Universitetsbiblioteket i Bergen : Martens

Martens


ADMINISTRASJON. POLITISKE FORHOLD /
2437 [Administrasjon.] (1: Edvardsen, b. 1[1694](1951) s. 111-41, 157-75)    
2438 [Administrasjon.] (1: Sagen og Foss (1824) s. 494-96)    
2439 Christie, W.F.K. Om Huus-Laugmands-Embedet. (Urda 1(1837) s. 328)    
2440 S[torm], G. Om de saakaldte "Formænd" i det gamle Bergen. (Hist. tids. R.3 B.5(1899) s. 436-38)    
2441 Sollied, P.R. Bergens styre før formandsskapsloven av 1837. (1: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 37-96)    
2442 Handal, N. Kommunestyret i Bergen på overgangen fra embedsstyre til lokalt selvstyre. (BHFS 40(1934) s. 5-81) - Tiden til ca. 1847.    
2443 Wiesener, A.M. Om Bergens by's styre i eldre tider. (BHFS 49(1943) s. 5-87) - De 16 Mænd 1715-1731 s. 28-31. Borgerrepresentantene 1772-1840 s. 41-52.    
2444 Nilsen, H. Forholdet mellom stiftsbefalingsmann, magistrat og "de eligerede 16 menn" i første halvpart av 18. århundre. Et bidrag til Bergens administrasjons historie. (BHFS 62 1958/59(1959) s. 81-180)    
2445 Helle, J.L. Syslemanns- og fehirdeinstitusjonen i Bergen på 1300-tallet. Hovedoppg. U i B 1971. 89 s.    
2446 Utne, B.S. Høvedsmanns-institusjonen i det nordafjelske Norge 1500-1524. En studie i regional- og lokalforvaltning. (BHFS 72/73 1972/73(1973) s. 7-223) - Bl.a. Høvedsmennene i Bg. ca. 1470-1524 s. 11-42; Kongsgården i Bg. - administrativ, økonomisk og militær funksjon s. 79-99.    
2447 Bergen kommune. Forhandlinger. [1837 ?] - 1973. - Ryggtit. - Generalregistre: 1837-1900. [19**.] 229 s. 1901-1920/21. 1924. 215 s. 1921/22-1930. 1933. 106 s. 1931-1960. 1964. 282 s. 1960-1970. 1973. 109 s. Ryggtit., i hvert fall fra 1872: Bergens kommune. Forh. - Tit. skifter; 1865 med tit.: Indstillinger fra Bergens Formandskab og de dertil knyttede Represæntantbeslutninger; 1973 med tit.: Innstillinger fra formannskap og råd med bystyrevedtak. - Før 1865 foreligger en del enkeltinnstillinger; UBB har rekonstruert 1855-1864 ukpl. i fotokopi. - F.o.m. 1865 i årsbind.    
2448 Aarsberetninger (Beretninger) for forskjellige kommunale Indretninger. 1893-1926/27. (BKF 1894-1927, bilag)    
2449 [Bergen kommune. Formannskapet.] Referater fra formandskapsmøtene. 1921/22-1923/25, 1927-1940.    
2450 Bergen kommune. årsberetning. 1967-1970, 1972, 1973. - 1971 ikke utg. - 1967-1970: stens. - Inneh. beretninger for administrasjonen, etatene og de kommunale bedrifter.    
2451 Bergens kommunale folkeregister. Kommunale komiteer og utvalg i Bergen. Bg. 1933. 71 s. - 1935. 77 s. - 1938. 88 s. - 1946. 100 s. - 1948. 136 s. - 1952. 132 s. - 1956. 127 s. - 1960. 127 s. - 1964. 110 s. - Alle stens.    
2452 Bergen by. Utg. av Bergen kommune. 1(1949)-8/9(1954).    
2453 Bergenkommune.Informasjonsavdelingen.Internorientering.l(1972)-2(1973).    
2454 Kommuneposten. Utg. av Hovedutvalget for samarbeidsutvalgene og informasjonsutvalget i Bergen kommune. 1(1973).    
2455 Kommune-Betjenterne i Bergen. (Granskeren 2(1842/43) s. 292)    
2456 [Bergen kommune. Formannskapet.] Reglement for Forhandlingerne i Formandskabs- og Repræsentantskabs-Møderne. Bg. 1839. 7 s.    
