Universitetsbiblioteket i Bergen : Martens

Martens


TEKNISKE FORHOLD /
3765 Ingstad, [0.]. Bergens nyanlæg og tekniske fremtidsplaner. Referat av foredrag. (TU 28(1910) s. 356-59, 365-68 ill.)    
3766 - Bergens ingeniørvesen. Administration. (I: Bergen 1814-1914, b. 2 (1915) s. 5-16)    
3767 Byens ingeniørarbeider. (I: Helland, b. 2(1916) s. 115-33)    
3768 Stadsingeniørkontoret. Indberetning angaaende ingeniørvæsenets arbeider efter branden den 15de januar 1916. (BKF 1918/19, b. 2, bilag s. 267-81 ill.)    
3769 Svanøe, T. og A. Tveten. Bergens-vandets indvirkning paa staal og støpejern. (TU 42(1924) s. 317-19 ill.)    
3770 Bergens tekniske administrasjon og anlegg. Foredrag av Bergens tekniske etatschefer. (Kommunalteknikk 21(1929) s. 7-19) - NTI    
3771 [Brochmann, G.] Bergens tekniske etater. Av G.B. (TU 48(1930) s. 379-90 ill.)    
3772 Boye, O.L. Sanitær- og varmeingeniøren. (Kom. funk. 4(1950) nr. 7 s. 3-5 ill.)    
3773 Fonn, 0. Anleggsseksjonen i nye Bergen. (Kom. funk. 25(1971) nr. 9 s. 5-8)    
3774 Ofjord, A. Betongforskning ved Bergens materialprøveanstalt. (Betongen idag 1960 s. 30-31) - NTI    
3775 Materialteknisk forening. Bergen materialprøveanstalt 1919-1969. (50 år.) Bg. [1969.] 28 s. ill.    
3776 Bergens polytekniske forening. Aarsberetning. 1896. - BOB    
3777 - Love. Bg. 1896. 15 s. - BB    
3778 - Love. (TU 14(1896) s. 163)    
3779 Lange, E. de. Bergens polytekniske forening. (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 535)    
3780 Bergens tekniske Forening. Aarsberetning. 1895-96. - BB    
3781 - Love. 1880. 3 s. - BB    
3782 Bergens ingeniørforening og Bergens arkitektforening. Et 30 aars jubileum. (Bergens tekniske forening.) (TU 28(1910) s. 507-08 ill.)    
3783 Bergens tekniske forenings 50-årsjubileum. (TU 48(1930) s. 377-79 ill.)    
3784 Ingeniør- og arkitektforeningen i Bergen. Love. (TU 14(1896) s. 105)    
3785 Installatørforeningen, Bergen 1912-1952. [Bg. 1952.] 19 s. ill.    
3786 Nito-nytt. Organ for Norges ingeniørorganisasjon, Bergen avd. 1967-1973.    
3787 Myklebust, J. Ingeniør og samfunn. Norges ingeniørorganisasjon, NITO Bergen avdeling gjennom 50 år 1917-1967. Bg. [1967.] 143 s. ill. - Litt om den eldre industri i Bg. og omegn. - Økonomisk revolusjon og moderne industri s. 15-43.    
3788 NIF-vest. Utg.: Den Norske ingeniørforening, Bergen avdeling. 1966-1967. - Opphørt. - NB    
3789 Lange, E. de. Den Norske ingeniørforening. (I: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 533-35)    
3790 Irgens, J. NIF. Bergens avdeling. Bergens ingeniør- og arkitektforening. - C. Rogge og K. Gleditsch. Bergens tekniske forening. (I: (Den Norske ingeniørforening) Festskrift . . . , Kra 1924, s. 154-70 ill.)    
