Universitetsbiblioteket i Bergen : Martens

Martens


HELSEFORHOLD /
3338 [Sunnhetstilstand. Sunnhetsvesen. Leger. Sykehus. Apotek.] (I: Helland 2(1916) s. 37-69)    
3339 Madsen, S. Tschudi og O. Sollied. Medisinsk liv i Bergen. Festskrift i anledning av 100 års jubileet for Det Medicinske selskap i Bergen. Bg. 1931. 271 s. ill. - Innh.: O. Sollied. Bergens bartskerlaug. - S. T. Madsen. Læger og lægeforhold i Bergen 1800-1830. - Bergens lægeforening 1831-1880, 1880-1914. - Det Medicinske selskap i Bergen 1914-1930. - Medisinske anstalter og institusjoner i Bergen m.m.    
3340 Smitt, J.H. Helsestellet. (I: Hjellestad, H. Fana b. 1(1933) s. 807-17)    
3341 Vogelsang, T.M. Kampen mod de smittsomme sykdommer på Vestlandet i fortid og nåtid. Bg. 1967. 27 s. (U i B småskr. 22)    
3342 Erichsen, J.G. [Om et eiendommeligt Fostertilfælde i Bergen.] (Kiøbenhavnske nye Tidender om lærde Sager 1752 s. 90-95) - UBB kop. - Opptr. i: Norsk mag. f. lægevid. R.4.B.16(1901) s. 859-65.    
3343 Buchner, LA.W. [Opplysninger om hvorfor så mange barselkoner dør i Bergen.] (Provinzialbl. 4(1781) s. 41-48) - Opptr. i: BHFS 66 1964/65(1966) s. 41-45.    
3344 [Sunnhetstilstand.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 567-75)    
3345 [Karantene. Epidemier.] (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 61-63, 133-34, 200-04; 2(1833/34) s. 94-95, 142-43, 163-66, 189-91, 197-200, 216, 281-82; 3(1834/35) s. 18-22)    
3346 Hjort, J.J. Indberetning til den Kgl. norske Regjerings Departement for Kirke- og Underviisnings-Væsenet om en i Sommeren 1832 i det vestlige Norge foretagen Reise for at undersøge de der forekommende ondartede Hudsygdomme m.m. (Eyr 8(1833) s. 1-43, 101-16) - Bl.a. StJørgens hospital, kolera, sykehuset, dollhuset, fengsler.    
3347 Holst, F. Om Sygepleien i Straffeanstalterne i Norge. (Norsk Mag. f. Lægevid. 2(1841) s. 243-324) -- Bergenhuus Fæstnings Slaverie s. 246-51, Bergens Tugthus s. 275-81.    
3348 Correspondance-Efterretninger. Bergen. (Ugeskr. f. Med. 1(1842) s. 102-04, 254-56)    
3349 Faye, L. Hospitaler og milde stiftelser i Norge i middelalderen. (Norsk mag. f. lægevid. 1882 s. 93-125, 181-99) - Bg. og Fana s. 181-99.    
3350 Bergens sundhedskommission. Om ordningen of den offentlige prostitution. Erklæring afgiven of . . . (Tids. f. praktisk medicin 8(1888) s. 49-59, 84-90)    
3351 Garnett, E. The leper hospital[s] of Bergen. (I: Glimpses of Europe. Ed. by W.C. Procter, Lond. [1889], s. 369-84) - UBB kop.    
3352 Scharffenberg, J. 1. Træk of dissektionens historie. 2. Kadavere til Universitetet. Kra 1898. 32 s. - Særtr. av Dagbl. og Tids. f. den norske lægef. - Bg. s. 17-22.    
3353 - Skarpretteren som kirurg. (Bibliotek f. læger, Kbh. 92(1900) s. 161-82) - Bergenske skarpr.    
3354 - Johan Gottfried Erichsen og Fødselstangens Indførelse i Norge. Kra 1901. 77 s. - Særtr. av Norsk mag. f. lægevid. R.4.B.16(1901) s. 803-75. - Meget om legeforhold i Bg.    
3355 Reichborn-Kjennerud, 1. Fra gamle dage. (Norsk mag. f. lægevid. R.5. B.8(1910) s. 20-29 ill.) - Kirurger, bl.a. i Bg.    
3356 Grøn, F. Til Bergens og Vestlandets medicinalhistorie. (Med. rev. 1927 s. 436-59)    
3357 Brochmann, S.W. Bidrag til epidemienes historie i Norge i eldre tider. Oslo 1936. 174 s. - Særtr. av Norske lægef. tids. 1936. - Nord Norge; men også en del opplysn. om Bg.    
3358 Lie, H.P. Fra Bergens gamle sykehus. (Med. rev. 1938 s. 653---83)    
3359 Madsen, S. Tschudi. En huslæge i Bergen i siste halvdel av forrige århundre. [H. Lehmann.] (Norske lægef. tids. 76(1956) s. 120-24)    
3360 Wigers, F. Sosialpediatrisk tilbakeblikk. Bergen for 100 år siden. (Norske lægef. tids. 76(1956) s. 765-67 ill.)    
3361 Vogelsang, T.M. Justitsråd dr. med. LA.W. Buchner. Stadsfysikus i Bergen 1761-1806. (BHFS 66 1964/65(1966) s. 5-78) - Meget om helseforh. i Bg.; bl.a. om kopper og spedalskhet.    
3362 Sellevold, O. Om helsetilhøva i Nordhordland i andre helfta av førre århundre. (Frå Fjon 1968 s. 37-54) -- Bl.a. Arna.    
3363 - Om helsetilhøva og distriktslækjarane i Midhordland i andre helvta av førre århundrad. (Frå Fjon 1970 s. 25-50 ill.) -- Bl.a. Fana, Årstad, Dom- og Korskirkens landsogn.    
3364 Fra Bergen. [Jordmorforhold.] (Tids. f. jordm. 7(1901) s. 1-3)    
3365 Grennes, O. Sundhedsstatistik for norske folkeskoler. Udarb. of . . . [Udg. af] Norges lærerforening. 1. Kristiania, Bergen, Akershus amt. Kra 1904. 60 s. - NB    
3366 Korrespondance fra Bergen. [Leger og sykehus.] (Norske lægef. tids. 19(1899) s. 416-22; 26(1906) s. 597-601, 636-37, 726-27, 776-77)    
3367 Looft, C. Litt om spædbarndødeligheten i Bergen og dens aarsaksforhold. (Med. rev. 1910 s. 511-38, 623)    
3368 Grennes, 0. Sundhetsstatistik for norske folkeskoler. Iverksat av Norges lærerforening. Utført av . . . Kra 1911. 233 s. ill. - Bg. s. 75-82.    
3369 Øxnevad, E. Om sykelighet og dødelighet spesielt for infeksjonssykdommenes vedkommende i de senere år i Bergen. (Nord. hyg. tids. 24(1943) s. 255-79 ill.)    
3370 Westergaard, Ø. En stikkprøve av vektforholdene blant skolebarn i Bergen etter 2 års krigstilstand. (Nord. med. 28(1945) s. 2161-63)    
3371 Olsen, S. James. Skjermbildefotograferingen ved Bergen helseråd. [1941-47.) Erfaringer. (Nord. med. 38(1948) s. 994-95)    
3372 Myhre, J.R. Kardiologiske etterundersøkelser i forbindelse med skjermbildefotograferingen i Bergen 1950-1951. (Nord. med. 49(1953) s. 613-15)    
3373 Bøe, J. Bergensundersøkelsene av blodtrykk, høyde og vekt. (Liv og helse 1957 s. 201-04)    
3374 Bøe, J., S. Humerfelt og F. Wedervang. The blood pressure in a population. Blood pressure readings and height and weight determinations in the adult population of the city of Bergen. Bg. 1957. 336 s. (Acta medica Scand. Suppl. 321) - Tillegg. 5 bl. Særtr. av Acta medica Scand. 159(1957).    
3375 11 år etter -. Rapport fra legeundersøkelsen av krigsdeltakere i Bergen og omland i 1955-56, med kort orientering om syke krigsdeltakeres forhold i dag. Utg. av Aktive krigsdeltakeres forening i Bergen. Bg. [1957]. 24 s.    
3376 Sundal, A. Dødfødte og dødsfall i første leveår i et fylke i Norge med lav spebarnsdødelighet. En analyse av dødfødsler og spebarnsdødelighet i Bergen 1955. (Norskelægef. tids. 77(1957) s. 564-68, 576)    
3377 Øxnevad, E. og S. Humerfelt. Bergensundersøkelsen over blodtrykk, høyde og vekt. Diskusjon. (Nord. med. 59(1958) s. 34)    
3378 Harlem, O.K. Paediatrics in Bergen. (The cerebral palsy bulletin, Lond. 3(1961) s. 170-71)    
3379 Linden, V. Rekonvalesentopphold. En oversikt over Bergensmateriale. (Norske lægef. tids. 1964 s. 164-67, 171)    
3380 Sundal, A. Dødfødsel, levende fødte og døde i første år i et fylke med lav spebarndødelighet. En detaljundersøkelse fra Bergen i 1955 og 1962. (Norske lægef. tids. 84(1964) s. 1405-11)    
3381 Bruland, E. Eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944. (Sanitetsnytt 11(1965) s. 100-14) - Om førstehjelpsarbeidet.    
