Utgave efter håndskriftene. Med en undersøkelse av krønikens tilblivelse og kilder av G. Vislie. Oslo 1925. 95 s. (Litteraturhist. seminar. Småskr. 20)    
841 Bull, E. Bergen og Hansestædene. Nogen oplysninger fra nordtyske arkiver. Meddelt ved... (1. Danzig. 2. Lubeck. 3. Wismar.) (BHFS 31(1925) s. 121-56; 33(1927) s. 121-210)    
842 Holtan, A. Striden med tyskerne i Bergen 1537-1568. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1926.    
843 Wahl J.O. Esge Bilde. Lensherre paa Bergenhus 1529-37. (BHFS 33(1927) s. 211-66)    
844 Beyer, Absalon Pederson. Om Norgis rige. Utg. av Foreningen for norsk bokkunst ved H. Beyer. Bg. 1928. 104 s.    
845 Bull, E. Bergensfarerne i Amsterdam. Et par dokumenter fra det 16. årh. (Hist. tids. 29(1930) s. 93-109)    
846 De profectione Danorum in terram sanctam circa annum 1187 suscepta. (Avsnittet om Bergen overs. av W.D. Meyer.) (BOB medd. 1931 nr. 2 s. 5-15) - 1 utg.: Arnst. 1684.    
847 Brattegard, O. Ober die Organisation and die Urkunden des hansischen Kontors zu Bergen bis 1580. (BHFS 38(1932) s. 237-304; 39(1933) s. 193-96: tillegg)    
848 Schreiner, J. Hanseatene og Norges nedgang. Oslo 1935. 191 s.    
849 Hauge, Y. I Magnus Lagabøters Bergen. (Arbeidermag. 12(1939) nr. 41 s. 12-13, 52, 57)    
850 Falnes, O.J. Medieval Hansa and modern Nazi. Two periods of German domination in Norway. (Am. Scand. rev., N.Y. 29(1941) s. 100-109) - "Kontoret" s. 105-08.    
851 Grieg, S. Hverdagsliv i Bergen i 1560-årene. (Kooperatøren 1941 s. 118-21) - NTI    
852 Schreiner, J. Hansaen og Norge. (Samt. 52(1941) s. 146-61)    
853 - Hanseatene og Norge i det 16. århundre. [Utg. av] det Norske videnskaps-akademi i Oslo. Oslo 1941. 424 s. ill.    
854 Lorentzen, B. Da Bergen var Norges hovedstad. (Ark o b 7(1942) nr. 9 s. 4-5; nr. 10 s. 4-6; også i 18(1953) nr. 10/11 s. 4-8; 19(1954) nr. 1 s. 15)    
855 Roemisch, B. Aus der Geschichte des weltberiihmten "Teutschen Cuntors to Bergen". Ein Denkmal deutschen Kulturstrebens im Mittel alter. (Deutsche Monatsh. in Norw. 3(1942) nr. 8 s. 5-10)    
856 Sjurseth, K. Under Hansa-veldet. Minningar frå ei svart tid i Vestlands soga. Bg. 1945. 31 s. ill.    
857 Wetki, M. Studien zum Hanse-Norwegen-Problem. (Hans. Gesch. bl. Jg. 70(1951) s. 34-83)    
858 Schreiner, J. Bemerkungen zum Hanse-Norwegen-Problem. (Hans. Gesch. bl. Jg. 72(1954) s. 64-78)    
859 Berulfsen, B. Litt om et par gamle dokumentavskrifter fra Bergen. (BHFS 60 1954/55(1956) s. 161-69) - Arne Sigurdsons kopibok; biskop Audfinns forbud mot valfarter på Nordnes.    
860 Ellis, R. In the Hanseatic days. (Norsem. 1956 s. 242-49)    
861 Schreiner, J. Die Frage nach der Stellung des deutschen Kaufmanns zur norwegischen Staatsmacht. (Hans. Gesch. bl. Jg. 74(1956) s. 1-11)    
862 Bergens Fundas. Utg. av Bergens historiske forening ved M. Sørlie. Bg. 1957. 98 s.    
863 Blom, G.A. Norge. (I: Det Nordiske historikermøde i århus 1957. Det nordiske syn på forbindelsen mellem Hansestæderne og Norden, Aarh. 1957, s. 1-54)    
864 Lorentzen, B. Det norsk-tyske "Hanseproblem". Avhandlinger i Hansische Geschichtsblåtter. (BHFS 61 1956/57(1958) s. 248-58)    
865 Kraft, J. Fra kong Sverres tid. Kampene mellom birkebeiner og bagler omkring Bergen. Ved O. Vatne. (Norsk tids. f. sjøv. 76(1961) s. 385-88)    
866 Grieg, S. Bredsgårdens gave til Røst kirke. (Viking 27(1963) s. 83-118 ill.)    
867 Schreiner, J. Hanseatene og Norge. (I: Norsk middelalder. Red. A. Holmsen, Oslo 1966, s. 201-13)    
868 Supphellen, S. Frå Vincents Lunge til Christoffer Valkendorf. Om lensmenn på Bergenhus, deira maktgrunnlag og funksjonar i tida kring reformasjonen. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1966. 135 s.    
869 Beyer, Absolon Pedersøn. Om Norgis Rige. (I: To norske historisk topografiske skrifter fra 1500-tallet. 2. utg., [Oslo] 1968, s. 1-116)    
870 Fismen, O.M. Erik Rosenkrantz som lensmann på Bergenhus. Hovedoppg. U i B 1968. 139 s. - Klausulert.    
871 Carstensen, R. Bergen and die deutsche Hanse. (Zeitschr. f. Kulturaustausch, Stuttg. 20(1970) s. 343-48 ill.)    
872 Lindtke G. Bergen and das hansische Kontor. (Liibeckische Blåtter 130(1970) s. 270-77 ill.)    
873 Tychsen, N. "Indledning" til Apothekerkunsten. Med et tidsbilde fra Bergen for fire hundre år siden. Av H.S. Bakken. Utg. av Svaneapoteket i Bergen. Bg. [1970]. 45 s. ill.    
874 Helle, K. Die deutschen in Bergen wåhrend des Mittelalters. (I: Hanse in Europa. Brucke zwischen den Mårkten 12. - 17. Jahrhundert. Ausstellung des Kolnischen Stadtmuseums, K61n 1973, s. 137-56 ill.)    
875 Renovirte and verbesserte Ordnung des Hånsischen Conthors zu Bergen in Norwegen. Wie dieselbe von den dreyen Erbbb. Stådten Liibeck, Bremen and Hamburg auff Anhalten deren såmptlichen Bergerfahrer einhellig beliebt and am 22. Maji Anno 1672. Einem Ehrsamen Kauffman nach Bergen dieselbe der Contorschen Gemeine allda zu publiciren and in Observantz zu bringen zugeschiket worden. Lubeck [1672]. [26] s. - Undertegnet: A. Isselhorst. - UBB kop.    
876 Utgår.    
877 Forlehningsbrev til Ove Bjelke paa Bergenhus Lehn of 1. Aug. 1650. (Budst. 6(1825) sp. 219-23)    
878 Nielsen, Y. Vedtægter for det hanseatiske Kontor i Bergen fra det sextende og syttende Aarhundrede. [Utg.] ved... Chra 1879. 64 s. (Vid. Selsk. Forh. 1878:1)    
879 - Vedtægter for det hanseatiske Kontor i Bergen fra det syttende Aarhundrede. [Utg.] ved... Chra 1881. 53 s. (Vid. Selsk. Forh. 1880:13)    
880 Daae L. Nogle Smaabidrag til det bergenske Contoirs Historie. (Hist. tids. R.2.B.3(1882) s. 246-66) - Også som særtr., 23 s.    
881 Nielsen, Y. Vedtægter og Dokumenter fra det hanseatiske Kontor i Bergen og dettes enkelte Gaarde. [Utg.] ved... Chra 1892. 34 s. (Vid. Selsk. Forh. 1892:7)    
882 Nordahl-Olsen, J. Livet i Bergen ved Slutningen of det 17de Aarhundrede. Bg. 1909. 81 s. ill. kart. - Innh.: Bebyggelse. Husenes Indredning. Indbo og Løsøre. Befolkning. Klædedragt. Sprog. Værtshusliv.    
883 Koren-Wiberg, C. Hos tyskerne paa "Bryggen". - Dagligliv paa Bryggen. (I: - By og brygge, Kra 1912, s. 100-17 ill.)    
884 Wiesener, A.M. Dokumenter og ekserpter til belysning av forhold og personer i Bergen i tiden 1600-99. [Utg.] av... (BHFS 43(1937) s. 5-276)    
885 Lorentzen, B. Bergen på Ludvig Holbergs tid. (Bg. ill. 1941 nr. 9 s. 17-20)    
886 Schreiner, J. Bremerne i Bergen. (Hist. tids. 42(1963) s. 291-316)    
887 Sandfærdig Relation Fra Bergen udi Norge Om Den lndpas som de Engelske hafde actedt at giøre den Hollandske Ostindiske Flode som haffver lagt sig ind for Bergen etc. U.s. 1665. [4] s. - BN 1: 308 - Opptr. i Budst. 4(1823) sp. 207-08.    
888 Zee-Journael, Ofte autentijcq Verhael, uyt d'annotatien van de Heeren haer Hoogh-Mogende Volmachtighde inde Vloot, der Doorluchtighste Geunieerde Republique, en andere Schriften, aengaende al het ghe passeerde, 't zedert 't vertreck van de Vloot uyt Spanjaerts gat na de Noort, tot het wederkeeren voor Goeree, met alle voorvallen in Zee, ontmoetingen, ghevegt in Noorwegen, tempeesten, en wat in 't generael en particulier voorgefallen en geschiedt is, van den 13 Juny tot den 6 Octob. 1665. U.s. 1665. 35 s. - BN 4:5121    
889 Schouten, W. Oost-indische voyagie; vervattende veel voorname voorvallen en ongemeene vreemde geschiedenissen, bloedige zee- en landtgevechten tegen de Portugeesen en Makassaren;... Als oock sijn seer gevaerlijcke wederom-reyse naer't vaderlandt daer in een bysondere harde ontmoetinge met d'engelsche oorloghs-vloot soo in Bergen Noorwegen als in de Noord-Zee. Amst. 1676. 2 b. pl. - Andre utg. og litt. henv. se Schiøtz s. 429-32.    
890 Rygh, O. Englændernes Angreb paa den hollandske Flaade i Bergens Havn 1665. (111. Nyhedsbl. 8(1859) s. 9-10, 13-14, 21-22)    
891 Mathiesen, H. Slaget paa Bergens Vaag i 1665. (Folkebl. 12(1891) s. 151, 153 ill.)    
892 Bendixen, B.E. Beskrivelser og dokumenter vedkommende kampen paa Bergens vaag 1665. Ved... Bg. 1896. 78 s. ill. (Bg. mus. årb. 1894/95:15) - Også utg. som BHFS 2(1896).    
893 - De hollandske medaljer i anledning of kampen på Bergens Vaag 1665. (BHFS 3(1897) : 4. 2 s.)    
894 - Willem van de Velde, de oude, og hans tegninger fra Bergens vaag 1665. (BHFS 10(1904) : 4. 15 s. ill.)    
895 Schouten, W. Sjoslaget paa Vaagen i Bjørgvrin i August Maanad 1665 millom ein hollendsk og engelsk Flote. Fortald etter... [av J. Prahl]. Bg. 1907. 24 s. ill.    
896 Bruns, F. Eine Aufzeichnung fiber die Seeschlacht im Hafen zu Bergen am 2. August 1665. (BHFS 17(1911) : 1. 6 s.)    
897 Bergenhus. Kampen med engelskmændene i 1665. (Norges vern 1(1918) nr. 2 s. 5-6 ill.)    
898 Montagu, E., 1. Earl of Sandwich. The journal of Edward Mountagu, first Earl of Sandwich. Admiral and general at sea 1659-1665. Ed. by R.C. Anderson. Lond. 1929. lxxi, 329 s. (Navy records society. Publ. 64) - Bg. s. lxi-lxiii, 248-65, 295-97. - UBO    
899 Warnsinck, J. De retourvioot van Pieter de Bitter . s'Gravenh. 1929. 135 s. ill.    
900 Einang, [K.E.] Kampen på Bergens våg 12te august 1665. (Norsk tids. f. sjøv. 48(1930) s. 210-19)    
901 Scheen, R. Norge under Englands og Nederlands kamp om herretiømmet i Nordsjøen 1652-1674. (Norsk mil. tids. 100(1937) s. 1-27, 203-39) - Kampen på Vågen s. 215-31.    
902 Lorentzen, B. Kampen om ost-indiaflåten og dens historiske bakgrunn. Bg. 1949. 258 s. ill.    
903 Bakken, H.S. Slaget på Vågen 1665. (Godbit ser. 2:14. 1 s. - BT 11.2.1956)    
904 - Minnemedalje fra 1665. (Godbit ser. 2:25. 1 s. - BT 14.10.1961)    
905 Dryden, J. The attempt at Berghen. (1: - Works, b. 1(1961) s. 63-65) - Utgjør vers 24-38 av hans 'Annus Mirabilis', først utg. Lond. 1667.    
906 Hofnagel, M. Kampen på Bergens havn i 1665. Fra [hans] optegnelser. Innsendt av O. Vatne. (Norsk tids. f. sjøv. 76(1961) s. 110-11)    
907 Luttervelt, R. van. De zeeslag bij Bergen, een penschilderij van Willem van de Velde de oude. (Rijksmuseum, Amst. Bull. 1962 nr. 1 s. 16-30 ill.) - Vestl.k.i.m.    
908 Kongelig Mandat imod al Stempling, Opløb og Oprør i Bergen udi Norge. Kbh. 1707. 1 bl. - UBB kop.    
909 Kurze Beschreibung des Teutschen Hansee-Stådtischen Contoirs zu Bergen, in Norwegen, Wie sich solches in vorigen Seculis befunden, and in welchem Stande dasselbige bey jetzigen Zeiten unterhalten wird. Hamb. 1724. 8 bl. - UBB kop.    
910 Kong Friderich den Femtes Allernaadigste Anordning og Articler for de Contoirske i Bergen dateret Christiansborg Slot den 7. Octobr. 1754, med modstaaende Oversættelse paa Tydsk, til deres Tieneste som ey maatte forstaae det Danske. [Bg. 1754 ?] 116 s. - Bg. 1822. 87 s.    
911 [Friis, N.C.] Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til Hans Majest. Kongen. [Bg.] 1771. 14 s. - BN 1:215.    