3791 Norsk ingeniør forening, Bergen avdeling. Beretning om de 75 år fra 1880 til 1955. Bg. 1955. 63 s. ill.    
3792 Gleditsch, K. N.I.F. Bergen avdeling. (TU 73(1955) s. 677-79 ill.; s. 860 ill.: 75 års jubileum)    
3793 A/S Ingeniørenes hus, Bergen. [Kalfarv. 37.] (TU 78(1960) s. 56 ill.)    
3794 Ness, A. N.I.F. Bergen avdeling. (TU 114(1967) s. 616 ill.)    
3795 Langaas, K. N.I.F. Bergen avdeling 90 år. (TU 117(1970) nr. 42 s. 58, 76 ill.)    
3796 Bergens brannvesen. Årsberetning. 1894-1924/25. (BKF 1895-1925, bilag) - 1923/24 mgl.    
3797 - Beretning. 1927/28-1930/31, 1948/49-1955/56. - BOB UBB    
3798 [Brannanordning 1646.] (I: Edvardsen, b. 1[1694](1951) s. 271-80)    
3799 Brand-Ordning for Bergen-Bye. Kiøbenhavn den 16. Maji Anno 1707. Kbh. 1707. 18 bl. - UBB    
3800 Placat. At ingen Tieniste-Folk maa sette Veeden i Kackelovner eller paa Skorsteener over Ende eller legge Riis-Qvister oven paa Veeden i Ovnen eller legge Brænde-Veed nær ved paa siden eller under nogen Kackelovn der er varm. Bg. 1735. 1 bl. - UBB    
3801 - Om ørkesløse og unyttige Folk som i paakommende Ils-Nød indfinder sig nær ved Stædet hvor Ilden er 1øs uden Bøtter, Øxer eller anden til Ildens Dempelse tienlige Materialer. Bg. 1735.1 bl. - UBB    
3802 Placat. [om sig ey med tændte Tobaks-Piber udi Kiøbmændenes PakHuuse at lade finde]. Bg. 1751. 1 bl. - BN 1568    
3803 - Den anordnede Brand-Commission i Bergen giver hermed alle og enhver of Byens Indvaanere tilkiende: . . . Bg. 1772. 1 bl. - Om skjødesløshet med ild og lys. - UBB    
3804 [Om brannvesenet og forholdsregler mot brann.] (Aften-Tanker 1773 s. 52-79)    
3805 (Rescript) Det Høy-Kongelige Rescript til Hr. Stiftsbefalingsmand Christian de Schouboe, anlangende hvorledes Brand-Væsenet i Bergen paa en bedre Maade skal indrettes, dateret Fredensborg Slot den 23de Junii 1779. Bg. 1779. [5] s. - BB    
3806 (-) Det Høy-Kongelige Rescript, anlangende hvorledes med Vand Kiørselen i Ildebrands Tilfælde i Bergen herefter skal forholdes. Dateret Christiansborg Slot den 2den April 1783. Bg. [7] s. - BN I: 122    
3807 Reignskab angaaendes den til Nye-Kirkens Sogn i Bergen fra London forskrevne nye store Brand-Sprøite med Tilbehør, bekostet of Meenigheden. Bg. 1786.8 bl. - UBB    
3808 Kong Christian den Syvendes allernaadigste Confirmation paa et Brandt-Reglement for Brandtvagten udi Bergen. Bg. 1796. [8] s. - BN 1: 83    
3809 Placat. Da det høikongelige Rescript of 23de Junii 1779 allernaadigst paabyder, at naar Ildebrand her i Bergen maatte indtræffe, skal denne Byes Tømmermænd . . . etc., forsamle dem . . . paa visse of Magistraten anordnede Steder i Byen, for derfra . . . bidrage enhver til sit til Ildens Dempelse . . . Bg. 1797.4 bl. - UBB    
3810 Brand-Anordning for Bergens Bye. Kjøbenhavn den 16de Mai 1707. Bg. 1828. 31 s. - UBB    
3811 (-) Extract of Brand-Anordningen for Bergens Bye, dateret Kjøbenhavn den 16de Mai 1707, om alle og enhver of Byens Indbyggeres Pligt i paakommende Ildsnød. Bg. 1828. 12 s. - UBB    
3812 Forslag til Instrux for det of Stadshauptmanden, under 13de November 1835, foreslaaede, og of Bergens Stift, den 15de April 1836, approberede Redningscorps i paakommende Ildebrandstilfælde. Bg. 1838. 8 s. - UBB    