3382 Bergen trygdekasse. Sykestatistikk for årene 1963-1964-1965. Bg. 1966. 43 bl. - Stens.    
3383 Linden, V. Absence from work and work capacity. [Dr. avh.] Bg. 1967. 157 s. - Stens.    
3384 Humerfelt, S. Blodtrykksfordelingen i en befolkningsgruppe. Bergen 1963-1964. Epidemiologiske synspunkter. (Norske lægef. tids. 88(1968) s. 1406-10)    
3385 Planutvalget for Bergen og Hordaland, 1970. Helseplan for Bergen og Hordaland fylker. Innstilling fra . . . oppnevnt henholdsvis 27. april 1970 og 28. juni 1970. Bg. 1971. 148 s. kart.    
3386 Humerfeldt, S. Blodtrykksundersøkelsen i Bergen. Et stort prosjekt med vidtfavnende konsekvenser. (Forskn.nytt 17(1972) nr. 3 s. 30-33 ill.)    
3387 - Hva lærte vi av Bergen-undersøkelsen? (I: Hypertension. (Nordiskt symposium.) Gøteb. 1973 s. 112-15)    
3388 Arbeiderkvindernes sykepleie og tuberkuloseforening. Aarsberetning. 1911-1912. - NB    
3389 Bergens forening for naturlig lægedom. Aarsberetning 1910/11. - NB    
3390 Den bergenske lægeforening. (Tids. f. praktisk medicin 8(1888) s. 59-62)    
3391 Kahrs, N. Bergens lægeforening 1842-69. (Med. rev. 1900 s. 65-72)    
3392 Madsen, S. Tschudi. Bergens lægeforening 1831-1914. (I: - Medisinsk liv i Bergen, 1931, s. 73-166 ill.)    
3393 Bergens mentalhygieniske forening. Beretning. 1954/55-1973. - UBB    
3394 Trekløveret. Bergens sanitetsforening blad. 1(1963)-11(1973). - Inneh. bl.a. årsb.    
3395 Bergens sanitetsforening. 1898-1968. [Bg. 1968.1 11 s. ill.    
3396 Diakonisseklubben. Love. 1908. - NB    
3397 Eidsvåg helselag. Medlemsblad. 1(1963)-3(1965). - NB    
3398 Fane tuberkuloseforening. Love. 1912. -- NB    
3399 Fana tuberkuloseforening gjennem 25 år. 1911-1936. Bg. [1936.] 8 s. ill. - NB    
3400 Fana tuberkuloseforening. 1911-1961. Bg. [1961.] 24 s. ill. - NB    
3401 Det Medicinske selskap i Bergen. Forhandlinger. (I: Med. rev. 1899-1938) - Sak- og navnereg. i: Med. rev. Generalreg. for 1884-1938, 1939, s. 63-86.    
3402 Det Medicinske selskap. Lover. 1907. - NB - 1912. - NB - 1916.8 s.-UBB    
3403 Lie, H.P. Det Medicinske selskap i Bergen. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 717-31)    
3404 Madsen, S. Tschudi. Det Medicinske selskap i Bergen er 100 år. (Norsk mag. f. lægevid. 92(1931) s. 922-25)    
3405 Det Medicinske selskap. Lover, bestemmelser og reglement. Samt fortegnelse over det Medicinske selskaps legater etc. med tilhørende statutter. Bg. 1931. 19 s.    
3406 Referat fra 100-års jubileet for det Medicinske selskap i Bergen. 1. Festmøtet. 2. Festmiddag. (Med. rev. 1931 s. 433-62)    
3407 Myhre, H. Det medisinske selskap i Bergen. (Nord. med. 60(1958) s.1525-27)    
3408 Norges rode kors. Bergen krets. Aarsberetning (årsberetning). 1898/99-1914, 1916-17, 1919-20, 1922-23, 1925-26, 1930-1972. - Inntil 1914 var navnet: Vestlandske filial of det Røde kors. - Fra 1956 - : Bergen røde kors. - NB BOB UBB    
3409 Trumpy, G. og S. Tschudi Madsen. Røde kors i Bergen gjennom 50 år. Utarb. ved . . . Bg. 1945. 165 s. ill.    
3410 Bruland, E., I. Wasserfall, 0. Aas. Bergen røde kors hjelpekorps. En historisk oversikt gjennom 25 år. Av . . . Med faglig støtte av A.B. Riple. Navnelister: R. Kildedal, J.F. Schieldrop. Bg. [1964]. 103 s. ill.    
3411 [Norges] røde kors. Bergen røde kors barnehjelp. 1954-1964. Bg. [1964]. 7 s. ill.    
3412 [Norges] røde kors. Storetveit og Birkeland røde kors. - Fana røde kors hjelpekorps. 1941 - 7. nov. - 1966. [Bg. 1966.] 32 s. ill. - NB    
3413 Folkehjelp. Organ for Norsk folkehjelp - Bergen og fylkenes distriktslag. Nr. 1(1941). 16 s. - N. Langhelle forteller om arbeidet og oppgavene s. 6-8.    
3413a Norsk folkehjelp. Bergen og Hordaland distriktslag. Bergen lag. Oversikt over virksomheten 1940-1950. [Av N. Handal, K.M. Anfinsen o.fl.] Bg. 1950. 47 s. ill.    
3413b Norsk folkehjelp. Bergen og fylkenes distriktslag. Bergen lag. En oversikt over virksomheten [hovedorganisasjonens] gjennom 15 år. Arsberetning for 1953-54. Bg. [1954]. 48 s.    
3414 Kretskløveret for Bergen og Hordaland. Utg. av Norske kvinners sanitetsforening. Bergen og Hordaland krets. 1(1966)-[4](1969). - NB    
3415 Samaritanforeningen i Bergen. Love. [Bg. 1886.] 2 bl. - BB - Love. [1893.] 2 bl. - NB    
3416 URK-posten. Utg. av Ungdommens røde kors. Bergen og Hordaland. 1(1969)-2(1970). - NB    
3417 Heiberg, O.B. Medicinalberetning fra Bergens Stadsphysicat for Aaret 1842. (Ugerskr. f. Med. 2(1843) s. 95-96)    
3418 Nielsen, I. Medicinalberetning for Aaret . . . fra Kommunaldyrlæge . . . 1884-1889. (BKF 1886-1890, bilag)    
3419 Lindholm, J. Beretning om de hygieniske forhold i Bergen i femaaret 1886-90. Bidrag til beretning om den økonomiske tilstand i Bergens by. (Med. rev. 8(1891) s. 347-52) - Se forøvrig nr. 11.    
3420 Bergens stadsfysikat. Medicinalberetning. 1890(1891)-1907(1908). - 1890-1906 ved J. Lindholm; 1907 ved M. Losting. - 1890-1899 i Med. rev. (særtr.) - Forts. som:    
3421 Sundhetskommissionens aarsberetning. Ved M. Geirsvold. 1908(1910)-1915(1917). - Forts. som:    
3422 Sundhetsvæsenets aarsberetning. 1916(1917)-1937(1938). - 1908-1926: BKF 1909-1926, bilag. - 1916-34 ved M. Geirsvold; 1935-36 ved I. Utne; 1937 ved E. Øxnevad. - Forts. som:    
3423 Helserådet. Årsberetning. 1938(1939)-1965(1967). - 1938-62 ved E. Øxnevad; 1964-65 ved E.A. Johanning. - 1965 inneh. bl.a.: Værforhold, folkemengdens bevegelser, statistikk over sykdommer; beretninger for tuberkuloseavd., avd. for mor og barn, helsearbeidet i skolene, avd. f. næringsmiddelkontroll (byveterinæren). - Lign. innh. også i tidl. årsb.    
3424 Bergen helseråd. Avdeling for næringsmiddelkontroll. Årsberetning. (Byvæterinær H.A.H. Gangsaas.) 1968-1973. - Stens. - UBB    
3425 Lov om Sundhedscommissioner m.m. of 16 Mai 1860 samt de i Overensstemmelse med samme Lovs § 4 i Repræsentantmøderne den 2, 7, 9 og 23 September 1864 vedtagne Forskrifter om Sundhedsvæsenet i Bergen der ved kongelig Resolution of 14de Januar 1865 ere approberede. Bg. 1865. 28 s.    
3426 Lov om Sundhedskommissioner m.m. of 16. Mai 1860 samt de i Overensstemmelse med samme Lovs § 4 i Repræsentantmøderne den 2den, 7de, 9de og 23de September 1864 vedtagne og ved kongelig Resolution of 14de Januar 1865 approberede Forskrifter om Sundhedsvæsenet i Bergen . . . Bg. 1883. 31 s. - BB    
3427 Almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Aarstad Herred. Vedtagne of Herredsstyrelsen d. 20. April 1892. Bekræftede ved kongelig Resolution of 28. Mai 1892. [Bg. 1892.] 2 bl. - NB    
3428 Forslag til Forandringer i Forskrifter for Sundhedsvæsenet i Bergen. Bg. 1892. 16 bl. - NB    
3429 Bergens Sundhedsvedtægt indeholdende Lov om Sundhedskommissioner m.v. of 16de Mai 1860 samt nye almindelige Sundhedsforskrifter vedtagne of Bergens Kommunestyre 19de og 21de September 1894 samt 16de December 1895 og approberede ved kongelig Resolution of Ode September 1896. Bg. 1896. 30 s.    
3430 Bergens Sundhedsvedtægt indeholdene Lov om Sundhedskommissioner m.v. of 16de Mai 1860, samt nye almindelig Sundhedsforskrifter, vedtagne of Bergens Kommunestyre . . . og approberede ved kongelig Resolution of 25de Oktober 1902. Bg. 1902. 51 s.    