912 [-]Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til Hans Majest. Kongen, med Anmerkninger. Bg. 1771. 29 s. - UBB    
913 An den Verfassers des Briefes fiber die Anmerkungen. [Bg.] 1771. 13 s. - UBB    
914 Ein Brief fiber die Anmerkungen. [Bg.] 1771. 13 s. - UBB    
915 Zwey Briefe an den Verfasser des Klage-Briefes der Stad [!] Bergen, an Sr. Majestet den Konig. [Bg.] 1771. 16 s. - UBB    
916 Fabricius, J.C. Reise nach Norwegen mit Bemerkungen aus der Naturhistorie and Oekonomie. Hamb. 1779. 388 s. - Bg. s. 361-81.    
917 Krog, T.G. Sandheds Vidnesbyrd og Taksigelses-Offer til Bergen, frem baaret of et rørt og bedrøvet Hierte. Bg. 1783. 24 s. - UBB    
918 Bergensere! Medborgere! Abonnentere! (Bergenseren 3(1796/97) s. 208-23) - Angår Hounts brev; se neste nr.    
919 [Hount, P.] Udtog of et Brev fra Bergens Stift of 18de Febr. 1797. (Kjøbenhavnske lærde Efterretninger 1797 s. 92-93)    
920 [Rodtwitt, L.A.] Bergen og omliggende Egn, et Digt. (Topographisk Journal f. Norge. B.6 H. 22[1798] s. 80-113, 189-192; B.7 H.25 [1799] s. 116-93 av F.C.H. Arentz)    
921 Instruktion of 1731 for den hanseatiske sekreterer [J. Carbiner] ved Kontoret i Bergen. Meddelte of G.F. Lundh med anm. of J.C. Berg. (Saml. t.d.n. folks sprog og hist. 4(1836) s. 135-43)    
922 Gabell, F. von. Tre Memorialer fra Vice-Statholder F. Gabel til Kongen, om Høsten 1700. (Norsk Tids. f. Vid. og Litt. 2(1848) s. 254-60)    
923 Jørgensen, D. Stiftamtmann Levetzau i Bergen. Bergenske forhold omkring 1770. (BHFS 41(1935) s. 5-95)    
924 Munthe, G. Et bergensk trykkefrihetsskrift 1771. [Bergens Byes Klage Brev.] (BHFS 54/1948(1949) s. 129-39)    
925 Nilsen, H. Oppløp i Midhordlandsbygdene i 1794. (Frå Fjon 1968 s. 11-31) - P.g.a. veiarbeide.    
926 Scheen, R. Orlogsskipet "Fridericus Tertius"s uløchelige hendelse i Bergens leed 1714. (Norsk tids. f. sjøv. 86(1971) s. 229-37)    
927 [Meyer, H.] Den 22de April Anno 1765. (Berg. Borgerv. 1765 nr. 17 s. 257-72)    
928 [Placat. Advarsel til Nordhordlens almue om at de som tar imot den med vold tilbakebetalte ekstraskatt må vente å bli betraktet som "Skouv-Røvere".] Dat. Bg. 23.4.1765.1 bl. - Undertegnet: U.F.v. Cicignon. - UBB i ms. 78.    
929 [Rescript til U.F. von Cicignon ang. nedsettelse av en undersøkelseskommisjon i anl. av oppløpene i Bergen.] Fredensborg Slot 13.5.1765. 2 bl. - UBB i ms. 78.    
930 [Placat. Fra Undersøkelseskommisjonen til almuen i Søndre Bergenhus amt om at undersøkelsene i anl. oppløpene begynner 22. juli.] Bg. 18.7.1765. 1 bl. - Undertegnet: H.H. Romeling o.a. - UBB i ms. 78.    
931 Placat. [Anmodning fra Undersøkelseskommisjonen om at de som har noe å klage over i anl. oppløpene, melder seg.] Bg. 22.7.1765. 1 bl. - Undertegnet: H.H. ROmeling o.a. - UBB i ms. 78.    
932 [Placat. Fra Undersøkelseskommisjonen om at ekstraskatten må tilbakebetales.] Bergenhuus-Slot 29.7.1765. 1 bl. - Undertegnet H.H. Romeling o.a. - UBB i ms. 78.    
933 [Placat. Fra Undersøkelseskommisjonen om betaling av ekstraskatten.] Bergenhuus Slot 18.9.1765. 1 bl. - Undertegnet: H.H. Romeling o.a. - UBB i ms. 78.    
934 Udtog of det til os ergangne Kongel. allernaadigste Rescript of 17de Januarii 1766, saavidt Nordhordlehn og Vosse Fogderiers Almue angaaer, der haver haft Deel udi Opløbet i Bergen afvigte 18de April. Bergenhuus Slot 19.2.1766. [3] s. - Undertegnet: H.H. ROmeling o.a.- BB    
935 Efterretninger om Opløbet i Bergen 1765 i Anledning of Extraskatten m.v. [Utg. af] J.C. Berg. (Saga 3(1820) s. 307-526)    
936 Barstad, H.J. Det bergenske opløb 1765. (Optegnelser fra Bergens musæum. 4) (Norsk mil. tids. 42(1879) s. 422-27, 447-56)    
937 Olafsen, O. Ekstraskatten i 1764 og opløbene i Bergen. Stemningen i Hardanger. (Hard. 1915 s. 51-57)    
938 Sverdrup, G. Strilekrigen. Bondeoppløpet i Bergen 1765. (BHFS 25/26 1919/20(1920) s. 9-107)    
939 Wahl, J. Strilekrigen 1765. (Norges vern 1925 nr. 12; 1926 nr. 1) - NTI    
940 Lauhn, E. "Strilekrigen". (Bg. turl. årb. 1950 s. 51-60)    
941 Munthe, G. Strilekrigen. (Godbit ser. 2:20. 1 s. - BT 29.3.1958) Se mer  
942 Matre, L. Futen Andreas Juel og båredraga etter "strilekrigen" 1765.(Sunnhordl. 45(1964) s. 20-38 ill.)    
943 Indberetninger om National-Festen den llte December 1811 i Anl. of Hans Majestæts Kong Frederik den Sjettes Befaling om et Universitet i Norge. Udg. ved L.S. Platou. Chra 1812. 338 s. - Bg., undertegnet: Hammer, N. Brun o.fl. s. 69-74.    
944 Sagen, L. Om Bergenhusernes Fest i Bergen, den 8de Marts 1810, og om norsk Bonde-Poesie. (Et Brev til K.L. Rahbek.) (Idunna, Kbh. 1812 s. 55-86)    
945 Indberetning om Festen i Bergen, den 18de September 1813 [i aril. Kronprinsens Fødselsdag]. (Budst. 5(1813/14) sp. 490-92) - Sp. 492: Sang av Sagen.    
946 Reinohl, W. von. Beschreibung der Stadt Bergen in Norwegen and ihrer Umgebungen. (Neue allgemeine geographische Ephemeriden, Weimar, 5(1819) s. 17-58 kart.)    
947 - Om Staden Bergen i Norge. (Journal f. Politik, Natur og Menneske Kundskab, Kbh. 1822 s. 148-64, 215-24) - Overs. i utdrag av foreg. - Utdrag også i Sagen og Foss (1824) s. 759-69.    
948 Forudsigelse om hvad der muligens bør og vil ske her i Byen i tilkommende Aar 1833. (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 140-43, 150-51, 154-58)    
949 Bergen. [Af] -h. (Arkiv f. Læsning of bl. Indh. 2(1835) s. 171-81; 4 (1837) s. 382 ill.)    
950 Jensen, P.A. Tidens Røst. (I: - Et Snees Digtninger, Bg. 1838, s. 141-76) - Versifisert satire.    
951 ([Konow, W.]) Om Eindrid Unge og Wollert Unge. Et Brev til K. Bg. 1838. 14 s.    
952 Konow, W. Breve. Chra 1839. 206 s. - Annet Brev, s. 16-31: Bg.    
953 - Breve. Nytr. Bg. 1967. 31 s. - Faks. av 2. brev og litt av 8. brev.    
954 [Optøier i Bergen.] (Norsk folkebl. 3(1868) s. 246)    
955 [Tumulter p.g.a. potetprisene.] (Skill.-Mag. 34(1868) s. 539, 555, 588, 620)    
956 Borchsenius, O. Bergen. (111. Tid., Kbh. 14(1872/73) s. 30-31, 34, 38-39, 42; ill.: Muralm.)    
957 [Wallem, F.M.] Bergen og Bergenserne i 1813-1814 og: - Vor tids ungdom efter Taine. Bg. [1874]. 361 s. - Bergenspostens føljetong.    
958 Skavlan, Aa. Fra Bergens stiftsarkiv i "Stadsporten". (Ny ill. Tid. 7(1880) s. 299-302, 307-310, 319-31) - 1812-13; matforsyningen etc.    
959 Bing, K. Nordpolfarernes Triumftog ved Hjemkomsten til Norge 1896. Norge hylder Fridtjof Nansen og hans Mænd. Bladmeddelelser og Bladreferater saml. ved ... Kra 1896. 134 s. ill. - Bg. s. 67-88.    
959a Den Norske Nordpolsexpedition. [Bg.] 1896. Program. [Sanger.] Bg. 1896. 6 bl.    
960 [Ømpe, J.] Bergens By og Bergens Mænd. Festskrift i Anl. Udstillingen 1898. Udg. of "Revyen". Bg. 1898. 148 s. ill.    
961 Gran, G. Norges Dæmring. En litteraturhistorisk indledning. Bg. 1899. 348 s. - Bg. i Welhavens opvækst s. 15-19.    
962 Wallem, F.B. I Bergen for hundrede aar siden. (I: Kunst og kultur. [Festskrift til] L. Dietrichson, Kra 1908, s. 197-222)    
963 Bendixen, B.E. og P.R. Sollied. Optegnelser og dokumenter angaaende opløpet i Bergen 25de og 26de juli 1814. Meddelt av ... (BHFS 20(1914) s. 19-38)    
964 Bing, J. Bergen 1800-1814. (I: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 1-33 ill.)    
965 Christensen, H. Bergen i 1814 og i 1916. (Nordmf. 1916 s. 153-61)    
966 Nordahl-Olsen, J. Bergen i femti-aarene. (BHFS 24/1918(1919) s. 49-75) - Også som særtr., 29 s. - På grunnlag av artikler i Bergens Stiftstid.    
967 Berg, A. Gamle bergensbilleder, fra 1850-70-årene. Kra 1924. 151 s. ill.    
968 - Bergen i gamle dage. Oslo 1925. 146 s. ill.    
969 - Gateliv i 1870-aarene. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 130-34)    
970 En næsten ny vise om poteteskrigen i Bergen sommeren 1868. - R.J. Birkeland. Erindringer: avsnittet om poteteskrigen. (BOB medd. 1930 nr. 2 s. 1-9)    
971 Nordahl-Olsen, J. Bjørnstjerne Bjørnson og Hattemaker Herman. [Fra Bjørnsons bergenstid.] (Samt. 51(1940) s. 275-84) - Jfr.: [Michelsen, LA.] Aabent Brev fra Hattemager Herman til Bergenspostens redaktion. Bg. [1859.] 15 s.    
972 Lorentzen, B. Fra Bergen i 1890-årene. (Ark o b 16(1951) nr. 2/3 s. 8-13; 20(1955) nr. 5/6 s. 7-9, 11)    
973 Nilsen, H. Bergen i nødsårene 1807-1814. (BHFS 61 1956/57(1958) s. 27-207)    
974 Olafsen, T.K. Litt fra krigsårene 1808-1812. Basert på sjefen for Bergenseskadrens journal. (Norsk tids. f. sjøv. 72(1957) s. 513-20; 73(1958) s. 49-56, 111-12)    
975 Brosing, G. Spredte trekk fra sjøfartsbyen Bergen anno 1865. (Bud og h. 100(1965) s. 408-14 ill.)    
976 Nygård, G. Mellom Ulriken og Løvstakken - i følge med tre prestesønner. [J.S. Welhaven; M. og D. Grønvold.] (Juleboken 16(1969) s. 35-45 ill.)    
976a Festen i anledning of Norges frigjørelse Bergen den 21. nov. 1905. [Program. Sanger.] [Bg. 1905.] 4 bl.    
977 Gotaas, B. Bergensk dagbog for 1909. (Berg. bl. 1909 s. 5-14)    
978 Angell-Olsen. Den underlige by. (Nordmf. 1913 s. 716-22 ill.)    
979 Lyshoel, J.H. Den gamle by og den nye tid. Lidt om Bergen under krigen. (Nordmf. 1916 s. 550-62 ill.)    
980 Borge, J. Det nye Bergen. (Nordmf. 1925 s. 493-98 ill.)    
981 Bergens handelsforening. Festskrift i anledning av Norges handelsstands generalmøte i Bergen 18.-20. juni 1928. Bg. 1928. 66 s. - Art. av A. Berg, Ameln 0.fl.    
982 Bing, J. Bergen i 1814 og 1905. Christie - Michelsen. (I: Bergen og om egn, Oslo 1928, s. 10-13 ill.)    
983 Wulfsberg, J.G. Bergen idag. En liten orientering for tilreisende. Oslo 1928. 31 s. ill. (Kjenn din bygd og by. 1:1)    
984 - Bergen idag. En liten orientering for tilreisende. (I: Bergen og omegn, Oslo 1928, s. 13-23 ill.)    
985 - Bergen idag. En liten orientering for tilreisende. (Bg. turistf. årb. 1928 s. 53-75 ill.)    
986 - Det nye Bergen. En liten orientering for tilreisende. Utg. av Kjenn ditt land. Oslo 1928. 31 s. ill. (Norske byer og bygder. 46)    
987 Bergen med Fana i tekst og billeder. Red. B.A. Grimeland. Oslo [1934]. 100 s. ill. (Kjenn ditt lands Norgeshefter. 37) - Også utg. som Kjenn ditt land, 1934 nr. 10/12; julenr. - Inneh. bl.a.: Tresselt, E. Bergen idag. - Bøgh, C. Gran. Bergen. Litt om byen og menneskene. - Paul son, E.W. Bergens handel og fiskeri. - Sundt, R. Bergens håndverk og industri. - Ameln, H. Bergens skibsfart. - Alvøen. - Hjellestad, H. Fana.    
988 Bergen. Et tverrsnitt i tekst og billeder. Red. [C.] Gran Bøgh. Bg. 1939. 190 s. ill. - Innh.: Shetelig, H. Historisk oversikt. - Olsen, E. By territorium, folkemengde, bebyggelse. - Walter, Ø. Havnen. Ameln, H. Skibsfart. - Konow, F.L. Handel. - Utne, J. Bank- og forsikringsvesen. - Jessen, R.W. Håndverk og industri. - Paulson, E.W. Eksport og import. - Madsen, S. Industriarealer. - Vaksdal, I. Elektrisk kraft. - Paulson, E.W. Byen og fylkene. - Nordahl-Olsen, J. Kommunikasjoner. - Irgens, 0.T. Teater og musikk. - Kuhnle, J.R. Sport. - Severdigheter.    
