Universitetsbiblioteket i Bergen : Martens

Martens


SKOLEVESEN. FOLKEOPPLYSNING. FORSKNING /
4512 [Sk~o91er.](I: Meyer, b. 1[1764](1904) s. 342-90 ill.; [2](1905) s. 155    
4513 [Skoler.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 404-12, 419-21, 440-41, 444-48, 608-32)    
4514 Kildal, A. Friundervisning for voksne. (I: Bergen 1814-1914, b. 2 (1915) s. 474-77)    
4515 Skoler. (I: Helland, b. 1(1916) s. 539-78)    
4516 Skolevesenet i Bergen. [Kommisjon nedsatt 1819.] - Om denne, se: Haffner, 1(1925) s. 31.    
4517 "Skolens uke" i Bergen. Eit storstila arrangement. [Av] 0.0. (Norsk skulebl. 1937 s. 761-63 ill.)    
4518 Lorentzen, B. Skolevesenet i Bergen. (I: Det Norske næringsliv. Bergen fylke, 1945, s. 140-44 ill.)    
4519 Hoprekstad, 0. Frå lærarstriden. Bg. 1946. 285 s. kart.    
4520 Vevle 0. Skule og uppseding. Bg. 1951. 287 s. ill. (Haus i soga og segn. 16) - Arna fl. st.    
4521 Bakke, K. Skolestyre og skolestell i Bergen. (Kom. funk. 6(1952) nr. 8 s. 1-6)    
4522 Nilsen, H. Biskop Erik Pontoppidan og skolestellet i Bergens stift. (Bjørgv. 1955 s. 67-82)    
4523 Bergen skolestyre. Veien videre etter den 9-årige skolen. Bg. 1963. 58 s. - 2. utg. Bg. 1964. 72 s. - 3. utg. Bg. 1965. 67 s. - 4. utg. Bg. 1967. 72 s. - 6. utg. Bg. 1971. 92 s. - Almendannende skoler s. l l-26; yrkes og fagskoler s. 27-89.    
4524 Utviklingsplan for spesialpedagogiske tiltak i Bergen og Hordaland. Bg. 1970. 128 s. - Innstilling fra et utvalg oppnevnt av Skoledirektøren i Bjørgvin, 1967.    
4525 Bergens-lærerne jubilerer. (Norsk skolebl. 34(1970) s. 2209) - Flere org.    
4526 Lange, E. de. Bergens lærerforening. (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 543-44)    
4527 Haugen, J. Bergens lærerlag 1845-1920. Bg. 1920. 190 s. ill.    
4528 Lange, E. de. Bergens folkeskole-lærerindeforening. (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 544-45)    
4529 Kolderup, A.J. Bergens folkeskolelærerinneforening gjennem 40 år. 1895-1935. (Vår skole 1935 s. 373-76) - NTI    
4530 Bergens lærerinnelag. Samhold til framsteg. Bergens lærerinnelag gjennom 50 år. 21. okt. 1945. Bg. 1945. 70 s. ill.    
4531 Bergens lærerinnelag gjennom 70 år. (Vår skole 1965 s. 752-54)    
4532 Knudsen, R. Bergens musikklærerforening. (Norsk musikktids. 1 (1964) s. 31)    
4533 Herdlevær, M.M. Fana lærarlag. 1864-1964. Bg. 1964. 58 s. ill. - Forf. i forordet.    
4534 Kontakt. Meldingsblad for Bergen krets av Norsk lektorlag. 1959. - Opphørt. - NB    
4535 Norsk lærerlag. Bergen fylkeslag. Orienterende rundskriv. 1967-1970. - NB    
4536 Den pædagogiske Forening. Forslag til statuter for . . . Bg. 1893. 7 s. - BB    
4537 Lange, E. de. Pædagogisk forening. (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 542-43)    
4538 Bergens almueskolevæsen. Beretning. 1859, 1862/63, 1864/68, 1869/71, 1872/75. - UBB    
4539 Bergens folkeskole. Aarsberetning. (Beretning.) 1893-1912/13. - 1896/97-1912/13 i: BKF 1898-1913/14; bilag.    
4540 Bergens folkeskole. [Treårsberetninger.] 1913/15-1933/36. - 1913/15-1918/21 i: BKF 1915/16-1925; bilag.    
4541 Bergens folkeskole. [Femårsberetninger.] 1891/95-1901/05; 1911/15; 1915/16-1919/20. - 1901/05, 1911/15, 1915/20 i: BKF 1906, 1916/17, 1920/21; bilag.    
4542 Heim og skole. Utg. av tilsynsrådet for Holen skole og foreldreforeningen "Holen skoles vel"; fra nr. 3 utg. av Foreldreforeningene ved skolene i Laksevåg. 1948-1970. - NB    
4543 Bergensskolen. Utg. av Bergens skolestyre. 1957, 1964-1973. - NB UBB    
4544 Asane skoleblad. For samarbeid mellom heim og skole. Utg. av Foreldrelagene i åsane. 1(1959)-12(1970). - NB    
4545 Borretzen, B. [Om skolene i Bergen.] (Snaks. Berg. 1(1794) s. 105-09)    
4546 F'orslag til midlertidigt Reglement for Bergens Byes Almuskoler. Bg. 1839. 45 s. - Undertegnet: H. Holmboe, A.W. Greve. - UBB    
4547 [Committeen til at tage under Overveielse vort Almueskolevæsens Tilstand og at fremkomme med de Forslag, den maatte ansee hensigtsmæssige til dets yderligere Udvikling, 1859.] Committeindstilling. [Bg.] 1860. 16 s. ([BKF 1860, bilag]) - Undertegnet: H. Birkeland, S.B.H. Walnum, T. Angell. - UBB kop.    
4548 Irgens, 0. Forslag til en ny Plan for Bergens Almueskolevæsen. Bg. 1862. 60 s. - Forf. på s. 56. - UBB    
4549 Instrux for Almueskolerne paa Landet i Bergens Stift. Bg. 1864. 16 s. - Undertegnet: P. Smit, H. Birkeland, T. Lous.    
4550 Irgens, O. Betænkning, afgiven til Bergens Skolekommission, over den ved Kongelig Resolution of 13de Mai 1871 nedsatte Kommissions Udkast til ny Lov for Byernes Almueskolevæsen. [Bg. 1872.] 37 s. - Inneh. enkelte opplysninger om bergenske forhold. - UBB kop.    
4551 - [Erklæring om Hensigtsmæssigheden of særegne Bestemmelser for Ordningen of Almueskolevæsenets Administration i Byerne Christiania, Bergen og Trondhjem . . . ] (Til Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.) Chra 1875. 40 s. - Undertegnet: O. Irgens, J. Jespersen. - UBB    
4552 Undervisningsplan for den lavere Almueskole paa Landet i Bergens Stift. Bg. 1875. 16 s. - NB    
4553 Bergens Folkeskole. Instruks forlærere og klasseforstandere. Bg. 188*. 7 s. - BB int.    
4554 - Undervisningsplan. [Bg. 188*.] 15 s. - BB int.    
4555 Forslag til Instruxer [og Ordensbestemmelser for Bergens Almueskolevæsen]. Bg. [1886]. 16 s. - NB    
4556 Instrukser, Ordens- og Sundhedsbestemmelser for Bergens Almueskolevæsen. Bg. [1886]. 19 s. - NB    
4557 Irgens, 0. Om Indførelse of Sløidundervisning i Bergens Almueskole. Bg. 1886. 12 s. (Anhang til Andragender om Bidrag of Bergens Brændevinssamlags Overskud for 1885. Bilag 22b) - UBB    
4558 - Motiveret Forslag til nyt Lønningsregulativ for Bergens Almueskolevæsen. Bg. 1887. 7 s. - UBB    
4559 Aftryk of Aktstykker og Skrivelser til Belysning of de saakaldte Fundatsskolers Forhold til det almindelige Folkeskolevæsen i Bergen. Bg. 1891. 26 s. - BOB    
4560 Bergens folkeskole. Udkast til midlertidig undervisningsplan for Bergens folkeskoler. Ved en komite. Bg. [1892]. 39 s. - BB    
4561 Irgens, 0. Til Bergens skolestyre. [Bg. 1892.] 12 s. - Dat. 26.10.1891; undertegnet 0. Irgens. - Inneh. forslag til budsjett m.m. - NB    
4562 Irgens, O. Til Bergens Skolestyre. [Bg. 1892.] 12 s. - Dat. 26.4.1892; undertegnet O. Irgens. - Inneh. forslag til budsjett m.m. - NB    
4563 - Til Bergens Folkeskoles Skoleraad. [Bg. 1892.] 8 s. - Inneh. Regler for skolebørnene. Instruks for lærerne. Instruks for klasseforstanderne. - Dat. 21.4.1892; undertegnet: O. Irgens. - NB    
4564 - Til Bergens Skolestyre! [Bg. 1893.] 3 bl. - Undertegnet: O. Irgens. - Inneh. Skoleraadets Forslag til forskj. Bestemmelser, som iig. Skolelovens § 13 skal optages i Skoleplanen. - NB    
4565 Folkeskolebørns bespisning i Bergen. Indstilling fra den of formandskabet nedsatte komite. Bg. 1896. 59 s. - UBB    
4566 Skolekjøkkensagen i Bergen. [Av] A.B. (Nylænde 12(1898) s. 58-60)    
4567 Aarstad folkeskoler. Skoleplaner. Bg. [ca. 1900]. 36 s. - UBB    
4568 Aasene folkeskoler. Skoleplan for . . . Bg. 1910. 22 s. - NB    
4569 Laberg, J. Folkeskolen. (I: Berger. 1814-1914, b. 2(1915) s. 428-731    
4570 Fana ungdomslag. Framlaget fraa . . . um arbeidsskule i Fana. Bg. 1920. 8 s.    
4571 Looft, C. Sinkers og aandsvake barns skoleforhold i Bergen. (Norske lægef. tids. 45(1925) s. 198-201)    
4572 Haugen, J. Et blad av almuskolens historie i Bergen 1819-1839. (BHFS 32(1926) s. 59-76)    
4573 - Om Bergens første folkeskoler. (BHFS 34(1928) s. 71-86)    
4574 - Meddelelser om Bergens folkeskole i aarene 1839-60. (BHFS 36 (1930) s. 29-42)    
4575 Westergaard, O.H. Oslofrokosten i Bergen. (Med. rev. 1932 s. 360-64)    
4576 Hjellestad, H. [o.fl.]. Skulane. (l: Hjellestad, H. Fana, b. 1(1933) s. 635-744)    
4577 Westergaard, Ø.H. Skolebarnenes erhvervsmessige arbeide ved folkeskolene i Bergen 1929. (I: 7. Nordiske kongress for fysisk fostring, Bg. 1933. Beretning, Oslo 1933, s. 14-32)    
4578 Særskolene i Bergen. [Av] M.S. (Vår skole 1936 s. 371 f.) - NTI    
4579 Skolens uke, Bergen 1937. Program. [Bg. 1937].32 s. ill. - Inneh. bl. a.: I. Thygesen. Fra Bergens folkeskole gjennem 40 år. - Ø. Stav. De bergenske skoler i tall. - De tekniske yrkesskoler i Bergen. - UBB    
4580 Framhaldsskolen i Bergen. (Vår skole 33(1947) s. 289-92)    
4581 Hordvik, L. I Bergens folkeskole etter krig og okkupasjon. (Norsk ped. tids. 31(1947) s. 184-86)    
4582 Olsen, F. Skulehagearbeidet gjenom 25 år. Bg. 1947. 29 s. ill. (Haus i soga og segn 6:11) - Bl.a. Arna.    
4583 Fana folkeskole 200 år. Av P-s. (Vår skole 35(1949) s. 614-16)    
4584 Nilsen, H. En fortegnelse over uautoriserte privatskoler i Bergen fra 1822. [Utg.] ved . . . (BHFS 54 1948(1949) s. 141-55)    
4585 Plan for framhaldsskolen i Bergen. (Vår skole 35(1949) s. 238-42)    
4586 Støen, M. Framhaldsskolen i Bergen. (Vår skole 35(1949) s. 188-91)    
4587 Hoprekstad, O. Fatigskule, ålmugeskule og lærarstand i Bergen fram til 1889. Bg. [1951]. 178 s.    
4588 Vatne, D. Utdeling av skolemat i Bergen 1897-1949. Utredning avgitt til Bergens skolestyre 10. febr. 1949. Bg. [1951]. 18 s. - NB    
4589 Bakke, K. Det unge Bergen. (Bg. by 4/5(1952) s. 19-21)    
4590 Nilsen, H. Skolestell og folkeopplysningsarbeid i bygdene i Bergens stift 1800-1850. Oslo 1953. 512 s. - Årstad s. 140-50, Fana s. 186-90.    
4591 Framhaldsskolen og den linjedelte ungdomsskolen. La Bergen ta fatt. [Av] E.J. (Norsk skolebl. 24(1960) s. 17-19)    
4592 Hoprekstad, 0. Bergen folkeskule. 1890-1911. [Bg. 1960.] 200 s.    
4593 Spesialklasse for høresvake barn i Bergen. (Hørselvemet 1960 s. 30) -NTI    
4594 Bergen gjennomfører enhetsskolen. (Norsk skolebl. 25(1961) s. 767-71 ill.)    
4595 Bergen skolestyre. Den ni-årige enhetsskolen i Bergen. En orientering. Bg. 1961. 7 s. - Tit. på senere utg. varierer noe. - 1963. 16 s. - 1964. 16. - 1965. 16 s. - 1966. 15 s. - 1967. 15 s. - Alle UBB    
4596 Hanssen, A.-M. Ny skole vokser fram i Bergen. (Norsk ped.tids. 46 (1962) s. 166-71)    
4597 Støen, M. En orientering om enhetsskolen i Bergen. (Vår skole 1962 s. 7-9)    
4598 Hanssen, A.-M. Ny skole vokser fram i Bergen. (I: (Nørvig, A.M.) Pædagogiske perspektiver, Kbh. 1963, s. 67-72)    
4599 Pihl, J. Sosiallærerstillingen i Bergen. (Vår skole 52(1966) s. 45)    
4600 Bergen skolestyre. Håndbok for lærerne ved Bergen folkeskole. Red. E. Wangensten. Bg. 1967. 42 s.    
4601 Ekle, H. Fra almueskole til folkeskole i Bergen. En undersøkelse i forbindelse med innføringen av den nye folkeskolelov av 26. juni 1889. Hovedoppg. U i B 1967. 91 s.    
4602 Matthiesen, G. Innføringen av ungdomsskolen - striden om skoleordning og undervisningsform på ungdomstrinnet i skoleverket. - Hovedoppg. U i B 1970. 143 s. - Tr. i BHFS 74(1974).    
4603 Mellin-Olsen, S. Et kull ungdomsskoleelever. [Utg. av] Universitetet i Bergen, Sosiologisk institutt. Bg. 1970. 31 s. - Stens.    
4604 Norsk lærerlag. Bergen fylkeslag. Utvalget til å peke på praktiske tiltak for å motarbeide skoletretthet, 1967. Innstilling. (Vår skole 56 (1970) s. 132-39)    
4605 Ikke bare plass til, men også behov for både sosiallærer og rådgiver. Fra styret i Bergen sosiallærerlag. (Norsk skolebl. 35(1971) s. 2252-53)    
4606 Byråkratisk verdiorientering i ungdomsskolen. En spørreskjema- og intervjuundersøkelse blant elever og lærere på 4 ungdomsskoler i Bergen. [Av] J.E. Drangsholt, G.G. Falck Olsen [o.fl.]. - Sem. NHH 1973.    
4607 Bohr, C.F.G. Forsøg til en Plan for Bergens Søndagsskole. Bg. 1802.[8] s. - Undertegnet: J.W. Welhaven, G. Bohr, A.S. Porath. - BN 4:5392. - Opptr. i Schjelderup, nr. 4611.    
4608 Bohr, C.F.G. Første offentlige Regnskab for Bergens Søndagsskoles Indtægter og Udgivter fra lte Maj 1802 til lte Maj 1803, tilligemed Fortegnelse over Velgjørerne, of . . . Bg. 1803.4 bl. - UBB kop.    
4609 [Holm, A.K.] Om Søndagsskolen i Bergen. (Egeria, Kbh. 1:1(1804) s. 451-52)    
4610 Neumann, J. Tale efter den offentlige Examen i Søndagsskolen, den 30te October 1825. (Borgerv. 1(1825/26) nr. 9 s. [1-4]; nr. 34 s. [1 ].) - Også svartale av Bohn    
4611 Schjelderup, W.M. Bergens offentlige Søndagsskole 1802-1902. Mindeskrift i Anledning of Skolens 100-Aarsjubilæum den lste Mai 1902. Bg. 1902. 40 s. ill. (CamstrupJ Ole Camstrups skole    
4612 Erichsen, A.E. Ole Camstrups privatskole. (1: - Bergens Kathedralskoles historie, 1906, s. 117-19) Christi Krybbe skole    
4613 Krybbenytt. Utg. av foreldrelaget ved Christi krybbe skoler. 1(1954) 5(1958). - NB    
4614 Fundatz til en fattig Skole (for Kaars-Kirke Sognet udi Bergen) kaldet Christi Krybbe. [Bg. 1738 ?] 31 s. - Dateret Friderichsborg d. 29. aug. 1738. - Uten tit. bl. Tit. i teksten på s. 29. - UBB    
4615 Kaarskirkens Skole kaldet Christi Krybbe. (l: Frimann. Stiftelser (1774) s. 250-76)    
4616 Brun, J.N. Hvor vidt private Folkes Stiftelser maa forandres: afhandlet i en Tale, holden paa Fattig-Skolen Christi Krybbe kaldet, i Anledning of en nye Informators Indsættelse den Ode September 1775. Bg. 1775. 16 s. - UBB    
4617 [Krog, T.G.] Et oprigtigt Venne-Brev om det for nogen Tid siden i Bergen fundne Dørre-Brev. Forfattet i en Svar-Skrivelse til en Ven i Byen, fra en Ven paa Landet. Bg. 1775. 16 s. - UBB kop.    
4618 Brun, J.N. En Tale om Korskirkens fattige Skoles Navn Christi Krybbe, holden i Følge Fundatzen, Paa Stiftelsens Dag den 9de Maji 1779. Bg. 1779. 16 s. - UBB kop.    
4619 Kritik over Hr. Prof. og Rector Schmits Oplysninger mod Hr. Brun. Kbh. 1784. 64 s. - UBB    
4620 Brun, C. Tale, holden paa Christi Krybbe den l lte Novbr. 1802.4 bl. - UBB kop.    
4621 Brun, J.N. Gammelt og Nyt om Stiftelsen Christi Krybbe. Bg. 1803. 13 s. - UBB    
4622 Greve, A.W. Nogle Ord i Anledning of de angaaende Vexelunderviisningsmaaden o.s.v. of Biskop Neumann udgivne Oplysninger. Bg. 1834. 16 s. - BB    
4623 Neumann, J. Oplysninger angaaende Vexelunderviisningsmaaden i Almindelighed og Vexelunderviisningsskolen paa Christi Krybbe i Særdeleshed. Bg. 1834. 96 s. - UBB    
4624 Vexelunderviisningsskolen paa Stiftelsen Christi-Krybbe, og den i Skolen brugelige Undervisnings-Methode vedkommende. Bg. 1834. 8 s. - BB    
4625 Thygesen, 1. Norges eldste folkeskole? (Vor skole 1926 s. 343-46) - NTI    
4626 Lorentzen, B. Kristi Krybbe og litt om skoleforhold i eldre tid. (Ark o b 9(1944) nr. 2 s. 3-8 ill.)    
4627 Hofstad, D. Opprettelsen av Christi Krybbe skole. (Bjørgv. 1961 s. 30-35 ill.)    
4628 Andersen, M.A.E. Norges første lærerskole. (Norsk skolebl. 1965 s. 1033-35)    
4629 Glambek, F. Christi Krybbe skoler gjennom 225 år. 1740-1965. Bg. 1965. 88 s. ill. - Forf. i forordet. - UBB har også et ekspl. der det står Cristi . . . på omsl. og tit.bl.    
4630 Martens, J. Christi Krybbe. (Godbit. 40(1972). 1 s. - BT 8.1.1972)    
4631 (Domkirkens fattigskole) Fundation For Dom-Kirkens Fattig-Skole, udi allerunderdanigst Følge Hans Kongelige Majestæts Allernaadigst udgangne Befaling angaaende Catechisationen udi Bergen, Dateret den 15de September 1719, of følgende Indhold: . . . Bg. 1770. [8] s. - UBB kop.    
4632 Domkirkens skole. (I: Frimann. Stiftelser (1774) s. 93-104)    
4633 (Domkirkens fattigskole) Instruction, Hvorefter Inspectionen, Forstanderne og Skoleholderen udi Dom-Kirkens Fattiges Skole i Bergens Bye, indtil videre, skal rette og forholde sig. Bg. 1780. 18, [7] s. - UBB    
4634 Dragefronten. Organ for alle Drageinteresserte. [2](1951), 3(1951). - NB    
4635 Skolebladet. Organ for Eidsvåg skoles vel. 1956-1958. - Gått inn i åsane skoleblad. - NB    
4636 Skolen vår. Meldingsblad for Fridalen skole. 1953-11(1965). - NB    
4637 Fridalen skole, Bergen. Norges nyeste folkeskole. Av A.H.N. (Vor skole 1939 s. 600-02) - NTI    
4638 Hassel. Fridalen skole, Bergen. (Bygk. 1946 s. 48-49 ill.)    
4639 Gimle-nytt. Meldingsblad for Gimle skole. 1(1970). - NB    
4640 Greves Pigeskole. Meddelelser om . . . virksomhed i skoleaaret 1884 85. - BOB    
4641 Kloster, W. Flittige barnefingrer. [Håndarbeider fra Greves pikeskole 1881-86.] (Gml. Bg. årb. 1953 s. 34-40 ill.)    
4642 (Grieg) Fru Griegs pikeskole. Aarsberetning. 1885/86-1890/91, 1893/94, 1895/96, 1898/99, 1901/02, 1907/10. - BOB NB    
4643 Hambro's Skole. Indbydelsesskrift til den offentlige examen. 1884-1886. - BB    
4644 - Aarsberetning. 1887/88-1910/13. - UBB BB    
4645 (Hansen) Amalie Hansens pigeskole. Aarsberetning. 1888/89-1890/95. - BOB    
4646 Hamre, O. og M. Støen. Haukeland skole i 100 år. Litt om skolens utvikling i Årstad. Bg. 1946. 59 s. ill.    
4647 Hellen skole. [Utg. av foreldrelaget ved Hellen skole.] 1966. 1 nr. - NB    
4648 Holen skole ved innvielsen 1. des. 1954. Utg. av skolens byggekomite. Red. av B.H. Steimler. Bg. [1954]. 37 s. ill.    
4649 Briigger, Ø. Hop skole i Fana. (Bygg 7(1959) s. 232-36 ill.)    
4650 Laberg, J. Den kommunale åndssvakeskole (Kalmargaten skole). 1884-1934. Bg. 1937. 13 s.    
4651 Selberg, O.A. Krohnengens skole 5. nov. 1880 - 5. nov. 1930. En kortfattet fremstilling. Bg. 1930. 48 s. ill.    
4651a - Krohnengen skole gjennom 75 år. 1880 - 5. nov. - 1955. Bg. 1955. 73 s. ill.    