3431 Bergens Sundhedsvedtægt, indeholdende Lov om Sundhedskommissioner m.v. of 16. Mai 1860 samt nye almindelige Sundhedsforskrifter vedtagne of Bergens Kommunestyre 19. og 21. September 1894 . . . Bg. 1910. 38 s.    
3432 Bergens sundhetsforskrifter vedtat av Bergens kommunestyre . . . og approberet ved kongelig resolution av 25. oktbr. 1902. Optrykt 1921 med de av Helseraadet vedtagne regler. Bg. 1921. 60 s.    
3433 Torkildsen, R. Fra vekselbruget mellem Bergen og dets opland. (Med.rev. 1901 s. 129-37; se også s. 161-69, 204-11) - Om smittsomme sykdommer og melkeleveranser.    
3434 Hansen, G. Armauer. Vor melkeforsyning. (Med. rev. 1902 s. 11-14)    
3435 Madsen, S. Fra Bergens folkeskolers lægeraad. (Med. rev. 1903 s. 97-110) - Om skolelegeordningen.    
3436 Scharffenberg, J. Bidrag til de norske lægestillingers historie før 1800. 1. Bergens stadsfysikat. Kra 1904. 74 s. - Særtr. av Norsk mag. f. lægevid. R.5.B.2(1904) s. 225-95.    
3437 Geirsvold, M. Bergens sundhedsvæsen. (I: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 499-538)    
3438 - Melkekontrol. (Norske lægef. tids. 46(1926) s. 294-305)    
3439 - Om melkekontrollen i Bergen. (Med. rev. 1927 s. 281-88)    
3440 Øxnevad, E. Helserådet. (Kom. funk. 5(1951) nr. 8 s. 3-6 ill.)    
3441 Simensen, J. Vi besøker Helserådet. (Bg. by 4/5(1952) s. 2-3)    
3442 Melkekontrollen i Bergen. (Meierip. 1960 s. 752-56) - NTI    
3443 Øxnevad, E. Helserådet og stadsfysikatet. (Kom. funk. 14(1960) nr. 8 s. 5-10 ill.)    
3444 Vogelsang, T.M. og B. Knutsen. Difterismittebærere blant aktiv immuniserte folkeskolebarn i Bergen under en difteriepidemi. (Nord. hyg. tids. 25(1944) s. 380-93)    
3445 Vogelsang, T.M. og B.O. Kryvi. Schicks reaksjon utført på voksne personer i Bergen under en difteriepidemi. (Nord. med. 28(1945) s. 2021-26)    
3446 Hognestad, H. Difterivaksinasjon i Bergen 1940-1944. (Nord. med. 28(1946) s. 2026-30; 29(1946) s. 179-80: diskusjon)    
3447 Vogelsang, T.M. og H. Hognestad. Om difteri i Bergen 1861-1946. Bekjemping av difteri. (Helserådet. Arsb. 1946(1947) s. 17-26)    
3448 Bøe, J. og T.M. Vogelsang. Difteribasilltypenes forekomst og betydning i Bergen. (Nord. med. 40(1948) s. 2253-58)    
3449 Vogelsang, T.M. og A. Ødegaard. Incidence and correlation with clinical severity of typus graves, mitis, and intermedius of Corynebacterium diphteriae in Bergen and surrounding areas. (Acta med. Scand. Sth. 130(1948) s. 116-31)    
3450 Vogelsang, T.M. Difteriantitoksinspeilet i Bergens voksne befolkning. (Nord. med. 42(1949) s. 1571-74)    
3451 - Diphteria antitoxin estimations in the blood of the adult population of Bergen, Norway, just after a diphteria epidemic. (Journal of infectious diseases. Chic. 85(1949) s. 17-24)    
3452 Schnitler, K. og A. Wormnes. Difterivaksinasjon av skolebarn i Bergen. En etterundersøkelse. (Nord. med. 43(1950) s. 379-80)    
3453 Utne, 1. Influenzaens optræden i Bergen. (Med. rev. 1919 s. 120-23)    
3454 Mehn-Andersen, Ø. En isolert influenzaepidemi [i Loddefjord]. (Med. rev. 1921 s. 204-15)    
3455 Hanssen, O. Undersøkelser over influenzaens optræden specielt i Bergen 1918-1922. Bg. 1923. 66 s. ill. (Haukeland sykehus. Med.avd.Arb. 2) (Klaus Hanssens fond. Skr. 3)    
3456 Cholera i Bergen. (Norsk Mag. f. Lægevid. R.2.B.3(1849) s. 208-17; 271-312 av T.J. Løberg)    
3457 Kierulf, C.T. Om Cholera i Bergen og nærmeste Omegn. (Norsk Mag.f.Lægevid. R.2.B.3(1849) s. 541-54, 561-94)    
3458 Hanssen, K. og J. Wiesener. Koleraepidemien i Bergen Høsten 1873. (Norsk Mag. f. Lægevid. R.3.B.4(1874) s. 409-20)    
3459 Jurgenssen, P. Om sindsygevæsenets udvikling i Bergen. (Med. rev.1907 s. 433-47, 521-46)    
3460 Andresen, K.A. Sindsykevæsenets utvikling. (l: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 558-73)    
3461 Arnesen, H. Nyt asyl for Bergen. (Med. rev. 1916 s. 521-30)    
3462 Rud, F. Betenkning vedrørende den psykiatriske service for Bergen fylke, dens nåværende status, den fremtidige utvikling og behovsdekning. [Bg. 1962.] 40 s. - Stens.    
3463 - Betenkning vedrørende den psykiatriske service for Bergen fylke, den nåværende status, fremtidige utvikling og behovsdekning. [Bg. 1966 ?] 57, 75 s. - Stens.    
3464 Dale, J. Akutte, selvpåførte intoksikasjoner i Bergensområdet. Noen epidemiologiske, toksikologiske og psykiatriske aspekter. [Dr. avh.] Bg. 1969. 201 s. - Oslo 1973. 166 s. (Scandinavian university books)    
3465 Retterstøl, N. Den psykiatriske helsetjeneste i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. Aktuelle status, fremtidsperspektiver. (Norske lægef. tids. 93(1973) s. 1645-50)    
3466 Om Spedalskhed. (Granskeren 2(1842/43) s. 327-28, 333-34)    
3467 Betænkning og Forslag fra den angaaende Helbredelses- og Pleieanstalter for Spedalske ved Commissorium of lode Septbr. 1837 naadigst befalede Commission. (Ugeskr. f. Med. 2(1843) s. 97-116) - En del om Bg.    
3468 Om Spedalskheden og hvad der er gjort og bør gjøres for at standse dens videre Udbredelse. (Ugeskr. f. Med. 2(1843) s. 89-95) - Endel om Bg.    
3469 Stiftelser for Spedalske ved Bergen. (Folkev. 11(1862) s. 395-402 ill.)    
3470 Bottini, E. Lettere chirurgiche dalla Germania a Scandinavia. Torino 1882. 43 s. - Leprastiftelsene; møte med Danielssen og Armauer Hansen s. 32-35.    
3471 Oberthür, J. Une croisière aux c6tes de Norvège. Notes de voyage. 1. Les lépreux de Bergen . . . . Montluqon 1899. 16 s. - UBB kop.    
3472 Hansen, G.A. and H.P. Lie. Die Geschichte der Lepra in Norwegen. (I: Intemationale wiss. Lepra-Konferenz. 2. Bg. 1909. Mitt. and Verh. B. 1(1909) s. 52-78 ill.) - Meget om Bg.    
3473 Lie, H.P. Spedalskheten i Bergen 1814--1914. (I: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 539-557)    
3474 Gundersen, C.B. Litt om spedalskheten i Norge. (Norsk sykehustid. 20 (1947) s. 112, 115-16) - Siste leprapasient i Bg. død.    
3475 Harbitz, F. Lepraforskning i Norge gjennom hundre år. (Nord. med. 38(1948) s. 677-79)    
3476 Rokstad, 1. Tiekk fra lepraforskningens historie i Bergen. (Norske lægef. tids. 74(1954) s. :>62-54 ill.)    
3477 Vogelsang, T.M. Lepra i Norge. En kort oversikt over et langt kapitel i norsk medisinalhistorie. (Nord. med. 57(1957) s. 743-48 ill.) - Meget om Bg.    
3478 - The termination of leprosy in Norway. (Int. j. of leprosy, Wash. 25 (1957) s. 345-49)    
3479 - The old leprosy hospitals in Bergen. (Int. j. of leprosy, Wash. 32(1964) s. 306-09)    
3480 Irgens, L.M. Leprosy in Norway: An interplay of research and public health work. (Int. j. of leprosy, Wash. 41(1973) s. 189-98) - Meget om Bg.    
3481 Hanssen, P. Diabetes mellitus in Bergen 1925-1941. A study of morbidity, mortality, causes of death and complications. [Dr. avh.] Helsingf. i 946. 179 s. - Også som: Acta med. Scand. suppl. 178.    
3482 - Diabetes mellitus in Bergen 1925-1941. Autoreferat. (Nord. med. 37(1948) s. 196-97)    
3483 Jorde, R. Den planlagte diabetesundersøkelse i Bergen. - Diskusjon. (Nord. med. 56(1956) s. 1739-40)    
3484 Broch, O.J. Diabetes-undersøkelsen i Bergen. (Diabetikeren 1957 nr. 4 s. 2-4)    
3485 Broch, O.J., T. Gjestland [og] R. Jorde. The diabetes survey in Bergen, Norway 1956. A preliminary survey. ([News bulletin. 1958 nr. 4] s. 25-28) - UBB kop.    