989 Bergen in text and pictures. (Ed. [C.] Gran Bøgh.) Bg. 1939. 204 s. ill. - Er en overs. av foreg.    
990 Plant, R. The city of the seven mountains. (Norsem. 1947 s. 406-09)    
991 Sund, T. Bergens byområde og dets geografiske utvikling 1900-1940. [Dr. avh.] Bg. 1947. 156 s. ill. kart. (Norges handelshøyskole. Skr. R. Geografiske avh. 2)    
992 Bergen, Goteborg, Turku/Åbo, århus. Broschyr utg. i samband med den vandringsutstållning som anordnas av de fyra nordiska ståderna... 1949-50. Hfors 1950. 91 s. ill. - T. Sund. Bergen s. 13-36.    
993 Høye, B. Da krigen kom til Bergen og Voss. (Fram. Norsk mag., Lond. Julen 1942 s. 20-42, 45 ill.)    
994 Eksplosjonsulykken og brannene i Bergen 20.4.1944. [Av] J.F.K. (Mot brann 19(1944) s. 53--56, 71)    
995 Hermansen, L. Eksplosjonskatastrofen i Bergen. (Norges håndv. 26(1944) s. 106)    
996 Katastofeutvalget i Bergen i anledning av eksplosjonskatastrofen 20. april 1944. Beretning. [Bg. 1944 ?] fl.pag. - Stens. - UBB    
997 Katastrofeutvalget i Bergen og Laksevåg i anledning av flyåtaket den 29. oktober 1944. Beretning. [Bg. 1944?.] fl.pag. - Stens. - UBB    
998 Lund, G. Dødsdømt. 32 måneder som tysk krigsfange i Møllergaten 19 og Åkebergveien 11. Oslo [1945]. 235 s. ill. - Bg. i 1940 s. 13-38.    
999 Strønstad, F. og R. Jonassen. Frihetsdager i Bergen 7. mai - 7. juni 1945. En reportasje i tekst og billeder. Red. av J. Husum og F. Strønstad. Tekst: C.T. Knudsen. Bg. 1945. 32 bl. ill.    
1000 Svenke, E. Hjelpen til de skadelidte ved eksplosjonskatastrofen i Bergen den 20. april 1944. (Tids. f. Norges forsorgsvesen 15(1945) s. 58-67)    
1001 Vikse, J. Kystens friskarer. Krigsårenes illegale Englandsfart. Milorg og den sivile motstand i distrikt 201. Haugesund 1945. 124 s. - Bg. fl. st. - 3-4 oppl. 1946.    
1002 Fra krigens billedbok. (Mot brann 21(1946) s. 8-9, 102 ill.)    
1003 Nerheim, K. Komedie med Gestap0. "Borgarmeisteren av Minneapolis" på mentalgransking. [Bg.] 1946. 212 s. - 2. oppl. 1947.    
1004 Schjelderup, H.H. Byen mellom fjellene. (Nordmf. 39(1946) s. 305-08)    
1005 Stensaker, A. Det hendte i Bergen. 9. april 1940 - 28. mars 1942. Bg. 1946. 179 s. ill.    
1006 Boken om danskehjelpen. Oslo 1947. 327 s. ill. - Bg. s. 107-10, 166-72, 198-208, 236-43.    
1007 Den illegale bevegelse i Bergen. (Folkehæren 3(1948) nr. 9 s. 9-10, nr. 10 s. 5-7, nr. 11 s. 1-3, nr. 12 s. 5-7; 4(1949) nr. 1 s. 1-5, nr. 3 s. 9-11)    
1008 Opphold i Veiten. (Folkehæren 4(1949) nr. 3 s. 11, 13)    
1009 Det Frivillige hjelpearbeid i Bergen og Laksevåg etter krigsulykkene i 1944. Utg. av Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen ved dets redaksjonskomite. Bg. [1949]. 127 s. ill.    
1010 Nielsen, R. Astrup. Eventyret om Solbris. Bg. 1952. 288 s. ill. - Flukt fra Espeland tvangsarbeidsleir til Brasil.    
1011 Østrem, M. Marie Østrems dagbok. Bg. 1962. 171 s. ill.    
1012 Gjendemsjø, L. Da tyskerne kom til Bergen. (April 1940.) [Utg. av] Aktive krigsdeltakeres forening. Bg. [1965]. 34 s. ill. - Forf. på siste s.    
1013 Søfteland, A.V. Som menneske til menneske. Oslo 1966. 216 s. ill. - 2-3 oppl. 1966-67.    
1014 Ulstein, R. Englandsfarten. B.2: Søkelys mot Bergen. Oslo 1967. 406 s. ill. - 2. oppl. 1968.    
1015 Bergen og omland krigsinvalideforening. Vestlandske krigsveteraner. (Slik vi husker det. Tilbakeblikk 25 år etter.) Bg. forord 1970. 288 s. ill.    
1016 Körner, G. Den store prøvelsen. 20. april 1944. (BHFS 69/70(1970) s. 189-200 ill.)    
1017 - Die grosse Prufung. U.s. [Tyskland] 1970. 8 s. - Privattr. - UBB kop.    
1018 Strand, O. 20. april. En dag i 1944. Eksplosjonsulykken i Bergen. Fortalt av ... [Bg.] 1970. 181 s. ill. kart.    
1019 Stensaker, A. Bergen i dag. (Norske turistf. årb. 1950 s. 26-36 ill.)    
1020 Bergens handelsforening. Problemer og krav i Bergen i dag. Bg. 1951. 78 s. ill.    
1021 Bergen i dag. Et verk i tekst og bilder. Hovedred.: E. Lauhn. Bg. 1957. 259 s. ill. - Innh.: Lauhn, E. Bergen i går og i dag. - Stav, Ø. Bergen i tall. - Paulson, E.W. Næringsgrunnlaget. - Svendsen, A.S. Bergens skipsfart. - Utne, H.J. Bank og forsikring. - Fasting, K. Skipsbygning i Bergen. - Filseth, T. Tekstil- og bekledningsindustrien. - Roscher-Nielsen, R. Bergen som turistby. - Lorentzen, B. Bak fasaden. - Garatun-Tjeldstø, G. Fiskerinæringen og forskningen. - Hambro, C.J. Glede over Bergen. - Gjesdal, C.O. Gram. Festspill i Bergen. - Kuhnle, J.R. Dagens tekst. - Johannessen, B. Byen med kjøpmannstradisjonene. - Bergenske firmaer.    
1022 Bergen today. An illustrated survey. Chief ed. E. Lauhn. Bg. 1957. 259 s. ill. - Er en overs. av foreg.    
1023 Lehmkuhl, H.K. Gjensyn med Bergen. [Av] Den Fredløse [psevd.] Bg. 1962. 47 s. ill.    
1024 Kippenbroeck, J.G. Bergen trener til 100-års jubel. (Røde kors nytt 1965 s. 21-24) - NTI    
1025 Lehmkuhl, H.K. Gjensyn med Bergen. (Røde kors nytt 1965 s. 310) - NTI    
1026 Bergen 1970. [Program for byjubileet.] [Bg. 1970.] 1 fold. bl. - UBB    
1027 Rødland, K. Nye Bergen: en storby blir født. (Bergens skillingsbank A/S. Arsregnskap 1970(1971), [5] s.)    
1028 [Wallem, FM.] En bergensk cicerone. Af en anonym. Kra 1863. 72 s. - Diverse [Dagligliv, sed og skikk] s. 62-69. Se mer  
1029 [-] En bergensk cicerone. Af en anonym. 2. udg. Bg. 1865. 136 s. kart. - Diverse. [Dagligliv, sed og skikk] s. 87-136. Se mer  
1030 Veiviser for Bergen med kart over byen. Guide for Bergen with a map of the town. Bg. [1885]. 22 bl. kart.    
1031 Guide to Bergen with a map of the town. Souvenir de Hotel Norge. Bg. [1888]. 22 bl. kart. - NB    
1032 The Tourist's companion to Bergen and the most famous scenery of Western Norway. Issued by Halvorsen's line of Norwegian Royal Mail Steamers. Bg. [1890]. 211 s. ill. - Også fransk utg.: Le compagnon du touriste à Bergen et aux paysages les plus renommés de la Norvège occidentale. Bg. [1890]. 211 s. ill. - NB    
1033 (Beyer, F.) F. Beyer's tourist-office. Guide to Bergen and its environs with a list of tours and 2 maps. Ed. by ... Bg. u.å. 77 s. - BB - Bg. [1895]. 92 s. ill. - UBB    
1034 (Bergensudstillingen 1898) Veiviser i anledning Bergensudstillingen 1898. Bg. [1898]. 68 s. ill. - NB    
1035 Illustreret Veiviser for Bergen. Indeholder Kart med Gadefortegnelse over Bergen. Bergens Historie. Offentlige Bygninger og Kontorer. Embeds- og Bestillingsmænd. Samlinger og Seværdigheder. Forlystelsessteder. Takster. Ruter. Udflugter. Firmaregister m.m.m. 2. Opl. Bg. 1899. 68 s. ill. - BOB    
1036 Illustreret Veiviser 1901 for Bergen indeholdende kart med gadefortegnelse over Bergen. Bergens historie. Offentlige bygninger og kontorer, embeds- og bestillingsmænd. Samlinger og seværdigheder. Forlystelsessteder. Udflugter, dampskibsruder og taxter samt firmaregister m.m.m. 3. udg. Udg. og forlagt of L. Olsen. Bg. [1901]. 80 s. kart. - NB    
1037 Petersen, J. Bergensciceronen. En veileder for tilreisende. Bg. 1902. 118 s. ill.    
1038 Bergen. En Veileder i Anledning of det Norske Missionsselskabs Generalforsamling 1904. Udg. of Indkvarteringskomiteen. [Bg. 1904.] 26 s. ill. - BOB    
1039 Fører for Bergen og Omegn. Bg. 1904. 18 s. ill. - NB    
1040 Turistforeningen for Bergens by og Stift. Bergen og hvad Bergen byr. Udg. of ... aar 1907. Bg. 1907. 244 s. ill. + 2 kart. - UBB - Engelsk utg. [1907]. 248 s. - NB - Tysk utg. [1907]. 264 s. - NB    
1041 Cook's guide to Bergen and environs. [Bg.] 1908. 10 s. kart. - 1909. 10 s. kart. - 1910. 11 s. kart. - 1912. 19 s. kart. - Alle UBO    
1042 [Klyve, M.] Veileder i Bergen. Turistsæsonen 1913. Bg. 1913.4 bl. - BOB    
1043 Bergen. Utg. av Norges statsbaner i samarb. med Turistforeningen for Bergens by og stift. Kra 1922. 7 bl. ill. kart. - Turistbrosjyre. - UBB.    
1044 [Meyer], W.F. Bergen. [Fører. Av] W.F.M. [Bg. 1922 ?] 32 s. - BOB    
1045 The Norwegian fjords. Produced for the Orient line by the Medici society Ltd. Lond. 1924. 119 s. - Bg. s. 11-19.    
1046 Bergen. Guide through the town. - Guide å travers Bergen. [Bg. 1926?] 4 bl. ill. kart. - UBO    
1047 Bergen. Fåhrer durch die Stadt. [Bg. 1926 ?] 4 bl. ill. kart. - UBO    
1048 Meyer, W.F. Bergen. Bg. 1927. 67 s. kart. - Med norsk, engelsk og tysk tekst.    
1049 Bergen. [Utg. av] Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. [Bg. ca. 1930.] 1 fold. bl. ill. - UBB    
1050 Jordan, E.E. Bergen, Norwegen. Hg. von ... Bg. [ca. 1930]. 32 s. ill. kart. - Bg. [1937]. 31 s. ill. - Bg. [ 1940]. 30 s. ill. kart.    
1051 Bergen. Norge. [Utg. av] Turisttrafikk-komiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. Bg. [1931]. 16 s. ill. - Også engelsk og tysk utg. - UBB    
1052 Bergen, Norw[ay]. Bg. [1933]. 24 s. ill. - Engelsk og norsk tekst. - NB    
1053 Bergen. De vestnorske fjorder. [Utg. av] Turisttrafikkomiteen for Bergen Hordaland, Sogn og Fjordane. [Bg. 1934.] 80 s. ill. - O.m. engelsk og tysk tit. og tekst. - UBB    
1054 Bergen. Norw[ay]. [Utg. av] Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. [Bg. 1934 ?] 32 s. ill. - Norsk, engelsk og tysk tekst.    
1055 Bergen. Utg av Bergens reklamekontor i samarb. med Turisttrafikk komiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. Bg. [1935]. 16 bl. ill. - NB    
1056 Little guide to Bergen 1936. What to see in Bergen. Bg. [1936]. 50 s. ill. - NB    
1057 Little guide to Bergen 1937. [Utg.] Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. [Bg. 1937.] 64 s. ill.    
1058 Bergen. Norge. [Utg. av] Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. [Bg. 1938]. 16 s. ill. - UBB    
1059 Little guide to Bergen. What to see in Bergen. 1938. [Utg. av] Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. [Bg. 1938.] 64 s. ill. - NB    
1060 Little guide to Bergen 1939. Ed. by T.B. Haugan. Bg. [1939]. 56 s. ill. - NB    
1061 Bergen. [Utg. av] Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. Bg. [1947]. 55 s. ill. - Innh.: B. Lorentzen. Bergen. Litt historie. - E. Olsen. Kommunalforvaltning. - B. Johannessen. Næringsliv. - R. Kloster. Kulturarbeid og kulturorganisasjoner. - T. Børve. Offentlige skoler. - Alminnelige opplysninger. Bg. [1950]. 59 s. ill. - Engelsk og fransk utg., se flg. nr.    
1062 Bergen. . Ed. by Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. Bg. [1947]. 55 s. ill.    
1063 Bergen. . Publ. par Le Syndicat d'initiative pour Bergen, Hordaland, Sogn et Fjordane. Bg. 1953. 64 s. ill.    
1064 Hopp, Z. Bergen i et nøtteskall. Karter, gatefortegnelse, adresser, se verdigheter. Bg. [1947]. 16 s. ill. kart. - Bg. [ 1961 ]. 16 s. ill. kart. - Også senere [rev.] oppl.    
1065 Hopp, Z. Bergen in a nutshell. Maps and useful addresses, museums and collections. Bg. [1947?]. 16 s. ill. kart. - [Rev: oppl. Bg. 1972.] 16 s. ill. kart.    
1066 Richardson, G. Guide to Norway . Lond. 1948.2 b. i ett. - Stens. - B.2: Bg.    
1067 Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. Bergen. [Fører.] Bg. 1948. 65 s. ill. - Bg. 1950. 62 s. ill. - Bg. 1951. 65 s. ill. - Bg. 1953. 66 s. ill. - Bg. 1954. 66 s. ill. - Bg. 1955. 66 s. ill. - Bg. 1957. 66 s. ill. - Bg. 1958. 66 s. ill.    