4652 Landås skole. [1](1962)-8(1969). - NB    
4653 Bergen har reist storbygg for ungdomsskolen. (Norsk skolebl. 24(1960) s. 140-43 ill.)    
4654 Landås skole 10 år. (Landås skole. 4(1965) nr. 2) - NB    
4655 (Lindstrøm) Sofie Lindstrøms pigeskole. Aarsberetning. 1899/1900, 1905/06, 1907/11. - BOB    
4656 Ny folkeskole i Bergen. (Norsk skoletid. 1911 s. 678-79 ill.)    
4657 Hassel, K. Nye folkeskoler i Bergen. 1. Rothaugen skole. 2. Møhlenpris skole. (TU 30(1912) s. 446-49 594-95 ill.)    
4658 S[hetelig], H. Bergens nye folkeskoler. [Møhlenpris, Rothaugen.] (Kunst og k. 3 1912/13(1913) s. 279-82 ill.)    
4659 Møhlenpris skole 1912 - 2. sept. - 1962. 50 år. [Red. av] E. Wangensten. Bg. [1962]. 60 s. ill.    
4660 Nordnes skole. Utg. av Nordnes skoles vel. 1(1954)-17(1970). - NB    
4661 Botanisk skolehave ved Nordnes skole. (Norsk skoletid. 41(1909) s. 289-91)    
4662 Hille, R. Nordnes skole gjennem 25 år. 1903-1928. [Bg. 1929.] 34 s.    
4663 Schiong, J. 50 års folkeskole. Nordnes skole 1903-1953. [Bg. 1953.] 61 s. ill.    
4664 Lindstrøm, J. og C. Lindstrøm. Nygårdslien skole. Brosjyren er utarb. av arkitektene Lindstrøm. [Bg. 1972 ?] 8 bl. ill.    
4665 Nykirkens Skole kaldet Bethlehem. (1: Frimann. Stiftelser (1774) s. 299-323)    
4666 Skolen barna og hjemmet. Utg. av Ny Krohnborg skoles foreldrelag. 1956-1970. - NB    
4667 Lunde, O. Ny Krohnborg skole 1924-1949. Utg. til Ny Krohnborg skoles 25 års jubileum. Bg. 1949. 48 s. ill.    
4668 Storetveits skoleblad. 13(1967)-16(1970). - Fra 1968 med tit. Paradis skoleblad. - NB    
4669 Sandviken skole 1898-1948 og litt om skoleforhold i Sandviken før 1898. [Red.] H. Gjesdal, J. Olsen [o.fl.] Bg. 1948. 45 s. ill.    
4670 Trumpy, B. og A. Mohn. Den gamle skole i Sandviken. (Gml. Bg. årb. 1972:2(1973) s. 33-44 ill.)    
4671 Menighetsskolen i Bergen. (St. Olav 45(1933) s. 149-50 ill.; s. 291-92: nytt skolelokale)    
4672 St. Pauls skole [1873-1973.] [Bg. 1973.] 6 bl. ill. - UBB    
4673 St. Pauls skole er hundre år. (St. Olav 85(1973) s. 128-29 ill.)    
4674 Slettebakken skoleblad. 1(1964)-5(1968). - Opphørt. - NB    
4675 (Steiner) Rudolf Steinerskolen i Bergen. Arsberetning. 1953/54-1972/73. (1: Mennesket 17(1954)-36(1973).)    
4676 Smit, J. 25 år Rudolf Steinerskole i Bergen 1929-1954. (Mennesket 17(1954) s. 49-58)    
4677 Rudolf Steinerskolen i Bergen. Skoleplan for . . . (Mennesket 23(1960) s. 1-26)    
4678 Rudolf Steinerskolens søknad til Bergen kommune og sakens behandling i skolestyret. (Mennesket 23(1960) s. 64-79, 146-54, 174    
4679 Rudolf Steinerskolen i Bergen bygger nytt skolehus. (Mennesket 30 (1967) s. 1-5)    
4680 Reither, M. og J.O. Rudolf Steinerskolen på Storetveit. (Mennesket 31 (1968) s. 64-65,140-44,154-55 ill., se også s. 137-40; 32(1969) s. 1-5, 49-52, 156-59 ill.)    
4681 Tynæs, S. Rudolf Steinerskolen i Bergen på vei mot utbygging til 12 årig skole. (Mennesket 3(1968) s. 14-25)    
4682 Friskolefondet for 12-årig Rudolf Steinerskole i Bergen. Til skole- og samfunnsinteresserte. [Bg. 1969.] 12 s. ill.    
4683 Tynæs, S. Rudolf Steinerskolen i Bergen gjennom 40 år. 1929-1969. (Mennesket 32(1969) s. 95-105 ill.)    
4684 Ungdomsskole på Storetveit i Fana. [Oslo] 1966. 15 s. ill. (Norske ark. konk. 117)    
4685 Borgen H. og B.D. Brochmann. Storetveit ungdomsskole, Fana. (Bygk 51(1969) s. 158-59 ill.)    
4686 Tveiterås skole. (Beskrivelse.) [Bg. 1972 ?] 4 bl. ill. - UBB    
4687 Alvsåker, J. Ytre Arna skule 1857-1957. Ytre Arna 1957. 32 s. ill.    
4688 Nævdal, A. Ytre Arna skule. Festskrift 5. mars 1957. Bg. [1957]. 12 bl. ill.    
4689 Soltvedt, E. tisane framhaldsskole knyter kontakt med arbeidslivet. (Norsk skolebl. 24(1960) s. 117-19 ill.)    
4690 Bergens gymnasiaster. 1(1924)-3(1926). -- BOB    
4691 Gymnasiastbladet, hvori optatt Bergens gymnasiaster. 4(1927)-6 (1929). - NB    
4692 Saga. Elevblad for Bergens høiere skoler. 1(1935). - NB    
4693 Bergens artiumstidende. 1(1945)-7(1951), 9(1953)-11(1955), 14 (1958), 19(1959). - 1952 ikke utg. - BOB UBB NB    
4694 Fasting, C. (Realskoler, deres Nytte i Bergen, og et Exempel av det Hamborgske Handelsakademie.) (Provinzialbl. 3(1780) s. 319-36)    
4695 Høst, S. Den høiere skole i Bergen. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 375-427)    
4696 Sigmund, E. Norske gymnasier og gymnasieplaner i det 17. og 18. aarhundrede. (BHFS 24 1918(1919) s. 123-37) - Forslag fra F.C.H. Arentz om opprettelse av et gymnasium i Bg. s. 130-37.    
4697 Vestrheim, I.M.R. Kontakten industri - skole i Bergen. (Norges ind. 52(1970) nr. 8 s. 21-22)    
4698 Bergens Kathedralskole. Indbydelsesskrift. 1817, 1828, 1831-34, 1839, 1844, 1850, 1852-57, 1859, 1861-62, 1865, 1868-71, 1873, 1875-86. - De mgl. trolig ikke utg.    
4699 - Aarsberetning. 1886/87-1903/04.    
4700 - Treaarsberetning. 1904/07-1913/16.    
4701 Opiniones Felisianae. Schola Bergensis. [Elevblad for Bergens Katedralskole.] 1969-1970. - UBB ukpl.    
4702 [Bergens katedralskole.] (I: Edvardsen, b. 2[1694](1952) s. 225-335)    
4703 [Bergens katedralskole.] (I: Holberg (1737)(1920) s. 143-48)    
4704 [Bergens katedralskole.] (I: Meyer, b. 1[1764](1904) s. 342-62 ill.; b. 2(1905) s. 155-56)    
4705 Den Latinske Skole. (I: Frimann. Stiftelser, b. 1(1774) s. 105-52)    
4706 [Bergens katedralskole.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 419-21, 613-19)    
4707 Sagen, L. Om Bergens Latinskole. Bg. 1828. 52 s. (Bergens kathedralskole. Indbydelsesskr. 1828)    
4708 Neumann, J., H. Holmboe og L. Sagen. Indvielsen of den nye Kathedralskolebygning i Bergen den 31te October 1840. Bg. 1840. 44 s. - 2. Opl. 1840.    
4709 Reehorst, W. Bergens Kathedralskoles Historie fra 1826 til 1858. (Bergens Kathedralskole. Indbydelsesskr. 1859 s. 1-48)    
4710 Stub, P.J. Fremstilling of de Begivenheder og Omstændigheder, der fremkaldte min Ansøgning om Afsked som Adjunkt ved Bergens lærde Skole i Vaaren 1864. Chra 1866. 46 s.    
4711 T[hrap], D. Fra Bergens gamle Latinskole. (Ill. Tid. Kbh. 20(1878/79) s. 516-18 ill.)    
4712 Lampe, J.F. Lidt om Ludvig Holbergs Skolegang, hans Lærere og Bergens Skole. (Pers. hist. tids. Kbh. 1(1880) s. 10-17)    
4713 Thrap, D. Fra Holbergs Skoletid. (Hist. tids. R.2.B.2(1880) s. 182-85)    
4714 T[hrap], D. Fra Bergens Skole. [Feiringen av 17. mai 1826.] (Hist.tids. R.2.B.5(1886) s. 268-71)    
4715 Welhaven, J.S. En selvbiografi. (Samt. 12(1901) s. 296-301)    
4716 Stang, F. Fra statsminister Fredrik Stangs skoledage. [Brev meddelt ved J. Bing.] (BHFS 10(1904):10. 4 s.)    
4717 - [Erindringer.] (I: Steffens, H.K. Slægten Stang, Chra 1905, s. 428-48)    
4718 Ziesler, E. Af institutbestyrer Ernst Zieslers Optegnelser. Meddelt ved D. Thrap. (BHFS 11(1905):2. 14 s.)    
4719 Erichsen, A.E. Bergens kathedralskoles historie. Bg. 1906. 242 s. ill.    
4720 Willson, T.O. Bergen cathedral school. (The Norwegian club, Lond. Yearbook 1910 s. 31-37)    
4721 [Bergens katedralskole.] (I: Helland 1(1916) s. 539-55)    
4722 Ordensregler (for Bergens katedralskole) fra 1807. Ved G. Stoltz. (Den Høiere skole 31(1929) s. 371-75)    
4723 Bak fasaden. Bergens katedralskole. (Rev. 2(1933) nr. 40 s. 14-15, 19; nr. 41 s. 8-9)    
4724 Stoltz, G. J.E. Sars på Bergens Katedralskole. (Hist. tids. 30(1936) s. 417-18)    
4725 Bergens katedralskole. Skolebygningen 1840-1940. Bg. 1940. 67 s. ill. - Innh.: S. Steen. Magister Gjeble Pederssøn. - Litt om skolen 1840-1940. - F. Glambek. Katedralskolens gutter i forrige århundre. - G. Stoltz. Vaare kvindelige studenter. - C. Michelsen. Kritikens sande værd. - B. Birkeland. Hugin 1910-1940.    
4726 Lorentzen, B. Bergens katedralskole. (Ark o b 8(1943) nr. 11/12 s. 3-5, 10 ill.)    
4727 Stoltz, G. Har de lærde skoler etterlatt seg språklige minner? (Maal og m. 1945 s. 49-56)    
4728 Bakken, H.S. Ad Scholae Cathedralis gloriam. (Godbit Ser. 2:8. 1 s. - BT 24.10.1953)    
4729 Bergens katedralskole. Bergens eldste skole. Katedralskolen 800 år. Bg. 1953. 182 s. ill. - Innh.: S. Steen. Grunnlaget for den gamle skole. - J. Steen. Trekk av skolens historie frem til år 1900. - G. Stoltz. Skolen i vårt århundre. - H. Beyer. Tavlen med de store navn. - J. Steen. Skolens økonomi gjennom tidene. Lærernes kår og elevenes.    
4730 Stoltz, G. Skoledøpingen. En forsvinnende seremoni. (Maal og m. 1954 s. 200-07)    
4731 Muri, D.J. Minner fra skolen. (Ark o b 20(1955) nr. 7/8 s. 9-13)    
4732 Zachariassen, B. Den gamle latinskolebygning i Bergen. (Bjørgv. 1964 s. 22-29 ill.)    
4733 Steen, J. Bergens katedralskoles jordegods og øvrige kapital. (BHFS 65 1962/63(1965) s. 123-205) - Bl.a. en del opplysninger om gårder beliggende innenfor nuværende bygrense.    
4734 Hodnesdal, N. Katedralskolen og bygdene. (Frå Fjon 23(1970) s. 17-24)    
4735 Huginn. Et Utvalg av Bergens Artianersamfunds Arbeider. Bg. 1874. 96 s.    
4736 Hugin. Lover for samfunnet Hugin. Bg. 1893. 2 bl. - BB int.    
4737 Schjelderup, W.M. Bergens katedralskoles artianersamfund "Hugin" 1860-1910. Bg. 1910. 103 s.    
4738 Hugin. Dikt 1915-1927. Utg. av gymnasiesamfundet Hugin, Bergens katedralskole. Bg. [1927]. 101 s.    
4739 Saec[u]lum octavum. Utg. av Gymnasiesamfunnet Hugin. Spesialnr. av Hugins avis i anledning Bergens katedralskoles 800-års jubileum. [Bg. 1953.] 16 s. ill.    
4740 (Grieg, N.) Nordahl Grieg og Hugin. (1. K.Z. Aurell. Litt om huginitten Nordahl Grieg. 2. Nordahl Griegs dikt i Hugin.) Oslo 1960. 90 s. ill. - Tr. som ms.    
4741 Hugin. 1860-1960. Jubileumsnummer. Utg. av Gymnasiesamfunnet Hugin, Bergens katedralskole. [Bg. 1960.] 19 s.    
4742 Hugin. En bok om Hugin i hundre år. Artianersamfunnet på Bergens katedralskole 1860 - 3. april - 1960. [Bg.] 1960. 236 s. ill.    
4743 Bergens kommunale middelklasser. Aarsberetning. 1914/15-1915/16. (BKF 1915/16-1916/17; bilag)    
4744 [Sagen, L.] Grundtræk of en Plan, og Indbydelse til en Realskoles Oprettelse i Bergen. Bg. 1806. 5 bl. - UBB    
4745 Et par Ord om Bergens Realskole. (Norske Tilsk. 5(1821) s. 107-12)    
4746 Festligheden i Bergens Real-Skole den 31te Marts 1824. [Bg. 1824.] 34 s.    
4747 Bromel, A.T. og J. Møller. Realskolens nyeste Historie og dens nuværende Tilstand. Bg. 1836. 32 s. - BB    
4748 - Tillæg til Skriftet: Realskolens nyeste Historie og dens nuværende Tilstand. Bg. 1838. 8 s. (Indbydelsesskr. til den aarlige offentlige Examen i Bergens Realskole . . . 1838) - BB    
4749 Bergens Realskole. Hvorledes kunne Drengebørn paa en planmæssig Maade forberedes til den egentlige Skoleunderviisning? En pædagogisk Betragtning [afj (A.T. Bromel) som Indbydelse til den aarlige offentlige Examen ved Bergens Realskole. Bg. 1840. 14 s. - Skoleefterretninger s. 11-14.    
4750 Bromel, A.T. og J. Møller. Realskolens Krønike i Skoleaaret 1840-41, som Indbydelse til den aarlige offentlige Examen ved Bergens Realskole. Bg. 1841. 14 s. - BB    
4751 Bergens Realskole. Nogle Ord til de ældre Disciple i Bergens Realskole of Sammes Forstandere i Anledning of Skolefesten den lode August 1842. [Bg. 1842.] 11 s.    
4752 Danielsen, E. Cand. filol. Danielsens skole 1932-1957. Glimt fra 25 år. Bg. [1957]. 55 s. ill.    
4753 (Danielsen) Cand. filol. Danielsens skole, Bergen. Skolen i tekst og bilder gjennom 40 år. Grunnlagt av cand. filol. Egill Danielsen 1932. Bg. [1972]. 24 s. ill. (Årbok 1972)    
4754 Fana kommunale middelskole. Fem-aarsberetning 1916-1921 ved skolens bestyrer [P. Grieg]. Bg. [1922]. 54 s.    
4755 Fana høgre skole. 1921-1946. Red. J. Bjørnstad, C. Lund, O.J. Olsen. Bg. [ 1947 ]. 64 s. ill.    
4756 Fana kommunale høgre almenskole, Paradis 1916-1966. 50-års beretning. Ved K. Sommersten. [Paradis 1966.] 160 s. ill.    
4757 Hordaland fylkeskommunale gymnas. [Oslo] 1959. 12 s. (Norske ark. konk. 54)    
4758 Håland, F. Fra fru Marstranders skole på Fjøsanger. (Urd 32(1928) s. 487 ill.)    
4759 (Pihl) U. Pihls skole. Arsberetning. 1884/85-1889/90; 1893/94, 1896/97-1898/99, 1900/01, 1904/05, 1906/07, 1912/13. - 1884-86 med tit. Meddelelser. - BOB NB    
4760 Nilsen, H. Henriette Meyers skole - Ulrike Pihls skole 1848-1948. Et historisk oversyn. Utg. til U. Pihls skoles hundreårsjubileum. [Bg. 1948.] 37 s. ill.    
4761 [Seminarium Fredericianum.] (I: Meyer, b. 1[1764](1904) s. 363-73 ill., b. 2(1905) s. 157-60)    
4762 Seminarium Fridericianum. (I: Frimann. Stiftelser, b. 1(1774) s. 153-71)    
4763 Arentz, F.C.H. I Anledning of det i Journalens 22 Hefte indrykkede Digt om Bergen [av L.A. Rodtwitt]. (Topographisk Journal f. Norge 7(1799) s. 166-93) - Jfr. nr. 920.    
4764 Weinich, N.H. Om Seminarium Fridericianum i Bergen. (Minerva. Et Maanedsskr. Kbh. 1800:2 s. 224-32)    
4765 Seminarium Fredericianum. (I: Sagen og Foss (1824) s. 408-12, 619-21)    
4766 Daae, L. Et Bidrag til Bergens Cathedralskoles Historie. (Hist. tids. R.4 B.1(1901), tillegg s. 46-48) - Inneli. liste over taler på "seminariet"s årsfester 1783-1894.    
4767 Erichsen, A.E. Seminarium Fridericianum. (I: - Bergens Kathedralskoles historie, 1906, s. 138-41, 158-67)    
4768 [Seminarium Fredericianum] (I: Helland. 1(1916) s. 555-56)    
4769 Ndsen, H. Seminarium Fridericianum. Et bidrag til norsk skolehistorie. (BHFS 60 1954/55(1956) s. 213-41)    
4770 Bak fasaden: Sydneshaugens skole. (Rev. 1(1932) nr. 2 s. 12-13)    
4771 Tanks skole. Indbydelsesskrift. 1850-57, 1871-75, 1877. 1879-86. - 1857 inneh.: Efterretninger om Tanks skole i Aarene 1852-1857. - UBB BB    
4772 - Aarsberetning. 1887, 1887/88-1903/04.    
4773 - Treaarsberetning. 1905/08-1914/16. - 1908/11-1914/16 i: BKF 1911, 1914/15, 1916/17; bilag.    
4774 - Tabel, hvorefter den offentlige Examen i den Tankske Skole afholdes . . . [18**], 1855, 1856, 1866, 1867, 1870; å 1 bl. - UBB    
4775 [Tanks skole.] Plan for den tankske Skole. Bg. 1850. 23 s. - UBB    
4776 Tanks skole. Udkast til Plan for . . . i Bergen. Bg. 1870. 24 s. - UBB    
4777 - Plan for . . . Bg. [1871]. 29 s. - UBB    
4778 - Plan for Tanks Real- og Handelsskole. Bg. 1889. 14 s. - NB    
4779 Schmidt, M. Notiser om Hans Tank. - Testamentariske bestemmelser of Hans Tank, betræffende en realskoles oprettelse i Bergen. - En ny skoleplan. (Tanks skole. Indbydelsesskr. 1871 s. 3-29)    
4780 Bendixen, B.E. Tanks real- og handelsskole, 1850-1900. Bg. 1900. 81 s. ill.    
4781 Irgens, S. og E. Thesen. Tanks skole 1850-1950. Et historisk oversyn. [Bg. 1950.] 61 s. ill.    
4782 Aabrech, A. Norges første handelsskole 100 år. (Tids.f.handelsutd. 12 (1950) s. 27-29) - NTI    
4783 åsane gymnas. Innvielse 21. august 1972. Bg. [1972]. 7 s. ill. - UBB    
4784 BMS. Organ for elevene ved de maritime skoler i Bergen, og for alle maritimt interesserte. [1969, 1970/71.] - NB    
4785 Kommitteindstilling angaaende Oprettelsen of en Industriskole og en Anstalt for forsømte Børn. Bg. 1865. 24 s. - BOB    
4786 Dahl, N.A. Indledningsforedrag i Samtalemøde den 3die April 1883 om et Menighedsuniversitet i Bergen. (Luth. Ugeskr. 13(1883) s. 326-32)    
4787 Om et Menighedsuniversitet i Bergen. Bg. 1883. 63 s. - Ny utg. Bg. 1899. 57 s. - NB    
4788 Holdt, V. En betydningsfuld Sag. Foredrag ved Aarsmødet for "Foreningen til Vern for enligstillede Kvinder" 5te Marts 1888. Bg. 1888. 19 s. - Om behov for en "Verneforeningens husholdningsskole". - BOB    
4789 Koren-Wiberg, C. Høiere Undervisning for Haandverkere i Bergen. Foredrag . . . [Bg. 1907.] 17 s. - NB    
4790 Husmorskole i Bergen. (Husm. 25(1911) s. 175-76)    
4791 Lie V. Sjøfartsskoler. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 570-88)    
4792 Schnitler, C.J. Handelsundervisningen i Bergen. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 553-69)    
4793 Sollied, P.R. Skoler for haandverk og industri. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 478-552)    
4794 Høverstad, T. Den pedagogiske høgskulen. "Bergens-framlegget". (Norsk skoletid. 1920 s. 131 f.; Høgskulebl. 17(1920) s. 67-69)    
4795 Den pedagogiske høgskule i Bergen. [O. Hoprekstads utgreiding.] (Skolebl. 1920 s. 13-18) - NTI    
4796 Hoprekstad, O. Bergen som sæte for lærarhøgskulen. (Norsk skoletid. 1922 s. 210-13) - NTI    
4797 Gjesdal, C.O. Gram. Yrkesopplæringen idag og i fremtiden. (Bg. by 6/7(1953) s. 20-22)    
4798 Eide, J.B. Den tekniske og yrkesmessige undervisning i Bergen. (TU 73 (1955) s. 690-92)    
4799 Hopp, Z. Bedriftskjøkken og lederutdannelse. Samtale med Ida Fromreide. (Urd 62(1958) nr. 17 s. 6-7 ill.)    
4800 Uglehus, O. Plan for musikkskole i Bergen. Utredning og innstilling ved . . . Etter oppdrag fra Bergen skolestyre. Bg. 1969. 63 s.    