2457 [-] Reglement for Forhandlingerne i Formandskabs- og Repræsentantskabs-Møderne. Bg. 1883. 8 s.    
2458 [Faye, J.B.] Kommunal Revy. Bg. 1889. 44 s.    
2459 Eide, H. Bergens raadhus, Bergens bystyre. (Berg. bl. 1909 s. 40-48)    
2460 - Bergens bystyre og dets arbeid. Forhandlingerne 1. dec. 1909 - 1. dec. 1910. (Berg. bl. 1910 s. 29-38)    
2461 Lie, V. Bergens kommunale styres historie og utvikling siden 1837. (I: Bergen 1814-1914, b. 1(1914) s. 97-218)    
2462 Embedsmænd, bestillingsmænd og forskjellige institutioner. (I: Helland, b. 2(1916) s. 107-15)    
2463 Kommunale anliggender. (I: Helland, b. 2(1916) s. 527-48)    
2464 Wiesener, A.M. Lidt om de virkninger formandsskapsloven av 1837 hadde i Bergen. (BHFS 24/1918(1919) s. 37-45)    
2465 Kommunal kalender for Bergen. Utg. ved Bergens kommunale folkeregister og statistiske kontor. Bg. 1921. 175 s. - Med fort. over komm. tjenestemenn og over komiteer og utvalg.    
2466 [Bergen kommune] Reglement for Bergens bystyre. Reglement for Bergens formandskap. [Bg.] 1922. 18 s.    
2467 Bergens provianteringsraad. Beretning. 1. august 1914 til 31. oktober 1920. Med bilag. Bg. 1924. 563 s.    
2468 Bergen kommune. Instrukser og forskrifter. Bg. 1926. 38 s.    
2469 Bak fasaden: Det annekterte rådhus. (Rev. 1(1932) nr. 1 s. 14-15)    
2470 Fra Bergen. Store arbeidsoppgaver skal taes fatt på. (Norsk kommuneforbunds fagbl. 16(1945) s. 24-26, 48 ill.)    
2471 Noen tanker om kommunale forhold. (Ark o b 10(1945) nr. 10 s. 4-5, 10; nr. 11/12 s. 16-17, 20)    
2472 Breck, O. Rådmannen for 4. avdelings administrasjon. (Kom. funk. 1(1947) nr. 6 s. 10-22 ill.)    
2473 Eyde, S. Rådmannen for 2. avdelings administrasjon. (Kom. funk. 2(1948) nr. 1 s. 1-3 ill.)    
2474 Mohr, T. 5. rådmanns kommunale forretninger. (Kom. funk. 2(1948) nr. 2 s. 1-6 ill.)    
2475 Stenstvedt, M. De kommunale forretninger som sorterer under rådmannen for 3. avdeling. (Kom. funk. 2(1948) nr. 3 s. 1-3 ill.)    
2476 Handal, N. Hvem står for styre og stell? Hvorledes byen administreres. (Bg. by 2(1950) s. 2-3)    
2477 Walter, Ø. De kommunale forretninger som sorterer under rådmannen for 5. avdeling. (Kom. funk. 5(1951) nr. 6 s. 3-5 ill.)    