3813 Bergens frivillige Brand-Corps. Reglement for . . . Bg. 1844. [8] s. - BB    
3814 - Reglement for Bergens frivillige Brandcorps. 1844. Bg. 1851. 8 s. - UBB    
3815 - Reglement for . . . Bg. 1862. 7 s. - UBB    
3816 Bergens Brandcommission. [Forskrifter for Opbevaring of obede Klæder.] Bg. 1846. 1 bl. - UBB    
3817 Bergens Brandcorps. Instruxer for . . . Approberede of Stiftet d. 6te Mai 1847. Bg. 1848. 31 s. - UBB    
3818 Brand-Anordning for Bergens Bye. Kjøbenhavn den 16de Mai 1707. Bg. 1848. 30 s.    
3819 Extract of de for Brandvagten paa Corps de Garde gjældende Bestemmelser. Bg. 1848. 2 bl. - UBB    
3820 Fortegnelse over de Huse, udenfor hvilke Brandstænderne i Byens Gader ere anbragte. Bg. 1856. 1 bl. - UBB    
3821 Hansen, D. Fortegnelse over Bergens Brandinventarium. Optagen og ordnet 1858 ved . . . Bg. 1858. 36 bl. - UBB    
3822 Forslag til Instrux for det of Stadshauptmanden, under 13de November 1835, foreslaaede, og of Bergens Stift, den 15de April 1836, approberede Redningskorps i paakommende Ildebrandstilfælde, med Forholdsregler. Bg. 1863. 8 s. - UBB    
3823 Bergens Brand- og Ingeniørvæsen. Regler for Bestyrelsen of . . . (Vedtagne . . . lste Februar 1882.> Bg. 1882. 8 s. - UBB    
3824 Bergens Brand- og Vandvæsen. Indberetning fra Bergens Magistrat of 23de Januar 1882 til Kommissionen for Undersøgelsen of Bergens Vandværk og Brandvæsen. Bg. [1882.] 14 s. (BKF 1882, bilag)    
3825 Rolland, B. Bergens brandvæsen 1863-1913. Bg. 1913. 27 s. ill. - Også i BKF 1913/14, bilag, s. 89-115 ill.    
3826 - Brandvæsenet. (I: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 474-81)    
3827 - Bergens brandvæsen. (TU 34(1916) s. 40-42 ill.)    
3828 Bergens brandkorps. Brand. Utg. av Bergens brandkorpsets forening i anledning foreningens 25-aars jubileum. Red. av K. Bjørnstad under medv. av B. Rolland, A. Berg m.fl. [Bg.] 1924. 26 bl. ill. - Inneh. bl.a. Roliand, B. Brandvæsenet. [8] s. ill.    
3829 [Odegaard, J.] Et "sprøiteregnskap" fra 1783[1786]. (Forsikringstid. 1931 s. 90) - Jfr. nr. 3807.    
3830 Bak fasaden. Brandstasjonen. (Rev. 1(1932) nr. 4 s. 8-11 ill.)    
3831 [Ødegaard, J.] Bergens brandvesen. De store reformer i 1850 og 60-årene. Av J.O. (Forsikringstid. 37(1933) s. 248-51 ill.)    
3832 [-] Norges første branddirektør. [Berent Hendrichsen.] Et bestallingsdokument fra 1686. Fra Bergens brandvernhistorie av J.Ø. (Forsikringstid. 37(1933) s. 175-76)    
3833 - Brandvernet i Norge. Bidrag til dets historie. Oslo 1935. 409 s. ill. - Bg. s. 143-86.    
3834 Sontum, H. Beretning om Bergens brandvesen 1863-1938. Bg. 1938. 64 s. ill.    
3835 Bergens brannvesens ofre den 29. okt. 1944. (Mot brann 19(1944) s. 121 ill.)    
3836 Gjessing, S. [Opplysninger om Bergens brannvesen i okkupasjonstiden. ] (Mot brann 20(1945) s. 70-71)    
3837 Bergens nye sjøsprøyte. [Av O.H.] (Mot brann 21(1946) s. 71-72 ill.)    
3838 Bjørn, F. Brannvesenet i Bergen. (Bg. by 3(1951) s. 4-6)    
3839 Bergen brannvesen. (Brannm. 9(1953) s. 80-84) - NTI    
3840 Sandviken brannstasjon. Beretning om Sandviken stasjon 1903-1953. (29. sept. 1953.) [Bg. 1953.] 16 s. ill. kart.    
3841 Hamre, 0. Bergen brannvesen. (TU 73(1955) s. 680-82 ill.)    
3842 Lønns-og arbeidsforhold ved Laksevåg brannvesen. (Brannm. 11(1955) s. 33-34) - NTI    
3843 Salvesen, B.L. Flott slokkingsinnsats av tankbilen i Fana ved villabrann på Nesttun. (Kom. tids. 45(1958) s. 17-18 ill.)    
3844 Bergen brannvesen. Brannhistorisk utstilling og brannvemutstilling . . . 1963 i anledning Bergens brannvesens 100 års jubileum. Utstillings komite: G. Brosing [m.fl.] Bg. [1963]. 10 s. ill. - UBB    