4801 Christiansen, K.U. Forslag om sosialskole i Bergen. Noen refleksjoner omkring forholdet teori/praksis. (Sosionomen 16(1971) s. 588-90)    
4802 Bankskolen i Bergen 25 år. (Privatbanken 11(1955) nr. 2 s. 3-5 ill.)    
4803 Lunden, T.S. Bamevernskolen i Bergen. (Skole og samf. 1953 s. 119-23 ill.)    
4804 Bergens kommunale kvindelige industriskole. Beretning. 1899/1901 1922/23. (BKF 1901-1923, bilag)    
4805 Bergens kommunale kvinnelige industriskole gjennom 50 år. 1899-1949. [Bg. 1949 ?] 12 s. ill.    
4806 Bergens kommunale husmorskole. Beretning. 1914/15-1915/16. (BKF 1915/16-1916/17, bilag)    
4807 Kommunal husmorskole i Bergen. (Kom. tids. 1(1913/14) s. 56-60)    
4808 Grindstad, J. Bergens kommunale husmorskole. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 589-93)    
4809 Bergens kommunale husmorskole gjennem 25 år. 1914-1939. [Bg. 1939.] 19 s. ill.    
4810 Bergen kommunale husmorskole 25 år. (Tids.f.hustell-lærerinner 1940 s. 1-3) - NTI    
4811 Bergens stuertskole. Aarsberetning. 1897/98-1903/04; 1914/15 1916/17. (BKF 1898-1904; 1915/16-1917/18, bilag)    
4812 Bergens stuertskole. (I: Schjelderup, W.M. Bergens skipperforening i 50 aar, 1917, s. 99-116)    
4813 Schjelderup, W.M. Bergens stuertskole 1896-1921. Jubilæumsskrift. Bg. 1920. 64 s. ill. (BKF 1920/21, bilag)    
4814 Stimulus. Elevorgan for Bergen off. lærerskole. 1(1962)-12(1973).    
4815 Hellvin, R. Dramalinje ved Bergen lærerskole. (Norsk skolebl. 35(1971) s. 1678-80)    
4816 Bergen lærerskole. Fra lærerskoleklasser til pedagogisk høgskole. 1953-1973. [Bg. 1973.] 10 bl. - Stens. - UBB    
4817 Bergen lærerskole landets største. (Norsk skolebl. 37(1973) s. 18)    
4818 Bergens lærlingeskole. Beretning. 1945/46-1957/58. - BOB    
4819 Bergens maskinistskole. Beretning. 1894/95,1897/98-1923/24, 1925/26, 1938/39-1942/43, 1950/51. - 1897/98-1925/26 i: BKF 1898-1926; bilag. - UBB BOB    
4820 Ludt, W. Bergens maskinistskole 1885 - 17. novbr. - 1910. Bg. 1910. 36 s. - Også i: BKF 1910, bilag, s. 145-61 ill.    
4821 Bergens maskinistskole. Beretning om Bergens maskinistskoles virksomhet i skoleåret 1934-35 <49. virkeår> samt en kort beretning om dens første 50 år fra 17. nov. 1885 - 17. nov. 1935. [Bg.] 1935. 45 s. ill.    
4822 Bergen maskinistskole. 1885-1960. Bg. 1960. 45 s. ill.    
4823 Unge døves tanker. Organ for Bergens offentlige skole for døve. [1] (1942)-1969. - NB    
4824 Anderson, P. Norge får sin første offentlige fortsettelsesskole. (Nord. tids. f. d6vstumskolan, Lund 1942 nr. 3 s. 33-35)    
4825 Eng, T. Bergen offentlige skole for døve. Yrkesskole for gutter. Planer, statistikk, resultater, erfaringer 1942-1952. Utarb. av . . . Utg. av Direktoratet for spesialskolene i Kirke- og undervisningsdepartementet. Oslo 1953. 36 s. ill.    
4826 Bergen off. skole for døve - Stavanger off. skole for døve. Utg. ved K. Haave og T. Eng. Bg. 1959. 48 s. ill. - BOB    
4827 Bergen røde kors sykepleierskole. 75 år i sykepleiens tjeneste. Bg. [1973]. 21 s. ill. - R.-J. Anthonisen. Fra skolens historie s. 7-19.    
4828 Sjømannskolen. Indberetning . . . for Skoleaaret . . . 1885/86-1922/23. (BKF 1886-1923, bilag) - 1896/97 og 1897/98 mgl.    
4829 Bergens Sjømandsskole. Reglement. Bg. 1887. 2 bl. - BB    
4830 Bergens sjømandsskole. (Norsk tids.f.sjøv. 21(1903) s. 106-12 ill.)    
4831 Bergens offentlige sjømandsskole. (I: Schjelderup, W.M. Bergens skipperforening i 50 aar, 1917, s. 77-88)    
4832 Bergens sjømannskole. Oversikt over skolens historie og virksomhet i 75 år. 1853 - lste April - 1928. Bg. [1928]. 40 s. ill.    
4833 Bergen sjømannsskole. Oversikt over skolens historie og virksomhet i 100 år. 1853 - 1. april - 1953. Bg. [1953]. 101 s. ill.    
4834 Hay, O. Bergen sjømannskole jubilerer. Etter Norsk styrmannsblad. (Norsk tids.f.sjøv. 78(1963) s. 437-39)    
4835 Bergens fagskole for træ- og metallindustri. Aarsberetning. 1898/99, 1899/1902, 1902/04. - UBB    
4836 - Aarsberetning. 1898, 1900/01, 1917/19-1923/24. (BKF 1899, 1901, 1919/20-1924, bilag)    
4837 Bergens fagskole. Beretning. ( rsmelding.) 1937/38-1941/42, 1944/45. - BOB UBB    
4838 Bergen tekniske fagskole. årsmelding. 1945/46-1949/50, 1955/56. - UBB    
4839 Kontakten. Organ for Bergen tekniske fagskoles elevsamfunn. 1(1953) -9(1965). - Fra 1954:2 med tit. BTF-kontakten. - 9(1965) stens. - NB    
4840 Arentz. Bergens sløidskole. [Bygningen.] (TU 5(1887) s. 37-38)    
4841 Høyer, A. Fagskole for træindustri i Bergen. (Norsk tids.f. haandv. og ind. 1(1895) s. 63-65, s. 75-77 av T. Knutsen; 2(1896) s. 276-78)    
4842 - Bergens sløidskole 1886-1896. En tiaarsberetning ved . . . Bg. 1896. 48 s. ill.    
4843 Bergens sløidskole og fagskole for træindustri 1897. Bg. 1898. 96 s. ill. - Innh.: Reiseberetning of T. Knutsen. - Aarsberetning [1897] ved A. Høyer.    
4844 Høyer, [A.] Om fagskoler og særlig om Bergens fagskole. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 5(1899) s. 124-26, 130-32)    
4845 [Knutsen, T.] Bergens fagskule. Ei utgreiding um fyremaalet og uplæringsmåten. Bg. [1918]. 6 s. - UBB    
4846 Bergens fagskole for tre- og metallindustri. Plan. Bg. 1923. 12 s. - BOB    
4847 Bergens tekniske skole. Indbydelsesskrift. 1881(1882)-1887(1888).    
4848 Bergen(s) tekniske skole. Beretning. 1887/88-1961/62. - 1897/98 1922/23, 1925/26 også i: BKF 1898-1924, 1926, bilag. - UBB ukpl.    
4849 Bergens tekniske skole. Plan. Bg. 1874. 16 s. - UBB - Bg. 1881. 18 s. - BOB - Bg. 1887. 14 s. - UBB    
4850 - Katalog over Bergens tekniske skoles samlinger 1882. Bg. [1882]. 19 s. - Fort. over undervisningsmateriell, laboratorieutstyr ete. - UBB kop.    
4851 Stub, H.G. Om undervisning i maskintegning ved Bergens tekniske skole. (Norske ing. og ark. f. org. 5(1882) s. 115-16)    
4852 Bergens tekniske skole. Forhandlinger angaaende Forandring i Planen for . . . Bg. [1894]. 45 s. - UBB    
4853 - Forslag til Forandring i Planen for . . . Bg. 1894. 35 s. - UBB    
4854 Bergens tekniske skole. Festskrift ved Bergens tekniske skoles 25-cars jubilæum juni 1900. Bg. 1900. 196 s. ill. - F. Arentz. Den tekniske skole 1875-1900 s. 1-33; J. Stoltz. Direktører, lærere, elever s. 35-67. - Forøvrig faglige artikler.    
4855 Bergens tekniske skoles 25-års jubilæum. (TU 18(1900) s. 400-02)    
4856 Bergens tekniske skole. Et femtiaars minde. (TU 43(1925) s. 225)    
4857 Christiansen, H.0. De tekniske skoler i Bergen, Oslo og Trondheim 1912-17. (Norsk ped.årb. 1936/37 s. 66-68)    
4858 - 25-års jubileumsberetning 1912-1937. Bergen tekniske skole, Oslo tekniske skole,Trondheim tekniske skole. Utarb. av . . . N. de Lange Kobberstad, A. Jakobsen og Norsk teknisk landsforbund. Oslo 1937. 490 s. ill.    
4859 Tekstilskolen trenger tekstilindustriens velvilje. Intervju med J.B. Eide. (Norsk tekstiltid. 35(1954) s. 87-89)    
4860 Hvorfor valgte vi tekstilutdannelse ved Bergen tekniske skole? (Norsk tekstiltid. 39(1958) s. 118-19)    
4861 Lorentzen, B. En skole og dens verden. Bergen tekniske skole. Bg. 1963. 262 s. ill.    
4862 Dalen, H. Snart aktuelt med arkitektlinje og linje for industriell elektronikk ved Bergen tekniske skole. (Teknikk 1965 s. 327-28 ill.)    
4863 Automatiseringslinjen ved Bergen tekniske skole. [Av] D.B. (TU 114 (1967) s. 354-55 ill.)    
4864 Utgår.    
4865 Smaadotten. Organ for Bergens teknikersamfund. 3(1965)-8(1969/70) - NB    
4866 Bergens tekniske skoles elevforening. Lover for . . . Bg. [1894]. 4 bl. - NB    
4867 Bergen yrkesskole. årsmelding. 1955/56. - UBB    
4868 Larsen, M. Det haster med yrkesskolebygget. (Kom. funk. 11(1957) nr. 3 s. 5-9 ill.)    
4869 Bergen yrkesskoles administrasjonsfløy nærmer seg nå sin fullførelse. (Byggm. 37(1963) nr. 11 s. 25-26 ill.)    
4870 Bergens forskoler for haandværks- og industrilærlinger. Beretning. 1920-1924. - BOB    
4871 Enger, H.G. Bergens forskole for urmakere. (Norsk urmakerforbunds tids. 1921 s. 101-03) - NTI    
4872 Forskolen for metalarbeider i Bergen. (Norsk verksted og støperitid. 1921 s. 169) - NTI    
4873 Olsen, L.K. Forskolen for murere i Bergen. (Murm. 31(1946) s. 32) - NTI    
4874 Bergens handelsgymnasium. Aarsberetning. 1(1904)-1914. - BOB NB    
4875 - Undervisningsplan. Bg. 1904. 7 s. ill. - UBB    
4876 Stav, Ø. Bergens handelsgymnasium 1904-1929. Festskrift. Bg. 1929. 151 s. ill. - Direktør og overlærere - timelærere s. 42-53; Elever 1904-1929 s. 89-148.    
4877 Bergens handelsgymnasium 1917-1942. Bg. [1942]. 8 bl. ill. - NB    
4878 Sandberg, Ø. Bergens handelsgymnasium 1904-1954. Under red. av . . . Bg. 1954. 243 s. ill. - Fortegnelser over lærere og elever s. 135-243.    
4879 Bergensindustrien bedrer kontakten med handelsgymnasiet. (Norges ind. 50(1968) s. 511)    
4880 Bergens kvindesaksforenings husmorskole. (10 års jubilæum.) (Nylænde 39(1925) s. 214-14)    
4881 Musikakademiet. [Plan.] Bg. 1905. 1 bl. - UBB    
4882 Musikakademiet. Beretning om musikakademiets 10-års virke. Bg. 1915. 10 s. ill. - BOB    
4883 Musikkonservatoriet i Bergen. (Rev. 3(1934) nr. 14 s. 4-5)    
4884 Fischer, T. Bergens musikkonservatorium. (Norsk musikktids. 7(1970) s. 26-28)    
4885 Bergens musikkonservatorium A/S. Konservatorieavdelingen. Program 1973. 16 s. - BOB    
4886 Bergens tekniske aftenskole. Aarsberetning. 1905/06-1937/38. -1905/06-1923/24, 1925/26 i: BKF 1906-1924, 1926, bilag. - UBB    
4887 Bergens tekniske aftenskole. [Av] C.M.K. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 14(1908) s. 126)    
4888 Betanien sykepleierskole 1923-1973. [Bg. 1973.] 10 bl. ill.    
4889 Onarheim, R. Bibelskulearbeidet i Noreg 75 år. (Bjørgv. 1964 s. 44-48 ill.)    
4890 - Bibelskulen i Bergen 75 år. (Fast grunn 17(1964) s. 106-10 ill.)    
4891 Bladmannaskulen. Rundskriv till lagsmenneme i norskt bladmannalag. Fraa styret. Bjørgvin 1919. - Inneh. plan for skolen. - UBB    
4892 - Plan. 1919/20(1919), 1920/21(1920). - Å 8 s. - UBB    
4893 Bladmannaskulen i Bjørgvin. (For bygd og by 10(1921) s. 159-61 ill.)    
4894 Elvebakk, K. Butikkfagskolen - et interessant bergenstiltak. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 262-63)    
4895 - Butikkfagskolen i Bergen. Erfaringer etter 4 års drift. (Norges gross. tid. 20(1949) s. 297-98 ill.)    
4896 Gamal grunn. Arsskrift for elevlaget ved Fana folkehøgskule. [1 ](1938) -7(1972). - Arg. [3] med tit. 40 årsskrift for elevlaget ved Fana folkehøgskule. - Arg. 5 med tit. 50 årsskrift for Fana folkehøgskule.    
4897 Fana folkehøgskule, Milde. Bg. 1917. 24 s. ill. - UBB    
4898 Fana folkehøgskule, Milde. Ei utgreiding. Bg. [1915]. 6 s. ill. - Skoleplan; undertegnet: M. Birkeland. - 1916, 1917, 1918, [1924]. - Alle UBB.    
4899 Fana folkehøgskule. (Høgskulebl. 15(1918) s. 9-11 ill.)    
4900 Bakke, K. Frå skulen si dagbok. Skuleåret 1951-52. (Gamal grunn 1952 s. 86-93 ill.)    
4901 Flæsland, M. Fana folkehøgskule. Opptak og skipingsarbeid. (Gamal grunn 1952 s. 15-19)    
4902 Flæsland, M. Soga om Nord- og Midhordland høgskulelag. (Frå Fjon 1952 s. 101-08 ill.)    
4903 Naustdal, J. Små glyttar or soga til Fana folkehøgskule. (Gamal grunn 1952 s. 21-32 ill.)    
4904 Birkeland, M. A binda saman gamalt og nytt. (Gamal grunn 1955 s. 34-40 ill.)    
4905 Bakka, S.H. Frå den første skulevinteren. (Gamal grunn 1965 s. 65-69 ill.)    
4906 Bakke, K. Fana folkehøgskule i krigsåra 1940-45. (Gamal grunn 1965 s. 45-54 ill.)    
4907 - Melding om skuleåret 1964/65. (Gamal grunn 1965 s. 176-82)    
4908 Liland, A. Elevlaget ved Fana folkehøgskule. (Gamal grunn 1965 s. 137-40)    
4909 Naustdal, J. Elevlaget og formennene. (Gamal grunn 1965 s. 116-32 ill.)    
4910 - Fana folkehøgskule 50 år. (Gamal grunn 1965 s. 10-44 ill.)    
4911 - Mot ljosare tider. <1945-65>. (Gamal grunn 1965 s. 55-64 ill.)    
4912 Kolås, K. Utbygginga av Fana folkehøgskule. (Gamal grunn 1968 s. 63-71 ill.)    
4913 Naustdal, J. Elevlaget 50 år. (Gamal grunn 1968 s. 12-19 ill.)    
4914 Naustdal, M.G. Eit attersyn. (Gamal grunn 1968 s. 40-49 ill.)    
4915 Keramisk felt [av Dagfinn Instanesj på Fana folkehøgskule. (Gamal grunn 7(1972) s. 125-26 ill.)    
4916 Garnes folkehøiskole. Meddelelser fra . . . om skolens virke i tiaaret 1887-97 . . . Bg. 1897. 10 s. - BB int.    
4917 (Hambro) Folkehøgskulestyrar Chr. Hambro 1855-1930. [Bg. 1930.] 32 s. ill. - Garnes folkehøiskole s. 7-13.    
4918 Haukeland sykehus sykepleieskole (tidligere Bergen kommunale sykepleieskole>. 1908-1958. Bg. [1958.]. 14 s. ill.    
4919 Hotelfagskolens beretning [1912/13]. (Turistf. f. Bg. aarb. 1913 s. 32-35)    
4920 Hotelfagskolen i Bergen. Aarsberetning 1912/13-1913/14. - BOB    
4921 Hotelfagskolen. (Turistf. f. Bg. aarb. 1912 s. 63-71) - Bl.a. skoleplan.    
4922 Hotelfagskolen. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 594)    
4923 (Johannesen) Ant. Johannesens handelsskole. Plan samt aarsberetning. 10(1902/03)-12(1904/05), 15(1907/08)-26/27(1918/20), 50 (1942/43), 53(1945/46) - Tit. varierer. - BOB    
4924 (Kreetz) Frk. Kreetz's Haandgjerningsskole. Aarsberetning. 1885/86-1893/94, 1895/96-1896/97. (BKF 1886-92, 1894-97, bilag)    
4925 Krokeide yrkesskole. årsmelding. 1960/61. - Bnoffp.    
4926 Glatved-Prahl, M. Norges første yrkesskole for tuberkuløse på Krokeide i Fana og noen streif fra en lignende skole på Island. (Norske nasjonalforening mot tuberkulosen. 37(1947) s. 6-10) - NTI    
4927 Andreassen, L. Krokeide yrkesskole. Landets nyeste attføringsinstitusjon. (Liv og helse 33(1966) s. 3-6 ill.)    
4928 Bergens kunsthåndverksskole. Årsberetning. 1935/36-1960/61;1965/ 66-1966/67. - BOB UBB    
4929 Meander. Organ for elevsamfunnet ved Bergens kunsthåndverksskole. 1(1961)-3(1963). - UBB    
4930 Forslag til oprettelse of en Kunsthaandværksskole i Bergen. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 14(1908) s. 41-42; se også 15(1909) s. 144; 16(1910) s. 141-42)    
4931 Kunsthaandverksskolen i Bergen. Forslag til love. 1908. - NB    
4932 Bergens kunsthaandverksskole gjennem 5 aar. [Av] O.S. (Norsk tids. f. haandv. og ind. 20(1914) s. 140-41)    
4933 Ingstad, O. Bergens kunsthaandverksskole 1909-1914. Oversigt. [Bg.] 1914. 28 s. ill.    
4934 Koren-Wiberg, C. Bergens kunsthaandverksskole i femten aar. 1909-1924. Bg. 1925. 47 s. ill.    
4935 - Bergens kunsthåndverksskole gjennem 20 år. (Guldsm.k. 22(1931) s. 25-29 ill.)    