3486 Jorde, R. The diabetes survey in Bergen, Norway, 1956. An epidemiologic study of blood sugar values related to sex, age and weight. [Diss.] Bg. 1962. 165 s. (U i B årb. med. 1961:1)    
3487 - Hvor hyppig er sukkersyke? Bergensundersøkelsen i 1956. (Liv og helse 1963 s. 225-27) Syfilis    
3488 Grøn, F. Om syfilis's første optræden i Norge. [Bergen.] (Norske lægef. tids. 32(1912) s. 417-22)    
3489 Wallem, F.B. Pokker i Bergen. (I: (Bøgh, J.) Kunst og haandverk, Kra 1918, s. 225-32)    
3490 Vogelsang, T.M. Serological syphilis control in pregnancy in Bergen, Norway. (Acta dermatologica et venereologica, Helsinki. Suppl. 24(1951) s. 100-01)    
3491 Dethloff, E. Tuberkulosearbeidet i Bergen. (Norske nationalforening mot tuberkulosen. Medd. 3(1913) s. 70-78)    
3492 Utne, I. Litt om tuberkulosen, specielt lungetuberkulosen, i Bergen. (Med. rev. 1914 s. 531-37)    
3493 Dethloff, E. Det frivillige tuberkulosearbeid i Bergen. Bg. 1924. 31 s.    
3494 Utne, I. Tuberkulosen og det offentlige tuberkulosearbeide i Bergen. (Med. rev. 1924 s. 290-97)    
3495 - Tuberkulosen og det offentlige tuberkulosearbeide i Bergen. (Norske nationalforening mot tuberkulosen. Medd. 15(1925) s. 11-15)    
3496 James-Olsen, S. Om skjermbildefotografi etter Abreu-Holfelder og litt om Bergens tuberkuloseprogram. (Norske nationalforening mot tuberkulosen. [Medd.] 31(1941) s. 142-50)    
3497 Johnsen, K. Redegjørelse for tuberkuloseundersøkelsene i Ytre Arna høsten 1943. (Norske nationalforening mot tuberkulosen. [Medd.] 35(1945) s. I1-12)    
3498 Eilertsen, E. Tuberculosis infection in childhood and adolescence. As illustrated by a 27-year follow-up study of a complete year-group of the population of Bergen, Norway. Bg. 1964. 199 s. - Også utg. som: Acta tuberculosea et pneumologica Scand. Suppl. 60.    
3499 - Tuberkulose og sosial klasse [i Bergen]. (Nord. med. 78(1967) s. 1304)    
3500 - Vår tuberkulin- og BCG-politikk idag og i fremtiden. (Rundebordskonferanse.) [Innlegg. Bergen.] (Nord. med. 83(1970) s. 1158-59) Tyfus. Paratyfus    
3501 Holmboe, J.A. En begrændset Tyfusepidemi. (Norsk mag. f. lægevid. R.3.B.3(1873) s. 654-60)    
3502 Lindholm, J. Tyfoidfeber i Bergen og specielt i aaret 1898. (Med. rev. 1899 s. 33-38)    
3503 Kloster, R. Gyldenprisepidemien. [Tyfus.] (Med. rev. 1903 s. 402-08; se også 1904 s. 51-64 av Falkenberg; 102-03 av P. Poppe; 103-09 av Kloster; 216-25 av Falkenberg; 318-25 av Kloster)    
3504 Lindholm, J. Tyfoidfeber i Bergen og omegn. (Med. rev. 1903 s. 384-402)    
3505 Thjøtta, T. Paratyfusepidemien i Bergen 1918. (Med. rev. 1918 s. 583-605)    
3506 Vogelsang, T.M. Tyfoidfeber og paratyfus B. i Bergen og Hordaland i årene 1920-29. (Med. rev. 1931 s. 1-10)    
3507 - Tyfoidfeber og paratyfus B. i Bergen og Hordaland i årene 1920-1929. (Bergens kommunale sykehuse. Arsb. 1930/31(1932) s. 167-76)    
3508 - Bac. paratyposus B belyst ved undersøkelser over paratyfus-B-stammer fra Vest-Norge og over sygdommens optreden sammesteds. Bg. 1933. 235 s. ill. (Skrifter utg. av Klaus Hanssens fond. 10) - Bg. s. 179-88, Hordaland s. 189-99)    
3509 - Paratyfoid B in Western Norway. Bacteriology, symptomatology, morbid anatomy and epidemiology of infection with Bacillus paratyphosus B. (Journal of infectious diseases. Chic. 55(1934) s. 276-98) - Også som særtr., 23 s.    
3510 Thomassen, K. Tyfoid og paratyfus B på Vestlandet under evakueringsforhold. - Salmonella eastbourne hos tyfoidbasillebærer. (Norske lægef. tids. 61(1941) s. 617-22) - Bl.a. epidemi i Fana.    
3511 Vogelsang, T.M. Kampen mot de tyfoide sykdommer. Erfaringer fra Vestlandet. Bg. 1948. 45 s. (Selskapet til vitenskapens fremme. SmåskI. 1)    
3512 - Typhoid and paratyphoid B carriers and their treatment. Experiences from Western Norway. Bg. 1950. 368 s. (U i B årb. Med. 1950:1)    
3513 - The campaign against typhoid and paratyphoid B in Western Norway. Results of cholecystectomy. (Journal of hygiene, Cambr. 62 (1964) s. 443-49)    
3514 Buchner, [J.] A.W. Ueber die Einimpfung der ersten natiirlichen Blattern sowohl, als such fiber den Erfolg der ersten Vaccination in Bergen in Norwegen. Erfurt 1806. 63 s. - UBB kop.    
3515 Danielssen, D.C. Pustula maligna. (Norsk mag. f. lægevid. R.2.B.3 (1849) s. 312-43, 424-32)    
3516 Lie, H.P. og C. Looft. Om en liden epidemi of cerebrospinalmeningit i Bergen 1 ste halvaar of 1900. (Norsk mag. f. lægevid. R.4.B.15 (1900) s. 1000-19)    
3517 Haaland, M. En epidemi av akut diarrhoe i Bergen. (Med. rev. 1914 s. 556-64)    
3518 Smith-Sivertsen, C. Om dysenteri i Bergen i tiåret 1920-30. (Med. rev. 1931 s. 153-63)    
3519 Loennecken, W. De rheumatiske sygdommers optreden i Bergen. (Med. rev. 1932 s. 63-72)    
3520 Vogelsang, T.M. Halsesykeepidemi opstått ved smitte gjennem melk fra et større gårdsbruk. (Med. rev. 49(1932) s. 546-51)    
3521 Skar, O. Halsesyke-epidemien i Bergen. (Norsk veterinær-tids. 1933 s. 246-47, 447-48; Med. rev. 1933 s. 122-23, 355-56)    
3522 Vogelsang, T.M. Halsesykeepidemien i Bergen 1932. (Med. rev. 50 (1933) s. 170-73)    
3523 - Halsesykeepidemien i Bergen 1932. (Norsk veterinærtids. 1933 s. 373-77)    
3524 - Dysenteriens optreden i Norge i årene 1913-1932. (Med. rev. 52(1935) s. 312-35) - Bl.a. Bg.    
3525 Jorde, R. Tetanusmaterialet ved Haukeland sykehus 1913-1957. (Norske lægef. tids. 78(1958) s. 1159-63)    
3526 Gangsaas, H.A.H. Salmonellaepidemien i Bergen høsten 1966. (Liv og helse 34(1967) s. 195-98, 213 ill.)    
3527 - Salmonella-utbruddet i Bergen, høsten 1966. (Nord. med. 80(1968) s. 967-68)    
3528 Bak fasaden: Nødhjelpstasjonen. (Rev. 1(1932) nr. 11 s. 8-9 ill.)    
3529 Wendelbo, P. Legevakten i Bergen. (Kom. funk. 5(1951) nr. 5 s. 3-7 ill.)    
3530 Bergens diakonissehjem. Beretning. 1907-1924, 1928, 1930-38, 1940, 1942, 1943, 1946, 1947. - 1940 med tit. Julehilsen; 1946-47 med tit. Julehelsing. - NB UBB - Forts. som: God jul. 1948-1961. - NB    
3531 Hilsen fra Bergens diakonissehjem. 1933-1935, 1938-1939. - NB    
3532 Bergens diakonissehjem. 1(1962)-12(1973).-Fra 1962 nr. 3 med tit. Under Ulriken. Organ for Bergens diakonissehjem.    
3533 Isaachsen, T. Den nye organisation av diakonissegjerningen paa Vestlandet. [Bergens diakonissehjem.] (Luth. Kirketid. R.B. Årg. 55(1918) s. 569-72)    
3534 Flood, G.S. Bergens diakonissehjems historie. Bg. 1924. 32 s. - Forf. i forordet.    
3535 Bergens diakonissehjems nybygg på Haraldsplass. Utførende ark. Per Grieg. (Ark o b 6(1941) s. 6-8 ill.)    
3536 Grieg, P. Diakonissehjem, sykehus, Bergen. (Bygk. 23(1941) s. 18-21 ill.)    
3537 Bergens diakonissehjem. 1918-1943. Bg. 1943. 36 s. ill.    
3538 Barkve, O. Bergens diakonissehjem 40 år. (Bjørgv. 1959 s. 31-33 ill.)    
3539 Løtvedt, M. "In service education" ved Bergens diakonissehjem. (Sykepleien 1964 s. 249, 252-53) ) NTI    
3540 Vogt, H. Tiaarsberetning om Fødselstiftelsen og Jordemoderskolen i Bergen. [1861-70.] (Norsk mag. f. lægevid. R.3.B.1(1871) s. 336    
3541 - Beretning om Fødselsstiftelsen og Jordemoderskolen i Bergen 1871-1886. Kra 1888. 107 s. - Særtr. av Norsk mag. f. lægevid. R.4.B.3(1888).    