2478 Hansen, H. Byens fedre. (Formannskapet.) (Bg. by 4/5(1952) s. 7-8)    
2479 Helle, E. Kommunens veiledningskontor. (Bg. by 4/5(1952) s. 6)    
2480 Bergen kommune. Reglement for forslagsvirksomhet ved etater og bedrifter i Bergen kommune. [Bg. 1954.] 6 s. - BOB    
2481 Carlsen, E. Rasjonalisering ved 4. avdeling. (Kom. funk. 8(1954) nr. 10 s. 5-9)    
2482 Gjesdal, S. Bergen i faresonen. (Kom. funk. 8(1954) nr. 9 s. 5-10)    
2483 Kommunale forskrifter. Vedtatt av bystyret 18. november 1957. (Kom. funk. 12(1958) nr. 1 s. 5-10)    
2484 Kommunal håndbok for Bergen. [Bg.] 1960. 157 s.    
2485 Walter, Ø. Om bevilgninger og om etatssamarbeid i praksis. (Kom. funk. 16(1962) nr. 4 s. 5-11 ill.)    
2486 Alling, R. Sentralisering av innkjøpsvirksomheten i Bergen kommune. (Innkjøp 1963 nr. 11 s. 37-39) - NTI    
2487 Kjøler, K. Rådmannen for 3. avdelings arbeidsområde. (Kom. funk. 2(1966) nr. 6 s. 5-8 ill.)    
2488 Bergen kommune. Reglementer m.v. -Komitefortegnelse. Bg. [1968?] 277 s.    
2489 Universitetet i Bergen. Avdeling for elektronisk databehandling. Forslag om samarbeid ved utviklingen av EDB-administrasjonssystem for storkommunen Bergen. Bg. 1968. 9 s. - Undertegnet: H. Høyte, K. Fløisand.    
2490 Torkildsen, E.A. Bruk av EDB i Bergen kommune. (Kom. funk. 23(1969) nr. 7 s. 9-11)    
2491 Nytt om arbeidet med kommunesammenslutningen. (I: Kom. funk. 24(1970) nr. 2-10; 25(1971) nr. 2-3, 5-7)    
2492 Orientering om arbeidet med kommunesammenslutningen. (Kom. funk. 24(1970) nr. 1 s. 4-6)    
2493 Bergen kommune. Hvem og hvor i Bergen kommune. Adresse- og telefonliste fra 1. januar 1972. Bg. [1971]. 16 s.    
2494 Hovedutvalget for kommunesammenslåingen. Bergen 1972. Arna, Bergen, Fana, Laksevåg, Åsane. Informasjonsmagasin om nye Bergen kommune. Bg. 1971. 16 s. ill.    
2495 Kvam, A. Park-, idretts-, ungdoms- og fritidsseksjonen i nye Bergen. (Kom. funk. 25(1971) nr. 8 s. 7-9)    
2496 Andreassen, V. EDB-avdelingen. (Kom. funk. 26(1972) nr. 2 s. 5-7)    
2497 Bergen kommune. Håndbok for Bergen kommune. Bg. 1972. 2 b. - B. 1. Forskrifter, reglementer og instrukser. B. 2. Administrasjon, lover, styrer og utvalg.    
2498 Eksperimentet Bergen. (Kom. tids. 59(1972) s. 2-11 ill.)    
2499 Kommunens organisasjonsavdeling. (Kom. funk. 26(1972) nr. 3 s. 4-5)    
2500 Rødland, K. Ni hundre år - pluss et. (Kom. funk. 26(1972) nr. 10 s. 5-8) - Om bystyret i 1972.    
2501 [Bergen kommune.] Utvalget for å utrede spørsmål om bydelsutvalg 1972. Bydelsutvalg i Bergen. Innstilling. [Bg.] 1973. 24 s. kart.    
2502 Fimreite, O. Kommunal informasjonstjeneste med særlig vekt på informasjonsvirksomheten i Bergen kommune. Sem NHHK 1973.    
2503 Kommunerevisionen. Opgave over Revisionsværkets Fremme i Aaret. . . 1885-1901. (BKF 1886-1902, bilag)    
2504 Extract of Bergens Byes oeconomiske Regnskab for Aaret 1823. (Budst. 7(1826/29) sp. 257-62)    
2505 [Bergen kommune.] General-Extract of Bergens Byes Communeregnskab for Aar 1838.1 bl. - for 1839. 1 bl. - UBO    