3845 Bergen brannvesen 1863-1963. [Program m.m.] Bg. [1963]. 42 s. ill.    
3846 Bergens brannvesen 100 år. (Kom. tids. 50(1963) s. 254-55 ill.)    
3847 Bergen brannvesen. 100 års jubileum. (Mot brann 1963 s. 84-86)    
3848 Brosing, G. Bergen brannvesen. 1863-1963. Utg. av Bergen brannvesen. Bg. 1963. 181 s. ill.    
3849 Bestemmelser angaaende Feiervæsenet i Bergen [fastsatte . . . 1881 . . .] 8s.-BB - Bg. 1882. 8 s. - BB    
3850 Bergens Feiervedtægt. Bestemmelser angaaende Feiervæsenet i Bergen. Bg. [før 1900]. 28 s. - BB    
3851 Gjessing, S. Bergen feiervesen 50 år. (Kom. funk. 3(1949) nr. 3 s. 3 7 ill.)    
3852 Renovationsvæsenet og Pudretfabrikken. Forstander Løvdals Indberetning om . . . Drift[en]. 1885-1915/16. (BKF 1886-1916/17, bilag)    
3853 Placat og Advarsel for dennem som paa Engen Almendingerne, Torvet, Gaderne og Smugerne her i Byen samt udi Vogen, Søe-Gaardene, Vejter og Rendesteene udkaster Skarn, Sand eller anden U-reenlighed. Bg. 1740. 1 bl. - BN 3:2442    
3854 Anordning anlangende adskillige Poster til Gadernes og de almindelige Pladsers Reenholdelse i Bergen. Fredensborg Slot den 12te Augusti 1778. Bg. 1778. 4 bl. - UBB    
3855 Her tales om Uorden! [Boss i gatene.] (Berg. Kontr. 1(1832/33 s. 307-08, 327-28, 381; 2(1833/34) s. 241-44; 260-62: [Renovationsvæsenet])    
3856 Renovationssagen. (Fra Bergens Magistrat.) Bg. [1861]. 68 s. - UBB    
3857 Holmboe, J.A. og H.R. Bang. Forsiag til Indretning of Bergens Renovationsvæsen, efter Anmodning of Bergens Sundhedscommission udarb. of . . . og afgivet den 18de Mai 1876. Bg. [1876]. 34 s. kart. (BKF 1881, bilag)    
3858 Bruun, C. og H. Irgens. Videre om Renovationssagen. Til Bergens Formandskab [fra] . . . [Bg. 1877.] 10 s. -- Særskilt bilag til BKF 1877.    
3859 Bergens Renovationsvæsen. Forslag og Beregninger angaaende Omorganisationen of . . . fra sammes Overbestyrelse. Bg. 1878. 42 s. (BKF 1878, bilag)    
3860 Bekjendtgjørelse fra Renovationsvæsenets Bestyrelse. Reglement for Bergens Renovationsvæsen. [Bg. 1881 ?] 1 bl. - BOB    
3861 Ingstad, O. Byens renhold. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 102-12)    
3862 Haugen, J. Om Renovation i Bergen 1772. Meddelt av . . . (BHFS 34 (1928) s. 87-98)    
3863 Schøyen, C. Bergens renholdsverk. (Kom. funk. 4(1950) nr. 3 s. 1-4 ill.)    
3864 Segadal, O. Bergen renholdsverk. (Kom. funk. 14(1960) nr. 9 s. 5-7 ill.)    
3865 - Dano kompostanlegg i Bergen. (Kom. tids. 47(1960) s. 134-35 ill.)    
3866 - Bergen renholdsverk. Historisk oversikt og nåværende status. (Kom. tids. 53(1966) s. 221-22)    
3867 Kaland, R. Tømming av septiktanker og kloakkummer i Fana. (Kom. tids. 54(1967) s. 240)    
3868 Segadal, [O.] Bergen renholdsverk. (Kommunalteknikk 53[1967] s. 34-35 ill.)    
3869 Segadal, O. Renovasjonsforhold i Bergensdistriktet. Problemer i forbindelse med forurensning av vann. (Vann 4(1969) nr. 1 s. 20-24)    
3870 Heldal, M. og J. Goksøyr. Avfalldisponering i storkommunen Bergen. Foreløbig rapport angående prosesser basert på biologisk nedbrytning, samt om forurensningsproblemene omkring et avfallsanlegg på Rå. [Bg. 1971 ?] 18 s. - Stens.    
3871 Hovedutvalget for kommunesammenslutningen. Utvalg for å gi en utredning om spørsmål som knytter seg til destruksjon av boss i de 5 sammenslutningskommunene. 1970. Utredning. Bg. 1973. 108 s. kart.    
3872 [Bergens vei- vann- og kloakkvesen. Aarsberetning.] 1895-1917/18. (BKF 1896-1918/19, bilag)    
3873 [Drikkevann.] (I: Edvardsen, b. 2[1694](1952) s. 352-53)    
3874 [Drikkevann.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 583-84)    