3542 Schanke, S. Lidt fra Bergens Jordmoderskole og Fødselsstiftelse. (Tids. f. jordm. 2(1896) s. 71-76)    
3543 Kjelsberg, H. Beretning om Bergens fødselsstiftelse for aarene 1887-1899. Kra 1902. 20 s. - Særtr. av Norsk mag. f. lægevid. R.4.B.17 (1902) s. 1280-99.    
3544 Bergens fødselsstiftelse. (Tids. f. jordm. 10(1904) s. 1-4 iil.)    
3545 Kjelsberg, H. Lidt om Bergens fødselsstiftelse. (Norske lægef. tids. 24(1904) s. 565-69 ill.)    
3546 Kahrs, N. Bergens fødselsstiftelse og jordmorskole 1861-1911. (Med.rev. 1911 s. 328-36) - (Også i: Tids. f. jordm. 17(1911) s. 85-90 ill.)    
3547 - Bergens fødselsstiftelse 1900-1910. (Med. rev. 1911 s. 658-88)    
3548 Bergens mødrehygienekontor. 25 år. 1936 - 19. mai - 1961. Bg. [ 1961 ]. 15 s. - NB Betanien. Søsterhjemmet og hospitalet    
3549 Søsterhjemmet Betanien. 1904-1954. Bg. [1954]. 39 s. ill.    
3550 Hospitalet Betanien. (Byggm. 33(1959) nr. 24 s. 46-48 ill.)    
3551 Vaardal-Lunde, E. Hospitalet Betanien i Bergen. (Norsk sykehustid 32(1959) s. 143-48 ill.)    
3552 Sykehuset "Florida"s innvielse. (St. Olav 41(1929) s. 335)    
3553 Gammelt hus er blitt Bergens mest moderne hospital. (St. Olav 49(1937) s. 389-90, 400, 410-11)(GadeJ Dr. med. F.G. Gades pathologiske institutt    
3554 Dr. med. F.G. Gades pathologiske institutt. (Med. rev. 1905 s. 229-30; 1909 s. 523; 1912 s. 229-31; 1913 s. 680-81)    
3555 Dr. F.G. Gades patologiske institut i Bergen. (Norske lægef. tids. 32(1912) s. 388-92 ill.)    
3556 Haaland, M. Beretning for dr. med. F.G. Gades pathologiske institut 1912-13. [Bg. 1913.] 91 s.    
3557 - Dr. med. F.G. Gades pathologiske institut. Beretning 1913-14. (Med. rev. 1915 s. 12-56)    
3558 - Dr. med. F.G. Gades pathologiske institut. (I: Bergen 1814-1914, b. 2(1915) s. 731-35)    
3559 (Gade) Dr. F.G. Gades pathologisk-anatomiske laboratorium i Bergen. 1912-1937. Bg. 1937. 107 s. ill. - Publikasjoner fra . . . 1912-1937 s. 98-107.    
3560 Vi intervjuer Thomas M. Vogelsang. Professor, dr. med. Gades institutt. [Ved] O.K.H. (Norske lægef. tids. 82(1962) s. 837-39)    
3561 Vogelsang, T.M. Gades institutt 1912-1962. (Nordisk med. 67(1962) s. 333-36 ill.)    
3562 Wisbech, C. Det civile Sygehuus i Bergen i Aaret 1827. (Eyr 4(1829) s. 105-134)    
3563 - Det civile Sygehuus i Bergen i Aaret 1828 tilligemed en Beskrivelse over denne Stiftelse. (Eyr 5(1830) s. 97-127)    
3564 - Det civile Sygehuus i Bergen i Aaret 1829. (Eyr 6(1831) s. 81-111)    
3565 - Medicinalberetning for Aaret 1842. (Ugeskr. f. Med. 2(1843) s. 77-78, 80)    
3566 Sandberg, [J.] Beretning fra Bergens Sygehus 1879. (Norsk Mag. f. lægevid. R.3.B.11(1881) s. 645-68)    
3567 Fra Bergens klinik. [Beretning for 1884.] (Med. rev. 1885 s. 93-94    
3568 Bergens Sygehus (sykehus; Bergens kommunale sykehus). Aarsberetning (Arsberetning). 1894-1955/56(1959). - 1894-1923/24 i: BKF 1895-1924, bilag. - 1905-1923 i: Med. rev. -- Forts. som:    
3569 Haukeland sykehus. Årsberetning for . . . Sandviken sykehus og Bergen legevakt. 1956/57(1961)-1961/62(1965).    
3570 Haukeland sykehus. årsberetning. 1971-1973. - 1971-72 stens. - 1963-70 ikke utg.    
3571 Dahl, H. Frimann. Kvinneklinikken i Bergen. årsberetning. 1929. [Av] H. Frimann-Dahl. (Tids. f. jordm. 36(1930) s. 59-67)    
3572 Optegnelser fra Kvindekiinikken i Bergen. (Tids. f. jordm. 35(1929) s. 42-44) - Utdrag av årsb. 1926-27.    
3573 Haukelandsposten. 6(1951)-26(1971). - NB UBB    
3574 Haukeland sykehus. Øyeavdelingen. Beretning. 1971-1973.    
3575 Kompressen. Personalblad for Haukeland sykehus. [1](1973). Historikk    
3576 [Bergens civile Sygehus] (l: Meyer, b.l[1764](1904) s. 557-62 ill., [2](1905) s. 346-91)    
3577 De Syges Huus. (I: Frimann. Stiftelser, b.2(1777) s. 204)    
3578 [Bergens civile Sygehus.] Reglement, hvorefter de paa det almindelige Lazaret eller Syge-Huus her i Bergen værende og fremdeeles indladende Lemmer fra lte Januarii 1793 nyder Tilsyn og Pleye, og dernæst sig hørsomst haver at forholde, . . . Bg. 1792. 1 bl. - UBB    
3579 Kongelig allernaadigste Fundation og Anordning for Lazarett eller Syge-Huus udi Bergen. Dateret Christiansborg Slot . . . 1792. Bg. 1792.4 bl. - UBB    
3580 [Bergens civile Sygehus.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 430-35)    
3581 Instrux for Overlægen ved det civile Sygehuus og Mentalsygehuset med Pleiestiftelsen i Bergen. Bg. 1845. 6 s. - Inneh. også: Instrux for Præsten ved Mentalsygehuset. - BB    
3582 [Bergens civile Sygehus.] Instruxer for Sygehusets Læger og Inspecteur. Bg. 1853. 19 s. - UBB    
3583 Bergens Sygehus. Regler for Bergens Sygehus. Bg. 1867. 35 s. - BB    
3584 Holmboe, J.A. Bør man bygge nyt Sygehus, eller flikke paa det gamle? Bg. 1869. 50 s. - Også i: BKF 1870, bilag, s. 18-35.    
3585 - Sygehustomten paa Nygaard. (BKF 1870, bilag s. 9-17) - Også som særtr. 16 s. - BB    
3586 Videre om Bergens Sygehus. Bg. 1870. 35 s. (BKF 1870, bilag) - Holmboe, J.A. Sygehustomten paa Nygaard s. 9-17; Bør man bygge nyt Sygehus eller flikke paa det gamle s. 18-35.    
3587 Dokumenter vedkommende Spørgsmaalet om Forandring i Organisationen of Sygehusets Bestyrelse og Lægevæsen. [Bg. 1878.] 24 s.(BKF 1878, bilag)    
3588 Beskrivelse over Bergens nye kommunale Sygehusanlæg paa Haukeland. [Bg.] 1902. 34 s. - NB    
3589 Nordan, V. Bergens nye kommunale Sygehusanlæg på Haukeland. Kra 1902. 23 lyskopier. - UBB    
3590 Udkast til Sygehusanlæg paa Haukeland. 20 pl. kart. (BKF 1907 b. 1, mellom s. 680 og 681)    
3591 Klason, T. Den nye røntgenavdeling ved Haukeland sykehus. (Med. rev. 1923 s. 550-56)    
3592 Overlægeposten ved Bergens sykehus og det eventuelle universitet i Bergen. (Norske lægef. tids. 44(1924) s. 165, 168, 198-204, 280-84)    
3593 Rasmussen, J. Den nye kvindeklinik i Bergen. (Urd 30(1926) s. 115 ill.)    
3594 Nysæther, H. Bergens kommunale sykehus Haukeland 1912-1932. (Bergens kommunale sykehus. Arsb. 1930/31(1932) s. 31-51)    
3595 - Bergens kommunale sykehus gjennem 20 år. 1912-1932. (Norsk sykehustid. 6(1932) s. 169-84)    
3596 [Nysæther, H.] Bergens komm. sykehus, Haukeland. Ny tilbygning til epidemiavdelingen. [Av] Hj.N. (Norsk sykehustid. 7(1933) s. 315-16)    
3597 Nysæther, H. Haukelands sykehus vaskerianlegg. (Norsk sykehustid. 7(1933) s. 353-58)    
3598 Strålene som gjennemtrenger marg og ben. På visitt ved Haukelands sykhus røntgenavdeling. (Rev. 3(1934) nr. 4 s. 3-5 ill.)    
3599 Dahl, 0. Elektrostatiske generatorer og høivoltanlegget ved Haukeland sykehus i Bergen. Foredrag. (Elektrotekn. tids. 53(1940) s. 135-43 ill., se også 54(1941) s. 308 ill.)    