1068 - Bergen, Norway. 1950. [Bg. 1950.] 62 s. ill. - 1953. [Bg. 1953.] 66 s. ill. - 1957. [Bg. 1957.] 66 s. ill.    
1069 Kloster, R. Borg og by. På oppdagerferd i det historiske Bergen. Bg. 1952. 62 s. ill. kart.    
1070 - Castle and city. Through historical Bergen with ... (Transl. by R.I. Christophersen.) Bg. 1952. 69 s. ill.    
1071 Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. Museene i Bergen. [Bg. ca. 1955.] 34 s. ill.    
1072 [Offentlige gater og plasser.] (I: Edvardsen b.l[1694] (1951) s. 101-04)    
1073 [Offentlige gater og plasser.] (I: Meyer b. 1[1764] (1904) s. 106-30; b. 2(1905) s. 31-32)    
1074 [Offentlige gater og plasser.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 338-47, 453-55, 582-83)    
1075 Gade i Bergen. (Ny ill. Tid. 4(1877) s. 13, 15 ill.)    
1076 Ingstad, O. Veivæsenet. 1. Gaternes historie. 2. Rodeinddeling, gatenavne m.m. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 29-85 ill.)    
1077 Byen og dens gater. (I: Helland 1(1916) s. 20-83)    
1078 Nordahl-Olsen, J. Bergenske smug. (Turistf. f. Bg. årb. 1922 s. 85-91 ill.)    
1079 Alfabetisk gatefortegnelse i Bergen. Bg. 1938. 24 bl. - UBB    
1080 Fra Kvarven til Ulriken. Utg. ved Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. Red. Gran Bøgh. Bg. 1942. 136 s. ill.    
1081 Berntsen, O.C. Alfabetisk gateregister for Bergen og Laksevåg. Bg. 1955. 52 s. kart.    
1082 Hopp, Z. Bergensbydeler. Utg. av Bergens sparebank. [Bg. 1970]. 79 s. kart. - Først utg. 1964-69 i 8 hefter.    
1083 Andersson & Skjånes A/S. Institutt for samfunnsplanlegging. Bydeler i Bergen. Bergen i bydeler. Bg. 1973. Fl. pag. kart.    
1084 Reimers, E. Bergens sentrum. (I: Fra Kvarven til Ulriken, 1942, s. 9-24 ill.)    
1085 Simonnæs, O. Fra Bryggesporen til Skoltegrunnskaien. (I: Fra Kvarven til Ulriken, 1942, s. 25-39 ill.)    
1086 Bjerknes, K., R. Kloster og B. Lorentzen. Marken-Vågsbunnen. Bydelens historiske bakgrunn. Bg. 1954. 13 s. ill. kart. (Bilag k til byplankonkurransen) - UBB    
1087 Tellefsen, J.T. Bybruk og bybrukere. En analyse av hvordan ulike befolkningsgrupper bruker de forskjellige deler av Bergen sentrum. Sem. NHH 1972. 54 bl. (Forskningsprosjektet Bergen sentrum. Rapport. 11)    
1088 Berg, A. Omkring Domkirkegaten. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 132-39 ill.)    
1089 - Domkirkeplassen før 1840. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 89-92 ill.)    
1090 Berg, A. Drægsalmenningen. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 28-33 ill.)    
1091 Om Forladelse! [Engen.] (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 102-03; 2(1833/34) s. 4-6, 11-12)    
1092 Bakken, H.S. Engen. (Godbit. Ser. 2:31. 1 s. - BT 4.9.1965)    
1093 Engen. Temaarbeid av J. Molden, K. Frølich og Byplankontoret. (Bygk. 52(1970) s. 200 ill.)    
1094 Wiesener, A.M. Fortunen. (BHFS 36(1930) s. 81-84) - Gate og vertshus.    
1095 Berg, A. Hollændergaten. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 79-84 ill.)    
1096 Steinnes, A. Husgrunnar og folk på Hollendarstretet i Bergen. (BHFS 67 1965/66(1968) s. 5-90 kart)    
1097 Hopp, Z. Kong Oscars gate i Bergen. (Urd 61(1957) nr. 13 s. 6-8 ill.)    
1098 Berg, A. Nedre Korskirkealmenning og Skostrædet. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 46-53 ill.)    
1099 Berg, A. Rundt Lungegaardsvandet i 1840-aarene. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 73-78 ill.)    
1100 Kvamme, Aa. Rundt Lungegården. (Hansa-p. 28(1969) s. 76-80 ill.)    
1101 Det Nyttige Selskab. Program for konkurranse om ideforslag til fontene i eller ved Lille Lungegårdsvannet i Bergen og utforming av til støtende festplass med de nænneste omgivelser, samt aksen Ole Bulls plass - Teaterparken. Bg. 1961. 11 s. ill. - UBB    
1102 Berg, A. Marken. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 140-45 ill.)    
1103 Reimers, T. Litt om familien og Marken. Bg. 1942. 29 s. ill.    
1104 Waage, A. Marken i sentrum. (Studvest 1972 nr. 7 s. 6-7 ill.)    
1105 Sååv, K. Sanering eller bomiljø. [Marken.] (Nye bonytt 33(1973) nr. 7 s. 42-47 ill.)    
1105a Time, S. Marken i Bergen. (Miljømag. 1972 nr. 1 s. 28-31 ill.)    
1106 Mufalmindingen i Bergen. (I: Nordiske Billeder. Prospecter fra Danmark, Norge og Sverig i Træsnit med Text, Kbh. 6(1875) s. 3 ill.)    
1107 Berg, A. Gamle Muren. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 5-11 ill.)    
1108 Berg, A. Lyder Sagen og Skiven. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 82-88 ill.)    
1109 Berg, A. Slotsgaten. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 22-27 ill.)    
1110 Grønvold, D. Et Kapitel om Strandgaden, Havstriler og Søgaarde. (Folkebl. 8(1887) s. 319-20)    
1111 Parti of Strandgaden (Nr. 28). (Rev. 6(1899) nr. 24a s. [2] ill.)    
1112 Berg, A. Smaastrandgaten. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 85-88 ill.)    
1113 - Strandshjørnet i 1866. (1: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 135-39 ill.)    
1114 Kvamme, Aa. Den gamle Strandgate. (Hansa-p. 23(1964) s. 38-41 ill.)    
1115 Den arkitektoniske utforming av Torvalmenningen i Bergen. (Bygk. 1(1919/20) s. 94-97 ill.)    
1116 Berner, F. Den arkitektoniske utformning av Torvalmenningen i Bergen. Arkitekt F. Berners plan. (TU 41(1923) s. 69-72 ill.)    
1117 - Torvalmenningens arkitektoniske utformning. (Bygk. 5(1923) s. 17-25 ill.)    
1118 Berg, A. Torvalmenningen i 1850-aarene. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 1-5 ill.)    
1119 Lindstrøm, J. Torvalmenningen. (Bygk. 12(1930) s. 35)    
1120 Berner, F. Om Torvalmenningens utforming. (Ark o b 1936 nr. 6 s. 2-3 )    
1121 Korsvold, P. Tverrarkade og Sjøfartsmonument på Torvalmenningen. (Ark o b 1936 nr. 7 s. 2-3)    
1122 Berner, C. Torvalmenningen i Bergen og Sundt & C0.s nye forretningsgård. Torvalmenning 14 - 16 - 18. Arkitekt P. Grieg. (Bygk. 20(1938) s. 199-203 ill.)    
1123 [Granittmosaikk nedfelt i Torgalm., gave ved byjubileet.] (Kom. tids.57(1970) s. 161 ill.)    
1124 Bucher, J. Triangelen. (Berg. bl. 1911 s. 64-67)    
1125 Munthe, G. Christian VI i Bergen. [Triangelen.] (Godbit. Ser. 2:6. 1 s. - BT 7.2.1959)    
1126 Bakken, H.S. Triangelen. (Godbit. Ser. 2:21. 1 s. - BT 7.2.1959)    
1127 Berg, A. Vaskerelven og Maartmanshaven. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 1-4 ill.)    
1128 - Vaskerelvsgaten og Nygaardsveien i 1860-aarene. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 123-29 ill.)    
1129 Berg, A. Vetrlidsalmenningen. (l: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924 s. 61-67 ill.)    
1130 Berg, A. Fra Øvregaten. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 74-81 ill.)    
1131 - Fra Smaa-Øvregaten i 1850 aarene. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 33-38 ill.)    
1132 Kloster, R. Øvregatens krønike. Gjenfortalt av ... Bg. 1957. 45 s. ill. kart.    
1133 Berg, A. Nordnes. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 12-17 ill.)    
1134 - Smørsalmenningen. (I: - Gande Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, s. 109-13)    
1135 - Toldbodalmenningen. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 114-21 ill.)    
1136 - Smaamarkeveien. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 6-10 ill.)    
1137 - Fra Værftsgaten. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 109-13 ill.)    
1138 - Stæren er kommet [på Nordnes]. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 44-48 ill.)    
1139 Bergens byavis. Nordnæsnummer. Flyveskrift. Utg. av K. Bing. Bg. 1934. 8 s. - UBB    
1140 Hansen, L.E. Erindringer fra Verftet i gamle dager. - Erindringer fra Vervet i mine barneår. - UBB: Fotokopi av Vervegutten, 2(1934) 8(1940); noe ukpl.    
1141 Kooter, L. Nordnes og Nøstet. (I: Fra Kvarven til Ulriken, 1942, s. 105-20 ill.)    
1142 Rasmussen, J. og Ø. Tvedt-Knudsen. Byen vår - Nordnes. (Bg. by 4/5 (1952) s. 12-14)    
1143 Nordnes i eldre tider. (I: Bing, K. og Aa. Kvamme. Nordnæsboken, 1958, s. 19-76 ill.)Nygård. Møhlenpris. Dokken    
1144 Berg, A. Gamle Dokken. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 127-31 ill.)    
1145 Faye, K. Kort omrids av Møhlenpriis historie. [Oslo 1927.] 15 s.    
1146 Fasting, K. Nygård og Møhlenpris. (I: Fra Kvarven til Ulriken, 1942, s. 89-103 ill.)    
1147 Rasmussen, J. Byen vår. Nygård. (Bg. by 6/7(1953) s. 16-18)    
1148 Madsen, S. Tschudi. Et jubileumsønske for Bergen. Nygårdshøydens fortid og fremtid. Bg. 1970. 30 s. ill.    
1149 - Nygårdshøyden. En vandring mellom fortid og fremtid. (BHFS 69/70(1970) s. 219-48 ill. kart)    
1150 Evensen, T. [og] M. Skumsnes. Møhlenpris - kontaktmønster, og kontakthyppighet. En intervjuundersøkelse i en gammel bydel. [Utarb. ved] Samfunnsøkonomisk seminar. Byutvikling og byplanlegging. Bg. 1972. 59 s. (Forskningsprosjektet Bergen sentrum. Rapport. 8)    
1151 Bonge, S. Nygårdshøyden. (Godbit 41(1973). 1 s. - BT 3.2.1973)    
1152 Sandvikens dag. [Utg. av] Idrettslaget Sandviken. 1947-1952. - NB    
1153 Holmen i Bergen. (Skill.-Mag. 35(1869) s. 816-18 ill.)    
1154 Berg, A. Puttergaarden. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 40-46 ill.)    
1155 - Skuteviken. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 102-08 ill.)    
1156 - Stølen. (I: - Gamle Bergensbilleder fra 1850-70 aarene, 1924, s. 34-39 ill.)    
1157 - Paa Sandviksbodene. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 103-08 ill.)    
1158 Carlsen, S.G. Skuteviken i gamle dager. - UBB: Fotokopi av Skuteviksposten, 2(1934)-4(1936). [38] s.    
1159 Lorentzen, B. En kamera-tripp til Sandviken. (Vi selv 1937 nr. 12 s. 23-25, 68 ill.)    
1160 - Skuteviken og Sandviken. (I: Fra Kvarven til Ulriken, 1942, s. 41-55 ill.)    
1161 Stoltz, G. St. Olavs sogn som bydel i eldre tid. (I: St. Olavs menighet 1928-1953, [Bg. 1953], s. 2-6)    
1162 Jørgensen, R. Byen vår. Ytre Sandviken. (Bg. by 8/9(1954) s. 2-4)    
1163 Bjerknes, K. Det gamle Sandviken med Rosesmuggrenden. (Gml. Bg. årb. 1956 s. 5-34 ill. kart.)    
1164 - Arbeidet med å verne om Rosesmuggrenden. (I: Gamle Bergen. Museumsmøte i Gamle Bergen 1956, Bg. [1957], s. 16-21)    
1165 Brosing, G. Fra Steinkjelleren til Mareminehollet. Bg. [196* ?] 6 bl. ill. - UBB    
1166 Glimt fra gamle dagers Sandviken. [Av] K.G. (Sandviksnytt 3(1963) nr. 1 s. 2-3; nr. 2 s. 3)    
1167 Aarberg, J. Litt om Rothaugen. (Sandviksnytt 3(1963) nr. 2 s. S; nr. 3 s. 9-10)    
1168 Sletten, T. Under Fløyfjellet. [Bg. 1964]. 30 s. ill.    
1169 Aarberg, J. Fra Småmøllen. (Sandviksgutten 6(1966) nr. 1 s. 1-3 ill.)    
1170 - Litt om Sandviken. (Sti og varde 1(1970) nr. 2 s. 13-22 ill.)    
1171 Aarstad herred. (I: Norges land og folk, b. 12(1896) av J. Vibe; s. 361-66)    
1172 Rivenæs, L. Utvidelse av Kalvedalsveien i Bergen. (TU 31(1913) s. 6-9 ill.)    
1173 Bing, J. Aarstads historie. (BHFS 28(1922) s. 1-158 kart) - Også som separatutg.    
1174 Berg, A. Stadsporten - Fløen. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 18-25 ill.) - (Også i: Hansa-p. 3(1944) nr. 12-16 ill.)    
1175 W[iesener], A.M. Sneskred i Bjørndalen i Aarstad 1770. (Nat. 49(1925) s. 187-88)    
1176 Fallang, O. Gjennom Stadsporten. (I: Fra Kvarven til Ulriken, 1942, s. 57-71 ill.)    
1177 Kuhnle, J.R. Solheimsviken og Kronstad. (I: Fra Kvarven til Ulriken, 1942, s. 73-87 ill.)    
1178 Barsnes, A. Alrekstad. (Frå Fjon 1950 s. 55-58)    
1179 Shetelig, H. Haraldsplass. (I: God jul. Utg. av Bergens diakonissehjem, 1953, s. 19-21)    
1180 Fra det gamle Fløen. (Hansa-p. 18(1959) nr. 4 s. 40-42 ill.)    
1181 Brosing, G. Mannsverk. Bg. [1961 ]. 4 bl. ill. - Omsl. tit.: Vi åpner filial på Mannsverk (Bergens tidende). - UBB    
1182 Lægdene, M. Landås - Arstad. Søndre bydel. (Bjørgv. Kyrkj. 1969 s. 68-77 ill.)    
1183 - Landås i gammel og ny tid. (Sti og varde 1(1970) nr. 2 s. 5-12 ill.)    