3875 Fortegnelse over de i Bergen værende Brønde, med og uden Pomper. Bg. 1826. 42 s.    
3876 Anmærkninger. [Brolægningsvæsenet.] (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 119-20, 149-50, 319-20, 373-74; 3(1834/35) s. 49-51)    
3877 Hvorledes Bergen kan forsynes med Vand, uden directe Bekostning for Huuseierne. Et Indlæg i Vandsagen. Bg. 1845. 8 s. - UBB    
3878 Formandskabets Indstilling angaaende en Vandledning. Bg. [1846]. 43 s. - BOB    
3879 Reglement for Privates Brug of Vandledningen til Indtag i Husene. Bg. 1856. 1 bl. - UBB    
3880 Blix, P. og N.H. Bruun. Projekteret Vandledning for Bergen. Forslag og Beregninger. Bg. [1868]. 21 s. (BKF 1869, bilag)    
3881 Blix, P.A. Bergens vandforsyning. (Polytekn.tids. 17(1870) s. 7-17)    
3882 Bergens Brolægningsvæsen. Reglement for . . . Bg. 1872. 4 s. - UBB    
3883 Dokumenter vedkommende Spørgsmaalet om Erhvervelse of Vandforsyning for de høitliggende Bydele paa Wessel-Engen, Krohn-Engen, øvre Ladegaardsmarken m.m. fra Mule-Elvens Vasdrag. Bg. 1877. 20 s. (BKF 1877, bilag)    
3884 Angaaende Forstærkning of Byens Vandværk ved Anlæg of en Ledning fra Mulelven. Bg. 1878. 7 s. (BKF 1878, bilag)    
3885 Hansen, D. Plan med Beskrivelse og Beregninger of nyt Vandværk fra Smaamøllens Vanddrag. Bg. 1878. 8 s. (BKF 1878, bilag)    
3886 Beskrivelser of vandværkerne og brandvæsenet i de forskjellige norske kjøbstæder og ladesteder m.v. - Bergen. (Norsk tekn. tids. 3(1885) s. 214-17 kart)    
3887 Hansen, D. Erklæring om Vandledning til industrielt Brug. Bg. 1888. 7 s. (BKF 1888, bilag)    
3888 Reglement og Taxter for Vandforsyning fra Bergens Vandværk. Bg. 1889. 2 bl. - UBO    
3889 Bergens Vandværk. Reglement for Privates Adgang til Benyttelse of Bergens Vandværker samt Vandtaxten og Vandmaalerreglementet. Bg. 1895. 16 s. - BB. -UBB    
3890 Laksevaags vandverk. Reglement og vandtakster 1908. - NB    
3891 Reglement for avløpsanlæg m.m. ved private bygninger i Bergen. Bg. 1910. 35 s. - NB    
3892 Seip, H. Søndre Bergenhus amts veivæsen 1838-1910. Bg. 1912. 129 s. kart. - årstad s. 34, åsane s. 35, Fana s. 48-49, Haus s. 58-59.    
3893 Ingstad, 0. Veivæsenet. (l: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 29-95)    
3894 Wilson, R.L. Vand- og kloakvæsenet. (I: Bergen 1814-1914, b. 2 (1915) s. 113-35)    
3895 Brønde og vandledning. (I: Helland, b. 2(1916) s. 119-24)    
3896 [Aasgaard, I.] Ame private vandverk gjennem 25 aar. (13. mai 1897 - 13. mai 1922.) Bg. [1922]. 12 s. - NB    
3897 Antvedt, A. De sanitære forhold i Bergen. (Ark o b 1936 nr. 2 og nr. 5 s. 2-5)    
3898 Innstilling fra Fana formannskap om kommunalt vannverk for Fana bygningsdistrikt avgitt i møte den 4. mars 1937. Bg. 1937. 63 s. - NB    
3899 Simonnæs, 0. Rørleggerfagets kolossale utvikling siden århundreskiftet. De sanitære forhold i Bergen før og no. (Ark o b 9(1944) nr. 5/6 s. 3-7, 13 ill.)    
3900 Erichsen, E.G. Bergens vannverk. Kort beskrivelse og statistikk. [Bg.] 1949. 23 s. ill. - Forf. på siste s.    
3901 - Vann- og kloakkvesenet. (Kom. funk. 3(1949) nr. 9 s. 1-5 ill.)    
3902 Torkildsen, D. Alme. Bergen veivesen. (Kom. funk. 3(1949) nr. 8 s. 1-3)    
3903 Stoltz, G. Mange bekker små - (Gml. Bg. årb. 1954 s. 5-27 ill.) - Kilder, bekker, brønner, vannforsyning.    
3904 Erichsen, E.G. Bergens vann- og kloakkvesen. (TU 73(1955) s. 687-88)    
3905 Lorentzen, B. Bergens vannverk 1855-1955. Utg. av Bergens vannverk. Bg. 1955. 148 s. ill    
3906 0[lsboe], T. Bergens vannverk 100 år. (Kom. tids. 42(1955) s. 43 ill.)    