2506 Forskrifter for Bergens Kommunerevision. Vedtagne . . . 1901. Bg. 1902. 18 s.    
2507 Olsen, E. Den kommunale finansforvaltning. (Kom. funk. 1(1947) nr. 4 s. 1-3 ill.)    
2508 Svenke, E. Bergen overformynderi. (Kom. funk. 4(1950) nr. 5 s. 1-4 ill.)    
2509 Wiborg, L. Bergen overformynderi. (Kom. funk. 17(1963) nr. 6 s. 5-13 ill.)    
2510 Torkildsen, E.A. Bergen kommunes økonomi i korte trekk. (Kom. funk. 19(1965) nr. 10 s. 5-7 ill.)    
2511 - Litt om forbruk og investeringer på bykassebudsjettet. (Kom. funk. 2(1966) nr. 10 s. 5-7 ill.)    
2512 Rødland K. Milliardkommune med pengemangel. (Kom. funk. 26 (1972) nr. 9 s. 4-5)    
2513 [Placat] [Stiftsbefalingsmannen og hans medkommiterte til regulering av koppskatten har med forundring sett hvorledes de mest formuende setter gudsfrykt og p1ikt ut av sinn og øye.] Bg. 1744. 1 bl. - Undertegnet: C. á Møinichen. - UBB    
2514 [Placat.] [Om fisketiendens bortforpaktning.] Bg. 20. okt. 1770. 1 bl. - Chr. Petersen . . . giør vitterligt . . . - UBB    
2515 Placat. [Angående fisketienden i Bergen.] Bg. 5. aug. 1771. 1 bl. - Undertegnet: Chr. Petersen. - BB    
2516 Forpagtnings-Contract for Danckert Danckertsen Krohn paa Hans Majestæts Anpart Fiske-Tiende udi Bergen paa 12 Aar, fra 1771 Aars Begyndelse til 1782 Aars Udgang, imod aarlig Afgift 1861 Rdlr. Bg. 1772. 3 bl. - Tit. på s. [3]. - UBB    
2517 Velmeent Forslag i Henseende til Brandstyrs Bestridelse for Fremtiden. (Berg. Mag. 1772 s. 278-84)    
2518 Placat, angaaende Bergens og Stavangers byers Consumtions- og Bort forpagtning udi Norge, for de 3de Aar 1774, 1775 og 1776. [Bg.] 1773. 1 bl. - Anhang til Bergens adressecontoirs eft. - UBB    
2519 [Placat ang. fisketiendens bortforpaktning.] Bg. 1787. 1 bl. - Chr. Schouboe . . . giør vitterligt . . . - UBB    
2520 Provisorisk Anordning, som bestemmer de Afgifter, der ved Brændeveds Indførsel til og Maaling i Bergens Bye skulle erlægges. Stockholms Slot . . . 1819. Chra [1820 ?] 2 bl. - UBB    
2521 [Skatter.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 508-11)    
2522 Om Skatteuvæsenet. (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 12-22, 151-54, 213-15, 230-31, 239-40, 265-67, 321-24, 341-44) - Om manko i skattekassen.    
2523 O! Rigdoms Dyb! (Berg. Kontr. 2(1833/34) s. 89-91, 98-99, 119-20, 176-80, 278-80, 338-40; 3(1834/35) s. 59-60) - Om skatteoppkrevingen.    
2524 Uddrag of Bergens kongsgaards regnskaber 1516-23. [Ved] N. N[icolaysen]. (Hist. tids. 6(1880) s. 294-301)    
2525 Regnskaber for kongsgaarden paa Bergenhus 1516-1523. [Ved] N. N[icolaysen]. (Hist. tids. 7(1882) s. 117-25)    
2526 Indstilling ang. Udfærdigelse of Bestemmelser om Byskatten i Bergen i Henhold til Lov om Bykommunernes Skattevæsen of 15de April 1882.    
2527 Vedtægter og Regler angaaende Skattetaxter over skattepligtige Eiendomme i Bergen. Bg. 1884. 10 s. - BB    
2528 Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede. Udg. ved H.J. Huitfeldt-Kaas. B. 1 - 5:1. Chra (Oslo) 1887-1966. - Heri regnskaper for Bergens kongsgård og len. - B. 5:1 med tit.: Register over inntekt til Bergens kongsgård 1522. Utg. ved A.O. Johnsen.    