1184 Haus herred [med Arne]. (I: Norges land og folk, b. 12(1896), av J. Vibe, s. 374-82)    
1185 Haus herred [med Arne]. (I: Norges land og folk, b. 12:2(1921), av A. Helland, s. 493-515)    
1186 Revheim, M.L. Fabrikkstaden Ytre Arna 1846-1946. Bg. [1946]. 352 s. ill.    
1187 - Haus. Haus i soga og segn. Noko um Haus frå gamal og ny tid. Ytre Arna 1954. 180 s. ill. kart.    
1188 Gamalt frå Haus. Ymse or tingboki som vedrører Haus. [Arna.] Etter M. Tunes. (Frå Fjon 1963 s. 118-20) - Etter "Bygdanytt" 14.6.1952.    
1189 [Christie, W. Hosewinckel ?] Udkast til en topographisk Beskrivelse over Fanøe-Præstegjeld og Aarsta-Sogn i Bergens Stift. (Topographisk-statistiske Saml. 2:1(1813) s. 93-128) - "Aarstad i 1779" er opptr. i: Bing, Aarstads historie, 1922, s. 66-74.    
1190 Neumann, J. Bemærkninger paa en Reise i Nordhordlen, Søndhordlen, Hardanger og Voss, 1825. (Budst. 7(1826) sp. 321-416) - Astvedt sp. 322-23, Fana sp. 326-31.    
1191 Fane herred. (l: Norges land og folk, b. 12(1896) av J. Vibe, s. 352-61)    
1192 Fane herred. (l: Norges land og folk, b.12:2(1921) av A. Helland, s. 382-416)    
1193 Hjellestad, H. Fana. Bg. 1933. 2 b. ill. kart.    
1194 Tang, P. Topografisk skildring av Fana herred. (l: Hjellestad, H. Fana, b. 1(1933), s. 20-69 ill.)    
1195 Hjellestad, H. Fana. (Kjenn d.l. 1934 nr. 10/12, julenr. s. 72-78 ill.)    
1196 Birkeland, M. Ved Fanafjorden. (Bg. turistf. årb. 1938 s. 21-26 ill.)    
1197 Negaard, H. Fana herred. En kort oversikt. (Bg. turistf. årb. 1938 s. 11-19 ill.)    
1198 Foreningen "Strømmes vel" 20 år. 4. april 1926 - 4. april 1946. [Bg. 1946.] 26 s. - NB    
1199 Liland, S. Skjolde skipreida i Nordhordland. (Frå Fjon 1953 s. 50-65)    
1200 Holmsen, H. Distriktslæge Holmsen om tilhøve i Midhordland 1854. Ved E. Haarstad. (Frå Fjon 1954 s. 84-101) - Arstad; Fana: levevis, jordbruk etc.    
1201 Lønningen, E. Den store isvinteren. Ei segn frå Fana. Ved ... (Frå Fjon 1958 s. 87-90)    
1202 Fana kommune. En kort orientering om Fanabygden til Stortingets kommunalkomite i anledning befaring og drøftelser vedrørende by utvidelsen. [Nesttun 1968.] 20 s. kart.    
1203 Larsen, J.T. Ny bygdebok om Fana. (BHFS 72/73 1972/73(1973) s. 305-11)    
1204 Askøens herred [med Laksevaag]. (l: Norges land og folk, b. 12(1896), av J. Vibe, s. 437-46)    
1205 Askøens herred [med Laksevåg og Loddefjord]. (l: Norges land og folk, b. 12:2(1921) av A. Helland, s. 468-93)    
1206 [Paulsen, K.] Laksevågs historie. Bidrag. Av K. Lynge, [psevd.] [Bg. 1931.] 62 s. ill.    
1207 Clausen, C. Askøy herad i hundrad år 1837-1937. Bg. 1937. 196 s. ill. - Omfattet til 1918 også Laksevåg og Loddefjord.    
1208 Gierløff, C. Alvøen og Fasmerslekten 1744 - 25. juni - 1944. Bg. 1944. 319 s. ill. kart.    
1209 Johannesen, A. Laksevågs herreds innlemmelse i Bergen. (Kom. tids. 31(1944) s. 50-54)    
1210 Laksevåg kommunes opplysningskomite. Med Laksevåg opplysningskomite for gjenreisningen rundt i Laksevåg. Red. av J. Bugge Olsen. Bg. [ 1946? ] 67 s. ill.    
1211 Litt om Alvøen. [Bg. 1957 ?] 10 s. ill. - UBB    
1212 Andersen, A. Alvøen med Loddefjord Sogn. Proletarer og borgerskap. [Alvøy] 1962. 155 s. ill.    
1213 Laksevåg kommune. Et halvt sekel. Utg. i anledning av Laksevåg kommunes 50 års jubileum 1918-1968. Red. I. Engstrup. [Laksevåg] 1968. 64 s. ill.    
1214 Jakobsen, E. Gards- og ættebok for Loddefjord sokn. Bg. 1970. 208 s. kart.    
1215 Fossen, K. Laksevåg - strandstedet, fisker- og jordbrukslandet ved Bergens søndre led. [Arbeidet med Laksevågs historie.] (BHFS 72/73 1972/73(1973) s. 313-18)    
1216 Sælensminde, L. På gjengrodde stier i Fyllingsdalen. [Bg.] 1973. 34 s. ill. - Særtr. av artikler i Menighetsblad for Fyllingsdalen.    
1217 Hammer herred [med Aasene]. (I: Norges land og folk, b. 12(1896) av J. Vibe, s. 366-74)    
1218 Aasene herred. (I: Norges land og folk, b. 12:2(1921) av A. Helland, s. 585-97)    
1219 Fotland, N. Salhus i gamal og ny tid. [Bg.] 1945. 140 s. ill. - Eldre gjestgiversted. - En del biografisk stoff. - Fasting, K. Salhus blir industristed s. 133-40.    
1220 Haukedal, E. Åsane. Bygda og folkelivet. Ei orientering. Utgj. av Åsane folkeopplysningsråd. Bg. [1956 ?] 184 s. ill. kart.    
1221 Haugen, P.O. Aasane. (Bg. turl. årb. 1967 s. 121-28)    
1222 Petershagen, E. [og] J. Stiansen. Prestestien - Ulsetåsen: kontaktmønster og kontakthyppighet - en intervjuundersøkelse i et nytt boligstrøk. Samfunnsøkonomisk seminar i byutvikling og byplanlegging. [Bg.] 1972. 64 s. kart. (Forskningsprosjektet Bergen sentrum. Rapport. 9)    
1223 Rinde, O. Om bygdesoge for åsane. (BHFS 72/73 1972/73(1973) s. 319-20)    
1224 [Bergens omegn.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 687-711)    
1225 Sagen, L. Om de 7 Fjelde, som omgive Bergen. (- Antegnelser, Bergen og Bergens Stift vedkommende. 27) (Urda 1(1837) s. 171-75)    
1226 Borchsenius, O. Udflugter i Omegnen of Bergen. (Ill. Tid., Kbh. 14(1872-73) s. 128-29)    
1227 Bing, K. Fra Fløien og Blaamanden. (Turistf. f. Bg. aarb. 1902 s. 39-43 ill.)    
1228 Martens, J. En midtsommernat paa Ulriken. (Ulriken 7(1925) nr. 7 s. 1-3)    
1229 Schumann-Olsen, O. Billeder fra Bergens omegn med oversigtskart, detaljkarter og beskrivelse av turer. [Av] Schumann Olsen. Bg. 1925. 127 s. ill. kart.    
1230 Berg, A. Bergens omegn. (I: Bergen og omegn, Oslo 1928, s. 13-23 ill.)    
1231 - Bergens omegn. Utg. av Kjenn ditt land. Oslo 1928. 16 s. ill. (Norske byer og bygder. 47)    
1232 L[orentzen], B. Bergens-leden. En historisk krysstokt mellem holmer og skjær. (Rev. 2(1933) nr. 30 s. 3--4, 20)    
1233 Beyer, H. Byfellene og omegnen. (I: Fra Kvarven til Ulriken, 1942, s. 121-36 ill.)    
1234 Stoltz, G. Våre syv fjell. (Bg. turl. årb. 1948 s. 112-20 ill.)    
1235 Munthe, G. Byfjellene. (Norske turistf. årb. 1950 s. 50-56 ill.)    
1236 Beyer, H. Bergen og omegnen. Bg. 1960. 32 s. ill.    
1237 Brochmann, B.D. og S. Svebak. Et forslag til utsiktsterrasse på Fløyen. (BAF-nytt 1971 nr. 7 s. 3-4, 6 ill.)    
1238 Olafsen, O. Havedyrkning i Bergen i ældre Tid. Chra 1898. 23 s. (BHFS Tillægsh. 4)    
1239 - Havedyrkning i Bergen i ældre tid. (Norsk havetid. 14(1898) s. 155-75)    
1240 Nøvik, P. Samlinger til Havebrugets Historie i Norge. Ved ... B. 1. Chra 1901. - Bg. s. 6-15, 245-53 oRst., se reg.    
1241 Olafsen, O. Haver og Havebrug i Nordens Klostre i Middelalderen. (Norsk theol. tids. 1902 s. 160-90, 225-37) - Bg. s. 180-84.    
1242 Schjelderup, W.M. Kort historisk oversigt over havebrukets og gartneriets utvikling i Bergen. Utarb. paa foranledning av Bergens gartnerforening. Bg. 1910. 32 s.    
1243 Ingstad, O. Plantninger. Lekepladser. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 95-102)    
1244 Schnitler, C.W. Norske haver i gammel og ny tid. Kra 1915-16. 2 b. ill. - Bg. og omegn i b. 1 s. 187-211; b. 2 s. 126-33, 199-202.    
1245 Havedyrkning og gartneri. (I: Helland 2(1916) s. 501-09)    
1246 Instruks for bygartneren i Bergen. (Vedtat ... 1919.> [Bg. 1919 ?] 2 bl. - UBO    
1247 Rosenkilde, G. Bergens komm. beplantningsvesen. (Norsk gartnerf. tids. 18(1928) s. 170-72) - NTI    
1248 Kobro, H. Fra et kort besøk i bergenske hager og parker. (Norsk havetid. 1930 s. 171-74 ill.)    
1249 Grieg, S. Litt om kålgårder og haver i Bergen og andre norske byer i middelalderen. (BHFS 39(1933) s. 187-92)    
1250 De hengende haver i Bergen. [Av] Den tilfeldige. (Vi selv 1938 nr. 8 s. 20-21 ill.)    
1251 Rogstad, I.-H. "Høst" i hagen. (Godbit. Ser. 1:4. 1 s. - BT 7.10.1939) - Havefigur.    
1252 - Gammel haveskulptur i Bergen. (BHFS 46(1940) s. 47-68 ill.)    
1253 Aspesæter, O. Ut i det grønne. Våre parker og idrettsanlegg. (Bg. by 1(1949) s. 14-15)    
1254 - Bergens parkvesen. (Kom. funk. 6(1952) nr. 3 s. 3-7 ill.)    
1255 Lindebrekke, H. Parker og grønnanlegg i Bergen. (Gartneryrket 1960 s. 698-701 ill.)    
1256 - Parkvesenet. (Kom. funk. 17(1963) nr. 3 s. 5-7)    
1257 Skard, T. Hagebruk og gartneri i Norge. En historisk undersøkelse fram til omkring 1950. [Oslo] 1963. 574 s. ill. - Bg., se reg.    
1258 Bruun, M. Gamle hageanlegg. 1. Terasseanleggene i Lille Markevei i Bergen. (Ftnfb 111/1963(1964) s. 127-30 ill.)    
1259 Kvam, K. Hager i Bergen. (Norsk hagetid. 1970 s. 117-20 ill.)    
1260 Stiftelsen Arboretet på Milde. Arsberetning og regnskap. 1971(1972) -1973(1974). - Stens. - UBB    
1261 Arboret på Milde. [Utg. av] Arboretkomiteen. [U.s. 1970 ?] 15 s. ill.    
1261a Reisæter, O. Vestlandsplantene og Vestlandsarboretet. (I: Festskrift til hagebruksskulen på Hjeltnes (Statens gartnarskule Hjeltnes), Gjøvik [1971] s. 21-29 ill.)    
1262 Søndergaard, P. Arboretet på Milde. (Landskap, Kbh. 53(1972) s. 90-95 ill.)    
1263 - Ny nabo til folkehøgskolen. (Arboretet.) (Gamal grunn 7(1972) s. 102-07 ill.)    
1264 Musiken i Parken. (Rev. 2(1895) nr. 20a s. [2] ill.)    
1265 Bendixen, B.E. De Besches have. (BHFS 20(1914) s. 91-97 ill.)    
1266 Moe, D. Et gammelt bergens-herbarium. (Godbit. Ser. 2:41. 1 s. - BT 10.2.73)    
1267 Fægri K. Parkanlegget på Elsero. (Gml. Bg. årb. 1968 s. 5-30 ill.)    
1268 Naustdal, J. På gamal grunn. [Hagen på Milde hovedgård.] (Gamal grunn 1955 s. 91-104 ill.)    
1269 Hopp, Z. Om en gammel have. [Milde.] (Gamal grunn 7(1972) s. 99-101 ill.)    
1270 Komiteen for Træplantning paa Nordnæs. Til Bergens Kommunestyre.. Ad Indstilling No. 54 1902. Bg. 9. Juli 1902. 2 bl. - UBB kop.    
1271 - Til Bergens Kommunestyre ... Bg. 29. Juli 1902. 2 bl. - UBB kop.    
1272 Nygårds parkselskab. Statuter. Vedtagne ... 1880. Bg. 1880. 2 bl. - UBB    
1273 Storjohann, J.C.H. Foredrag i Missionshuset ... [om] at gjøre Nygaardsparken til en historisk park, og de personligheder, der da maatte komme i betragtning. [Bg. 1910.] 2 bl. ill. - Særtr. av Bergens aftenblad. - UBB    
1274 Bak fasaden. Nygårdsparken. (Rev. 2(1933) nr. 25 s. 8-10)    
1275 Wendelbo, P. Nygårdsparken i Bergen. (Tids. f. skogbr. 65(1957) s. 1-9, 160 ill.)    
1276 Slettebakken kolonihager. 1. 1933 - 7. nov. - 1943. (Arbeiderfylkingens kolonihager.) Bg. 1943. 14 s. ill. - NB    
1277 Slettebakken kolonihager. 11. 1939 - 19. juni - 1954. Bg. [1954?]. 11 s. ill. - UBB kop.    
1278 - 1939-1964. [Bg. 1964 ?] 6 s. - Stens. - UBB kop.    