3907 Olsboe, T. Interessant høyesterettsdom i Bergen vedr. snerydning. (Kom. tids. 45(1958) s. 13)    
3908 Furset, O. Veivesenet og dets virksomhet. (Kom. funk. 15(1961) nr. 9 s. 5-9 ill.)    
3909 Erichsen, E. Vann- og kloakkvesenet, løste og uløste oppgaver. (Kom. funk. 16(1962) nr. 3 s. 5-11 ill.)    
3910 [Carlstrøm, S.] Hvem fikk Bergens mest berømte vann i rør? (Rørfagskrift 1964 s. 47)    
3911 Fonn, [O.] Bergens vannforsyning. (Kommunalteknikk 53[1967] s. 31-34)    
3912 Bergens vannforsyning - hvanå? (Kom. funk. 23(1969) nr. 1 s. 6-10)    
3913 Fonn, O. Bergensdistriktet. Vannforsynings- og avløpsforhold. (Vann 4(1969) nr. 1 s. 3-13 kart)    
3914 Bergen kommune. Anleggsseksjonen. Hydrologisk beregning og beskrivelse av vannverk i Stor-Bergen. (Oversiktlig planlegging for Stor Bergen. Vannforsyningen.) [Utarb. av et utvalg med repr. for de fem kommuner.] Bg. 1970. 40 s. bl. - Stens.    
3915 VIAK, A/S. åsane kommune. Utbygging av tisane vannverk. Forprosjekt. Bg. 1970. 33 s. bl. kart.    
3916 Holt-Jensen, A. The pollution of water from sewage. The case of Bergen. Suggestions for geographical study and interpretation. [Bg.? 1972.] 10 s. bl. kart. (International geographical congress. 22. Calgary 1972. Commission on man and environment. Commission meeting Ca 1 i.) - Stens.    
3917 Bergen kommune. Anleggsseksjonen. Sanitærbestemmelser for Bergen. Reglement vedtatt . . . 1973. Forskriftcr. Autorisasjonsbestemmelser. Bg. 1973. 53 s.    
3918 Vann inn og vann ut - et sentralt problem i Bergen. (Kom. funk. 27 (1973) nr. 6 s. 8-9, 11, 13)    
3919 Bergens Gasværk. Indberetning om Virksomhed[en]. 1867/68, 1870/71, 1875/76, 1884-86. - BB UBB    
3920 Bergens Gassverk. Beretning om Virksomhed[en]. 1888/89-1922/23. (I: BKF 1889-1923, bilag) - Forts. i: Bergens lysverker. Årsb. 1922-1973.    
3921 Bergens Gaskompagnie. Statuter. Bg. 1855. 4 s. - UBB    
3922 Contract mellem Bergens Commune og Gascompagniet. Bg. 1876. 16 s. - BB    
3923 Bergens Gasværk. Instrukser for de ved Bergens Gasværk ansatte Bestillingsmænd. Bg. 1886. 6 bl. - NB    
3924 Schieldrop, B.C.G. Forslag til nyt Gasværk for Bergen. Bg. [1905]. 48 s. - BOB    
3925 Schjelderup, W.M. og B. Schieldrop. Bergens gasverk 1856-1910. Bg. 1910. 33 s. ill. (BKF 1910, bilag)    
3926 Driftsresultater ved Bergens gasverk. (TU 31(1913) s. 497-98)    
3927 Paulson, B. Kommunal kontra privat drift. (Tyvende aarh. 1913 s. 185-87)    
3928 - Bergens kommunale gasverk. (Tyvende aarh. 1914 s. 251-54)    
3929 Hopp, K. Bergens kommunale gasverk. (Tyvende aarh. 1915 s. 245-50)    
3930 Schieldrop, B. Bergens gasverk. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 195-218)    
3931 Bak fasaden: Gasverket. (Rev. l(1932) nr. 7 s. 12-13 ill.)    
3932 Irminger, J. Bergens gassverk. (Kom. funk. 2(1948) nr. 10 s. 3-4)    
3933 Bergens gassverk produserer 16 mill. kbm. gass om året. (Ark o b 18 (1953) nr. 8/9 s. 9-11)    
3934 Meidell, F. Bruk av gass i industrien i Norge. (TU 77(1959) s. 145-51 ill.) - "Bygger ves. på forh. i Bg."    
3935 Aarnes, D. Om Bergens gassverk. Et forsøk på en belysning av aktuelle gassverksproblemer. Sem. NHH 1959.    
3936 Paulson, B. Bergens gassverk gjennom vel 100 år. (Kom. funk. 15 (1961) nr. 2 s. S-9 ill.)    
3937 Hantho, L.G. Oljegassverket og sysselsettingsproblemene. (Kom. funk. 2(1966) nr. 2 s. 10-11)    
3938 Bergens Elektricitetsværk. Aarsberetning. 1900-1922/23. (BKF 1901-1924, bilag - Forts. som:    
3939 Bergen(s) lysverker. Årsberetning. 1922-1973.    
3940 Bergenshalvøens kommunale kraftselskap. Arsberetning. 1960-1963, 1966-1973. - BOB UBB    
3941 Bergens elektrisitetsverk. Bedriftsorgan. 1970-1971. - Forts. som:    
3942 Bergen lysverker. Bedriftsorgan. 1972. - 1973 ikke utg.    
3943 Forslag til Statuter for Bergens elektriske Lyskompagni. Bg. .1889. 2 bl. - Undertegnet: Bergens elektriske Bureau. - UBO    
3944 Norstrand, A. Bergens elektricitetsverk. (I: Bergens tekniske skole. Festskrift . . . , Bg. 1900, s. 161-69)    
3945 - Bergens elektricitetsverk. (TU 18(1900) s. 609-17 ill.)    