2529 Platou, C. Indberetning fra Formanden for Bergens Skattetaxtkommission . . . afgivet . . . 1887. Bg. [1888]. 8 s. (BKF 1888, bilag)    
2530 Indstilling fra den til Forberedelse of en Omordning of Skatteligningsvæsenet nedsatte komite. Bg. 1892. 46 s. (BKF 1892, bilag)    
2531 Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567. Utgj. av Riksarkivet. B. 3-5. Oslo 1938-43. - B. 3 : Skatten av Bergenhus len 1563. B. 4: Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567. A. Inntekt. B. 5: Rekneskap for Bergenhuslen 1566-67. B. Utgift. C. Dei nordlandske lena og Finnmark. D. Ekstrakt.    
2532 Olsvold, H. Kemneriet i Bergen. (Kom. funk. 2(1948) nr. 5 s. 1-3 ill.)    
2533 Trætteberg, S. Bergens likningskontor og dets arbeidsoppgaver. (Kom. funk. 2(1948) nr. 4 s. 1-3 ill.)    
2534 Pedersen, L.C. Vi betaler skatten. Litt om hva kommunen gir og tar. (Bg. by 1(1949) s. 2-3)    
2535 Holme, R. og S. Pedersen. Om havneavgiftene i Bergen. En analyse av havneinntektene i tidsrommene 1936-1938 og 1950-52 med en utgreiing om og vurdering av havnevirksomhetens direkte og indirekte betydning for kommunens økonomi. Sem. NHH 1954.    
2536 Kvamme, Aa. Fra "skattekisten". (Hansa-p. 27(1968) s. 100-04 ill.)    
2537 [Bergen kommune] Regler for taksering til eiendomsskatt av faste eiendommer i Bergen m.v. Vedtatt . . . 1972. [Bg. 1972 ?] 6 s. - UBB    
2538 [-] Vedtekt for taksering til eiendomsskatt av faste eiendommer i Bergen. Vedtatt . . . 1972. [Bg. 1972 ?] 7 s. - UBB Skattemanntall    
2539 Skatteligning 1871 for Byerne i Norge. Chra [1871?]. 184 s. - Bg. s. 67-76. - UBB    
2540 Skatteligning 1876 for Byerne i Norge. Chra u.å. 289 s. - NB    
2541 Skatteligning 1882 for Byerne i Norge og enkelte Landdistrikter. Chra [1882]. 363 s. - Bg. s. 205-227. - UBB    
2542 Skatteligning 1880 for Byerne i Norge, med de betydeligste Landdistrikter. Chra [1880 ?] 363 s. - Bg. s. 142-75. - UBB    
2543 Skatteligning 1884 for Byerne i Norge og enkelte Landdistrikter. Chra 1884. 164 s. - Bg. s. 24-38. - UBB    
2544 Skatteligning 1888 for Byerne i Norge og de vigtigste Landdistrikter. Kra 1888. 304 s. - NB    
2545 Uddrag of Byskatligningen for Bergens Kommune of Formue og Indtægt for Aaret 1894, forsaavidt angaar Skatydere med en antagen Indtægt of Kr. 1500 og derover. Bg. 1894. 75 s. - UBB    
2546 Uddrag av Byskatligningen for Bergens Kommune of Formue og Indtægt for Aaret 1895 forsaavidt angaar Skatydere med en antagen Indtægt of Kr. 800 og derover. Bg. 1895. 184 s. - NB. - BSM    
2547 Alfabetisk Fortegnelse over Skatteligningen for Bergens By 1902. Udg. of Bergens Skibsliste & Børstidende ved H.C. Claussen. Bg. [ 1903 ?]. 70 s. - UBB    