4936 Berle, R.J. En bergensk skole. (Bonytt 12(1952) s. 144-45 ill.)    
4937 Kloster, R. En skole i vekst. (Bonytt 16(1956) s. 92-93 ill.)    
4938 Børresen, R. Den 3-årige dagskole for brukskunstnere ved Bergens kunsthåndverksskole. (Ark o b 22(1957) nr. 6 s. 4-9)    
4939 Hopp, Z. Kunsthåndverksskolen i Bergen. (Urd 62(1958) nr. 9 s. 6-7, 27-28 ill.)    
4940 Glambek, F. Bergens kunsthåndverksskole gjennom 50 år. 1909-1959. Bg. 1959-60. 112 s. ill.    
4941 Børresen, R. Kunsthåndverksskolene får stadig større misjon. (Norsk tekstilind. 43(1962) s. 100-03)    
4942 Clayhills, H. Designundervisning i Bergen. (Bonytt 25(1965) s. 295-98 ill.)    
4943 Børresen, R. Tekstilavdelingen ved Bergens kunsthåndverksskole. (Norsk tekstiltid. 1970 nr. 8 s. 15-16)    
4944 Musikskolen i Bergen. Plan for . . . oprettet 1898. [Bg. 1898 ?] 2 bl. - UBB    
4945 Wiesener, A.M. Navigasjonsmestrene og Navigasjonsskolen i Bergen 1684-1820. (Bg. sjøfm. årsh. 1939 s. 9-44)    
4946 Norges handelshøyskole. Beretning. 1936/38-1969/70.    
4947 NHH-nytt. [Utg. av] Norges handelshøyskole. 1965-1973. - 1965-1968 nr. 3 med tit. Meldinger.    
4948 Norges handelshøyskole. Undervisningsplan, vedtekter, reglement, eksamensregler, høiskolens fonds. Bg. 1936. 22 s.    
4949 - Studieplan for handelsdiplomeksamen. Bg. 1938. 20 s. - UBB - 1948. 21 s. - NHH    
4950 Norges handelshøyskole. Plan for siviløkonomstudiet. 1960/61, 1961/62, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973. - 1960/61 og 1961/62 med tit. Studieplaner og litteraturlister.    
4951 - Forelesningsplan. Høstsem. 1965-1973.    
4952 - Plan for høyere avdelings studium. Høsten 1973.    
4953 - Eksamenslovsutvalget, 1969. Innstilling. Bg. 1969. 21 s. - Stens. - NHH    
4954 - Handelslærerstudiet ved . . . Bg. 1969. 7 s. - Stens. - NHH    
4955 - Innstilling fra studentenes studieplankomite for ny plan til siviløkonomutdannelsen ved N.H.H. 2. oppl. Bg. 1969. 19 s. - Stens. - NHH.    
4956 - Håndbok for høyskolens lærere og administrasjon. Bg. 1973. 179 s. ill. - Inneh. bl.a. lover og reglementer.    
4957 Den Norske handelsstands fællesforening. Komite av 1909. Betænkning angaaende oprettelse av en norsk handelshøiskole. (I: Den Norske handelsstands fællesforening. Generalmøte. 11. Porsgr. 1914. Kra 1914, s. 1-42) - NHH    
4958 Forestilling om oprettelse av Norges handelshøiskole. [Bg. 1917.] 26 s. - NB    
4959 Redegjørelse for utfaldet av konkurrancen om planer til nybygninger for Norges handelshøiskole i Bergen. Bg. 1921. 24 s.    
4960 Konkurranse om Norges handelshøiskole i Bergen. Kra 1922. 26 s. ill. (Bygk. 4(1922) nr. 3, bilag)    
4961 Norges handelshøiskole i Bergen. Arkitektkonkurransen og juryens redegjørelse. (TU 40(1922) s. 96-100, 108-13 ill.)    
4962 Lehmkuhl, K. Redegjørelse for høiskolesakens utvikling og stilling. Foredrag . . . (Fra styret i Foreningen til oprettelse av Norges handelshøiskole i Bergen.) Bg. 1928. 10 s.    
4963 Norges handelshøiskole. (Øk. rev. 11(1928) s. 1115-17)    
4964 Komite angående igangsættelse av Norges handelshøiskole, 1933. Innstilling. [Utg. av) Handelsdepartementet. Bg. 1934. 30 s. - Stens. - NHH    
4965 Lehmkuhl, K. Norges handelshøiskole i Bergen. (I: Bache, H.N. Nordens handels- og bankkurser i Norge, Oslo [1936], s. 73-82) - Også som særtr. Oslo 1936. 12 s.    
4966 - Tale ved åpningen av Norges handelshøiskole i Bergen 7. sept. 1936. Bg. [1936]. 7 s. - NHH    
4967 Norges handelshøiskole. Program ved åpningen av Norges handelshøiskole i Bergen. Bg. 1936. 8 bl. ill. - UBB    
4968 Norges handelshøiskole og rektoransettelsen. (Ok. rev. 20(1937) s. 325-27)    
4969 Ween, J. Norges handelshøiskole som rasjonaliseringsfaktor i norsk industri. (Norges ind. 20(1938) s. 460-62)    
4970 Gaarder, K. Rettslæren. (Handelshøyskolestudiet. 2.) (Bedr. øk. 2 (1940) s. 29--30)    
4971 Sømme, A. Den økonomiske geografi. (Handelshøiskolestudiet. 1.) (Bedr. øk. 2(1940) s. 4, 18)    
4972 Små høyskolebesøk II: sekretariatet. (Bedr. øk. 6(1944) s. 74-75 ill.)    
4973 Hegge, H. Norges handelshøyskole i okkupasjonsårene. (Bedr. øk. 7 (1945) s. 115-17)    
4974 Gjestland, H. Norges handelshøyskole. Tilbakeblikk på de første 10 år. 1936-1946. (Bedr. øk. 8(1946) s. 129-32, 137 ill.)    
4975 Nossen, Ø. Handelskandidatene i det praktiske liv. Fra Bedriftsøkonomisk forenings kandidatstatistikk 1946. (Bedr. øk. 8(1946) s. 133-37)    
4976 Wedervang, 1. Norges handelshøyskole 1936-1946. (Bedr. øk. 8(1946) s. 107, 109)    
4977 - Norges handelshøyskole og Bergens næringsliv. (Norges gross. tid. 17(1946) s. 222-24)    
4978 - Norges handelshøyskole. (Norges ind. 30(1948) s. 201-03)    
4979 Paulson, E.W. Handelskandidater og handelsbedrifter. (Norges gross. tid. 1951 s. 179-181)    
4980 - Norges handelshøyskole og rasjonaliseringsarbeidet. (Norges ind. 35 (1953) s. 461-63)    
4981 Edvardsen, W. AFF [Administrativt forskningsfond]. Et forskningssentrum for den administrative kunst. (Bedr. øk. 16(1954) s. 77-84, 99)    
4982 Norges handelshøyskole i Bergen. [Oslo 1954 ?] 12 s. ill. (Konkurransen. [11])    
4983 Studieordningen ved Norges handelshøyskole. (Norges gross. tid. 1955 s. 93, 95)    
4984 Wedervang, I. Norges handelshøyskoles oppgaver og virksomhet. Bg. 1955. 14 s. (Vestlandske bondestemna. Skr. 42)    
4985 Fostvedt, A. Norges handelshøyskole etter 20 år. (Bedr. øk. 18(1956) s. 16'9-73, 182)    
4986 Jacobsen, N.K. Vi må få et spesialinstitutt for skipsfartsforskning ved Norges handelshøyskole. [Intervju med A. Strømme Svendsen.] (Norw. ship. news 13(1957) s. 764-66)    
4987 Norges handelshøyskole må utbygges. (Norw. ship. news 13(1957) s. 1406)    
4988 Norske ~siviløkonomers forening. Hva er en siviløkonom? Er det bruk for siviløkonomer i Norge? Hva med Norges handelshøyskole? En orienteringsbrosjyre. Oslo 1957. 40 s. ill.    
4989 Hage, R.J. Deltakerne i AFF's kurs i administrasjon 1953-57. (Bedr. øk. 20(1958) s. 59-68)    
4990 Kile, S.M. Noen trekk fra oppfølgingsundersøkelsen av AFF's kursvirksomhet. (Bedr. øk. 20(1958) s. 75-80)    
4991 Skår, J. Norges handelshøyskole. (ånd o.v. 14(1958) nr. 11 s. 19, 21, 23)    
4992 Norges handelshøyskole. General information. Bg. 1959. 13 s. - 19,65. 15 s.    
4993 de Canij, J.S. En amerikansk professor ser på Norges handelshøyskole. (Bed's. øk. 22(1960) s. 228-29, 231-33)    
4994 Opptakjng ved Norges handelshøyskole. (Tids. f. handelsutd. 22(1960) s. 126-28)    
4995 Kile, S.M. Utdannelse i personalforvaltning ved Norges handelshøyskoles kursvirksomhet. (Bedr. øk. 23(1961) s. 141-43)    
4996 Norges handelshøyskole 25 år. 1936-1961. Oslo 1961. 126 s. ill. (Bedr. øk. 23(1961) nr. 6b)    
4997 Paulson, E.W. The Norwegian school of economics and business administration. (Norsem. 1961 nr. 4 s. 16-18 ill.)    
4998 Brøndmo, N., P. Lambach og R. Waaler. NHH's nybygg. (Bedr. øk. 25 (1963) s. 344-45, 347-49 ill.)    
4999 Jensen, O.H. Siviløkonomstudiet i støpeskjeen. (Bedr. øk. 25(1963) s. 300-07, 336) - Også som: Norges handelshøyskole. Særtr. ser. nr. 49. 8 s.    
5000 - Økonomisk gymnas og de øvrige gymnaslinjer som grunnlag for studiet ved Norges handelshøyskole. (Tids. f. handelsutd. 25(1963) s. 56-61)    
5001 Norges handelshøyskole i Bergen høytidelig innviet den 28. oktober 1963 . . . Denne publikasjon er Deres cicerone - på en rask liten omvisning i det nye bygget. [Bg. 1963.] 18 s. ill.    
5002 Norges handelshøyskole. Innvielsen av Norges handelshøyskoles nybygg 28. oktober 1963. (Program.) [Bg. 1963.] 2 bl.    
5003 Svendsen, A. Strømme. Norges handelshøyskole. Et supplement. (Bedr. øk. 25(1963) s. 350-53)    
5004 Birkeland, L. Eksport som fag ved Handelshøyskolen? (Norges uten riksh. 42(1964) s. 607)    
5005 Coward, D. Databehandling ved Handelshøyskolen. (Næringsrev. 12 (1964) s. 156-58)    
5006 - Undervisning og forskning i fortsatt vekst ved NHH. (Bedr. øk. 26 (1964) s. 4-7)    
5007 Fostvedt, A. Hva er Norges handelshøyskoles kursvirksomhet? (Tids.f. handelsutd. 1964 s. 154-56)    
5008 Jensen, O.H. Norges handelshøyskole og videregående utdannelse for innkjøpsledere. (Innkjøp 1964 s. 227-29) - NTI    
5009 Lauve, 0. Personellforvaltning. En orientering om utdannelsen i personeliforvaltning ved Norges handelshøyskole. (Offisersbl. 1964 s. 189-93) - NTI    
5010 Waaler, R. Rektor-ord. Professor Rolf Waalers taler i hans rektortid ved Norges handelshøyskole. Bg. 1964. 93 s. ill.    
5011 Coward, D. Fortsatt vekst ved N.H.H. (Bedr. øk. 27(1965) s. 380-85)    
5012 Fostvedt, A. Norges handelshøyskoles kursvirksomhet foran nye oppgaver. (Bedr. øk. 29(1967) s. 119-21)    
5013 Arholt, G. EDB og ADB ved NHH. (Bedr. øk. 30(1968) s. 92-97)    
5014 Norges handelshøyskole. Innstilling av 19. okt. 1968 angående professorater, dosenturer og utdanningsstipend i rettsvitenskap ved Norges handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. [Bg.] 1968. Fl. pag. - Stens.    
5015 - Siviløkonom. [Utg. av] Norges handelshøyskole, Norges handelshøyskoles studentforening [og] Norske siviløkonomers forening. [Bg. 1968]. 12 bl. ill. - NHH    
5016 Coward, D. Norges handelshøyskole i utvikling. Planer for fremtiden. (Bedr. øk. 31(1969) s. 192-99)    
5017 - N.H.H. i vekst og utvikling. (Bedr. øk. 32(1970) s. 150-52 ill.)    
5018 Handelshøyskolen i ferd med å bygge opp eksportundervisning. Intervju med Bjarne Bakka. (Norges utenr.h. 48(1970) s. 164-65)    
5019 Hasle, T. Bomønster, reisevaner og tilknytning til sentrum for ansatte ved NHH. Bg. 1970. 29 s. (Forskningsprosjektet Bergen sentrum. Rapport. 6)    
5020 Lexow, J.H. Bilthugger Anders Smith og snekker Knut Eriksen. (Stvg. museum årb. 1969(1970) s. 33-38 ill.) - Om en skjenk og en benk på NHH; stavangerarbeider.    
5021 Olsen, T.E. En trivselsundersøkelse blant personalet på biblioteket, sekretariatet, og det øvrige kontorpersonale i høyblokken på NHH. Sem. NHH 1970.    
5022 Hansen, S.A. Administrativt forskningsfond ved Norges handelshøyskole. (Norsk tids. f. sjøv. 86(1971) s. 65-75)    
5023 Opsahl, O.R. Siviløkonomens syn på siviløkonomstudiet. En undersøkelse foretatt blant siviløkonomer ved NHH i 1964. Sem. NHH 1971.    
5024 Svendsen, A. Strømme. Kulturøkonomi ved NHH. Kort oversikt. (Bedr. øk. 33(1971) s. 296-99)    
5025 Dale, K., Ø. HandelandogK. Pedersen. Trivselsundersøkelse ved NHH. Sem. NHH 1972.    
5026 Jensen, O.H. og A. Fostvedt. Norges handelshøyskole i dag og i morgen. (Bedr. øk. 35(1973) s. 170-73)    
5027 Jensen, O.H. Nytt siviløkonomi-studium og ny opptaksordning fra høs ten 1975. (Norges ind. 55(1973) nr. 21 s. 6-7 ill.)    
5028 Norges handelshøyskole. Biblioteket. Skrifter fra Norges handelshøyskole. Bg. 1973. 22 s.    
5029 Norges handelshøyskoles studentforening. Vi begynner på NHH. 1937-1941, 1944-1949, 1951-1973. - 1937-41 utg. av Norges handelshøyskoles studentkontor.    
5030 K 7. Organ for Norges handelshøyskoles studentforening. [1](1964) 1973.    
5031 K 7 bulletin. [Utg. av Norges handelshøyskoles studentforening.] 1968-1973. - Stens. - NHH    
5032 Brochmann, 0. Studenterliv mellem de syv fjell. (Vi selv 1942 nr. 1 s. 10-11 ill.)    
5033 Nordgreen, J. Et forsøk på en statistisk klarlegging av NHH-studentenes sosiale fordeling - også sammenliknet med den sosiale fordeling av artianere, landets øvrige studerende og ikke opptatte søkere ved NHH. Sem. NHH 1947.    
5034 Gundersen, K. og E. Lundgaard. Studentstatistikk ved Norges handelshøyskole våren 1949. Sem. NHH 1949.    
5035 Lundgaard, E. og K. Gundersen. N.H.H.-studentene i statistisk tverrsnitt. (Bedr. øk. 12(1950) s. 38-39)    
5036 Paulson, E.W. De fleste studenter ved Handelshøyskolen har praksis. (Norges gross. tid. 1951 s. 305, 307)    
5037 Peterschmitt, A. Handelshøyskolens studenter og deres studium sett med en utlendings øyne. (Ånd o.v. 7(1951) nr. 9 s. 4-5)    
5038 Wedervang, 1. Noen opplysninger om Norges handelshøyskoles studenter i tiden 1936 til 1952. (Bedr. øk. 14(1952) spesialnr. 9B s. 3-6, 87)    
5039 Skullerud, U. Studentmiljøet ved NHH. (And o.v. 12(1956) nr. 2 s. 2-3 ill.)    
5040 Waaler, R. Utvalg av studenter til studiet ved Norges handelshøyskole. (Pedagogisk forskning 3(1959) s. 1-19)    
5041 Norges handelshøyskoles studentforening. Program for studentfestlighetene ved Norges handelshøyskole 30. okt. - 2. nov. 1963. Red. J.T. Odegard. [Bg. 1963.] 34 s.    
5042 Guttormsen, T. og H. Biong. Trivsel og trivselfaktorer. En undersøkelse blant studentene ved NHH. Sem. NHH 1965.    
5043 Harboe, N.R. En undersøkelse blant studentene på Kull II høsten 1965. Innstillinger, meninger, vaner. Sem. NHH 1965.    
5044 Håkestad, R. En undersøkelse blant studentene på kull I høsten 1965. Sem. NHH 1965.    
5045 Lervåg, J.E. Formelle oguformelle faglige diskusjoner blant studentene ved NHH. Sem NHH 1965.    
5046 Sivertsen, A. Studentenes innstilling til studiet ved NHH, deres lese- og arbeidsvaner. En undersøkelse blant 3. kulls studenter høsten 1965. Sem NHH 1965.    
5047 Biseth, D., E. Engebretsen og S.H. Sørensen. Trivsel og trivselsproblemer. En undersøkelse blant studentene ved NHH. Sem. NHH 1967.    
5048 Norges handelshøyskole. Undervisningskomiteen. Arbeidsvaner blant studentene ved Norges handelshøyskole. Bg. 1968. 13 s. - Stens. - NHH    
5049 Helgeland, A. Arbeidsvaner blant studenter ved Norges handelshøyskole. [Utg. av] Norges handelshøyskole. Markedsøkonomisk institutt. Bg. 1969. 40 s. - Stens. - NHH    
5050 Hjorthen, P.G. NHH-studenter på studietur i Nord-Norge. (Plan og arb. 1972 s. 90-92 ill.)    
5051 Lunde, J., utg. Verdioppfatninger blant NHH-studenter. En seminarundersøkelse utført av L.-H. Berge, M.H. Drechsler [m.fl.]. Utg. av Norges handelshøyskole. Markedsøkonomisk institutt. Bg. 1972. 46 bl. - Stens. - NHH    
5052 Lunde, J. Verdioppfatninger blant NHH-studenter. (Bedr. øk. 34 (1972) s. 206-09)    
5053 Hestengen, A.P. Fysisk fostring blant studentene ved NHH. Sem. NHH 1973.    
5054 Johnsen, A. [og] B. Myhre. En undersøkelse av 73-kullet med hensyn på rekrutteringsgrunnlaget og enkelte holdningsvariable. Sem. NHH 1973.    
5055 Kritiske unge fra NHH til bedriftene. Radikaliseringen blant studentene merkes også ved Handelshøyskolen. (Næringsrev. [21](1973) nr. 45/46 s. 14-15, 17 ill.)    
5056 Danbolt, E. Norsk lærerakademi. (Luth. kirketid. 102(1967) s. 160-62, 219-22, 263-64, 309; s. 182-84, 239-41, 264 av A. Aarflot; s. 184-85 av P.W. Bøckman; s. 243-44 av H. Høivik; s. 326-27 av B. Hareide; s. 309-10 av A. Servan)    
5057 NLA [Norsk lærerakademi] og IKO-en dokumentasjon. (Luth. kirketid. 102(1967) s. 244-46)    
5058 Meyer, J.J. Sjøkrigsskolen i nye omgivelser. (Norsk tids. f. sjøv. 76 (1961) s. 40-44 ill.)    
5059 Myrseth, H. Sjøkrigsskolens planetarium. (Norsk tids. f. sjøv. 77(1962) s. 441-47 ill.)    
5060 Kvam, K. Beretning om den Norske sjøkrigsskoles virksomhet 1817-1967. Utarb. etter offentlig oppdrag i anledning av Sjøkrigsskolens 150-års jubileum den 27. okt. 1967. Ved . . . Oslo 1967. 655 s. ill. - Tr. som ms. - Skolen flyttet til Bg. i 1960.    
5061 Sjøkrigsskolen 150 år. 1817-1967. [Laksevåg 1967.] 24 s. ill.    
5062 Sjøkrigsskolen 150 år. (Norsk tids. f. sjøv. 82(1967) s. 393-407 ill.)    
5063 Skjong, H. Sjøkrigsskolen gjennom 150 år. Foredrag. (Norsk mil. tids. 1968 s. 9-14)    
5064 Hansen, S.A. Sjøkrigsskolens intendanturlinje 1946-1971. (Norsk tids. f. sjøv. 86(1971) s. 241-71 ill.)    
5065 Sjøkrigsskolen. A jour pr. 1. februar 1972. [Bg. 1972 ?] 22 s.    
5066 Herlofson, C.O. Sjøkrigsskolen idag og imorgen. (Norsk tids. f. sjøv. 88(1973) s. 333-67)    
5067 Midlertidig skolevirksomhet ombord i skoleskipet "Statsråd Lehmkuhl". Beretning. 1948/49, 1949/50. (I: Årsb. vedk. Norges fiskerier 1949:3(1950); 1950:4(1951).)    
5068 Fiskarfagskolen på Vestlandet ombord på skoleskipet "Statsråd Lehmkuhl". [Beretning.] 1950/51, 1951/52. (I: Årsb. vedk. Norges fiskerier 1951:4(1953); 1952:4(1953).)    
5069 Statens fiskarfagskule, Laksevåg. [Beretning.] 1952/53-1971/72. (I: Arsb. vedk. Norges fiskerier. 1953-1972)    
5070 Frostad, R. Den nye fiskarfagskole på Laksevåg. (Fangst og fiske 1952 nr. 1 s. 1-3, 12)    
5071 Brandt, K. Om jordmorskolens flytning til Bergen. (Tids. f. jordm. 32 (1926) s. 13-16, 38, 61-62; s. 37-38, 49-53, 73-74 av L.S. Petersen)    
5072 Jordmorskolen i Bergen. Undervisningsplan. (Tids. f. jordm. 33(1927) s. 101-05)    
5073 Petersen, L.S. Jordmorskolen i Bergen. Hvilke elever optas og hvordan er deres eksamen? (Tids. f. jordm. 43(1937) s. 97-102)    
5074 Da krigen begynte. Fra Jordmorskolen i Bergen. (Tids. f. jordm. 46 (1940) s. 149-52)    
5075 Jordmorskolen i Bergen 100 år. (Tids. f. jordm. 1961 nr. 8 s. 6-9) - NTI    
5076 Wilson, G.A. Indberetning angaaende Søndre Bergenhus Amts Landbrugsskoles Virksomhed i Tidsrummet lste April 1867 til lste April 1868 . . . [Bg. 1868?] 62 s. - BOB    
5077 Stend landbrugsskole. Beretning. 1902/03, 1904/05, 1906/07-1913/14. - NB    
5078 Fesjaa paa Jordbruksskulegarden Stend. (Ferdamannen 1865/66 s. 184) - Folkeliv.    
5079 Stend Landbrugsskole. (Skill.-Mag. 34(1868) s. 183-86 ill.)    
5080 Stend Landbrugsskole. (Landmandsvennen 5(1897) s. 133-36 ill.)    
5081 Ritland, N. Søndre Bergenhus amts landbruksskole 1866-1916. (Bondevennen 20(1917) s. 226-29)    
5082 Stend landbruksskole. (Bergenhusamternes landbruk 20(1917) nr. 12) - Schw. II    
5083 Søndre Bergenhus amts landbruksskole, særlig skolen paa Stend 1866-1916. [Av N. Ritland m.fl.] Bg. 1917. 196 s. ill. - Biografiske opplysninger s. 132-96.    