3946 Kraftoverføringsanlæg for Bergen. Indstilling fra den of Bergens Formandskab under 18de April 1900 nedsatte Komite (Vasdragskonuteen>. Bg. 1907. 81, 176 s. ill. (BKF 1907, b. 1, bilag)    
3947 Kraftoverføringskomiteen, 1908. Indstilling: planer for Bergens for syning med elektrisk kraft. Bg. 1909. 224 s. kart. (BKF 1909, b. 1, bilag)    
3948 Bergens Elektricitetsværk. Reglement for Leverance of elektrisk Strøm til private Forbrugere. Bg. 1910. 21 s. - UBB    
3949 Byggekomiteen for Bergens kraftanlæg. Indberetning. Bg. [1910]. 14 s.-NB    
3950 Lie, R. Bergens kraftanlæg i Samnanger. Referat av foredrag. (TU 30 (1912) s. 490-95 ill.)    
3951 Norstrand, A. Bergens elektricitetsforsyning. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 217-25)    
3952 Bergens kraftforsyning. (TU 36(1918) s. 526--29)    
3953 Mohr, C. Elektrisk opvarmning i større stil ved hjælp av elektricitetsverkets spildkraft. (Kom. tids. 5(1918) s. 49-53)    
3954 - Projekter for elektrisk strømforsyning av de brændte strøk i Bergen. (Kom. tids. 6(1919) s. 1-8, 176-85 ill.)    
3955 - Projekter for opvarmning av brandstrøket i Bergen ved hjælp av elektrisk spildkraft. (Elektrotekn. tids. 32(1919) s. 41-45, 56-60, 110-14, 117-20, 128-31, 135-37 ill.; s. 259-60: diskusjon)    
3956 Olsen, L. Meinich. Kraftoverføringen Bjølve-Bergen. (Elektrotekn. tids. 34(1921) s. 149-53 ill.)    
3957 Schroeter, F. Bergens elektricitetsverks maalerkontrolstation. (Elektrotekn. tids. 34(1921) s. 182-84 ill.)    
3958 Fana elektricitetsverk. Aarsberetning 1922/23. 10-aars oversigt. Bg. [1923]. 18 s. - NB    
3959 Bjerke, A. og E. Monsen. Electricity supply of the city and peninsula of Bergen. (I: Transactions of the 1. world power conference. 4. Lond. 1924) - NB    
3960 Bergens elektricitetsverk i 25 aar. (Norske el. verkers for. medd. 9 (1925) s. 47-52) - NTI    
3961 Bergens elektrisitetsverk 1900-1925. (TU 43(1925) s. 125-26)    
3962 Bjerke, A. Bergens elektricitetsverk gjennem fem og tyve år. 1900-1925. Bg. 1925. 55 s. ill.    
3963 Rivenes, L. Underjordisk fiberrøranlæg for elektriske høispændingskabler i brandstrøket i Bergen. (TU 43(1925) s. 381-85 ill.)    
3964 Schulz, T. Norberg. Bergens elektricitetsverk. (Elektrotekn. tids. 38 (1925) s. 71-73 ill.)    
3965 Olsen, L. Meinich. Bergens elektricitetsverks 50 kV fordelingsnet. (Elektrotekn. tids. 41(1928) s. 211-15 ill.)    
3966 Bak fasaden: B.E.V. (Rev. 1(1932) nr. 13 s. 12-14 ill.)    
3967 Smith, R. Elektrisitetssalg. Organisasjon av elektrisitetspropagandaen i Bergensdistriktet. (Elektrotekn. tids. 45(1932) s. 203-11)    
3968 Sognnæs, F. Elektrisitetsforsyningen i Fana. (I: Hjellestad, H. Fana, b. 1(1933) s. 776-86 ill.)    
3969 Olsen, L. Meinich. Bergens elektrisitetsverk. (Ark o b 2(1937) nr. 8 s. 4-6)    
3970 Fana elektrisitetsverk 25 år. (Elektrotekn. tids. 51(1938) s. 457-58 ill.)    
3971 Sognnæs, F. Fana elektrisitetsverk 1913-1938. [Bg.] 1938. 31 s. ill.    
3972 Husmormøter ved Bergens elektrisitetsverk. (Elektrotekn. tids. 53 (1940) s. 367-68 ill., se også 54(1941) s. 368-69 ill.)    