1279 [Branner.] (I: Edvardsen 1[1694](1951) s. 60-70)    
1280 Om Forandringer, som Bergen har været underkast, sær ved Ildebrand. (I: Holberg (1737) 1920 s. 5-12)    
1281 [Branner.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 80-90)    
1282 Ildebrande i Bergen. (Ill. Nyhedsbl. 12(1863) s. 46 ill.)    
1283 Ødegaard, J. Bybrande i gamle dage. Bergen. (Forsikringstid. 1926 s. 215-19 ill.)    
1284 - Bybrandene. Storbrande i norske byer og bymæssige bebyggelser fra de ældste tider til nutiden. Oslo 1928. 248 s. ill. - Bg. s. 51- 98.    
1285 Johnsen, O.A. Norges brannkasse 1767-1942. Opprinnelse og utvikling. Minneskrift. B. 1, [Oslo 1942.] - Bg. s. 45-57, 67-79, 270-94 o.fl.st., se reg.    
1286 Shetelig, H. Et 700-års minne om bybrannen i Bergen 4. juli 1248.(Ark o b 13(1948) nr. 6/7 s. 8-10)    
1287 Bendixen, B.E. Den store brand paa Bryggesiden i Bergen 1476. (BHFS 23(1917) s. 89-99)    
1288 Blomquist, V.H. Et 300 Aars Minde. Branden i Bergen, 6. april 1623. (Dansk Assurance 9(1923) s. 128) - BNH    
1289 Fine, A. de. Incendium, quod Bergis Noricorum die 5. Julii Anni 1640 horrendis flammis post meridiem grassari inceptum, duabus urbis partibus cum geminis primariæ structuræ templis, schola, curia, nosocomiisque omnibus igne funditus consumptis, maximas civium fortunas brevi quator horarum spatio degustavit, carmine elegiaco delineatum ab Amoldo Johannis de Fine. Hafniæ 1641. [72] s. - UBB    
1290 Kragelund, P.J. Det Israelitiske Thabhera, Det er: Om wlyckelig Ildebrand, med sine Aarsager, Nød oc Elendighed, sampt Raad oc Trøst der imod ... . Kortelig forfattet aff Pet. Jani Kragel. Bergensi. Kbh. 1641. [116] s. - UBB kop.    
1291 [Vise om den store Ildebrand i Bergen 1702. Av B. Beck ?] "Bergen, O Bergen! hvad maa du dig klage, . . ." U.s. [170*]. [4] s. - UBB kop.    
1292 Dass, P. En sørgelig Klage-Vise over Bergens Byes Jammerlige og ynkelige Ødeleggelse Som skeede ved en u-formodentlig og hastig IldeBrand Aar 1702, den 19. May hvor of den heele Stad henfaldt i Aske. Sørgelig eftertænckt of Peder Das. U.s. Tryckt Aar 1714.8 bl. - "Min yndige Bergen du deylige Plan . . ." - UBB kop. - Kbh. 1725. [15] s. - BN 3:672 - To andre utg., [17**] og 1886, se BN 3:1597-98.    
1293 - - (111. Nyhedsbl. 6(1857) s. 49-50)    
1294 - En sørgelig Klage-Vise over Bergens Byes jammerlige og ynkelige Ødeleggelse, som skede ved en uformodentlig og hastig Ildebrand Aar 1702 den 19de Mai, hvoraf den hele Stad henfaldt i Aske. Snart lige saa stor en Ildebrand overkom samme gode Stad Aar 1750 i August Maaned, da næsten den halve By blev lagt i Aske. Sørgelig eftertænkt of Peder Dass. Bg. 1886. [8] s. - NB    
1295 - Bergens Aske. En Vise of Peder Dass. [Bg. 18 * *?] 2 bl. - "Se der I Skibe . . ." - UBB - Petter Dass' tre viser om brannen i 1702 er utg. i: - Viser og rim, utg. ved D.A. Seip, b. 2(1950) s. 77-111. - Den første vise - "O Herre Gud benaade dig . . ." er bare kjent i ms.    
1296 Gabell, F. von. To Memorialer til Kongen fra Vice-Statholder... om Branden i Bergen og de indre Forholde der i 1702. . (Norsk tids.f. Vid. og Litt. 2(1848) s. 162-81) - Også i: BHFS 49(1943) s. 12-24.    
1297 Glambek, F. Bykatastrofe og gjenreisning i 1702. Sett med Petter Dass øyne. (Kom. funk. 5(1951) nr. 3 s. 8-11)    
1298 Gudelig Erindring om den Grusomme Ildebrand der optændtes her i Bergens Bye Natten imellem den 26 og 27 August. 1751. Hvorved Sex og Tredive Huuser, foruden Kieldere og andet Boeskab totabter blev lagt i Aske. Bg. 1751. 4 bl. - UBB kop.    
1299 Bergens Bedrøvelige Jammer-Stand Beklages over Sin Jammerlige Ildebrand Som Natten imellem den 23 og 24 Jubi 1756 paakom, hvor ved 1600 og 60 Huuse of de fornemste, foruden Nye-Kirken, Toldboden, og St. Pouls-Kirke ere lagde i Aske, med mangfoldige Søe-Boder og Kieldre fra Torvet til yderste Nord-Næs; Bergens Indvaanere, til vedbørlig Eftertanke om Guds retfærdige Vrede og Straf, Sangviis forfattet, under den Melodie: ... U.s.u.å. 8 bl. - UBB kop.    
1300 - Trøkt i Tronhiem efter det i Bergen trøkte Exemplar. - Mindre varianter i tit. - BN 1:202(2)    
1301 Klage-Sang I Anleedning Ved denne Forskrekkelige Ildebrand, Som Natten den 23 Julii blev antendt her i Staden og holte ud til det yderste of Byen, Componeret i allerstørste Eenfoldighed Af den som stedse, i den stridende Kirke i Troen til Jesum vil henleve sin Tiid Iblant Gudelige Mennisker. Bg. 1756. [8] s. - BOB    
1302 En meeget Bedrøvelig og Jammerlig Vee-Klage, Angaaende Den store, skadelige og forfærdelige Ildebrand, Som Skeede udi vor Kiøb-Stad Bergen, Da Ilden begyndtes ved Torvet at brænde, den 23. Julii Klokken 11 om Aftenen, og blev endt ved Enden paa Nord-Næs den 24. Julii udi Aaret 1756, ... Componeret of LO.S.B. Bg. 1756. 4bl.-UBB    
1303 Propheternes Spaadom, om Verdens Undergang Opfyldt ved Guds For varsel paa adskillige udenlandske Stæder, os til Advarsel paa disse Stæder. [Bg.] 1756. 8 bl. - Spår byens undergang ved brann eller på annen måte. - UBB kop.    
1304 Een Psalme Skrevet I Betragtning of Bergens bedrøvelige Ildebrand Som Skeede den 23 og 24 Julii 1756, Og endnu formedelst Mordbrænderes nærværende ynkværdige Tilstand Forfattet efter den Melodie: ... Bg. 1756. [8] s. - UBB kop. - Opptr. i: BOB Medd. 1923 nr. 4.    
1305 En Sørgelig Betragtning over Den store u-lykkelige Ildebrand, som opkom Udi Bergens Stad den 23. Julii 1756, hvorved To Tredie-Deele of Byen tillige med tvende Kirker og Toldboden bleve lagt aldeeles i Aske; ... U.s. 1756. [8] s. - BN 2:457.    
1306 En Sang til Erindring of den 1756 i Bergen overgangne Ildebrand og Den i Dag den 23. November 1763 herlig indviede Nye-Kirke of J.R. [Jens Rennord ?]. Bg. 1763. [8] s. - BN 3:2381    
1307 En Psalme Skrevet i Betragtning of Guds Almagt, Ved hvilken Resten of vor Bye blev sparet, efter det farlige Anlæg som skeede den 25 Februarii 1757 paa Contoiret udi Eenhorns Gaarden, til Trøst for de Fromme, og Forskrækkelse for de U-gudelige, i sær disse Tiders u-christne ogu-hørlige Mordbrændere. [Bg.] 1757. 8 s. - BN 1:298.    
1308 En Vemodig Sang om den ulykkelige Ildebrand i Bergen, som opkom om Morgenen Kloken 3 slet, den Anden April, eller Tredie Paaske Dag, 1771. Hvor ved det næsten skiønneste, anseeligste og riigeste Qvarteer of Byen blev lagt i Aske. Bg. 1771. 4 bl. - UBB kop. - U.s. 1771. [8] s. - BN 3:2374    
1309 Bekiendtgiørelse. [Ang. innsamlede gaver til de mest trengende efter branden 20. januar.] Bg. 1795. 2 bl. - UBB    
1310 Brun, J.N. Prædiken i Nyekirken 3die Søndag efter Hellig Tre Konger, da Ildebrand den 20de Januarii 1795 havde ødelagt det nærmeste Qvarteer ved Kirken. Bg. 1795. 8 bl. - UBB    
1311 Børretzen, B. [Om brannen 20. jan. 1795 og foranstaltninger mot brann.] (Snaks. Berg. 2(1795) s. 17-21, 57-62, 65-68)    
1312 De Franske i Bergen. En Hæderssang. Kbh. 1795. 4 bl. - UBB kop.    
1313 Lovsang over de franske Matrosers store Bistand imod det brandlidte Bergens Borgerskab ved Stadens ulykkelige Ildebrand den 20. Januari 1795. [Kbh. 1795.] [4] s. - UBB kop.    
1314 Rodtwitt, L.A. Guds naadige Frelse paa Nødens Dag. Forestillet i en Prædiken paa 3de Søndag efter hellig 3 Konger. Holden i Nyekirken til Aftensang over Ps. 66, 12, da en ulykkelig Ildebrand den 20de Januarii 1795 havde fortæret den nærmeste Qvarteer ved Kirken. Bg. 1795. 1 S s. - UBB kop.    
1315 Sang i Anledning of de franske Søemænds kjække Hjælpsomhed ved den store Ildsvaade i Bergen den 20 Januar 1795. [Af] S. (Nordic, Kbh. 1795 b. 1 s. 143-45) - BN 5:1710b    
1316 Schwings, F.H. Predigt am 3ten Sonntage nach Epiphania als am Sonntage nach der unghicklichen Feuersbrunst in Bergen, gehalten in der deutschen St. Mariens Kirche. Bg. 1795. 16 s. - UBB kop.    
1317 Bendixen, B.E. Den franske eskadre i Bergen 1794-95 og branden 20de januar 1795. (BHFS 6(1900) : 4, s. 1-8)    
1318 Brian, J.N. Intimation til Collect for Nyekirken i Korskirken lste Søndag i Faste. Bg. 1800. 8 s.    
1319 Rodtwitt, L.A. Prædiken paa Fastelavens Søndag, holden til Høymesse i St. Jørgens Hospitals Kirke, i Anledning of Ildebranden i Bergen den 14de Februarii 1800. Bg. 1800. 15 s.    
1320 Wichne, A.F. Vise om den store Bdebrand i Bergen den 26de Februar 1830, hvorved det hele Qvarteer fra Muur- til Nye-Almindingen, bestaaende of henved 200 Vaanings- og Pakhuse, blev lagt i Aske, og hvorved 160 Familier bleve huusvilde. Bg. [1830]. 4 bl. - BB    
1321 [Brann på Laksevåg 1832.] (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 108-11)    
1322 Fortegnelse over indkomne Gaver til de ved Ildebranden d. 30te Mai 1855 i Bergen Skadelidte, og over Fordelingen of disse Gaver. [Bg. 1855.] 11 s. - Undertegnet: G. Houge o.fl. - UBB    
1323 Millionbranden i Bergen. (Folkebl. 22(1901) s. 346-48 ill.)    
1324 Bergensbranden 15de januar 1916. Med nogle historiske og statistiske oplysninger. Bg. [1916]. 28 bl. ill.    
1325 Branden i Bergen. (TU 34(1916) s. 36-40, 322-23 ill.)    
1326 Branden den l5de januar 1916. (I: Helland, b. 2(1916) s. 548-78)    
1327 Brandulykken i Bergen. (Folkebl. 37(1916) s. 35-38 ill.)    
1328 Meidell, H. Kjempebranden i Bergen. (Skildret av et øienvidne) (Urd 20(1916) s. 53-54, 57 ill.)    
1329 Vattedal, S. Ny sang om den store brand i Bergen den 15de januar 1916. [Bg. 1916.] 2 bl. - UBB    
1330 Welle-Strand, E. Den hårjade Bergen. (Finsk tids. f. Vitt., Hfors 80 (1916) nr. 1 s. 136-42)    
1331 Ihlebæk, O. Lyset i sjøboden. (Kooperatøren 1941 s. 50-52, 55 f.) - NTI1332    
1333 Grieg, S. Bergensbrannen 1916. (Murm. 1959 s. 48, 51-52, 54--56, 68, 71-72, 75) - NTI 1930    
1334 Bergensbranden 16. mai 1930. (Forsikringstid. 1930 s. 196 -98) -- NTI 1941    
1335 Brannen på Kristiansholm i Bergen 23.9.1941. (Mot brann 16(1941) s. 151-53 ill.) 1944    
1336 Thaulum, R. Storbrannen i Bergen etter flyangrepet 29.10.1944. (Mot brann 19 (1944) s. 119-20 ill.) 1950    
1337 Saxe, L. Brannen i Viken. [Bergens mek. verksteder.] (Båt og b. 7 (1950) nr. 2 s. 6-8 ill.)    
1338 Storbrannen i Viken. [Bergens mek. verksteder.] (Båt og b. 7 (1950) nr. 1 s. 6-8 ill.) 1954    
1339 Brannen i Folkets hus, Bergen. (Brannm. 1954 s. 107-08) - NTI 1958    
1340 Erdal, S. Brannen på Bryggen 6. februar. (Brannm. 1958 s. 37-38) - NTI 1967    
1341 Hamre, O. Brannen i Konsul Børsgate 35, 22.1.1967. (Mot brann 42 (1967) s. 56-57)    
1342 [Kongebesøk] (I: Edvardsen, b. 1[1694](1951) s. 141-56)    
1343 [Oldenborgske konger som har besøkt Bergen.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 78-79; 714-23: Christian IV; 733-37: Christian VI)    
1344 Schjelderup, W.M. Kongebesøg i Bergen. Udg. i anledning kong Haakon VII og dronning Mauds besøg 23. - 25. juli 1906. Bg. 1906. 39 s. ill.    
1345 Berg, A. Fyrstebesøk i 50-aarene. (I: - Bergen i gamle dage, 1925, s. 26-32 ill.)    
1346 Bøgh, [C.]G. Prinsesommeren 1856 i Bergen. Små skildringer i samtidige brev. (Bg. ill. 2(1941) nr. 9 s. 12-15, 39-42 ill.)    