5084 Sjurseth, K. Jordbruksskulen på Stend. (I: - Hordaland fylke 1837-1937, Bg. [1937], s. 402-08 ill.)    
5085 Tufte, A. Elevbrev frå Stend landbruksskule 1868. (Hard. 1950 s. 274-81)    
5086 Øye, A. Stend jordbruksskule 1866-1966. [Stend 1966.] 190 s. ill. - Biografier over lærere o.a. s. 137-88.    
5087 Studentersamfundets fri undervisning. Plan. Høsten 1949-1973. - UBB ukpl.    
5088 Monsen, H. Studentersamfunnets fri undervisning, Bergen. En redegjørelse for dens problemer, samt forslag til løsninger. Sem. NHH 1963.    
5089 Friundervisningen. (Studvest 20(1964) nr. 7 s. 2-3 ill.)    
5090 Aas, E. De gamle tegneskoler i Bergen og Oslo og deres forbindelse med håndverket. (Norges håndv. 12(1930) s. 165-69)    
5091 Pedersen, I. Det harmoniske akademis tegneskole i Bergen 1772-1786. (I: - Litt om tegne- og arkitektundervisning i Norge før høiskolens tid, Theim 1936, s. 19-23)    
5092 Den Tekniske korrespondanseskole. Prospekt og plan. 1922. (2det Skoleaar>. Bg. 1922. 23 s. - BOB    
5093 Quist-Hanssen, C. 4. divisions underofficersskoles kaserne. (Norsk tids. f. militærmed. 22(1918) s. 169-72 ill.)    
5094 Bergens guttehjem. Aarsberetning. 1879-1880, 1882, 1886-1914, 1916-1918, 1959. - BB NB BOB    
5095 Vatndal, G. Bergens guttehjem i de første 25 aar. En kort oversigt. Bg. 1903. 40 s. ill.    
5096 Bergens guttehjem. [Av] cb. (Husm. 1906 s. 337-38 ill.)    
5097 Vatndal, G. Bergens guttehjem gjennem de første 50 år. En kort oversikt. Bg. [1928]. 99 s. ill.    
5098 Bergens guttehjem 1878-1953. [Bg. 1953]. 4 bl. ill. - UBB    
5099 Sæthres institut for aandsvage børn. Ekelund offentlige aandsvageskole. Beretning. 1882/1907; 1901/02. - BOB    
5100 Ekelund offentlige aandssvageskole. Beretning. Sæthres institut ved Bergen for aandssvage Børn. Ekelund offentlige aandssvageskole. 1901/02, 1907-1914. - NB BOB    
5101 Sæthres Institut paa Egelund. (Rev. 2(1895) nr. 37a s. [1-2] ill.)    
5102 Eikelund skole. Skipa 1882. [Bg. 1956?] 1 fold. bl. - UBB    
5103 Ulfsnæsøens opdragelsesanstalt (skolehjem). Beretning. 1882-1899, 1901-1913/14, 1916, 1920/21. - BOB    
5104 Ulfsnæsøens opdragelsesanstalt for vanartede gutter. [Av] X. (Husm. 12(1898) s. 444-46 ill.)    
5105 Hansen, F.B. Fra skolehjem til spesialskole. (Kom. funk. 8(1954) nr. 6 s. 15-17 ill.)    
5106 Bø, E. 25-årsberetning for Bergens kommunale tvangsskole for gutter. 1.1. 1900 - 1.1. 1925. Bg. [1925]. 15 s. ill.    
5107 - Vanskelige gutter. Erfaringer fra 25 års virke ved "tvangsskolen". Bg. 1945. 132 s.    
5108 Bergens skoleskib. Aarsberetning (Årsberetning). 2(1892)-1922, 1949-1967. - Før 1904: Skoleskibet "Bjørgvin". - BOB    
5109 Det Nyttige Selskab. Indstilling fra en of . . . opnævnt Kommite angaaende Oprettelse of et Skoleskib for unge Søgutter i Bergen. Bg. 1876. 17 s.    
5110 Bjørgvin, Skoleskibet. Regler for . . . [Bg. 18**.] 1 bl. - Statuter for . . . [Bg. 18**.] 1 bl. - Instrux for Officererne. [Bg. 18**.] 1 bl. - Alle UBB    
5111 Bergens skoleskib. (I: Schjelderup, W.M. Bergens skipperforening i 50 aar, 1917, s. 111-14)    
5112 Myran, H. Skoleskipene i Bergen. En historik. (Bg. sjøfm. årsh. 1948 s. 5-11 ill.) - "Bjørgvin", "Alfen", "Statsråd Lehmkuhl".    
5113 Bergens skoleskip gjennom 75 år. 1891-1966. Samt beretningogregnskap 1965. [Bg. 1966.] 20 s. ill.    
5114 Fett, H. Et Holberg-akademi i Bergen. (I: - Om fortids og nutids huse og villaer i by og bygd . . . Kra 1910, s. 103-18)    
5115 Lexow, E. Vitenskap og folkeopplysning. (I: Borgerånd og kjøpmannskap, [1944], s. 33-53 ill.)    
5116 Fægri, K. og E.F. Beyer. Vitenskap og forskning i Bergen. (I: Et Kultursentrum, 1946, s. 119-55 ill.) - Bl.a. Bergens museum.    
5117 Vogelsang, T. The development of pathological anatomy and bacteriology in Norway. (Acta pathologica et microbiologica Scand. Suppl. 93(1952) s. 9-19) - Bl.a. Bg.    
5118 Broch, H. Zoologiens historie i Norge til annen verdenskrig. Oslo 1954. 156 s. ill. - Et zoologisentrum oppstår i Bg. s. 59-62; Bergensskolen s. 92-97; fiskeri- og havforskningen i Bg. s. 108-19.    
5119 Paulson, E. Undervisning og forskning i Bergen. (TU 114(1967) s. 585-88)    
5120 Borch, C. Bergenserne styrker sitt forskningsmiljø. Teknologisk sentrum skal føre forskningsresultatene direkte over til det praktiske liv. (Norges ind. 53(1971) nr. 5 s. 6-8 ill.)    
5121 Forelæsningsforeningens Medlemmer i 1880. Bg. 1880. 12 s. - BB - Medlemmer i 1882. Bg. 1882. 10 s. - UBB - Medlemmer i 1884. Bg. 1884. 10 s. - UBB - Medlemmer i 1888. [Bg. 1888.] 8 s. - UBB - Medlemmer i 1894. Bg. 1894. 8 s. - UBB - Medlemmer i 1900. Bg. 1900. 8 s. - UBB - Tit. varierer noe.    
5122 [Høyer, A.] 25 aarsberetning fra Foreningen for populære forelæsninger i Bergen. [Av] A.H. Bg. [1893]. 24 s.    
5123 Bøgh, J. Hvorledes Georg Brandes kom til Bergen. (I: Georg Brandes 1842-1912. Fra Norge paa syttiaarsdagen, [Kbh.] 1912, s. 61-71)    
5124 Wiesener, A.M. Bergens forelæsningsforening 1868 - 7. sept. - 1918. En femtiaarsberetning. Bg. 1918. 51 s.    
5125 Bergens historiske forening. Arsberetning. 1895-1973. (I: BHFS 4 (1898)-74(1974).)    
5126 - [Indbydelse til stiftelse of . . . ] Bg. 1895. - Undertegnet: Bendixen, Schjelderup m.fl. - BB int.    
5127 - Love. Bg. [1895]. 4 s. - BB    
5128 - Love. Vedtatt 1894. (l: BHFS 4(1898), 6(1900), 22(1916).)    
5129 - Love. Rev. og vedtatt . . . 1916. (l: BHFS 23(1917); 29/30(1924).)    
5130 - Love. (Efter revisionen i 1932.> (I: BHFS 39(1933).)    
5131 Wiesener, A.M. Bergens historiske forening. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 712)    
5132 Shetelig, H. Bergens historiske forening i 25 aar. (BHFS 25/26 1919/20(1921) s. 3-8)    
5133 Bergens historiske forening. (Heimen 1(1925) s. 181-82)    
5134 W[iesener], A.M. Bergens historiske forening i 35 år. 1894-1929. (Kjenn d. 1. Bg. årb. 1929 s. 93-95)    
5135 Shetelig, H. og E. Lexow. Bergens historiske forening i 50 år. (BHFS 50(1944) s. 5-13)    
5136 Rafto, T. Bergens historiske forening 1894-1967. (Heimen 14(1967/69) s. 49-50)    
5137 Langhelle, O. Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedøme. (Luth. kirketid. 80(1945) s. 85-86)    
5138 Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedome. Innbjoding til skiping av . . . ( - Skrifter 1(1946) s. 105-08)    
5139 Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedøme. Lov for Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedøme. ( - Skrifter 1(1946) s. 109-10, og i 2(1947) s. 89-90)    
5140 Marthinussen, K. Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedøme. (Kyrkjesogelaget for Bj. b. Skrifter 1(1946) s. 101-04)    
5141 - Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedømme. Om motivet for starten. (Bjørgv. Kyrkj. 1965 s. 8-10)    
5142 Skre, R.R. Kyrkjesogelaget 20 år. (Bjørgv. Kyrkj. 1965 s. 51-56)    
5143 Chr. Michelsens institutt for videnskap og åndsfrihet. Styrets beretning for . . . (år). 1930-1939; 1968-1973. (Utg. som: - Beretninger. 1:1-10:1; 33:1-37:1)    
5144 Chr. Michelsens fond. Fundas og statutter av l0de desember 1929 . . . [for] . . . og Chr. Michelsens institutt for videnskap og åndsfrihet. [Bg. 1929.] 12 s.    
5145 Fri forskning? Christian Michelsens insitutt. [Av] red. (Luth. kirketid. R. 9 aarg. 67(1930) s. 142-46)    
5146 Statutter for Chr. Michelsens institutt for videnskap og åndsfrihet. (Kirke og k. 1930 s. 383-84)    
5147 Helland-Hansen, B. Fondet "Nationalgaven til Chr. Michelsen". Beretning om fondets oprettelse og de første 10 års virksomhet. Bg. 1937. 22 s. (Chr. Mich. inst. ber. 7:7)    
5148 Der Chr. Michelsen Fonds and das Chr. Michelsen Institut fur Wissenschaft and Geistesfreiheit. Grundsåtze and Statuten vom 10. Dezember 1929 . . . Bg. 1938. 15 s. (Chr. Mich. inst. ber. 8:7)    
5149 Fonds Chr. Michelsen et Institut Chr. Michelsen pour la science et la liberte de pensee. Acte d'erection et statuts du 10 decembre 1929 . . . Bg. 1938. 14 s. (Chr. Mich. inst. ber. 8:8)    
5150 Helland-Hansen, B. The Chr. Michelsen institute. (Am. Scand. rev., N.Y. 26(1938) s. 118-22 ill.)    
5151 Hambro, E. The Chr. Michelsen institute of science and intellectual freedom. (Le Nord, Cph. 2(1939) s. 332-39)    
5152 Helland-Hansen, B. The Chr. Michelsen institute. Bg. 1939. 10 s. ill. - Ajourført opptr. av art. nr. 5150.    
5153 Christophersen, H.O. Chr. Michelsens institutt og det nasjonale beredskapsarbeid under krigen. (Foredrag . . . 1946.> Bg. 1946. 27 s. (Chr. Mich. inst. ber. 11:7)    
5154 Christian Michelsens institutt for videnskap og åndsfrihet. (Oversikt over arbeider som faller inn under den 4. oppgave.) [Bg. 1947 ?] 4 bl.    
5155 Helland-Hansen, B. Chr. Michelsens institutt for videnskap og åndsfrihet. (Norges ind. 30(1948) s. 193-96)    
5156 Nilsson, S.S. The Chr. Michelsen institute in Bergen. (Norsem. 6(1948) s. 54-59 ill.)    
5157 Christophersen, H.O. Chr. Michelsens institutt og arbeidet for humanismen. Bg. 1949. 27 s. (Chr. Mich. inst. ber. 12:3)    
5158 Fægri, K. Chr. Michelsens institutt reorganiseres. (Nat. 73(1949) s. 97-101)    
5159 Schoder, R. Chr. Michelsens "ode oppgave". (Von og vilje 3(1949) nr. 7/8 s. 8-9, 13)    
5160 Christophersen, H.C. Chr. Michelsens institutt. (Norsk skolebl. 14 (1950) s. 894, 896-98)    
5161 Dahl, H. Nybygget ved Chr. Michelsens institutt. Foredrag . . . 1954. Bg. 1954. 16 s. ill. (Chr. Mich. inst. ber. 17:2)    
5162 - Chr. Michelsens institutt. (TU 73(1955) s. 689-90 ill.)    
5163 - Den fjerde oppgave. (I: Festskrift til B. Helland-Hansen, Bg. 1956, s. 43-58)    
5164 The Chr. Michelsen institute for science and intellectual freedom. Bg. 1959. 11 s.    
5165 (Michelsen, Chr.) Chr. Michelsens institutt for videnskap og åndsfrihet. Forskning og utvikling. Fra virksomheten ved Avdeling for naturvitenskap og teknikk. Fem foredrag . . . Bg. 1962. 33 s. ill. (Chr. Mich. inst. ber. 24:2)    
5166 - Økonomi og politikk. Forskningsoppgaver ved Avdelingen for humanistiske og samfunnsvitenskapelige studier. Fire foredrag . . . Bg. 1962. 36 s. (Chr. Mich. inst. ber. 25:2)    
5167 - Samarbeid mellom industri og forskning ved Avdelingen for naturvitenskap og teknikk. Fem foredrag . . . Bg. 1963. 39 s. ill. (Chr. Mich. inst. ber. 26:2)    
5168 Christian Michelsens institutt. [Intervju med Helmer Dahl.] (Studvest 22(1966) nr. 1 s. 8-9, 35, 37)    
5169 Chr. Michelsens institutt. Avdeling for naturvitenskap og teknikk. Tjenester og utrustning. (Jernind. 49(1968) s. 72-75 ill.)    
5170 Nilsen, A.F. Regnesentralen ved Chr. Michelsens institutt. (Elektrotekn. tids. 81(1968) s. 40-41 ill.)    
5171 Andersen, J.A. Teknisk-naturvitenskapelig oppdragsforskning i Bergensområdet. Målrettet forskning ved Chr. Michelsens institutt. (TU 117(1970) nr. 42 s. 61-62, 65 ill.)    
5172 Et oppdragsinstitutt med lange tradisjoner: Chr. Michelsens institutt, avd. for naturvitenskap og teknikk. (TU 120(1973) nr. 50 s. 52-53, 58, 60, 73 ill.)    
5173 Chr. Michelsens institutt for videnskap og åndsfrihet. Anvendt forskning ved Chr. Michelsens institutt, Avdeling for naturvidenskap og teknikk. 4 foredrag . . . Bg. 1973. 28 s. ill. (Chr. Mich. inst. ber. 36:2)    
5174 Norsk kjemisk selskap. Bergens avdeling. 29. nov. 1923-1948. [Bg. 1948.] 7 s. ill.    
5175 "Seletun" ved Bergen. Et sted for forskning, dialog og meditasjon. (St. Olav 79(1967) s. 155-56 ill.)    
5176 Selskabet til Videnskabelighedens Fremme. Indbydelse [til Dannelse of . . . og Statuter]. [Bg. 1885.] [3] s. - BB    
5177 - Statuter for Selskabet til Videnskabelighedens Fremme i Bergen. U.å. 4 s. - BB    
5178 Selskapet til vitenskapenes fremme. Arsberetning. 1928, 1930-1973. - UBB    
5179 Selskapet til videnskapernes fremme. Statutter vedtat paa konstituerende møte 12. des. 1927. Bg. [1927]. 6 s. - Statutter for . . . fond. Bg. [1931]. 7 s. - Statutter . . . [Bg. 1970.] 2 bl.    
5180 Bak fasaden. Selskapet til Videnskapernes fremme. Snapshot fra Stavangerturen. (Rev. 2(1933) nr. 22 s. 8-9 ill.)    
5181 Bakken, H.S. Selskapet 25 år. 12. des. 1952. Bg. 1952. 31 s. (Selskapet til vitenskapenes fremme. Småskr. 5)    
5182 Bergens museum. Publicationer udgivne of Bergens Museum. Bg. 1895. 2 bl.    
5183 Daae, Aa. Bergens museums publikationer 1837-1911. Indholdsfortegnelse. Bg. 1912. 20 s. - Særtr. av Bg. mus. aarsb. 1911(1912) s. 121-138.    
5184 Universitetsbiblioteket i Bergen. Bergens museums publikasjoner 1825-1948. Generalregister. Utarb. ved Universitetsbiblioteket. [Utg. av] Universitetet i Bergen. Bg. 1955. 108 s.    
5185 Skirner. Et Qvartalsblad, indeholdende Meddelelser fra det Bergenske Museums Direction til Museets Medlemmer og Velyndere, udg. of Directionen. Bg. 1847-1849.    
5186 Bergens museum. Aarsberetning (Arsberetning). 1883-1947/48. - 1892-1946/47 i: Bg. mus. garb. (årb.) 1893-1946/47. - Jfr. nr. 5199.    
5187 Foredrag for hvermand. Syvaarsberetning. [Ved] J. Brunchorst. (I: Bg. mus. aarsb. 1894(1895) s. 83-89) - Den første tid adm. av Selskabet til Videnskabelighedens Fremme.    
5188 - [Arsberetning.] 1895-1935/36, 1940/41-1948/49. (I: Bg. mus. Aarsb. 1895-1936, 1940-1947/48, og i U i B årsb. 1948/49)    
5189 Små godbiter fra samlingene. [Utg. av] Bergens museum. [Ser. 1.] 1 (1938/39)-13(1942). - Særtr. av artikler i BT.    
5190 Bergens museum. Love for det Bergenske Museum, vedtagne i Generalforsamlingen den 1 ste Mai 1833. Bg. 1833. 26 s. - 1855. 8 s. - 1892. 2 bl. - 1899. 2 bl. - 1899 og 1902. 2 bl. - 1909. 2 bl. - 1833, 1855, 1899 er opptr. i: Bergens museum 1825-1900, tillæg.    
5191 Reglement for arbeidsordningen ved Bergens museum. (I: Bg. mus. årsb. 1906(1907) s. 88-94)    
5192 Bergens museum. Fundats for Bergens museum. Vedtaget . . . 1909. Bg. 1909. 4 s. - Vedtat . . . 1909, stadfæstet . . . 1913. Bg. 1913. 2 bl. - Fundas. Stadfestet 1931. Bg. 1931. 7 s.    
5193 - Fundatser for de til Bergens museum knyttede legater og fonds. Bg. 1913. 11 s. - Særtr. av Bg. mus. årsb. 1912(1913) s. 111-119.    
5194 - Fundas, regler, statutter. Bg. 1940. 76 s.    
5195 Christie, W.F.K. Indbydelse til at oprette et Musæum og NaturalieCabinet i Bergen. Bg. 1825. 2 bl. - Opptr. i: Brunchorst, J. Bergens museum 1825-1900, tillæg, s. 3-8.    
5196 Frimann, C. Den Bergenske Musea, eller den i Bergen nylig grundlagte og allerede meget heldbringende Stiftelse for Oldsager samt Konst og Natural-Sieldenheder. Et Digt. Chra 1829. 14 s. -- Opptr. i: Brunchorst, J. Bergens museum 1825-1900, tillæg, s. 9-18.    
5197 Nogle Bemærkninger angaaende det Bergenske Musæum. (Berg. Kontr. 2(1833/34) s. 351-54)    
5198 Om det Bergenske Musæum. (Urda 1(1837) s. 3-18)    
5199 [Bergens museum] Om det Bergenske Musæum. [Beretning og Regnskap for 1837. Bg. 1838.] 1 bl. - Fulgte som bilag til Bergens Adressecontoirs Efterretninger, 1838. - Eneste kjente trykte beretning før 1883. - Jfr. nr. 5186.    
5200 [-] Til det Bergenske Musæums Velyndere. [Indbydelse til tegning av bidrag til ny bygning.] Bg. 1838. 2 bl. Undertegnet: Christie, Neumann o.fl. - Opptr. i: Brunchorst, J. Bergens museum 1825-1900, tillæg s. 39-41.    
5201 [-] Medborgere! [Indbydelse til å tegne seg som medlemmer av museforeningen.] Bg. 1641. - Undertegnet: Neumann, A. Konow o.fl. - Opptr. i: Brunchorst, J. Bergens museum 1825-1900, tillæg s. 41-42. - Orig. bare kjent i ms.    
5202 Det Bergenske Museum. (Granskeren 2(1842/43) s. 193-96)    
5203 Schwach, C.N. Poetiske Fremstillinger of nogle Malerier og andre Kunstgjenstande i Bergens Museum. Bg. 1848. 10 bl.    
5204 [Nicolaysen, N.] Bergens Musæum. [Af] n. (Ill. Nyhedsbl. 8(1859) s. 66-67, 69 ill.)    
5205 Bergens Museum. (Almuev. 12(1860) s. 161 ill.)    
5206 Vogt, C. Nord-Fahrt, entlang der norwegischen Kiiste, nach dem Nordkap, den Inseln Jan Mayen and Island, .. . Mai bis Oktober 1861. . . Frankf. a. M. 1863. - Bg., bl.a. besøk i Museet s. 31-58.    