3973 Asane komm. elektrisitetsforsyning. 1917-1942. [Ved] N. Laache Lund. Bg. [1942]. 28 s. ill. - NB    
3974 Simonnæs, 0. Elektrisitet og gass. (I: Det Norske næringsliv. Bergen fylke, 1945, s. 119-23 ill.)    
3975 - Elektrisiteten og dens utvikling i Bergen og omegn. (Ark o b 19 (1945) nr. 1 s. 7-11)    
3976 Eide, J.B. Vestlandets kraftresurser og utbygget vannkraft. Bergen og Bergensdistriktets kraftforsyning. (Norges ind. 30(1948) s. 189-93 ill.)    
3977 Meinich-Olsen, L. Bergens elektrisitetsverk. (Kom. funk. 3(1949) nr. 3 s. 1-3)    
3978 Bjørn, F. Vi besøker E-verkene. (Bg. by 2(1950) s. 5-7, 11)    
3979 F[alck]-J[ørgensen], S. Bergenshalvøens komm. kraftselskap 1920-1950. (Elektrotekn. tids. 63(1950) s. 448-49)    
3980 Lorentzen, B. Fossekraften temmes. B.K.K. gjennom 30 år. [Bg.] 1950. 142 s. ill.    
3981 - Vi følger strømmen. Bergens elektrisitetsverk 1900-1950. Bg. 1950. 239 s. ill.    
3982 L[yche], B. Bergens elektrisitetsverk 1900-1950. (Elektrotekn. tids. 63(1950) s. 254-56)    
3983 Omdahl, E.E. Velferdsarbeidet ved Bergens lysverker. (Kom. funk. 6 (1952) nr. 6 s. 2-4 ill.)    
3984 Houge, J.A. Fordelingsnettet i Bergen. (Elektrotekn. tids. 68(1955) s. 70-74 ill.)    
3985 Meinich-Olsen, L. Bergens elektrisitetsforsyning. (TU 73(1955) s. 683-84 ill.)    
3986 Ingemann, E. Bergens elektrisitetsverk. (Kom. funk. 15(1961) nr. 6 s. 5-10 ill.)    
3987 Fellesbygg Bergens e-verk/Bergens tekniske skole. (Byggm. 37(1963) nr. 5 s. 37-40 ill.)    
3988 Andersen, M.B. Bergens elektrisitetsverk i fortid, - nåtid - fremtid. (Kom. funk. 21(1967) nr. 7 s. 6-11)    
3989 Krokeide, I. Fana elektrisitetsverk 50 år. Jubileumsberetning. [Øvstun] 1967. 46 s. ill. - NB    
3990 Åsane kraftverk 50 år. 1917-1967. [Ved] N. Laache Lund. [Eidsvåg 1967.] 86 s. ill.    
3991 Andersen, M.B. Distribusjon av kraft i Stor-Bergen. (Elektro 83(1970) nr. 2A s. 25-28 ill.)    
3992 Bergenshalvøens kommunale kraftselskap BKK 50 år. [Bg. 1970.] 14 bl. ill. kart.    
3993 Litt om og fra BKK. I det vesentligste basert på et foredrag av O.C. Werner-Erichsen. (Bergens el.verk. Bedr.organ 1970 nr. 1 s. 4-15 ill.)    
3994 Bergens elektrisitetsverk skaffer 7.600 m2 kontorareal med 5 års romprogram. (Bergens el.verk. Bedr. organ 1971 nr. 1 s. 20-22 ill.)    
3995 Tabel, som bestemmer Tid og Klokkeslet, paa hvilke de offentlige Gadelygter skulde tændes og slukkes fra . . . [dato] til . . . 1832/33, 1843/44, 1845/46-1847/48, 1857/58, 1858/59, 1860/61, 1861/62, 1863/64, 1864/65, 1877/78. - Tit. varierer noe. - UBB    
3996 Ingstad, O. Byens belysning. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 16-28)    
3997 Plan for Bergens gate- og veibelysning. Komiteindstilling av 13. okt. 1924. Bg. 1924. 20 s. (BKF 1925, b. 2, bilag)    
3998 Frimannslund, B.A. Lys i natten. (Godbit. Ser. 2:30. 1 s. - BT 8.5. 1965)    
3999 Valeur, T. "Nytt lys over Bergen". (Elektro 84(1971) nr. 17 s. 36, 39 ill.) (Samf. trans. 3(1971) nr. 8 s. 36, 39 ill.)    
 
Skrev ut totalt 235 poster.
(Brukte 0,013 sekunder.)