1347 Scheen, R. De hemmelighetsfulle krigsskipsbesøk ved Bergen i 1780. Av den russiske keiserfamilies historie. (Norsk tids. f. sjøv. 86 (1971) s. 79-85) - De reisende var ikke i land.    
1348 Schjelderup, W.M. Jarlen av Bothwells besøk i Bergen 1567. (I: Julereien, 1925, s. [2-5])    
1349 Dardel, F. von. Minnen. B. 1. Sth. 1911. - Besøk i Bg. sammen med kronprins Carl s. 109-10.    
1350 Thoresen, M. Smaabilleder fra Bergen. 2. Et Prindsebesøg i Bergen. [1856.] (Ill. Tid., Kbh. 22(1880/81) s. 530-31)    
1351 Dyveke, Kristiern den Andens Elskede. En Beretning om den skjønne Dyvekes Liv, om hendes første Møde med Kong Kristiern den Anden i Bergen, om deres Elskovs lykkelige Dage, indtil onde Intriger bortkaldte hende ved en tidlig Død. Kra [1890]. 31 s. - NB    
1352 Bakken, H.S. Dyveke. (Godbit 36(1969). 1 s. - BT 30.8.1969) - Møtet med Christian 11 i Bg. 1507.    
1353 Carisius, J. Kong Christian de Fierdes Reise omkring de Norske Kyster indtil den Russiske Grændse 17. April - 13. Jul. 1599, beskreven ved . . . (I: Schlegel, J.H. [utg.] Samlung zur Dänischen Geschichte . . . B. 1. Stuck 4, Kph. 1773, s. 43-90) - Bg. s. 85-89. - Andre utg. og litt. henv. se Schiøtz 211.    
1354 [Christian IV besøker Bergen i 1599.] (I: Hofnagel, M. Optegnelser. - Norske Mag. 2(1868) s. 169-78)    
1355 Grubbe, S. Sivert Grubbes Dagbog. Meddelt of H.F. Rørdam. (Danske Mag., Kbh. R.4.B.2(1873) s. 361-406) - I Bg. s. 402-04.    
1356 Olafsson, J. Jon Olafssons Oplevelser som Bøsseskytte under Christian IV nedskrevne of ham selv. I overs. ved S. Bløndal. Kbh. 1905. 244 s. (Memoirer og Breve. 1) - Christian IV i Bg. 1622 s. 225-31.    
1357 Liland, S. Konge og krunprins vitjar bonden på Grimstad i Fana 1599 og 1856. (Frå Fjon 1960 s. 67-86 ill.) - 1856: kronprins Carl. Christian V    
1358 (Christian V) Een kort Beretning om den Stormegtigste Allerdurch leuchtigste Herris oc Konnings Konning Christian den Femtes til Danmarck oc Norge & c. Voris Allernaadigste Arfve-Herris første Besøgelse oc Ankomst til Bergen dend 2. Julii 1685. paa Mariæ Besøgelsis Dag. Disligeste Hans Kong]. Mayest. Allernaadigste oc milde Forretninger der sammesteds sampt Bortreyse fra Bergen. U.s. [16**]. [8] s. - UBB kop.    
1359 [Relation, dat.] Bergen den 6. Julii 1685. U.s. 1685. [3] s. - Om Christian V's ankomst til Bg. fra Trondheim. På tysk. - UBB kop.    
1360 En kort samtidig Efterretning om Kong Christian den Femtes Besøg i Bergen 1685. (Budst. 4(1823) sp. 327-28)    
1361 Kong Christian den Femtes Reise i Norge 1685. Ved Y. Nielsen. (Vidar 1889 s. 291-332) - Bg. s. 322-25.    
1362 [Fasting, C.] Nærværende endnu omstændeligere Berettning end dend forrige om det Høye Kongel. Herskabs Indtog i Bergen, og hvad videre er passeret, insinueres det gunstige Publico, ikke som en fameux men som en med Sandhed udpyndtet Relation under efterfølgende No. [Kbh. 1733.] [8] s. - UBB kop.    
1363 Kierulf, J. Journal og Beskrivelse over Hans Kongl: Mayest: Kong Christian den VI. til Dannemark og Norge etc. etc. og Dronning Sophia Magdalena med Frue Moder Margrevinde Sophia Christiana deres foretagende Reise til Kongeriget Norge Aar 1733. Kbh. [1745]. 104 s. ill. - Bg. s. 53-64. - Faksimileutg. Oslo 1960.    
1364 Krohn-Hansen, T. Æresporten på Triangelen i Bergen 1733. (BHFS 48 (1942) s. 171-95 ill.)    
1365 Munthe, G. Christian VI i Bergen. (Godbit. Ser. 2:6. 1 s. - BT 18.4. 1953)    
1366 Gyldenløve, U.C. Dag-Register over Hans Kongelige Mayestæts, Kong Friderich den Fierdes Reyse i Norge udi Aaret 1704, holden og sammenskreven udi det Franske Sprog of Hans Høye Excellence, General-Admiral Guldenlowe, og nu i det Danske oversatt of C. Engelstrup. Chra 1770. 99 s. - Bg. s. 60-64. - UBB    
1367 Wall, A. Omkring Christian Michelsen och 1905. Oslo 1925. 74 s. ill. - Kronprins Gustaf åpner Fiskeriutstillingen 1898 s. 4-13; musikk festen 1898 s. 13-16; Kong Haakon i Bg. 1906 s. 57-62.    
1368 Statholder Gyldenløve i Bergen 1665. (Bergenske juleroser, 1899, s. 19-20)    
1369 Fra Kongeparets Ophold i Bergen. [Afj Theo. (Urd 10(1906) s. 380-83)    
1370 [Choieqki], C.E. Voyage dans les mers du nord å bord de la corvette La Reine Hortense. Paris 1857. 632, 146 s. ill. - Besøk i Bg. 1856 s. 425-39.    
1371 En Samtale mellem A. og P. [om Anstalterne i Anl. Kronprindsens komme]. (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 353-56; 2(1833/34) s. 19-22; En Samtale imellem R. og H. s. 33-39; s. 22-26; En kort Beretning om Kronprinds Oscars Ankomst til, Ophold i og Afreise fra Bergens Bye s. 40-46; Æresporten s. 54-55, 121-23; s. 67-68, 129-31.)    
1372 [Bull, S.C.ø.] Efterretning om Hs. K.H. Kronprindsens Ankomst og Ophold i Bergen, fra 12te til 18de August 1833. [Bg. 1833 ?] 16 s.    
1373 Jensen, F.N. Memorabilia. Meddelt . . . og indledet av B.E. Bendixen. (BHFS 23(1917) s. 65-88) - Kronprinsens besøk i Bg. 1833 s. 71-88. Ellers bl.a. om en tur til Lysekloster.    
1374 Post festum. Indiskretioner. [Kong Oscar II's besøk juli 1896.] (Rev. 3(1896) nr. 29a s. [1-2]; se også nr. 28a s. [1])    
1375 Gussfeldt, P. Keiser Wilhelm II's Reiser i Norge i Aarene 1889 og 1890. Overs. of H.C. Hansen. Chra 1891. 278 s. ill. - Korte besøk i Bg. s. 112-16, 273-74.    
1376 Dinckelberg, H. Nordlandsfahrt. Eine Reise auf dem Hamburger Doppelschrauben-Schnelldampfer "Auguste Victoria" nach Norwegen bis zum Nordcap and nach der Insel Spitzbergen and zwei Kaisertage in Bergen. Hamb. 1898. 129 s. - I Bg. 1897(?) s. 94-120.    
1377 Diplomaticus, psevd. Bergen and the coalition nightmare. (Fortnightly review Lond. 72 = New ser. 66(1899) s. 537-46) - Om den politiske betydning av Keiser Wilhelms besøk på et fransk skoleskip i Bg.-BN2:1213.    
1378 Iphigenie in Bergen. (Die Zukunft, Berl. 28(1899) 15/7 s. 97-101) - Keiserens besøk på det franske skoleskib. - BN II 593    
1379 Eulenburg, P., Furst zu. Mit dem Kaiser als Staatsmann and Freund auf Nordlandsreisen. Dresden 1931. 2 b. - Reiser i årene 1889-1901 og 1903; Bg. fl.st.    
1380 Baldersheim, J. Memoarer. 1887-1960. [Bg. 1960.] 108 s. ill.    
1381 Bang, H. Rundt i Norge. Skildringer og billeder. Kra 1892. 344 s. - Bg. s. 33-38, 157-202.    
1382 [Beyer], Absalon Pederssøn. Udtog of Bergens Capitelsbog, skrevet 1560 of M. Absolon Pedersen. (Saml. t.d. danske hist., Kbh. 2:1 (1781) s. 33-102)    
1383 - Liber Bergensis capituli compilatus 1560. (Norske Mag. 1(1858) s. 187-512)    
1384 - Dagbog over begivenheder, især i Bergen, 1552-1572. (Liber capituli Bergensis.) Udg. med anm. og tillæg of N. Nicolaysen. Chra 1860. 345 s. - Særtr. av foreg.    
1385 - Dagbok og Oration om Mester Geble. Utg. av det Norske språk- og litteraturselskap. Oslo 1963-70. 3 b. i 2. - Innhold: 1. Absalon Pederssøns dagbok. 1552--1572. Ved R. Iversen. 2. Oration om M. Geble. Utg. på grunnlag av Edv. Edvartzens "Bergens Beskrivelse". Av O. Kolsrud og K. Valkner. [3]. Kommentarbind. Ved H. Nilsen.    
1386 Birkhaug, K. Lege ved veis ende. Livserindringer. Oslo 1968. 239 s. ill. - Bg., barndom og ungdom s. 1-25; ved Chr. Michelsens institutt s. 213-18; arbeidet under okkupasjonen s. 219-22.    
1387 Blytt, P. Fra min Barndom og Ungdom. Erindringer. Bg. 1907. 117 s. ill. - Tr. som ms. - Innh.: Slægten Blytt. - Fra min barndom. - Skoleaar. - Kjøbmandsexamen. - Hjemmet. - Ud i det praktiske Liv.    
1388 Bolstad, Ø. Bolstad forteller. Oslo 1971. 124 s.    
1389 Borthen, J.C. På Fana prestegård ved århundreskiftet. (I: Prestegårds liv, b. 3(1968), s. 145-55)    
1390 Brandes, G. Levned. Et tiaar. Kbh. 1907. 382 s. - Foredrag i Bg. s. 364-68.    
1391 (Bull, E.) Fest for dr. med. Edv. Bull. (Norske lægef. tids. 36(1916) s. 281-88) - Fra skoledagene i Bg. s. 285-86.    
1392 Christensen, J. Jens Christensen lesemesters dagbok. [Utg.] ved O. Riste. (BHFS 41(1935) s. 97-123) - Arene 1557-1599.    
1393 Christie, W.F.K. Brever fra stiftamtmann . . . til hans pleiesønn Wilhelm Bøgh i årene 1838-1848. Meddelt av A.M. Wiesener. (BHFS 51(1945) s. 129-64) - Inneh. meget lokalhistorisk stoff, ikke minst om Bergens museum.    
1394 Christie, W.H. Brev fra Museets præses toldkasserer Werner Hosewinckel Christie til professor J.C. Dahl. (BHFS 32(1926) s. 79-82)    
1395 Dahlerup, H.B. Mit Livs Begivenheder. Udg. of J. Dahlerup. Kbh. 1908-12. 4 b. - Bg. i b. [1] (1790-1814) s. 109-11, 115-16, 138-46, 206-215, 223-26 og i b. [2] (1815-1848) s. 36-38.    
1396 Dietrichson, L. Svundne tider. Af en forfatters ungdomserindringer. B. 1. Bergen og Christiania i 40 og 50-aarene. Kra 1896. - Bg. s. 1-161 ill. - 2. gjennems. Udg. Chra 1913.    
1397 Erichsen, T. Provst Thomas Erichsen's Levnetsløb, tilligemed Erindringer fra hans Ophold i det Jansonske Huus, Strandgaden No. 28. Ved H. Janson. (BHFS 19(1913) s. 34-45) - Ca. 1800-1820.    
1398 [Gran, J.] Skizzer of bergenske Forholde fra ældre og yngre Tid. Af en Bergenser. [1]-2. Bg. 1873-75. 2 b. - Innh. b. 1: Lidt om Situationen i 1795 og 1796. - Fædrene. - Omslag i Samfundsforholdene; b. 2: Fra Aaret 1800 til 1814.    
1399 Gran, T. Slik var det. Fra kryp til flyger. Oslo 1945. 220 s. ill. - Barndom i Bg. s. 5-28.    
1400 Grieg, S. Dokkebakken 20. Et kulturbilde fra årene omkring 1900. (Gml. Bg. årb. 1959 s. 21-48 ill.)    
1401 Grønvold, C.A. Mit Liv i Aarene efter 1814. Meddelt ved D. Grønvold. Oslo 1943. 173 s. Bg. s. 107-110. - Også i: Prestegårdsliv, b. 4 (1969), s. 66-69.    
1402 Grønvold, D. Noen erindringer fra min fødeby Bergen i 60-årene. Utg. av M. Grønvold. Oslo 1944. 113 s. ill.    
1403 Grønvold, M. Fra Ulrikken til Alperne. En malers erindringer. Oslo 1925. 178 s. ill. - Barndom og ungdom i Bg. s. 1-74.    
1404 Hagerup, I. Det kommer en pike gående. Oslo 1965. 102 s.    
1405 Hambro, C.J. Far og sønn. Barndomserindringer. Oslo 1948. 288 s.    
1406 Hansteen, C. Til fots til Bergen anno 1821. Av Christopher Hansteens Erindringer. Med en introd. av J.M. Hansteen. Oslo 1969. 138 s. kart. - Bg. s.125-38. - Utk. første gang som: - Reiseerindringer. D. 1. 1859.    
1407 Hauch, C. Minder fra min Barndom og min Ungdom. Kbh. 1867. 363 s. - Bg. s. 5-82. - Se også: Galster, K. Carsten Hauchs barndom i Norge, i: Edda 28(1928) s. 285-318.    
1408 Haukenæs, T.S. Reiseskildringer fra Norges natur og folkeliv. B. 4. Vestlandet. Bg. 1893. 364 s. - Fana s. 201-05; Bg. s. 206-16; Arna s. 217-27.    
1409 Heiberg, P.A. Fornødne Oplysninger i Anledning of et Dokument, som Herr Agent W. Krohn i Bergen har ladet indrykke i den Norske Rigstidende No. 61 for dette Aar. Chra 1829. 14 s.    