5207 Den nye Museebygning i Bergen. (Skill.-Mag. 35(1865) s. 660-61 ill.; ill. også s. 565)    
5208 Bergens Musæbygning. (Norsk Folkebl. 2(1867) s. 301, 303 ill.)    
5209 Museibyggnaden i Bergen. (Nordiske taflor. Pittoreska utsigter från Sverge, Norge och Danmark. I tråsnitt med Text. Sth., 3(1868) s. 20)    
5210 Museumsbygningen i Bergen. (Nordiske Billeder. Prospecter fra Danmark, Norge og Sverig i Træsnit med Text, Kbh., 3(1868) s. 19)    
5211 Bergens Musæum. (Hjemmet 1(1876) s. 30-31 ill.)    
5212 Bergens Museum. (Ny ill. Tid. 3(1876) s. 348, 350 ill.)    
5213 Fra Bergens Museums Forhal. (Morgenbl. Extranr. 1895 s. 138-39) - Om portretter av Christie, Neumann o.fl. opphengt i forhallen.    
5214 Brunchorst, J. Bergens museum 1825-1900. En historisk fremstilling. Bg. 1900. 340,106 s. (tillæg) ill. - Tillæg s. 83-104: Personregister med biografiske notiser over bestyrelsens medlemmer og enkelte andre.    
5215 Bygninger fra det moderne Bergen. [Bergens museum.] (TU 19(1901) s. 625-27 ill.)    
5216 Hanssen, K. Bergens Museum. Bg. 1908. 8 s. - Særtr. av Morgenavisen.    
5217 Bergens Museum. Kurzer Fdhrer durch das "Bergens Museum". [Bg. 1912 ?] 1 fold. bl. ill.    
5218 - Short guide to the Bergen museum. Publ. by the Director. Bg. [ 1912? ] 1 fold. bl. ill.    
5219 - Veiviser for besøkende. Utg. ved Museets direktør. Bg. [1912?] 1 fold. bl. ill.    
5220 Shetelig, H. Bergens museum. [Av] H. Schetelig. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 672-96)    
5221 Bergens museum. (I: Helland, b. 1(1916) s. 507-15)    
5222 Bergens museum 1925. En historisk fremstilling red. av professorkollegiet. Utg. av Museets styre. Bg. 1925. 528 s. ill. - Biografiske oplysninger om videnskapsmænd knyttet til Bergens museum 1900-1925 s. 511-20.    
5223 Holmboe, J. Bergens museum 1825-1925. (Nat. 49(1925) s. 97-100 ill.)    
5224 Kolderup, C.F. Bergens museums almindelige historie. (I: Bergens museum 1925 s. 11-138 ill.)    
5225 - Foredrag for hvermand. (I: Bergens museum 1925 s. 501-04)    
5226 - Kurser for lærere. (I: Bergens museum 1925 s. 499-500)    
5227 Landmark, J.D. Bergens museum 1825-1925. (Under dusken. Vaaren 1925 s. 137-39 ill.)    
5228 Lie, H.P. Bergens museums 100-aars jubilæum. (Med. rev. 1925 s. 97-108 ill.)    
5229 Kjær, M. Saga, Samlinger og Urda. Bidrag til historieforskningens historie i Norge. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1927.    
5230 Bergens museum. Bergen. Norge. [Bg. 193 *?] 4 bl. ill. - Uten tekst.    
5231 Bergens museum. Arsberetning 1825-1935. Bg. 1935. 13 s. ill. - Inneh. meny og en 'beretning'; - Skrevet av Knut Fægri, Robert Kloster og Niels-Henrik Kolderup.    
5232 [Skouen, A.?] Bergen som videnskapelig centrum. [Av] Arnes. (Aschehougs mag. 1935 nr. 3 s. 20-27 ill.) - Om Bergens museum.    
5233 Bolann, G. og M. Bratten. Hva kan du studere ved Bergens museum? Utarb. av . . . etter anmodning av Studentutvalget ved Bergens museum. Bg. 1942. 44 s. ill.    
5234 Direktør Haakon Shetelig og studentene. (Huginn 2(1942) h. 7 s. 18-19)    
5235 Shetelig, H. Norske museers historie. [Oslo 1944.] 341 s. ill. - Bergens museums. 58-74 o. fl. st.    
5236 Skauge, F. Urda. (Godbit. Ser. 2:18.1 s. - BT 9.2.1957) Se mer  
5237 Bergens museum. Fortegnelse over antikvariske Gjenstande indkomne til . . . 1866-1898. (1: Ftnfb 1866(1867)-1898(1899.) - Tit. varierer. - 1875-87 av A. Lorange, 1888 av B.E. Bendixen, 1889-98 av G. Gustafson.    
5238 Bendixen, B.E. Aus der mittelalterlichen Sammlung des Museums in Bergen. 1-13; ill. Bg. 1890-1916. (Bg. mus. årsb. 1889:2, 1890:4, 1891:5, årb. 1892:9, 1893:8, 1894/95:8, 1896:9, 1897:10, 1901:13, 1905:12, 1909:16, 1911:12; Bg. mus. årb. H 1915/16:3) -    
5239 Bergens museum. Fortegnelse over indkomne oldsager ældre enn reformationen. [1-45; ill.] 1892-1912. 1920-1947. (1: Bg. mus. årb. 1892-1946/47.) - 1892-1897 av G. Gustafson, 1898-1912, 1920-1921 av H. Shetelig, 1922-1934 av J. Bøe, 1935-1947 av P. Fett. - Tit. varierer.    
5240 - Fortegnelse over den kulturhistoriske samlings tilvekst. [1-1 l; ill.] 1906-1937. (1: Bg. mus. årb. 1907:10, 1908:15, 1909:17, 1910:15, 1911:14, 1913:10, 1914/15:11; Bg. mus. årb. H 1918/19:2, 1923/24:2, 1932:4, 1938:1.) - 1906-1910 av H. Shetelig, 1911-1917 av E. Lexow, 1918-1931 av E. Lexow og M. Abel, 1932-1937 av R. Kloster og B.A. Frimannslund.    
5241 Christie, W.F.K. [Meddelelser om gjenstander i Bergens museum.] (Urda. 1(1837): Steen-Ring s.45-66; ByzantiskMalerie s. 105-18; Pergamentsbrev s. 200; 2(1847): Steen-Figurer s. 352-67; ReliquieSkrin, Døbefont, Jernlænke s. 377-88)    
5242 Holmboe, C.A. Beskrivelse over Mynter, tilhørende det Bergenske Musæum. (Urda 1(1837) s. 293-96)    
5243 Kort Underretning om et Fund of Mynter og Bracteater, som opbevares i det Bergenske Musæum, og som efter Tønjums Kirkes Fald i Leirdal ere fremkomne. [AfJ Z. (Urda 1(1837) s. 37-44, 304 ill.)    
5244 Holmboe, C.A. Beskrivelse over nogle smaae Stene fra Orienten, tilhørende det Bergenske Musæum. (Urda 2(1842) s. 73-74)    
5245 Neumann, J. Gravurnerne i det Bergenske Musæum. (Urda 2(1842) s.    
5246 [Wa11em,11F M.] Bergens Museum. (111. Nyhedsbl. 15(1866) s. 5-7, 14-15, 30, 58, 62, 66, 82, 86-87, 90-91, 158, 199-200, 206, 219, 242-43 ill.) - Om gjenstander i de kulturhist. saml.    
5247 Lorange, A. Samlingen of norske Oldsager i Bergens Museum. Bg. 1875. 196 s. i11.    
5248 Bøgh, J. Bergenske Laugsgjenstande i Bergens Museum. En beskrivende Fortegnelse. Bg. 1889. 16 s. ill. (Bg. mus. årsb. 1888:7)    
5249 Bergens Museums Bygdesamling. (Morgenbl. Extranr. 1902 s. 68)    
5250 Shetelig, H. Notes from the antiquarian collection. By H. Schetelig. Bg. 1904. 21 s. ill. (Bg. mus. årb. 1903:7)    
5251 - Vestlandets ældste kulturhistorie. En fører til Bergens museums oldsamling. [Av] H. Schetelig. Bg. 1909. 89 s. ill.    
5252 - Holbergværelset i Bergens museum. En fører utg. av Holbergklubben ved H. Schetelig. [Bg. 1910.] 14 s.    
5253 - Gammelt kjøre- og ridetøy. Katalog over Bergens museums særutstilling ved Landsutstillingen i Bergen 1910. Av H. Schetelig. Bg. 1911. 62 s. ill. (Bg. mus. årb. 1910:6)    
5254 Schnitler, C.W. og A.M. Wiesener. Bergenske malte portrætter 1600-1850. Katalog over Bergens museums portrætutstilling 1911. Bg. 1913. 84 s, ill. (Bg. mus. årb. 1912:2) - Utstilling av museets og andre bilder.    
5255 Lexow, E. Gammel vestlandsk vævkunst. Væsentlig paa grundlag av Bergens museums materiale. Bg. 1915. 26 s. ill. (Bg. mus. årb. 1914/15:2)    
5256 - Jørgen Gamaas og Nordmandsdalen. Bg. 1916. 77 s. ill. (Bg. mus. årb. H 1915/16:1)-Bl.a. om figurer i Bergens museum. - Draktill. Fana s. 46-51, Bg. (?) s. 52.    
5257 - Nogen importsaker i Bergens Museums kulturhistoriske samling. Bg. [1920?]. 19 s. ill. (Bg. mus. årb. H 1917/18:3) - Kister og skrin.    
5258 Hannaas, T. Folkeminnesamlingi. (1: Bergens museum 1925 s. 389-401)    
5259 Shetelig, H. og E. Lexow. Historisk-antikvarisk avdeling. (I: Bergens museum 1925 s. 329-88 ill.)    
5260 Grieg, S. En stor utvidelse av Bergens museum. [Historisk museum.] (Nordmf. 20(1927) s. 149-52 ill.)    
5261 Shetelig, H. og E. Lexow. Bergens museum. Nybygningen for oldsamlingen og de kulturhistoriske samlinger. Bg. 1927. 18 s. ill. - Særtr. av Bg. mus. årsb. 1926/27(1927) s. 83-98 ill.    
5262 Bergens museum. Oldsamlingen og kulturhistorisk samling. Bg. [før 1930?] 1 fold. bl.    
5263 - De historisk-antikvariske samlinger. Fører for by- og bygdesamlingen. [Bg.] 1930. 16 s. ill.    
5264 Bøe, J. Hvad oldfundene forteller. En vandring gjennem Bergens museums oldsamling. (Kjenn d.1. Bg. årb. 1931 s. 7-19 ill.)    
5265 Bergens museum. De historisk-antikvariske samlinger. Fører for oldsamlingen. [Bg.] 1934. 16 s. ill.    
5266 Blytt, A. Arbeidsoppgaver i historie fra bygdesamlingen på Bergens museum. (Den Høiere skole 40(1938) s. 266-72)    
5267 Kloster, R. President Christie og det etnologiske arbeid ved Bergens museum gjennom hundre år. Bg. 1947. 16 s. (Bg. mus. årb. H 1945: 6)    
5268 Bergens museum. Catalog over det Bergenske Museums Malerisamling 1840. [Utg. av Bergen billedgalleri.] Bg. 1961. 32 s. ill. - Omsl. tit.: Norges eldste kunstsamling.    
5269 Christie, W.F.K. Anmodning til det Bergenske Musæums Velyndere,    
5270 Bergens museum og havforskningen. Bg. [1911]. 7 s. - NB    
5271 Bergens museum. Til Bergens borgere! [Anmodning om bidrag til hav forskningsinstitutt og fartøy.] Bg. 1911. 9 s.    
5272 Fiskeridirektøren. Om organisationen av fiskeriadministrationen og av institutionerne forhavforskningen. (Fiskeriraadet 1914. Fra Fiskeridirektøren.) Bg. forord 1914. 18 s.    
5273 Bonnevie, K. Natural science. (Norway.) By . . . in collab. with specialists. [Geneve 1923?] 22 s. (League of nations. Committee on intellectual co-operation. Enquiry into the conditions of intellectual work. 2. ser. Intellectual life in various countries.) - J. Holmboe. Botany. Bergen's museum s. 18; A. Brinkmann. Zoology. Bergen's museum s. 21-22.    
5274 Holmboe, J. "Naturen". (I: Bergens museum 1925 s. 505-506)    
5275 Brøgger, W.C. "Naturen" gjennem halvhundrede aar. (Nat. 50(1926) s. 353-59)    
5276 Gaarder, T. "Naturen". (Nat. 50(1926) s. 1-3 ill.)    
5277 De nyopstillede naturhistoriske samlinger. 1. Den zoologiske samling. Av A. Brinkmann. 2. Den botaniske samling. Av R. Nordhagen. 3. De mineralo sk-geologiske samlinger. Av C.F. Kolderup. (Bg. mus. årsb. 19278(1928) s. 83-112 ill.)    
5278 Fægri, K. "Naturen" 75 år. (Nat. 75(1951) s. 1-14 ill.)    
5279 Diiben, M. Om det Bergenske Museum. [Bg. 1844.] 2 bl. - Særtr. av Bergens Stiftstid. 1844 nr. 44. - Vesentlig om de zoologiske saml.    
5280 Jensen, O.S. Katalog over Dyresamlingen i Bergens Museum. Udarb. til Veiledning for de Besøgende. Bg. 1875. 183 s.    
5281 Brunchorst, J. Norges fiske, deres udbredelse og levevis. Fører gjennem Bergens museums norske fiskesamling. Bg. 1898. 68 s. ill.    
5282 - og J.A. Grieg. Norges pattedyr. Deres utbredelse og levevis. Fører gjennem Bergens museums norske pattedyrsamling. Bg. 1899. 52 s. ill.    
5283 Graff, L. von. Eine zoologische Studienreise nach dem hohen Norden. (Naturwissenschaftlicher Verein f. Steiermark. Mitt. 39/1902(1903) s. 357-78) - Opphold i Bg. ved museet s. 364-66.    
5284 Grieg, J.A. Nogle biologiske grupper i Bergens museum. (Nat. 30(1906) s. 341-48 ill.)    
5285 Brinkmann, A. C. Sundts zoologiske lærestol ved Bergens museum. (I: Bergens museum 1925 s. 403-16 ill.)    
5286 - Zoologisk avdeling. (I: Bergens museum 1925 s. 185-226 ill.)    
5287 Tjeder, B. Norwegian Neuroptera and Mecoptera in the Bergen museum. With a note on Forcipomyia eques Joh. (Dipt., Ceratopogonidae>. Bg. 1944. 11 s. (Bg. mus. årb. N 1944:1.)    
5288 Bergens museum. Indbydelse . . . til Tegning of private Bidrag til Istandbringelse of . . . A. Akvarium og biologisk Station . . . samt Sælpark i Marineholmsbasinet . . . B. Forsøgsstation til Anstillelse of praktiske videnskabelige Undersøgelser og Forsøg of Betydning for Fiskeribedriften . . . [Bg. 1865.] 3 bl.    
5289 Brunchorst, J. Die biologische Meeresstation in Bergen. Bg. 1891. 31 s. ill. (Bg. mus. aarsb. 1890:5)    
5290 - Fra den biologiske station i Bergen. 1. Bygningen og laboratorierne. 2. Akvariet og dets indhold. (Nat. 16(1892) s. 257-71, 289 304 ill.)    
5291 Appellof, A. og J. B[runchorst]. Nogle dyreformer fra akvarierne i den biologiske station i Bergen. (Nat. 17(1893) s. 1-16, 65-76, 138-150 ill.)    
5292 Brunchorst, J. og A. Appellof. Bergens museums akvarium. En beskrivelse of den biologiske station i Bergen samt veiledning for de besøgende. Bg. 1893. 73 s. ill. - Særtr. av Nat.    
5293 Brunchorst, J. Die biologische Meeresstation in Bergen, Norwegen. - Særtr. av Zoologischer Anzeiger, Lpz. 1893. 4 s.    
5294 - Die Laboratorien and die Maschineneinrichtung der biologischen Station in Bergen. Bg. 1893. 8 s. ill. (Bg. mus. aarb. 1892:5)    
5295 Til Bergens museums bestyrelse [fra] Bestyrelsen for Bergens museums havforskningskurser. (Konfidentielt.) [Vedr. kursene.] Bg. 1908. 18 s.    
5296 Kofoid, C.A. The biological stations of Europe. Wash. 1910. 360 s. ill. (United States Bureau of education. Bull. 1910:4) - Biological station at Bergen s. 280-87.    
5297 Bergens Museum. Uber die Kursen fur Meeresforschung, die an Bergens Museum abgehalten werden. Bg. 1914. 6 bl. ill.    
5298 Nordgaard, O. Nogen minder fra den biologiske station ved Puddefjorden. (Nat. 46(1922) s. 206-20 ill.)    
5299 Brinkmann, A. Bergens museums nye biologiske station. (Nat. 47 (1923) s. 10-21 ill.)    
5300 - Den biologiske havforskning paa Vestlandet. [Biologisk stasjon.] (Nordmf. 16(1923) s. 231-42 ill.)    
5301 - The new marine biological station of the Bergen museum, Norway. (Science, N.Y. 58(1923) s. 24-25)    
5302 - Die neue biologische Meeresstation des Museums zu Bergen. Bg. 1924. 28 s. ill. (Bg. mus. årb. N 1921/22:1)    
5303 Freund, L. Die neue biologische Meeresstation auf Herdla bei Bergen. (Lotos, Prag 72(1924) s. 151)    
5304 Grieg, J.A. Havforskningskursene. (l: Bergens museum 1925 s. 487-497 ill.)    
5305 Helland-Hansen, B. og A. Brinkmann. Biologisk stasjon. (l: Bergens museum 1925 s. 417-53 ill.)    
5306 [Ruszkowski], J.S. Norweska stacja biologiczna, Herdla. [Av] J.S.R. (Wszechswiat, Krakow 1930 s. 327 ill.)    
5307 Gemeinhardt, K. Die biologische Meeresstation in Herdla. Eine norwegische Forschungsståtte. (Die Råder, Berl. 1932 s. 237-38 ill.)    
5308 Bak fasaden. "Biologen" på Herdla. (Rev. (1933) nr. 27 s. 8-9)    
5309 Bergens museums biologiske stasjon på Herdla. (Nat. 65(1941) s. 351-52)    
5310 Ubisch, L. v. Neapel og Herdla, to biologiske stasjoner. (Nat. 65(1941) s. 338-49)    
5311 Myklebust, E. Bergens museums biologiske stasjon på Herdla, dens historie og betydning for marin-zoologisk forskning. Et bidrag til zoologiens historie i Norge. Hovedoppg. U i B 1953. 72 bl. ill.    
5312 Holmboe, J. Bergens museums plantehus. En fører for besøkende. Bg. 1913. 64 s.    
5313 Gaarder, T. Biokjemisk laboratorium. (l: Bergens museum 1925 s. 455-60 ill.)    
5314 Hagem, O. Botanisk laboratorium. (l: Bergens museum 1925 s. 267-273 ill.)    
5315 Holmboe, J. Botanisk samling og have. (l: Bergens museum 1925 s. 227-65 ill.)    
5316 Kolderup, C.F. De første observationer ved Bergens museums jordskjælvsstation. (Nat. 29(1905) s. 347-49 ill.)    
5317 - Norges første jordskjælvsstation. (Nat. 29(1905) s. 129-34 ill.)    
5318 - Bergens museums mineralogisk-geologiske avdeling. 1890-1915. (Bg. mus. aarsb. 1914/15(1915) s. 71-88 ill.)    
5319 Melkild, O. Bergens museums mineralogisk-geologiske avdeling i 25 aar. 1890-1915. (Nat. 39(1915) s. 348-52 ill.)    
5320 Kolderup, N.-H. Bergens museums nye seismograf. (Nat. 45(1921) s. 181-85 ill.; TU 39(1921) s. 475-76 ill.)    
5321 - Bergens museums jordskjælvsstation færdigindredet. (Nat. 47(1923) s. 329-32 ill.)    
5322 Kolderup, C.F. Jordskjælvsstationen. (l: Bergens museum 1925 s. 317-28 ill.)    
5323 - Mineralogisk-geologisk avdeling. (l: Bergens museum 1925 s. 275-315 i11.)    
5324 - Bergens museums mineralogisk-geologiske samlinger. En veiledning for besøkende. Bg. 1929. 15 s. ill.    
5325 - Bg. 1935. 15 s. ill. - Uten forf. navn.    
5326 Kvale, A. Fra jordskjelvstasjonen under krigen. (Nat. 78(1954) s. 450-59 ill.)    
5327 Helland-Hansen, B. "Armauer Hansen"s første togt. (l: Festskrift utg. i anledning av Aars og Voss's skoles femtiaars jubilæum. Kra 1913 s. 321-33 ill.)    
5328 - Geofysisk institutt. (l: Bergens museum 1925 s. 461-86 ill.)    
5329 Thompson, D.W. The geophysical institute at Bergen. (Nature, N.Y. 122(1928) s. 98-100)    
5330 Helland-Hansen, B. Nybygningen for det geofysiske institutt. (Bg. mus. årsb. 1928/29(1929) s. 91-111 ill.)    
5331 Thompson, D.W. Det geofysiske institutt i Bergen. (Nord. tids. f. vet. Sth. N.S. 5(1929) s. 201-07)    
5332 Reimers, E. Det geofysiske institutt i Bergen. (Bygk. 12(1930) s. 41, 46 ill.)    
5333 Mosby, H. The "Armauer Hansen". A Norwegian exploring vessel. (Norwegian club, Lond. Yearbook 34(1931) s. 6-10 ill.)    
5334 Mosby, H. Modell av forskningsfartøyet "Armauer Hansen". (Bg. sjøfm. årsh. 1958 s. 24-25 ill.)    
5335 Universitetsbiblioteket i Bergen. Universitetet i Bergen. Publikasjoner 1948-1965. Generalregister utarbeidet ved Universitetsbiblioteket. Bg. 1967. 68 s.    
5336 Universitetet i Bergen. Årsberetning. 1948/49; Arsmelding 1949/50-1973.    
5337 - Arsmelding. [Sammendrag.] 1971/72, 1972/73.    
5338 - Forelesninger. Institutter og samlinger. Lærere og funksjonærer. 1. halvår 1949-høstsem. 1973. - F.o.m. 1971 med tit.: Katalog, Administrasjon, Meldinger, Undervisning, Institutt og samlinger, Personale.    
5339 Godbiter fra samlingene. [Utg. av] Universitetet i Bergen. Ser. 2. 1 (1951)-41(1973). - 1-20 med tit. Små godbiter fra samlingene. - Ser. 1, se nr. 5189. - Særtr. av artikler i BT.    