3600 Joys, M. Erindringer. Oslo 1948. 130 s. ill. - Bergens gamle sykehus s. 48-90, Haukeland sykehus s. 116-27.    
3601 Hornyånszky, S. Barnekliniken i Bergen. (Norsk sykehustid. 23(1950) s. 106-10 ill.)    
3602 Beer, M. Bergens nye barneklinikk. (Urd 56(1952) s. 330-31 ill.)    
3603 Christophersen, E. Barneklinikken i Bergen. (Kom. sosialt tids. 22 (1952) s. 42-44) - Også i Sykepleien 1952 nr. 2.    
3604 Sundal, A. De nye barneklinikker i Oslo og Bergen. (Nord. med. Sth. 47(1952) s. 613-17 ill.)    
3605 - The Children's hospital in Bergen. (Acta pædiatrica, 40/1951(1952) s. 218-26 ill.)    
3606 Wolf, V. Administrasjonen av Haukeland sykehus. Ansvarsforhold og personalproblemer. Sem. NHH 1952.    
3607 Johannessen, E. Haukeland sykehus vokser. (Bg. by 6/7(1953) s. 6-8)    
3608 Nysæther, H. Poliomyelittinstituttet for Vestlandet. (Norsk sykehustid. 28(1955) s. 10-12 ill.)    
3609 - Ny lungeavdeling. (TBC avd.> ved Haukeland sykehus. (Norsk sykehustid. 32(1958) s. 3-8 ill.)    
3610 (Haukeland sykehus) Program for nordisk arkitektkonkurranse om utbygging av Haukeland sykehus i Bergen. [Bg.] 1959. 19 s.    
3611 Haukeland sykehus, Bergen. [Oslo] 1960. 20 s. ill. (Norske ark. konk. 66)    
3612 Wyller, I. Sykepleiens historie i Norge. 4. oppl. Oslo 1961. 224 s. ill. - Bergens kommunale sykehus s. 141-46.    
3613 Broch, O.J. Historien om Universitetsklinikken i Bergen. (Norske sykehusforening. Medd. 27(1964) s. 1-5) - UBB kop.    
3614 Haukeland sykehus. Planutvalget. 1964. Innstilling om utbygging av Haukeland sykehus. Fra Planutvalget oppnevnt av styret for I/S Haukeland sykehus 28. aug. 1964. Bg. 1965. 114 s.    
3615 Sundal, A. Barneklinikken, Haukeland sykehus. (Nytt fra U i B 2 (1966) nr. 13 s. [1-3] ill.)    
3616 Solheim, K. Vi intervjuer: Peter Heimann, professor, med. dr., Haukeland sykehus. [Kirurgisk avd.] (Norske lægef. tids. 91(1971) s. 1563-66)    
3617 Ansvars- og myndighetsforhold vedrørende en del arbeidsområder for oversykepleiere og avdelingssykepleiere ved Haukeland sykehus. Av T. Bruheim, S. Caspersen [o.fl.]. Sem. NHH 1973.    
3618 Lund, H. og T. Bratland. En undersøkelse for å belyse hvorfor sykepleieelevene ved Haukeland sykehus prefererer enkelte poster som arbeidsfelt fremfor enkelte andre. Sem. NHH 1973.    
3619 Stiftelsen for A-klinikken på Vestlandet. Ny A-klinikk for Vestlandet på Hjellestad ved Bergen. Bg. 1970. 4 bl. ill. - UBB    
3620 Johannessen, E. Vi intervjuer: Jon Laberg, overlege, Hjellestad-klinikken. (Norske lægef. tids. 93(1973) s. 1786-87)    
3621 Institutt for almenmedisin i Bergen åpnet. (Norske lægef. tids. 92 (1972) s. 1216-20 ill.)    
3622 Johannessen, E. Vi intervjuer: Sigurd Humerfelt. Professor, dr. med., Institutt for almenmedisin, Bergen. (Norske lægef. tids. 92(1972) s. 1205-07)    
3623 Danielssen, D.C. Lungegaardshospitalets Virksomhed i 1850-1858. [Aarsberetrunger.] (I: Norsk mag. f. lægevid. R.2.B.6(1852), b. 7 (1853), b. 9(1855), b. 10(1856), b. 12(1858), b. 13(1859).)    
3624 - Lungegaardshospitalets Virksomhed i 1859/61-1892/94. [Treaars beretninger.] (I: Norsk mag. f. lægevid. R.2.B. 16(1862), 19(1865), 22(1868); R.3.B.1(1871), 4(1874), 7(1877), 10(1880), 13(1883); R.4.B.1(1886), 4(1889), 7(1892), 10(1895).) - 1892/94 ved H.P. Lie.    
3625 Lungegaardens Sygehus. Driftsberetning. 1903/04. (BKF 1904/05, bilag) - Forts. i: Bergens sygehus. Aarsb., se nr. 3568.    
3626 Lungegaardshospitalet. Reglement . . . Bg. [1853]. 16 s. - BB int.    
3627 Lungegaardshospitalet. (Ill. Nyhedsbl. 3(1854) s. 98-99 M.)    
3628 Mentalsygehuset i Bergen 1843. (Ugeskr. f. Med. 2(1843) s. 96)    
3629 Jürgensen, P. Generalberetning fra Bergens communale Sindsygeasyl for Aaret . . . 1870-1872. (BKF 1871-1873, bilag)    
3630 - Økonomisk Beretning om Bergens Bys Sindsygeasyls Virksomhed i Aaret 1892. (BKF 1893, bilag)    
3631 Neevengaarden Sindsygeasyl. Aarsberetning. 1893-1916/17. (BKF 1894-1917/18, bilag) - 1915/16 mangler.    
3632 Holst, F. Beretning, Betænkning og Indstilling fra en til at undersøge de Sindssvages Kaar i Norge og giøre Forslag til deres Forbedring i Aaret 1825 naadigst nedsat Kongelig Commission. Udg. of . . . Chra 1828. 139 s. - Dollhuset i Bg. s. 49-53.    
3633 Bergens mentale Sygehuus. (I: Major, H. Indberetning om SindsygeForholdene i Norge i 1846, Chra [1847 ?], s. 6-9 ill.)    
3634 Bergens Sindssygeasyl. Regulativ. Bg. [1852 ?]. 19 s. - UBB - Bg. 1882. 24 s. - BB    
3635 Hanssen, K., A. Fischer [og] O.W. Fasting. (Indberetning) [fra] undertegnede komite til at "tage under overveielse det hensigtsmæssigste system for opvarming og ventilation of det eventuelle sindssygeasyl paa Neevengaarden og et eventuelt skolehus på Dragefjeldet" . . . Bg. 1887. 19 s. ill. (BKF 1887, bilag)    
3636 Regulativ for Bergens Byes Sindssygeasyl paa Neevengaarden. Bg. 1891. 22 s. (BKF 1891, bilag)    
3637 Spisereglement for Bergens Byes Sindsygeasyl. Bg. 1891. 7 s. (BKF 1891, b ilag)    
3638 Newengaarden, Bergens Sindssygeasyl. Kra 1893. 7 s. - NB    
3639 Koldingsnes, N. Fra dårekiste via asyl til sykehus. En avskjedsrunde med overlæge Sollied. (Norsk sykehustid. 8(1934) s. 121-23, 132-35)    
3640 Rud, F. Neevengården sykehus. (Kom. funk. 7(1953) nr. 2 s. 3-9 ill. )    
3641 - Neevengaarden sykehus 75 år. (Norsk sykehustid. 39(1966) s. 132-40 ill.)    
3642 Ose, E. Forandringer i synet på, omsorgen for og behandling av de sinnslidende. En studie av noen årsaker og virkninger vedrørende et psykiatrisk sykehus [Neevengården] ut fra egne undersøkelser. (Norske lægef. tids. 91(1971) s. 2165-77)    
3643 - Frihetsberøvelse av psykisk lidende. (Norske lægef. tids. 91(1971) s. 2189-200)    
3644 - Omstruktureringsprosessen i et psykiatrisk sykehus 1969-71 sett i historisk perspektiv. [Dr. Martens sykehus.] Bg. 1971. 125 s. ill. - Mangfoldiggjort mask. skr. - UBB    
3645 Retterstøl, N. Omstruktureringsarbeide i et psykiatrisk sykehus. Erfaringer over 2-årsperiode. (Norske lægef. tids. 91(1971) s. 2177-83)    
3646 Salvesen, C. En ettervernsavd-ling ved et psykiatrisk sykehus med poliklinikk, dag- og nattavdeling. (Norske lægef. tids. 91(1971) s. 2183-88 ill.)    