1410 Heiberg, P.A. Tre Aar i Bergen. Autobiografisk Episode. Drammen 1829. 68 s.    
1411 Hertzberg, N. Fra min barndoms og ungdoms tid 1827-1856. Chra 1909. 207 s. - Fra min skoletid i Bg. s. 52-109.    
1412 Hoff, E. Fra Bergen omkring 1850. Barndoms- og ungdomserindringer. Bg. 1920. 128 s. - Innh.: Skoledagene. - Hjemmet. - Selskabslivet. - Byen. - Livet udendørs.    
1413 Janson, K. Hvad jeg har oplevet. Livserindringer. Kra 1913. 276 s. - 2-3 opl. Kra 1913. - Av innh.: Barndom; - Skoledagene s. 1-40; Det ældste maalstræv s. 103-18.    
1414 Jensen, P.A. Authobiographiske Meddelelser. (Ill. Nyhedsbl. 12(1863) s. 1-3, 5-6, 21-22, 25-26, 45-46, 53, 69, 77-78, 97-98, 101-102)    
1415 - Autobiografiske Meddelelser. Udg. ved A. Krogvig. Kra 1908. 136 s. (Norske Memoire-Værker og Breve) - Se Thuesen s. 135-36. - Bg. s. 1-79: Min Fødeby. - De første Aar i Hjemmet og Skolen. I Latinskolen. - Slutningen of mit Skoleliv.    
1416 Jæger H. Barndomsinnstrykk. (I: - Bergen og bergenserne, Bg. 1889, s. 80-116) - Bl.a. barneleker originaler, vekterne.    
1417 Kildal, A. Fra mine ungdomsår i Bergen. Bg. 1960. 95 s. ill.    
1418 (Konow, A.) Brever fra professor J.C.C. Dahl, tollkasserer Werner Hosewinckel Christie, overlærer Lyder Sagen og stiftamtmann W.F.K. Christie til konsul August Konow i tiden 1830-58. Meddelt ved A.M. Wiesener. (BHFS 44(1938) s. 137-245) - Bl.a. en del om Bergens museum.    
1419 Kaarsberg, H. Memoirer. Person- og tidsbilleder. B. 2, Kbh. 1921. - Foredrag i Bg. i 1897 s. 238-42.    
1420 Lønning, P. Til Borg fra Bergen. Oslo 1971. 309 s. ill.    
1421 Meltzer F. Dagbøker. I utdrag ved K. Nygaard. Akkompagnert med utsnitt av J.F. Dreier's bergensprospekter. Bg. 1949. 124 s. ill. - Arene 1799-1830.    
1422 Michelet, M. Minner og tidsbilleder. Oslo 1946. 540 s. ill. - Bg., barndom og slekt i beg. av boken.    
1423 Mohr, W. Mine livserindringer. Bg. 1969. 215 s. ill. - Privattrykk.    
1424 Muri, D.J. Minner fra barndoms- og ungdomsår i Bergen. (Ark o b 16 (1951) nr. 11/12 s. 4-6; 17(1952) nr. 1 s. 6-7; nr. 2 s. 11-13; nr. 3 s. 9-13; nr. 5/6 s. 7-8; nr. 9 s. 7-8)    
1425 - Erindringer. (Ark o b 19(1954) nr. 4 s. 3-4, 11-13; nr. 5/6 s. 3-4, 11-13; nr. 6 s. 4-5; nr. 7/8 s. 3-4, 13; nr. 9/10 s. 4-5; 20 (1955) nr. 1 s. 3, 11)    
1426 Nielsen, R. Roscher. Tappenstrek. Fra Fredriksten til Bergenhus. [Bg.j 1970. 209 s. - Privattr. - Sjef for Distriktskommando Vestlandet s. 175-81; - Turisttrafikkdirektør [etc.J s. 192-209.    
1427 Nitssen, S. Min første tur til Bergen. (Hjemmets og arbeidernes ven 21(1896) s. 89-92, 100-02)    
1428 Nygaard, F. Erindringer fra arbeidsaar i Bergen. Oslo 1942. 20 s. (Småskr. f. bokvenner. 2)    
1429 Oehlenschlåger, A. Erindringer. B. 4, Kbh. 1851. - Besøk hos datteren Marie Konow på Stend i 1843 s. 178-82.    
1430 Paulsen, J. Billeder fra Bergen. Barndoms- og ungdomsminder. Kra 1911. 226 s. ill.    
1431 Pavels, C. Dagbøger for aarene 1817-1822. Udg. L. Daae. Kra 1899-1904. 2 b.    
1432 - Bisp i Bergen. [Dagboksutdrag.] Bg. 1969. 25 s.    
1433 Rieber, G.C. Memoarer. (I: - Familien Rieber i Bergen, Bg. 1927, s. 61-218 ill.) - Tr. som ms. - Også om firmaet G.C. Rieber & co. A.S.    
1434 Ross, C.M. Syv skilderier. Bg. 1892. 162 s. - S. 60-87: Vinken. [Barndoms minner.]    
1435 Sagen, L. Brev fra . . . til W.F.K. Christie i året 1814. Utg. ved K. Nygaard. (BHFS 62 1958/59(1959) s. 53-80) - Bl.a. om opinionen i Bg. i 1814.    
1436 Sperling, O. Dr. med. Otto Sperlings Selvbiografi (1602-1673), overs. i Uddrag efter Originalhaandskriftet med særligt Hensyn til Forfatterens Ophold i Danmark og Norge samt Fangenskab i Blaataarn of S. Birket Smith. Kbh. 1885. 269 s. - Bg. i 1622, 1628 og 1630-31 s. 4-7, 21-33, 48-54.    
1437 - Otto Sperlings Studienjahre. Nach dem Manuskript der Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen hg. von W.G. Brieger and J.WS. Johnsson. Kph. 1920. 133 s. - Bg. i 1622 s. 38-40.    
1438 Steffens, H. Was ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben. B. 3, Breslau 1841. - Bg. i 1794 s. 39-73, 83-85, 109-21.    
1439 - Hvad jeg oplevede. Nedskrevet efter Hukommelsen. Overs. of F. Schaldemose. B. 3, Kbh. 1841. - Bg. s. 35-66, 98-108.    
1440 - Af Henrik Steffens's Dagbog i Aaret 1794. Ved L. Daae. (Museum, Kbh. 1894 s. 334-37.) - Andre utg. og litt. henv. se Schiøtz nr. 1004 og 1263.    
1441 Stephensen, M. Uddrag of . . . Dagbog for Aaret 1808. (Museum, Kbh. 1892:1 s. 270-80) - Bl.a. agent Hans Krohns begravelse.    
1442 Thesen, E. Dag journal. (I: Rafto, T. Jektefart Lofoten - Bergen 1816-1836. - BHFS 64/ 1961(1963) s. 133-246 ill. kart.) - I Bg. i aarene 1816, 1818 og 1819 s. 167, 197-203.    
1443 Trapness, A.K. Farende svend. Fra haandverkslivet i gamle dage. [Bakerhåndverket.] Kra 1922. 203 s. (Fra svunden tid. 1) - Bg. s. 164-89.    
1444 Tybring, F. Før ankeret faller. Oslo 1958. 125 s. - Bg. s. 39-44, 65-79.    
1445 Walde, M. Slik var livet. Bg. 1960. 114 s. - Begynte som blomsterhandler på Torvet; senere gartner.    
1446 Wolf, L. Skuespillerinden fru Lucie Wolf's livserindringer. [Kra 1897.] 276 s. ill. - Av innh.: Mit barndomshjem. - Skoledagene. - Første gang paa scenen. - Det norske theater. - Smaatræk fra Bg. - 2. opl. [Kra] 1897. 276 s. ill. - 3. opl. Kra 1898. 308 s. ill.    
1447 Schiøtz, E.H. Utlendingers reiser i Norge. En bibliografi. Oslo 1970. 589 s. - For Bg. vises til Vestlandet i reg.; de fleste som har besøkt Vestlandet har også vært innom Bg. - Nedenfor er bare medtatt titler som ikke finnes eller er vanskelig å finne frem til i Schiøtz.    
1448 Uddrag of Reisebeskrivelser, Bergen vedkommende [med Kommentarer]. (l: Sagen og Foss, 1824, s. 712-79)    
1449 Bergen slik som de første utenlandske turister så den. Utdrag og overs. av eldre reiseskildringer. (BOB medd. 1928 nr. 1 s. 3-9; nr. 2 s. 3-9; 1929 nr. 1 s. 3-10)    
1450 Bøgh, [C.] Gran. "Døbefonden". "Uartige" uttalelser om Bergen. Klippet av . . . Bg. [1954]. 25 s.    
1451 Barlow, E. En engelsk sjømanns beskrivelse av en reise fra England via Holland til Bergen våren og sommeren 1675. Ved H. Myran. (Bg. sjøfm. årsh. 1947 s. 5-15 ill.) - Engelsk orig., se Schiøtz nr. 55.    
1452 Braem, C. Reise i Norge 1673-1674. Ved N. Nicolaysen. (Norske Mag. 2(1868) s. 458-88) - Bg. s. 465-80.    
1453 Feddersen, A. En sommerferie i Norge. 3. To Byer. [Bergen, Drammen.] (Fra alle Lande, Kbh. 4(1866) s. 185-200)    
1454 Utgår.    
1455 Fölsch, E.G. En svensk reisendes første inntrykk av Bergen 1817. (Resa i Norrige år 1817.) (BOB medd. 1938 nr. 1 s. 3-6) - Svensk orig., se Schiøtz nr. 352 1.    
1456 Herve, L. Une matinee å Bergen. (l: La Mosaique, Paris 1876, s. 43-46 ill.) - UBO utsnitt.    
1457 Scheen, E. "Kong" Thomas i Kåfjord og hans reisedagbok fra Vestlandet i 1844. [S.H. Thomas.] Oslo 1957. 93 s. ill. - Bg. s. 39-51. Enkelte efter 1900    
1458 Barthel, S. Atlant. Med en återkomst. Sth. 1963. 294 s. ill. Bg. s. 7-13.    
1459 Bayne, S.G. Quicksteps through Scandinavia with a retreat from Moscow. N.Y. 1908. 62 s. - Bg. s. 56f. - BN 5:1961.    
1460 Beckett, S.J. A wayfarer in Norway. Lond. 1935. 208 s. - Bg. s. 62-70.    
1461 Bertolini, G. Die Seele des Nordens. Studien and Reisen durch Norwegen, Schweden and Dänemark. Übertr. von A. MacLean. Berl. 1910. 335 s. ill. - Bg. s. 236-53 (Grieg, Michelsen).    
1462 Bukdahl, J. Hellesto, Fanafjaeld og Skaugumsaasen. En Norgesrejse. Ribe [1936]. 11 s. ill. - Saertr. of Jul i Vestjylland, 1936. - Bg., Fana, Lysekloster.    
1463 Capek, K. Travels in the north. Lond. 1940. 269 s. ill. Bg. s. 94-98 ill. - Orig. tit. Cesta na sever.    
1463a Fink, G. Oslo-Bergenfahrt des Hansischen Geschichtsvereins. (28. Juli bis 4. August 1928.) (Hans. Gesch. bl. 1928 s. 172-80)    
1464 Frænkel, J. Rode og hvide Rejserids. Kbh. 1929. 158 s. - Byen mellem de syv Fjelde s. 67-76.    
1465 Gunnarson, K. I Norge. Sth. 1937. 288 s. - Några dagar i Bergen s. 260-71.    
1466 Hammer, S.C. Things seen in Norway. Lond. 1927. 153 s. - Bg. s. 88-97.    
1467 Heidrich, O. Kniha o Norsku. [En bok om Norge.] v Praze 1940. 198 s. ill. - Bg. s. 56-88. - UBO    
1468 Hohmann, H. Eine Nordlands-Fahrt. Darmst. 1907. 82 s. - Bl.a. Bg. - BN 2:4306.    
1469 Johansen, J. Paa falderebet. Tre Rapporter fra Norge. Kbh. 1951. 93 s. - Bg. s. 57-78.    
1470 Laughlin, C.E. Where it all comes true in Scandinavia. The experiences and observations of Betty and Mary as related by their aunt . . . Bost. 1929. 332 s. ill. - Bg. s. 276-86. - For barn og ungdom.    
1471 Lauring, P. Rejse i Norge. Kbh. 1949. 276 s. ill. - Bg. s. 233-62.    
1472 Laursen, T. Fern reisebreve fra Norge. Fortalde of . . . Svendborg 1901. 29 s. - Bg. s. 17-20.    
1473 Manacorda, G. Anime a paesi.1919-1923. Firenze 1924. - Kristiania, Bg . . . . s. 318-47. - BN 5:1122    
1474 Medill, R. Norwegian towns and people. N.Y. 1923. 85 s. ill. - Bg. s. 14-21.    
1475 Mieville, W.F. Letters from Norway. Brighton [1911]. 200 s. - Bg. s. 142-52.    
1476 Monroe, W.S. In Viking land. Norway: its peoples, its fjords and its fjelds. Lond. 1908. 332 s. - Bg. s. 234-46.    
1477 Oakley, A. Scandinavia beckons. N.Y. 1938. 540 s. ill. - Bg. s. 3-23. - UBO    
1478 Pflaum, R. Nach Norwegen and Spitzbergen. Eine Nordlandsfahrt in das Land der Fjorde and zum ewigen Eise. Berl. 1902. 93 s. - Bl.a. Bg. - BN 2:2553.    
1479 [Putnam, J.B.] A Norwegian ramble among the fjords, fjelds, mountains and glaciers. By one of the ramblers. N.Y. 1904. 232 s. - Bg. s. 173-80.    
1480 Schroeder, O. Norwegen, das Land der Mittemachtsonne. Lpz. 1904. 174 s. ill. - Bl.a. Bg. - BN 2:3277.    
1481 Simpson, H. Rambles in Norway. Lond. 1912. 243 s. ill. - Bg. s. 92 106 ill.    
1482 Spiecker. Eindriicke auf einer Nordlandsreise. (Kirchliche Wochenschrift f. evangelische Christen, Berl. 1902 sp. 105-09) - Bl.a. Bg. - BN 11:2905.    
1483 Streeter, E. Skoal Scandinavia. N.Y. 1952. 238 s. - Bg. s. 41-47.    
1484 Tanner, G.F. An unconventional tour in Norway. Lond. [1907]. 219 s. ill. - Bg. s. 157-204.    
1485 Zschokke, F. Nordland. Eine Ferienfahrt nach Norwegen and Spitzbergen von . . mit einem Vorwort von Fridtjof Nansen. Basel 1927 [):1926]. 248 s. - Kap. 6: Norwegische Kustenstädte. Molde . . . Bergen. - BN 5:1920.    
795 Landsutstillingen i Bergen 1928. [Av] RM.J. (TU 46(1928) s. 207-09 ill.)    
 
Skrev ut totalt 1016 poster.
(Brukte 0,026 sekunder.)