5340 Nytt fra Universitetet i Bergen. 1(1965)-9(1973).    
5341 Universitetet i Bergen. Utsegner frå sakkunnige om søkjarar til professorat og dosentur. Utg. av det Akademiske kollegium ved Universitetsdirektøren. 1968/69(1970)-1973(1974). - Tit. varierer noe. - Tidligere tr. i årsmeldingene.    
5342 - Studietilbod. 1-4 utg. Bg. 1970-1973.    
5343 Lov om Universitetet i Bergen. (Universitas Bergensis> av 9. juli 1948. [Utg. av] Universitetet i Bergen. Bg. 1951. 14 s.    
5344 - (Universitas Bergensis> av 9. juli 1948 med endringer ved lov av 22. mai 1953 nr. 3, 14. juni 1956 nr. 1, 23. oktober 1959, 1. april 1960, 6. januar 1967 og 19. juni 1970. Bg. 1971. 12 s.    
5345 Universitetet i Bergen. Reglementer i utvalg. Bg. [1973?] - Løsbladsystem i ringperm. Ryggtit. - Inneh. ca. 50 enkeltreglementer for eksamener og grader, opptak til studier, valg, tjeneste, ansettelser, styring etc.    
5346 Brøgger, W.C. Om oprettelse of et frit universitet i Bergen. Foredrag. Bg. 1895. 22 s.    
5347 [Arctander, S.] Bergens Musæum - Bergens Universitet. Bg. 1899. 8 s. - Særtr. av BT.    
5348 Bergens museum. Bergens universitet. En redegjørelse for arbeidet for dets reisning ved Bergens museums styre. Bg. 1917. 42 s. ill.    
5349 Konkurrance om bebyggelsen for "Fastings Minde" til bruk for det vordende universitet i Bergen. Bg. [1917]. 14 s.    
5350 Konkurranse om bebyggelsen for "Fastings Minde" til bruk for det vordende universitet i Bergen. [Resultat.] (TU 35(1917) s. 256-60 ill.)    
5351 Christensen, H. Bergen og Norge. Billeder fra det 19. aarhundrede. Bg. 1921. 231 s. - Universitas Bergensis s. 179-231.    
5352 - Fra Christies museum til Universitetet i Bergen. Et stykke norsk kulturhistorie. (Ukens revy 1921 s. 453-58, 479-84, 531-39, 583-91,677-83)    
5353 - Universitas Bergensis. Bg. 1921. 55 s.    
5354 Stang, F. og C. Riiber. Universitetet i Bergen. Uttalelser av . . . (Vor verden 1923/24, s. 110-12)    
5355 Sørlie, M. Norges lærerhøgskole og Bergens vordende universitet. (Norsk skulebl. 4(1937) s. 1038)    
5356 Johannessen, W. Bergens universitet. (Nordmf. 31(1938) s. 319-22 ill.)    
5357 Seip, D.A. Immatrikulering i Bergen 8. november 1938. [Tale.] (Samt. 49(1938) s. 640-48)    
5358 Komiteen til utredning av spørsmålet om eventuell opprettelse av et universitet i Bergen, 1938-39. (Tilråding.) Bg. 1940. 239 s.    
5359 Skard, E. Universitetet i Bergen? (Syn og segn 46(1940) s. 448-50)    
5360 Sørlie, M. Norges lærerhøgskole og Bergens universitet. (Norsk ped. tids. 24(1940) s. 146-55.) - Også i: (Høverstad, T.) Helsing til . . . på 60-årsdagen. Theim 1940, s. 82-91.    
5361 Piene, K. Universitetet i Bergen. (Den høiere skole 43(1941) s. 106 09)    
5362 Seip, D.A. Bergens universitet. Immatrikuleringstale i Bergen 7. november 1945. (Samt. 54(1945) s. 279-84)    
5363 Trumpy, B. Universitetet i Bergen. (And o.v. 1945 nr. 1 s. 2-5; 1947 nr. 1 s. 2-4, 12; 1948 nr. 6/7: Foran åpningen)    
5364 Studentmållaget i Bergen. Føreteljingar til Kyrkje- og undervisningsdepartementet om styringsmålet på Universitetet i Bergen. Utg. av . . . Vestlandske mållag og Vestmannalaget. [Bg. 1946.] 39 s.    
5365 Trumpy, B. Universitetet i Bergen. (Nat. 70(1946) s. 289-95 ill.)    
5366 - Universitetet i Bergen. [Bg. 1946.] 7 s. ill.    
5367 Ottosen, K. Universitetsloven og det humanistiske fakultet. (And o.v. 1947 nr. 4 s. 4-5)    
5368 Trumpy, B. Universitetet i Bergen. Foredrag. [Bg. 1947.] 16 s. (Vestlandske bondestemna. Skr. 20)    
5369 Werring, F. Det nye universitetet. (And o.v. 1947 nr. 1 s. 8-10; nr. 2 s. 6-7)    
5370 Øverås, A. Universitetsmålet i Bergen. (And o.v. 1947 nr. 7 s. 2; se også nr. 8 av E. Alvsaker; 1948 nr. 1 av A. Øverås; nr. 3 s. 12-13: fire innlegg)    
5371 Bergens kristelige studenterforbund. Festskrift i anledning åpningen av Universitetet i Bergen 30. august 1948. [Bg.] 1948. 32 s.    
5372 Fægri, K. Universitetet i Bergen. (Nat. 72(1948) s. 33-35)    
5373 Marthinussen, K. Kristen-humanistisk forelesningsvirksomhet ved Universitetet i Bergen. Foredrag. [Bg. etter 1948.] 10 s.    
5374 Trumpy, B. Universitetet i Bergen. (Norges ind. 30(1948) s. 196-200 ill.)    
5375 Lien, E. Vår annen universitetsby. (Vi selv 1950 nr. 9 s. 14-15, 32 ill.)    
5376 Bergens kristelige studenterforbund. Studentens vei. Bg. 1951. 47 s. ill. - Av innh.: L.J. Wilhelmsen. Universitetet i dag s. 3-5; D. Coward. Studiet ved Norges handelshøyskole s. 7-10; P. Voksø. Universitetet i Bergen - et svakt barn med sterke foreldre s. 19-26.    
5377 Universitetet i faresonen! Stagnasjon truer, dekanene tar bladet fra munnen. (Sladrespeilet 1(1951) nr. 2 s. 2-3, 18)    
5378 Wilhelmsen, L.J. Universitetet og folket. Bg. 1954. 12 s. (Vestlandske bondestemna. Skr. 40)    
5379 - Universitetet i Bergen. (Urd 60(1956) nr. 11 s. 13, 26 ill.)    
5380 Fægri, K. Det var en gang et museum. (Nat. 84(1960) s. 451-54)    
5381 Godske, C.L. Universitet og student. [Bg. 1960.] 37 s. (U i B småskr. 6)    
5382 Universitetet i Bergen. Komiteen for de vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Bergen - deres innbyrdes plasering, benevnelse, arbeidsområde og plikter, 1958. Innstilling. [Bg.] 1960. 71 s. Stens.    
5383 Wilder-Smith, A.E. L'Universite de Bergen: premieres impressions. (Medecine et hygiene, Geneve. 18(1960) s. 395-96) - UBB kop.    
5384 Waaler, E. og L. Holm-Olsen. Taler ved rektor-inaugurasjonen 25. januar 1960. [Bg. 1960.] 27 s. (U i B småskr. 5)    
5385 Cruickshank, D. Bergen and its university. (Aberdeen university review 39(1961) s. 128-32) - UBB kop.    
5386 Fægri, K. Uiliver$ltetet i Bergen - og det i Trondheim. (Nat. 85(1961) s. 382-84)    
5387 Kolderup, N.-H. Universitetet i Bergen. (I: (Fostervoll, Kaare) Festskrift . . . Oslo 1961 s. 76-78)    
5388 Andersson & Skjånes. Universitetet i Bergen. Utbygning av Nygårdshøyden. (Utredning utført etter oppdrag av Statens bygge- og eiendomsdirektorat.) [Bg.] 1963. 45 s. ill. kart.    
5389 Universitetet i Bergen. [Bg.] 1966. 12 bl. ill. - [1973.] 12 bl. ill. - Også engelsk utgave: The University of Bergen.    
5390 Halvorsen; A. Et universitet i vekst. [Bg.] 1967. 100 s. ill. (U-bøkene)    
5391 Hernes, I. Museenes stilling i universitetsutbyggingen. (Museumsnytt 1967 s. 15; Replikk av K. Fægri s. 35; 1968 s. 28-29 av 1. Hernes)    
5392 Universitetsutbyggingen på Nygårdshøyden. (Nytt fra U i B 3(1967) nr. 5 s. [1-8] ill.)    
5393 Universitetet i Bergen. Studiemuligheter. Kort oversikt. Bg. [1969?] 11 bl. Stens.    
5394 Bergens billedgalleri. Festspillutstilling 1970. Universitetsutsmykkeme i Bergen. Bg. 1970. 23 s. ill.    
5395 Hernes, I. Museum og universitet. (Samt. 79(1970) s. 420-24)    
5396 - Universitetsmuseene i Bergen. (Museumsnytt 1970 s. 43-45)    
5397 Kunstnerisk utsmykning. (Nytt fra U i B 6(1970) nr. 13 s. [1-3] ill.)    
5398 Lindåsprosjektet. Arsrapport. 1971(1972)-1973(1974). (Lindåsprosjektet. Rapport. 1, 4, 9)    
5399 Mosby, H. Rektors beretning ved årsfesten 30. august [1971]. (Nytt fra U i B 7(1971) nr. 11 s. [2-4])    
5400 Skogen, A. Lindås-prosjektet. Tverrvitenskapelig miljøforskning i Bergen. (Forskn.nytt 1971 nr. 4 s. 9-13 ill.)    
5401 Universitetet i Bergen. Organisasjonskomiteen, 1968. Organisasjon og ledelse. Innstilling. Bg. 1971. 130 s.    
5402 Gran, T. Universitetet i Bergen: Organisasjon, sosiale strukturer og organisasjonsideologi. [Bg. 1972.] 117 s. bl. - Stens.    
5403 Skogen, A. Koordinert framdriftsplan for prosjektet fra og med 1972. Bg. 1972. 12 s. (Lindåsprosjektet. Rapport. 2)    
5404 Falck, K. Bergens museum og Universitetet i Bergen. (I: Tromsø museum og universitetet. Jubileumsskrift. Tromsø 1972 s. 187-91) - Også i: Ottar 75(1973) s. 26-30.    
5405 Hernes, 1. Museenes plass i vårt kulturelle og vitenskapelige miljø. (I: Tromsø museum. Museum og universitet. Jubileumsskrift. Tromsø 1972 s. 200-06) - Også i: Ottar 75(1973) s. 40-46.    
5406 Henrichsen, A.-J. Universitetets årsfest. [Taler 1972, 1973.] (Nytt fra U i B 8(1972) nr. 11 s. [1-2], 9(1973) nr. 12 s. [3-4])    
5407 Universitetet i Bergen. Komiteen til utredning av museenes stilling innen universitetsstrukturen, 1971. Museene. Innstilling. Bg. 1972. 66 s.    
5408 Fra museum til universitet. (Nytt fra U i B 9(1973) nr. 13 s. [1-6]. - Inneh. tale av A. Brinkmann og diverse statistikker 1948-1972.    
5409 Kollegiets utkast til ny organisasjonsstruktur. (Nytt fra U i B 9(1973) nr. 11 s. [1-8])    
5410 Fett, P. Oldsamlingens tilvekst 1948-1959. (U i B Arb. H. 1948:1,1949:1,1950:1,1952:2,1952:6,1953:4,1954:2,1955:3,1956:5,1957:3, 1958:6, 1959:2)    
5411 Bakka, E. Oldsamlingens tilvekst 1960. (U i B Arb. H. 1960:4)    
5412 Universitetet i Bergen. Historisk museum. Arkeologisk avdeling. Tilvekstfortegnelse. 1961-1965(1970), 1962-1966(1971), 1967-68 (1973). - 1962-66 og 1967-68 red. av B.M. Myhre.    
5413 - Studiehandbok for historisk-filosofisk og samfunnsvitenskapelig embetseksamen. 1964, 1967, 1969/70-1973/74. 1964 med tit. Studiehandbok for historisk-filosofisk embetseksamen.    
5414 Arkeo. Arkeologiske meddelelser fra Historisk museum, Universitetet i Bergen. 1971-1973.    
5415 Frimannslund, B.A. Kirkesamlingen ved Historisk museum. (Bjørgv. 1951 s. 53-59 ill.)    
5416 Alver, B. Torleiv Hannaas og hans arbeid med folkedikting. Bg. 1954. 72 s. ill. (U i B Arb. H. 1953:1) - Register til Hannaas-samlingen ved Nordisk institutt s. 18-70.    
5417 Frimannslund, B.A. Nye draktmannekenger på Historisk museum i Bergen. (Museumsnytt 1955 nr. 4 s. 7-12 ill.)    
5418 Bøe, J. Vestnorsk fornforskning gjennom fire generasjoner. Bg. [ 1961 ]. 26 s. (U i B småskr. 8)    
5419 Abrahamsen, R. Inspirasjon er å finne på museene for det norske særpreg som selger. Historisk museum i Bergen har 300 åklær i sine samlinger. (Norsk tekstiltid. 43(1962) s. 87-90 ill.)    
5420 Herteig, A. Skipshuset. Det midlertidige bryggemuseum. Bg. 1963. 8 bl. ill.    
5421 Kloster, R. Om teak og mahogni i våre museer. (Museumsnytt 1964 s. 11-14) - Vedr. bl.a. nyinnredning i Historisk museum.    
5422 Thorson, P. Nordisk institutt, avdeling for språk- og folkeminnegransking. (Nytt fra U i B 2(1966) nr. 4 s. [1-2])    
5423 Jensen, M.K. Fonetisk institutt. (Nytt fra U i B 3(1967) nr. 6 s. [1-3])    
5424 Heggstad, K. Prosjekt for datamaskinell språkbehandling. Eit oversyn. (Universitetet i Bergen. Nordisk institutt. Bg. 1970. 13 s.) - Stens.    
5425 Helland-Hansen, P. og S. Lied. Historisk-filosofisk institutt. (Bygk. 52 (1970) s. 198-99 ill.)    
5426 Stokland, E. Hvorfor skjedde dette ved Universitetet i Bergen? Et bidrag til den aktuelle universitetsdebatt. Leknes 1970. 57 s.    
5427 Eyvang, E. Rustninger og sverd fra Historisk museum i Bergen. (Hærmuseet årb. 1966/1970(1971?) s. 32-60 ill.)    
5428 Universitetet i Bergen. Historisk museum. Fører. [Bg.] 1971. 30 s. ill.    
5429 [-] Guide to the Historical museum Bergen. [Bg.] 1971. 30 s. ill.    
5430 Etno-folkloristisk institut. (Nytt fra U i B 8(1972) nr. 16 s. [3-4])    
5431 Hagen, A. Refleksjoner over et museums oppgaver på miljøvernsektoren. [Historisk museum.] (I: Tromsø museum. Museum og universitet. Jubileumsskrift. Tromsø 1972 s. 215-18) - Også i: Ottar 75(1973) s. 55-59.    
5432 Monsen, M. 200 høvrer av tre i Historisk museum, Bergen. Magistergradsavh. U i B 1972. 224 s. + ill. - Ikke i UBB. - Trykt 1977 med tit.: Høvrer av tre.    
5433 Anker, A. Antemensalene i Historisk museum, Bergen. Deres kunsthistoriske stilling. (I: Antemensaler. Arbeidsmøte. Bg. 1973. Rapport, Bg. 1973, s. 1-5) - Se også art. av B. Kaland s. 20-23.    
5434 Eyvang, E. Sidevåpen fra Historisk museum i Bergen. (Hænnuseet årb. 1971/72(1973?) s. 37-80 ill.)    
5435 Universitetet i Bergen. Matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Studieplan for matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen. Vedtatt . . . Godkjent . . . 1959, med senere endringer. Bg. 1959. 84 s. - Bg. 1964. 102 s. - Bg. 1966. 103 s. - Bg. 1968. 109 s. - Bg. 1970. 109 s. - Bg. 1972. 64 s.    
5436 - Studiehåndbok. 1972/73, 1973/74.    
5437 Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd. Matrikkel over Norges realister 1907-1962(1963) med statistisk bearbeiding av materialet. Oslo 1964. 176 s. - Kandidater fra Oslo og Bg.    
5438 - Matrikkel over norske realister uteksaminert fra universitetene i Oslo og Bergen 1963-1966. Med statistisk bearbeiding av materialet. Oslo 1967. 72 pag. bl. - Stens.    
5439 Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd. Norske realkandidater uteksaminert fra universitetene i Oslo og Bergen 1963-66. [Oslo] 1967. 124 pag. bl. - Stens.    
5440 Gaarder, T. Kjemien ved Bergens museum, og reisningen av et kjemisk institutt. Utredning avgitt til Komiteen til utredning av spørsmålet om eventuell opprettelse av et universitet i Bergen. Bg. 1939. 9 s.    
5441 Hagem, O. Botanisk laboratorium. (Almindelig botanikk) Utredning avgitt til Komiteen til utredning av spørsmålet om eventuell opprettelse av et universitet i Bergen. Bg. 1940. 18 s.    
5442 Dahl, O. Et laboratorium for kjernefysikk i Bergen. (Foredrag.> Bg. 1948. 16 s. ill. (Chr. Mich. inst. ber. 12:2)    
5443 - Omkring laboratorium for kjernefysikk i Bergen. Sammendrag av foredrag. (Elektrotekn. tids. 61(1948) s. 147-52 ill.)    
5444 Fægri, K. The pollen-analytic laboratory of the University botanical museum in Bergen. (Geologiska f6reningen i Stockholm. Fbrh. 75 (1953) s. 108-12 ill.)    
5445 Brattstrom, H. Research vessel "Fridtjof Nansen". Bg. 1956. 14 s. ill. (U i B Arb. N. 1956:9)    
5446 - "Fridtjof Nansen". Biologisk stasjons nye forskningsfartøy.(Nat. 81 (1957) s. 97-107 ill.)    
5447 - University of Bergen. New laboratory buildings of the Biological station. (Nature, Lond. 180(1957) s. 1159-61 ill.)    
5448 [Linnell, T.] Sommarfård i Norge. (Biologilåramas f6rening. Medl. bl. 24(1958) s. 41-52 ill.) - Bg., Biologisk stasjon s. 44-48.    
5449 Mosby, H. M/S "Helland-Hansen". Geofysisk institutts nye forskningsfartøy. (Nat. 82(1958) s. 402-12 ill.)    
5450 Universitetet i Bergen. Matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Foreløbig redegjørelse om den nye studieordning. Bg. 1959. 12 s. - Stens.    
5451 Brattstr6m, H. Sarsia - an introduction. (Sarsia 1(1961) s. 1-2)    
5452 - Biologisk stasjon, Espegrend. (Naturens verden 1962 s. 250-55 ill.)    
5453 - Biologisk stasjon, Espegrend. (Naturens vårld 1962 s. 347-52 ill.)    
5454 - Marinbiologien ved Bergens museum og Universitetet i Bergen. Bg. 1962. 20 s. (U i B småskr. 10)    
5455 Hofer, H. Die biologische Station der Universitåt in Bergen. (Natur and Museum, Frankf. 92(1962) s. 448-53 ill.)    
5456 Brattstrom, H. Biological station, Espegrend, Blomsterdalen. (I: Nordic collaboration in marine biology. [Cph.] 1964 s. 28-31 ill.)    
5457 Brinkmann, A. Zoologisk laboratorium. (Nytt fra U i B 2(1966) nr. 6 s. [1-2])    
5458 Fægri, K. Botanisk museum. (Nytt fra U i B 2(1966) nr. 8 s. [1-2])    
5459 Kolderup, N.-H. [Joachim Frielesgt. 1.] (Nytt fra U i B 2(1966) nr. 16 s. [1-2] ill.)    
5460 Selmer, E.S. Matematikkstudiet ved de norske universiteter. (Nordisk matematisk tids. 14(1966) s. 26-32) - Oslo og Bg.    
5461 Trumpy, B. Fysisk institutt. (Nytt fra U i B 2(1966) nr. 9 s. [1-2])    
5462 Mosby, H. Geofysisk institutt. (Nytt fra U i B 3(1967) nr. 2 s. [1-2])    
5463 Universitetet i Bergen. Biologisk stasjon. The biological station. 1892-1967. An historical review. Bibliography. Bg. 1967. 135 s. ill. - Særtr. av Sarsia 29. - Innh.: H. Brattstrom. The biological stations of the Bergens museum and the University of Bergen 1892-1967 s. 7-80. - J. Runnstrom. Recollections of the Biological station at Bergen s. 81-86. - N.-H. Kolderup. The aquarium and the seal pond s. 87-88. - A. Brinkmann. The Biological station at Herdla. The Brinkmann reign s. 89-96. - T. Høisæter. Publications from the biological stations of the Bergens museum and the University of Bergen 1892-1967 s. 97-135.    
5464 Spangelo, B. Vårblomster i Botanisk hage. Bg. 1968. 11 s. ill. - Stens.    
5465 Brattstrom, H. Biologisk stasjon. (Nytt fra U i B 5(1969) nr. 10 s. [1-2] ill.)    
5466 Goksøyr, J. Biologien i framgang. [Tale.] (Nytt fra U i B 5(1969) nr. 15 s. [1-3] ill.)    
5467 Kauri, H. Zoologisk museum. (Nytt fra U i B 5(1969) nr. 13 s. [1-4] ill.)    
5468 Universitetet i Bergen. Botanisk museum. Hva finner vi i Botanisk hage i Bergen? Ved A. Røsvik og B. Spangelo. [Bg. 1969.] 12 s. ill.    
5469 Hernes, 1. Måneutstillingen i Geologisk museum, Bergen. (Museumsnytt 20(1971) s. 58'-ili.)    
5470 Spangelo, B. Blomster og pollinering. Bg. 1971. 47 bl. - Først og fremst for skoleelever. - Med pl. over Botanisk hage.    
5471 - Frukter og frø. [Bg. 1971.] 14 bl. ill. - Først og fremst til bruk i Botanisk hage.    