3647 Sund, A. Vi intervjuer: Nils Retterstøl. Professor, dr. med., direktør og overlege ved Neevengaarden sykehus. (Norske lægef. tids. 91 (1971) s. 2201-05)    
3648 Ose, E. Virkninger av strukturendringer i psykiatriske sykehus, belyst ved eget materiale. Bg. forord 1972. 276 s. - Neevengaarden og Dr. Martens sykehus. - Mangfoldiggjort mask. skr. - UBB    
3649 Retterstøl, N. Ridning som terapi for psykiatriske pasienter. Foreløbig meddelelse. (Norske lægef. tids. 92(1972) s. 2471)    
3650 Eiken, B.K. Fysisk fostring i et psykiatrisk sykehus. Erfaringer som aktivitetsleder. (Norske lægef. tids. 93(1973) s. 1679-84)    
3651 Ose, E. Strukturendringer ved et psykiatrisk sykehus. Pasientenes synspunkter. - Personalets synspunkter. (Norske lægef. tids. 93 (1973) s. 1685-90; 1691-99)    
3652 Retterstøl, N. og E. Ose. Fortsatte omstruktureringsarbeider i et psykiatrisk sykehus. (Norske lægef. tids. 93(1973) s. 1650-55)    
3653 Roness, A. Erfaringer fra omlegging av en avdeling i et psykiatrisk sykehus til et terapeutisk samfunn. (Norske lægef. tids. 93(1973) s. 1669-73)    
3654 Salvesen, C. En ettervernsavdeling ved et psykiatrisk sykehus, med poliklinikk, dag- og nattavdeling. (Norske lægef. tids. 93(1973) s. 1656-62)    
3655 Stallemo, P. Uadervisning av pasienter i et psykiatrisk sykehus. Erfaringer fra Neevengården sykehus. (Norske lægef. tids. 93(1973) s. 1676-79)    
3656 Støylen, I.J. Psykologens plass i det psykiatriske sykehus. (Norske lægef. tids. 93(1973) s. 1673-76)    
3657 Westin, S. Behandling av unge stoffmisbrukere i et psykiatrisk sykehus. Erfaringer og konklusjoner fra det første året med et behandlingsprogram for unge stoffmisbrukere ved Neevengården sykehus, 1971. (Norske lægef. tids. 93(1973) s. 1662-68)    
3658 Salvesen, J.M. Det orthopædiske Institut i Bergen. (Norsk Mag. f. Lægevid. R.2.B.9(1855) s. 157-72, 301-18)    
3659 Stokstad, C. Om det i Bergen efter den Kjølstadske Methode indrettede orthopædiske Instituts Virksomhed i de 2 første Aar of dets Bestaaen, nemlig fra lste November 1869 til 31te October 1871. Bg. 1872. 22 s.    
3660 Lie, H.P. Beretning fra Pleiestiftelsen for spedalske no. 1. 1895/98, 1899/1901, 1902/04, 1905/09. (I: Norsk mag. f. lægevid. R.4.B.14 (1899), b. 17(1902); R.5.B.4(1906), b. 10(1912).)    
3661 Løberg, T.J. [Brosjyre ang. forpleiningved Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1.] 8 s. - BB int.    
3662 Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1. Reglement for Bespisningen. [Bg. 1858.] - BB int.    
3663 - Spisereglement. [Bg. 1859.] - BB int.    
3664 Løberg, T.J. Fra Overlægen for den spedalske Sygdom i Bergen. Bg. 1859. 1 bl. - Om optagelse i stiftelsen. - BOB    
3665 Plejestiftelsen for Spedalske ved Bergen. (Skill.-Mag. 28(1862) s. 358-62, 376 ill.)    
3666 Melsom R. Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1, 1857-1957. (Norske lægef. tids. 77(1957) s. 413-18, 423 ill.)    
3667 Rosenbergs Sindssygeasyl. Regulativ for . . . i Bergen. Bg. 1878. 22 s. - BB    
3668 Fallize, J.O. Das neue Hospital von Bergen. (I: - Norwegische Reisebilder, Munster 1902, s. 282-84)    
3669 Den nye katolske øienklinik i Bergen. (St. Olav 35(1923) s. 335, 391)    
3670 [St. Jørgens hospital.] (I: Edvardsen, b. 2[1694](1952) s. 73-80)    
3671 [St. Jørgens hospital.] (I: Meyer, b. 1[1764](1904) s. 481-524 ill., b. [2](1905) s. 226-94)    
3672 St. Jørgens Hospital. (I: Frimann. Stiftelser, b. 2(1777) s. 81-125)    
3673 Welhaven, J.E. Beskrifning Uver de spetålske i St. Jorgens hospital i staden Bergen i Norrige. (Svenska låkare-sållskapets hand]. Sth. 3 (1816) s. 188-220)    
3674 [St. Jørgens hospital.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 401-03, 570-75)    
3675 Feidie, P.O. En Klagesang, forfattet of . . . i Hospitalet. Bg. 1835. 2 bl. - UBB kop. - Bg. 1844. 2 bl. - UBB kop.    
3676 St. Jørgenshospital. [Kommisjon nedsatt 1834, betenkning dat. 1835.] - Om denne, se Haffner I (1925) s. 92.    
3677 Danielssen, D.C. Iagttagelser om Spedalske i St. Jørgens Hospital i Bergen i 1841. (Norsk Mag. f. Lægevid. [R.L]B.5(1842) s. 131-99) - Dagligliv i hospitalet s. 149-54.    
3678 Danielssen, D.C. Om Spedalskheden i St. Jørgens Hospital. Indberettet til Kirke-Departementet of . . . (Ugeskr. f. Med. 2(1843) s. 33-39)    
3679 Heiberg, O.B. Aarsberetning angaaende St. Jørgens Hospital i 1843. (Ugeskr. f. Med. 3(1844) s. 63-64)    
3680 Danielssen, [D.C.] Spedalskheden i St. Jørgens Hospital. Indberetning til Kirke-Departementet. (Ugeskr. f. Med. 4(1845) s. 85-92)    
3681 - Om Sygdommes Arvelighed med specielt Hensyn til Spedalskheden. (Norsk Mag. f. Lægevid. R.2.B.3(1849) s. 1-17) - Fort. over de Spedalske i St. Jørgen 1848 s. 12-17.    
3682 Løberg, T. St. Jørgens Hospital i 1847; i 1850. (Norsk Mag. f. Lægevid. R.2.B.3(1849) s. 177-94; b. 6(1852) s. 217-24)    
3683 Hanssen, K. St. Jørgens hospital. (Med. rev. 1892 s. 33-43)    
3684 - St. Jørgens hospitals overgang til tæringshospital. (Med. rev. 1894 s. 129-36)    
3685 Schønberg, E. Sankt Jørgens hospital. (Norske lægef. tids. 14(1894) s. 241-64)    
3686 Stang, F. St. Jørgens Hospital i Bergen. Er der retslig Adgang til at omdanne denne Stiftelse til et Hospital for Tæringssyge? Kra 1895. 53 s. - Hospitalets historie s. 12-34.    
3687 Til inspektionen for St. Jørgens hospital. [Innstilling fra komiteen. Dat. Bg. 1897.] 18 s. - Om denne, se Haffner I (1925) s. 471.    
3688 Bendixen, B.E. Om St. Jørgens hospital i middelalderen. (BHFS 6 (1900):4 s. 11-13)    
3689 Taranger, A. Bergens kommunes forhold til St. Jørgens hospital. En retshistorisk undersøgelse. Bg. 1900. 39 s. (BKF 1900, bilag)    
3690 [St. Jørgens hospital.] (I: Helland, b. 2(1916) s. 62-66, 186-88)    
3691 Aksnes, I. St. Jørgens hospital. (Urd 1940 s. 48-50 ill.)    
3692 Welhaven, G. Johan Ernst Welhaven og de spedalske. Meddelt ved . . . (Samt. 52(1941) s. 593-94)    
3693 S[imonnæs], 0. St. Jørgens hospital og kirke. (Ark o b 7(1942) nr. 3 s. 14-16)    
3694 Kenney, R. St. George's hospital in Bergen. Impressions and comments. (Norsem. 7(1949) s. 24-28)    
3695 Lorentzen, B. St. Jørgens hospital. (Kom. funk. 7(1953) nr. 9 s. 5-9 ill.)    
3696 Melkild, L. Med Sogelaget i St. Jørgens kyrkje og hospital. (Frå Fjon 24(1971) s. 138-41 ill.) Sjømennenes helseheim på Vestlandet    
3697 Frølich, T.H. og K. Frølich. Sjømennenes helseheim på Vestlandet. (Bygk [30](1948) s. 104-05 ill.)    
3698 Tanner, M. Sykehotellet i Bergen. (Norske sykehusforening. Medd. 12 (1949) s. 101-22) (Kom. sosialt tids. 20(1950) s. 45-46) - NTI    
3699 Sykehotellet i Bergen åpnes 1. februar. (Norsk sykehustid. 23(1950) s. 18-19) - Efter BT 12.1.1950.    
3700 Sydnæs Sjøbad. Beretning. 1888(1889)-1906(1907). (I: BKF, bilag 1889-1907) - 1890 mgl.    
3701 De Kommunale bad i Bergen. Beretning. 1907-1913/14. (I: BKF, bilag, 1908-1914/15)    
3702 Om Badehuset. (Borgerv. 1(1825/26) nr. 41 s. [2-3])    
3703 Nylungegaards Badeanstalt ved Bergen. (Ill. Nyhedsbl. 13(1864) s. 30 ill.)    
3704 Berge, A. Nordnes sjøbad. Et 20-års minne. (Svømmeren. Julenr. 1930 s. 4-5 ill.)    
3705 Vogelsang, T.M. Bakteriologiske undersøkelser av badevannet i og ved Bergen. (Nord. med. Sth. 29(1946) s. 180-81; diskusjon s. 181-82.)    
3706 Mosby, H. og T.M. Vogelsang. Sjøbadene i Bergen. Bakteriologiske og hydrografiske undersøkelser. Bg. 1949. 21 s. (Helserådets årsb. 1948(1949), bilag) - Også som særtr.    
3707 Bergens svømme club og Hordaland idrottskrins symjeutvalg. Svømmehallsprosjekt Wergeland-Fana. Red. K. Monsen og R. Myran. [Bg. 1955.] 32 s. ill.    
3708 Knag, A. Omkring bad og badeforhold i Bergen gjennom 100 år. (Kom. funk. 10(1956) nr. 6 s. 5-13)    
3709 - Sentralbadet i Bergen. (Bad og helse 21(1960) s. 1-4) - NTI    
3710 Kvamme, Aa. Badstuer i det gamle Bergen. (Hansa-p. 24(1965) s. 132-36 ill.)    
3711 Eilertsen, E., Gangsaas H.A. og S. Hopen. Svømmehallshygiene og mykobakterier. (Norske lægef. tids. 88(1968) s. 1333-37) - Bl.a. Sentralbadet.    
3712 Kjos, K. Bergen kommune, badene. (I: Konferanse for ledere av kommunale idrettsanlegg, Bærum 1970. Referat, [Sandvika 1970], s. 18-19)    
3713 Nielsen, Y. De reelle Apotheker-Privilegier før 1814. (Norsk Mag. f. Lægevid. R.3.B.5(1875) s. 57-79) - Også som særtr., 23 s. - Bg. fl. st.    
3714 Daae, L. Norske specielt Bergenske Apotheker. Historiske Oplysninger. Ved . . . Udg. of Svaneapotheket i Bergen i Anledning of dets 300-aarige Jubilæum. Bg. 1898. 50 s. ill.    
3715 Norges apotek og deres innehavere. Utarb. av J.A. Brendel, K.L. Schei [o.fl.]. Oslo [1926]-1972. - Bg. i b. 1 s. 65-143; tillegg s. 26-40; b. 6 s. 11-23; b. 7 s. 13-36; Se også under Laksevåg og Nesttun apotek.    
3716 Bergens farmaceutiske Forening. Love for . . . vedtagne . . . 1895. 3 s. - BB    
3717 Opprettelse av apotek i Fyllingsdalen, Bergen. (Norges apotekerfor. tids. 76(1968) s. 36-37)    
3718 Nedleggelse av apoteket Kronen, Bergen. (Norges apotekerfor. tids. 76(1968) s. 207-09)    
3719 Opprettelse av et nytt apotek i søndre bydel i Bergen. (Norges apotekerf. tids. 66(1958) s. 324-26)    
3720 Torvanger, A. Moe. Løveapoteket. (Godbit. 40(1972) s. 8 ill.) - BT 6.5.1972.    
3721 Bak fasaden. Svaneapoteket. (Rev. 2(1933) nr. 12 s. 3-5 ill.)    
3722 Svaneapoteket, Bergen, i familien Lothe's eiendom gjennom 100 år. [Av] S. (Norges apotekerfor. tids. 56(1948) s. 311-13; 74(1966) s. 57-58: Svaneapoteket får ny eier etter tre generasjoner Lothe.)    
3723 Henrichsen, S. Om undersøgelser of skolebørns tænder [i Bergen]. (Norske tandlf. tid. 8(1898) s. 1-16)    
3724 Paa vagt! [Skoletannklinikk i Bergen.] (Norske tannlf. tid. 21 1911/12 (1912) s. 163-67, 297)    
3725 Holmboe-Henrichsen, [H.] Bergens kommunale skoletandklinik. (Norske tannlf. tid. 22 1912/13(1913) s. 198-201)    
3726 - Bergens kommunale skoletandklinik. (Mundpleien 3(1918) s. 49-53) - NTI    
3727 - Bergens kommunale skoletandklinik. (Norske tannlf. tid. 28 1917/18(1918) s. 598-603 ill.)    
3728 Bergens kommunale tannklinikk for skolebarn. (Munnpleien 14(1929) nr. 71 s. 552)    
3729 Sæthre, H. Bergens kommunes tannklinikk for skolebarn. (Norske tannlf. tid. 39 1928/ 29(1929) s. 361-64)    
3730 Aasgaard, [G.] Tale ved åpningen av Bergens kommunes skoletannklinikk. (Norske tannlf. tid. 39 1928/29(1929) s. 364-68)    
3731 Den norske tannlægeforening - Bergens folketannklinikk. (Norske tannif. tid. 41(1931) s. 347-52) -- Rettssak.    
3732 [Holmboe-Henrichsen, H.] Beretning for tannklinikken for skolebarn for tidsrummet 1912-1933. Ved bestyreren. [Utg. av] Bergens kommune. Bg. 1934. 30 s. ill. - NB    
3733 Barmann, 0. Bergen kommunes tannklinikk for skolebarn gjennem 25 år. (Munnpleien 23(1938) nr. 1 s. 21-26 ill.)    
3734 Jonsgar, H. En epidenuologisk undersøkelse av tannstillingsfeil hos skolebarn i Bergen (1964). [Utg. av] Odontologisk institutt, avd. for kjeveortopedi. Bg. 1965. 52 s.    
3735 Holter-Andersen,1. En tannmorfologisk undersøkelse av et kraniemateriale fra Bryggen i Bergen. Fra institutt for kjeveortopedi, Universitetet i Bergen. Bg. 1970. 42 s. - Stens.    
3736 Undersøkelse vedrørende tannlegedekning - behandlingsefterspørsel i Bergensområdet. (Fasett 6(1971) nr. 3 s. 11, 13, 15, 17-18)    
3737 Gat, H. Evaluation of dental ages of Norwegian children from the Bergen area - between five and thirteen years of age. A roentgen orthopantomographic study. [Licentiatavh.] Bg. 1972. 84 s. ill. - Stens.    
3738 Stenestø, J.G. Bergenserne og den forste tannpinen. - Bergenserne og tannpinen som aldri ga seg. - Bergenserne og tannpinen som fortsatte. (Munnpleien 55(1972) nr. 2/3 s. 19-23, nr. 4 s. 12-16, nr. 5/6 s. 13-17) - Efter Bergens arbeiderbl. 26/10, 30/10 og 9/11 1971.    
3739 Høeg, C.F. For 100 år siden. Innberetninger fra tannlege . . . for årene 1872-74. (Munnpleien 56(1973) nr. 2/3 s. 60-62)    
3740 Rolseth, I. Bergens tandlægeforening gjennem 40 år. (Norske tannlf. tid. 41(1931) s. 552-54; 554-57: festberetning)    
3742 Grythe, 0. Bergens tannlægeforening 1891-1946. (Norske tannlf. tid. 56(1946) s. 305-06)    
3743 Bergens tannlegeforening 75 år. (Fasett 1(1966) s. 95-97)    
3744 Bleiklie, B. Av Bergens tannlægeforenings historie fra 1941 til 1966. Utarb. til 75 års jubileet 10. oktober 1966. Bg. 1966. 143 s. ill.    
3745 [Om overdådighet ved begravelser.] (Bjørgv. 1815/16 s. 147-49)    
3746 Begravelsespladse. (Borgerv. 1(1825/26) nr. 2 s. [1--2])    
3747 Danielssen, D.C. Votum i Anledning of et nyt Kirkegaardsanlæg inden for Bergens Bys Grændser, afgivet i Repræsentantmødet den 28de December 1866. (Norsk mag. f. Lægevid. R.2.B.21(1867) s. 809-26)    
3748 Bøgh, J. En bergensk Begravelse i forrige Aarhundrede. [J.C. de Besche.] (Morgenbl. Extranr. 1898 s. 185-86)    
3749 Reglement for Bergens kommunale begravelsespladse. [Bg. 1908 ?] 4 bl. - UBO    
3750 [Bergen kommune.] Reglement for Bergens kommunale kirkegårder. Bg. 1935. 16 s. - UBB    
3751 Wiesener, A.M. Nogen oplysninger om begravelsesomkostninger i 1800-årene i Bergen. (BHFS 48(1942) s. 63-72) - Hans Krohns begravelse s. 66-69.    
3752 Lindebrekke, H. Bergens begravelsesvesen. (Kom. funk 8(1954) nr. 2 s. 5-6)    
3753 Kvam, A. Bergens begravelsesvesen. (Kom. funk. 17(1963) nr. 2 s. 5-8 ill.)    
3754 Sæverud, O. Bolignød for døde i Bergen og andre steder. (Kirke og k. 69(1964) s. 605-10)    
3755 [Bergen kommune.] Forskrifter for kirkegårdene i Bergen. Vedtatt . . . 1972. Godkjent . . . 1973. [Bg. 1973. ] 8 s. - UBB    
3756 Bergens Ligbrændingsforening. årsberetning. 1892. (Norsk Ligbrændingsforening. Beretning 1891/92(1893) s. 44-52) - Inneh. medlemsfort. og lover.    
3757 Daae, H. Tale ved Indvielsen of Korskirkens Assistentkirkegaard ved Bergens Stadsport, den 2den Novbr. 1837. Bg. [1837]. 8 s. Møllendal kirkegård og kapell    
3758 Instrux for Overgraveren ved Bergens kommunale Begravelsesplads paa Møllendal. Bg. [18**.] 3 s. -UBB    
3759 Innstilling ang. Reglement m.m. for Kommunens Begravelsesplads paa Øvre Møllendal. Bg. 1871. 13 s. (BKF 1871, bilag)    
3760 Reglement for den nye Begravelsesplads paa Aarstad. Bg. 1882. 4 s. - UBB    
3761 Kart over Gravsteder paa Møllendal og Grønnevigen optaget i November 1897. Bg. 1898. - BB    
3762 Pettersen, A. Nytt krematorium for Bergen og nabokommunene. [Møllendat kapell.] (Kirkegårdskultur 2(1971) s. 24-25 ill.)    
3763 Aall & Løkeland. Møllendal kapell. [Tekst] . . . [og] A. Kvam. Bg. 1971.6 bl. ill.    
3764 Skagen, C. og S. Lunde. Gravkapellet paa Solheim, Bergen. (Bygk. 2 (1920) s. 110-13)    
 
Skrev ut totalt 428 poster.
(Brukte 0,017 sekunder.)