5472 Greve, L. og I.R. Nordahl. Hovedfagsoppgaver i zoologi ved Universitetet i Bergen 1951-1971. (Fauna 25(1972) s. 39-49)    
5473 Dundas, I. Virksomheten ved Institutt for generell mikrobiologi og Botanisk laboratorium ved Universitetet i Bergen. (Vann 8(1973) s. 122-23 )    
5474 Iqbal, M. A description of the plate scanner at the Physics department, Div. A, University of Bergen, Bergen, Norway. Hovedoppg. U i B 1973. - Klausulert.    
5475 Universitetet i Bergen. Medisinske fakultet. Plan for det medisinske studium ved Universitetet i Bergen. [Bg. 1956?] 17 s. Stens.    
5476 - Det prekliniske studium. Bg. [1969]. 28 s. ill.    
5477 - Studiehåndbok. Bg. 1972. 73 s.    
5478 - Legers videre- og etterutdannelse. Kurskatalog. 1972(1971)-1973 (1972). - UBB    
5479 Harboe, L. Medicinsk høiskole i Bergen. (Norske lægef. tids. 19(1899) s. 539-44)    
5480 Plan og overslag for medicinsk høiskole. [Fra en komite.] (Bg. mus. årsb. 1900(1901) s. 72-76)    
5481 Medicinsk skole i Bergen. [Innlegg av] G.A. Hansen, O. Sollied, W. Loennecken. (Med. rev. 1902 s. 177-81, 208-11, 290-93, 346-48, 382-84)    
5482 [Utredning om spørsmålet om oprettelse av et medisinsk fakultet i Bergen, avgitt av en departementskomite, samt uttalelser om samme    
5483 Poulsson, E. Farmakologien ved et medicinsk fakultet i Bergen. (Med. rev. 1925 s. 194-96)    
5484 Spørsmaalet om oprettelse av et medicinsk fakultet i Bergen. (Med. rev. 1925 s. 442-54, 497-501, 544-50)    
5485 Medisinsk undervisning i Bergen, bakgrunn og utvikling. (Æsculap 32(1952) s. 22-23; s. 24-26: Hva mener bergensstudentene?; s. 35: hva mener universitetsmyndighetene i Bergen?; s. 51-52: Wilhelmsen, L.J. Svar fra Bergen)    
5486 Backer-Grøndahl, N. Utviklingen av det klinisk-medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. 1. 1817-1927. 2. 1927-1948. - Tillegg [s. 180-89]: Waaler, E. Trekk fra mitt arbeid med den medisinske undervisning i Bergen. Bg. 1954. 192 s.    
5487 Torgersen, J. Førsteavdeling i Bergen. (Norske lægef. tids. 76(1956) s. 482; s. 562 av E. Waaler)    
5488 Vårt intervju. Professor dr. med. Torstein Bertelsen. [Ved] R. Pr. (Norske lægef. tids. 81(1961) s. 556-57)    
5489 Vårt intervju. Professor dr. med. Wilhelm Harkmark. [Ved] H.S. (Norske lægef. tids. 82(1962) s. 85-87)    
5490 Vårt intervju. Professor dr. med. Erik Waaler. [Ved] O.K.H. (Norske lægef. tids. 82(1962) s. 23-25)    
5491 Gluck, E. Armauer-Hansen-museet. (Nat. 88(1964) s. 35-46 ill.) - Minnerom i Pleiestiftelsen.    
5492 Oeding, P. MFH-bygget, Universitetet i Bergen. (Norske sykehusforening. Medd. 27(1964) s. 43-46 ill.)    
5493 Vi intervjuer. Professor dr. med Ole Jacob Broch. [Ved] O.K.H. (Norske lægef. tids. 84(1964) s. 357-59)    
5494 Gjestland, T. og T. Mork. Om tilleggsutdannelse for medisinske kandidater fra utenlandske universitet. Erfaringer fra Oslo og Bergen i perioden 1959 II - 1962 II. [Utg. av Universitetet i Oslo. Det medisinske fakultet.] [Oslo 1965.] 21 bl. - Tillegg. Tabeller og figurer. 20 bl. Stens.    
5495 Harkmark, W. De prekliniske institutter. (Fasett 1(1966) s. 150-54 ill.)    
5496 De prekliniske institutter, Universitetet i Bergen. (Byggm. 40(1966) nr. 26 s. 37-41 ill.)    
5497 Nytt preklinisk bygg i Bergen. (Norske tannlf. tid. 77 1967(1968) s. 52-53 ill.)    
5498 Alme, A. og J. Reitan. Medisineren ved Universitetet i Bergen. Utg. av Medisinernes studentutvalg ved Universitetet i Bergen i samarbeid med Medisinerforeningen i Bergen. Bg. 1968. 10 s. - Stens.    
5499 Bertelsen, T. Studiedemokrati i Norge. (Nord. med. Sth. 83(1970) s. 416-17)    
5500 Gjestland, T. og T. Mork. Litt om bruken av eksamener og karakterer i den medisinske undervisning. Karakterfordelingen ved eksamen til 2. og 3. avdeling ved Universitetene i Bergen og Oslo 1959 II og 1965 11. [Oslo 1970.] 58 s.    
5501 Lepramuseet i St. Jørgens hospital. (Nytt fra U i B 6(1970) nr. 16 s. [1-2] ill.)    
5502 Irgens, L.M. Rettledning for de besøkende ved Lepramuseet, de medisinsk-historiske samlinger i Bergen NHSB>. [Bg. 1972.] 12 s. - Stens. - Også engelsk, fransk og italiensk utg. [Bg. 1973.]    
5503 Oeding, P. Mikrobiologi i Bergen. (l: Den Norske patologforening. 50års jubileum 1923-1973, [Oslo] 1973, s. 37)    
5504 Waaler, E. Patologi i Bergen. (l: Den Norske patologforening. 50 års jubileum 1923-1973, [Oslo] 1973, s. 33-35)    
5505 Glad, S. Oprettelse av tandlægeinstitut ved det nye universitetet i Bergen. (Norske tannlf. tid. 30 1919/20(1920) s. 185-89, 282-83)    
5506 Aasgaard, G. Oprettelse av tandlægeinstitut ved det nye universitet i Bergen. Foredrag. (Norske tannlf. tid. 30 1919/20(1920) s. 102-08, 228-29; 31 1920/21(1921) s. 31-35)    
5507 Henrichsen, S. Oprettelse av tandlægeinstitut ved det nye universitet i Bergen. (Norske tannlf. tid. 31 1920/21(1921) s. 101-08)    
5508 Bergen i tannlegeundervisningen. [Av] Th. G. (And o.v. 2(1945) nr. 6 s. 2-4)    
5509 Fra Komiteen til utredning av planer for en tannlegeundervisning i Bergen. (Norske tannlf. tid. 56(1946) s. 245-87, 330)    
5510 Neverlien, O. Odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Foredrag. (Norske tannlf. tid. 57(1947) s. 565-82 ill.)    
5511 Selmer-Olsen, R. Omkring oppbyggingen av det odontologiske studium i Bergen. Foredrag. (Norske tannlf. tid. 64(1954) s. 406-16)    
5512 Bergersen, B. Omkring tannlegestudiet ved Universitetet i Bergen. (Norske tannlf. tid. 66(1956) s. 111-21)    
5513 Odontologisk institut i Bergen. [Oslo 1956.] 12 s. ill. (Konkurransen. 21)    
5514 Odontologisk institutt i Bergen. [Arkitektkonkurransen.] (Norske tannlf. tid. 66(1956) s. 121-32 ill.)    
5515 Selmer-Olsen, R. Undervisningen i Bergen. (Norske tannlf. tid. 67(1957) s. 195-99)    
5516 Fougner, G. og E. Myklebust. Odontologisk institutt ved Universitetet i Bergen. (Bygk. 45(1963) s. 194-99 ill.)    
5517 Odontologisk institutt i Bergen. (Byggm. 37(1963) nr. 12 s. 34, 36 ill.)    
5518 Selmer-Olsen, R. Odontologisk institutt i Bergen innviet. Tale. (Norske tannlf. tid. 73 1963(1964) s. 421-22)    
5519 Krantz Simonsen, E. Odontologisk institutt, Universitetet i Bergen. (Tandlægebl. Kbh. 69(1965) s. 136-43 ill.)    
5520 Vi presenterer: Institutt for kariologi. [Av] E. Hals. - Institutt for pedodonti. [Av] T. Mørk. [Mørch]. - Seksjon for krone/broprotetikk. [Av] J. Silness. (Fasett 1(1966) s. 45-47, 100-102, 148-49 ill.)    
5521 Molven, O. Institutt for kariologi og avdeling for konserverende tannbehandling. (Nytt fra U i B 3(1967) nr. 16 s. [1-2])    
5522 Mørch, T. Institutt for pedodonti og avdeling for barnetannpleie. (Nytt fra U i B 3(1967) nr. 10 s. [1-2] ill.)    
5523 Nernæs, A. De odontologiske institutter. (Nytt fra U i B 3(1967) nr. 7 s. [1-3] ill.)    
5524 Vi presenterer: Institutt for plateprotese. - Avdeling for generell diagnostikk. [Av] H. Overå. - Institutt for røntgenologi. Avd. for odontologisk røntgendiagnostikk. [Av] H.H. Benkow. - Avdelingen for odontologisk kirurgi. [Av] A. Nordenram. (Fasett 2(1967) s. 3-1, 72-73, 117-20, 157-60 ill.)    
5525 Vi presenterer: Undervisningen i propedeutisk protese og i materiallære. [Av] T. Hegdahl. - Avdeling for kjeveortopedi. [Av] A. Hasund. - De vitenskapelige sentrallaboratorier. [Av] K.A. Selvig. - Propedeutisk seksjon - Institutt for kariologi. [Av] A. Mathiesen. (Fasett 3(1968) s. 3-5, 51, 95-96, 139-40 ill.)    
5526 Rontgenanlegget ved biometrisk laboratorium. (Fasett 4(1969) s. 79-89 ill.)    
5527 Nernæs, A. og O. Molven. Endodontiundervisningen ved Institutt for kariologi i Bergen. (Norske tannlf. tid. 80 1970(1971) s. 411-18)    
5528 Valeur, F. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. (And o.v. 3(1947) nr. 5/6 s. 6-7)    
5529 Komiteen til utredning av spørsmålet om utbyggingen av de samfunnsvitenskapelige fag i Bergen, 1961. Innstilling. (Universitetet i Bergen, Norges handelshøyskole og Chr. Michelsens institutt.) [Bg.] 1963. 95 s. - Stens.    
5530 Raaheim, K. Psykologer med cand. polit. eksamen i Bergen. (Impuls 18(1964) nr. 1 s. 3-4)    
5531 [Christiansen, B.] Innstilling om utbyggingen av psykologistudiet i Bergen. [Bg.] 1967. 102 s. bl. - Stens.    
5532 [-] Utredning om utbyggingen av psykologistudiet i Bergen. [Bg.] 1967. 61 s. - Stens.    
5533 Hansen, J.C. Geography at university level in Norway. (Kulturgeografi, Aarhus 7(1967/69) s. 113-21) - Oslo og Bg.    
5534 Hærem, A. Organisasjonsspørsmål vedrørende de juridiske fag ved Universitetet i Bergen. (Notat.) Bg. 1969. 62 s. - Stens.    
5535 Frihagen, A. Organer for juristene ved Universitetet i Bergen. [Bg.] 1970. 14 s. (U i B Institutt for offentlig rett. Notat. 1970:3) - Stens.    
5536 Svåsand, L. Oversikt over dataarkiver ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, Bg. 1970. 26 bl. - Stens.    
5537 Universitetet i Bergen. Institutt for offentlig rett. Institutt for offentlig rett - en presentasjon. [Bg.] 1970. Fl. pag. (U i B Institutt for offentlig rett. Notat. 1970:4) - Stens.    
5538 Svåsand, L. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Oversikt over data og programmer ved de samfunnsvitenskapelige institutter, Universitetet i Bergen. [Bg.] 1971. 62 bl. (U i B Sosiologisk institutt. Dataarkivene. Rapporter, oversikter)    
5539 Nytt fra EDB-avdelingen, Universitetet i Bergen. Nr. 1-2(1973).    
5540 Universitetet i Bergen. Avdeling for elektronisk databehandling. Utredning av behovet for elektronisk databehandling ved Universitetet i Bergen. Bg. 1964. 59 s. - Stens.    
5541 - Administrativ databehandling ved Universitetet i Bergen. Bg. 1965. 13 s. - Stens.    
5542 Fløisand, K. Avdeling for elektronisk databehandling. (Nytt fra U i B 2(1966) nr. 14 s. [2-4] ill.)    
5543 Universitetet i Bergen. Avdeling for elektronisk databehandling. Forslag til anskaffelse av elektronisk regneanlegg til Universitetet i Bergen. Bg. 1966. 22, 2 bl. - Stens.    
5544 - Retningslinjer for driften av EDB-anlegget. Bg. 1968. 12 s.    
5545 Prestisjetap for IBM - Universitetet i Bergen innstiller UNIVAC. (Kapital 1971 nr. 11 s. 14)    
5546 Selmer, E.S. EDB-avdelingen, Universitetet i Bergen. En kort historikk. (Nytt fra EDB-avd. nr. 1(1973) s. [6-11])    
5547 Pedagogisk seminar i Bergen. Komiteinnstillingen er ferdig. (And o.v. 7(1951) nr. 3 s. 12-16)    
5548 Universitetet i Bergen. Pedagogisk seminar. Hvitbok om det pedagogiske seminar ved Universitetet i Bergen 1973. Bg. 1973. 38 s. - Stens.    
5549 Bergens museforening. [Arsberetning] 1909-1973. (I: BM Aarsb. 1909-1947/48, og i: U i B Arsb. 1948/49-1973) - F.o.m. 1961/62 med navn: Universitas Bergensis.    
5550 And og vilje. [1](1945)-16(1960). - Undertit. varierer. - Forts. som Studvest.    
5551 Studvest. Organ forstudentene i Bergen.17(1961)-29(1973).-Forts. av And og vilje.    
5552 Studentsamskipnaden i Bergen. Tillitsmannslisten. Våren 1966-1973. - Stens. - Fort. over studentorg. og deres tillitsmenn. - UBB ukpl.    
5553 Bergens-studenten. Utg. av Studentsamskipnaden i Bergen. 1968, 1971/72-1973/74. - UBB    
5554 Universitetet i Bergen. Ekspedisjonskontoret. Studentstatistikk. 1972-1973. - Stens. - UBB    
5555 Revheim, A. og G. Bolann. Studentene ved Bergens museum. (Bg. ill. 1941 nr. 4 s. 20-25, 31 ill.)    
5556 Revheim, A. Studenter ved Bergens museum gjennom 10 år. (Ånd o.v. 1(1945) nr. 2 s. 2-4)    
5557 Studentstatistikken av 1952. Noen plukk fra rapporten. [Av] F.J. (Ånd o.v. 10(1954) nr. 5 s. 6-7, 13)    
5558 Davidsen, K.B. Studentmiljø i Bergen. (Ånd o.v. 12(1956) nr. 3 s. 2-4, 19 ill.)    
5559 Bastiansen, S. Helsestasjon for studentene i Bergen. (And o.v. 16(1960) nr. 3 s. 7, 19)    
5560 Psykologisk rådgivning for studentene i Bergen. (Fasett 3(1968) s. 195-96)    
5561 Andersland, G.K. og B.B. Bolann. Behov for psykologisk rådgivning blant studentene. (Studvest 1970 nr. 7 s. 16-17, 20)    
5562 Bolann, B. Hva med dem som står i bakgrunnen? (Studvest 1970 nr. 3 s. 14-16)    
5563 Meland, F. Universitetenes studentomland. Regional rekruttering til samfunnsfag, realfag og filologiske fag ved universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim våren 1970. Hovedoppg. U i B 1972. 160 s.    
5564 Studentsamskipnaden i Bergen. Information. Publ. by ... Bg. 1973. 37 s.    
5565 Sætren, H. Prosesser og konsekvenser. En studie av sammenheng mellom beslutningsprosess, opptaksregler og rekrutteringsmønster i det medisinske studium 1960-1970. [Oslo og Bergen.] Hovedoppg. U i B 1973. Fl. pag.    
5566 Johannessen, R. "Et kommende livsverk". (And o.v. 1(1945) nr. 1 s. 6-7)    
5567 Oftedal, A. Aktive studenters forening. (And o.v. 4(1948) nr. 6/7 s. 10-11)    
5568 Aktive studenters forening ... 20 år. [Av] - lum. (And o.v. 16(1960) nr. 10 s. 12-13 ill.)    
5569 Injuria. Tidsskrift for de juridiske studenter i Bergen. Utg. av Juristforeningen, Universitetet i Bergen. 1(1969)-5(1973). - UBB ukpl. Medisinerforeningen    
5570 Medicinerforeningen gjennom 10 år. (And o.v. 12(1956) nr. 8 s. 17, 19)    
5571 Prosjektørlyset på Medisinerforeningen. [Av] Nesa. (Studvest 1961 nr. 1 s. 3, 17)    
5572 Fasett. Utg. av Odontologforeningen i Bergen. 1(1966)-8(1973).    
5573 Lærdal, A. Odontologforeningen. Litt historikk. (Fasett 1(1966) s. 4-5)    
5574 Studentenes fellesutvalg, Universitetet i Bergen. Arsmelding. 1950-1955. - Stens. - Forts. se nr. 5576.    
5575 Studentenes undervannsklubb. Arsberetning. 1964/65-[1968/69]. - 1964/65-1967/68: stens. - UBB. - [1968/69] i: Marmenell 2(1969) nr. 3.    
5576 Studentsamskipnaden i Bergen. Arsmelding. 1955/56-1972. - Forts. av nr. 5574. - UBB ukpl.    
5577 Johannessen, R. Studentsamskipnaden i Bergen. (And o.v. 4(1948) nr. 6/7 s. 12-13)    
5578 Rysst, H. En oversikt over utviklingen og oppbyggingen av de lovhjen-lede studenterorganisasjoner i Norge, med en analyse av behov og muligheter for en studentsamskipnad felles for de studerende ved Universitetet i Bergen og Norges handelshøyskole. Sem. NHH 1953.    
5579 Axelsen, T. En oversikt over lovhjemlete studentorganisasjoner, med særlig vekt på Studentsamskipnaden i Bergen, dens organisasjonsform og økonomi. En analyse av dens arbeidsoppgaver og en vurdering av dens virksomhet etter 1 1/2 års drift. Sem. NHH 1956.    
5580 Studentersamfunnet i Bergen. Program. Høsten 1955; høsten 1961 høsten 1973. - UBB ukpl.    
5581 - Utkast til lover. [Bg. 1934.] 2 bl.    
5582 Studentersamfundet i Bergen. (Rev. 3(1934) nr. 9 s. 3 ill.)    
5583 Arbeiderpartiets studentlag. Studenterrevy. [Studentersamfundet. Av] T. Bull, A. Meyer [m.fl.] Bg. 1939. 23 s. ill.    
5584 Fægri, K. Den gang vi drog avsted. (Studentersamfunnet 20 år.) (And o.v. 10(1954) nr. 7 s. 2-3; Samtale med E. Steen-Olsen s. 4-5, 19, 21)    
5585 Valeur, R.O. Studentersamfunnet 25 år. (And o.v. 15(1959) nr. 3 s. 2; nr. 4 s. 2-3, 17 ill.: Vellykket feiring)    
5586 Rogde, P.T. og H.J. Raastad. Studentersamfunnet i Bergen - en historisk undersøkelse og en analyse av aktiviteter i 1966. (Bedriftsøkonomisk seminar) [Utg. av] Norges handelshøyskole. [Bg.] 1967. 81 s. - Stens.    
5587 [Studentersamfunnet i Bergen. Valg etc.] (Studvest 1969 nr. 14 s. 4-15, nr. 15/16 s. 13-15 ill.; 1970 nr. 7 s. 10-15, nr. 12 s. 15-23; 1971 nr. 4 s. 13-15; 1972 nr. 6 s. 4-6, 23)    
5588 Studentsamskipnaden i Bergen. Den videre utbygging av studentboliger i Bergen. Komiteinnstilling avgitt 9. febr. 1971. [Bg. 1971.] 38 s. - Stens.    
5589 Coward, D. Studenthjemmet på Årstadvollen. (And o.v. 8(1952) nr. 4 s. 2-3)    
5590 [Alrek] Studenthjemmet i Bergen. [Planer.] [Bg.] 1953. 11 s. ill.    
5591 Studenthjemmet i Bergen. [Alrek.] Bg. 1957. 4 bl. ill.    
5592 (Alrek) Til innvielsen 6. desember 1958. (And o.v. 14(1958) nr. 11, ill.) - Inneh. artikler av R. Johannessen, B.A. Søsveen, J. Johnsen o.fl.    
5593 Hatleberg. [Av] Gegg. (Studvest 1964 nr. 6 s. 2-3 ill.)    
5594 Hatleberg studenthybelhus. [Utg. av] Studentsamskipnaden i Bergen. [Bg. 1965.] 9 s. ill.    
5595 Studentsamskipnaden i Bergen. Studenthybelhuset Hatleberg. (Byggemelding fra Byggekomiteen for studentboligen på Grønnestølen i Bergen) Bg. 1965. 14 s. ill.    
5596 Heldal, A. Studentbyen Fantoft - Natland. (Studvest 1966 nr. 1 s. 17-24 ill.)    
5597 Bolann, B. og R.J. Ulvik. A bo på Fantoft. (Studvest 1970 nr. 5 s. 8-10 ill.)    
5598 Djurhuus, J. og E. Fersum. Studentbyen på Natland. (Bygk. 53(1971) s. 152-54 ill.)    
5599 Fersum, E. og J. Djurhuus. Treprisen 1971. [Studentbyen på Natland.] (Nye bonytt 1972 nr. 7 s. 29-33 ill.)    
5600 Treprisen 71 til to Bergens-arkitekter. (Byggm. 46(1972) nr. 3 s. 18, 32 ill.)    
5601 Fantoftundersøkelsen. (Studvest 1973 nr. 16 s. 1, 12)    
 
Skrev ut totalt 1091 poster.
(Brukte 0,03 sekunder.)