2548 Manntall over Bergens bys koppskatt for 1645. Utg. ved A.M. Wiesener. Bg. 1935. 74 s. (BHFS 41(1935), tilleggsh.)    
2549 Bergen kommune. Lønnsregulativ og overenskomster mellom Bergen kommune på den ene side og Norsk kommuneforbund på den annen side. Bg. 1953. 109 s. - UBB    
2550 Fakta om kontorfunksjonærene. Basert på en undersøkelse blant K[ommunale] K[ontorfunksjonærers] F[orening]. (Kom. funk. 8 (1954) nr. 6 s. 21-23)    
2551 Bergen kommune. Ansettelsreglement for funksjonærer i Bergen kommunes tjeneste. (Kom. funk. 9(1955) nr. 8 s. 11-l8)    
2552 Breck, O. Noen bemerkninger om forskjellige emner. (Kom. funk. 10(1956) nr. 7 s. 13-16)    
2553 Iversen, K.B. Personalproblemer. (Kom. funk. 10(1956) nr. 9 s. 11-17)    
2554 Kommunalskole og personalforvaltning. Jubileumsenquete om overmodne spørsmål. (Kom. funk. 10(1956) nr. 7 s. 17-21)    
2555 Skag, L. Kommunalt velferdsarbeid. (Kom. funk. 11(1957) nr. l s. 17-21)    
2556 Breck, O. Lønnstakersynspunktet og kommunale problemer. (Kom. funk. 14(1960) nr. 2 s. 5-13)    
2557 Skag, L. Opplæringsvirksomheten ikommunen.(Kom. funk. 19(1965) nr. 4 s. 5-7)    
2558 Retningslinjer om arbeidstakernes stilling ved kommunesammenslutningen. (Kom. funk. 25(1971) nr. 1 s. 4-7)    
2559 Bergen kommune. Personalreglement. Vedtatt . . . 1972. Bg. [1972]. 8 s. - UBB    
2560 Nye krav til den kommunale personalforvaltning. Lønns- og personalavdelingen orienterer om virksomheten. (Kom. funk. 26(1972) nr. 6 s. 5-8)    
2561 Skauge, A. Personalpolitikk - har vi det i Bergen kommune? (Kom. funk. 26(1972) nr. 8 s. 7-8, nr. 9 s. 8-9)    
2562 Søndre Bergenhuus Amtsformandskabs Forhandlinger. 1838-1918. - Forts. som:    
2563 Hordaland fylkesting. Forhandlinger. 1919-1973.    
2564 Magnussen, J. Kommunepolitikken i Laxevaag 1916-1919. [Bg. 1919.] 14 s.    
2565 Haus heradstyre i 100 år. 1837-1937. [Skriftnemnd:] M.L. Revheim, M. Tunæs, J.E. Rognved. [Bg. 1937 ?] 88 s. ill. (Hausi soga og segn. 15:1. Stjorn og styring)    
2566 Paulsen, K. Laksevåg. Kommunalforvaltningen i 100 år. 1837-1937. Utg. av Laksevåg kommune. Bg. 1938. 263 s. ill. - Ordførerne s. 245-54.    
2567 Hansen, T. En analyse av inntektsforholdene i Laksevåg. Sem. NHH 1963.    
2568 Bore, I. Haakonsvern orlogsstasjons økonomiske betydning for Laksevåg kommune belyst ved dens bidrag til inntektsskapingen i kommunen. Sem. NHH 1965.    
2569 Liland, S. Staden for det eldste Hordatinget. [Hordnes ?] (Frå Fjon 1966 s. 70-95 ill.)    
2570 Universitetet i Bergen. Avdeling for elektronisk databehandling. Pilotstudie for Fana kommune. Bg. 1967. 15 s. - Stens. - Om opplegg av registre.    
2571 [Tollboden.] (I: Meyer, b. 1[1764](1904) s. 314-17 ill; b. 2(1905) s. 147-48 ill.)    
2572 [Tollboden. Tollvesen.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 441-43)    
2573 Bergens Toldbod. (Arkiv f. Læsning of bl. Indh. 7(1840) sp. 143 ill.)    
2574 [Engh, N.] Fortegnelse over Toldvæsenets Embedsmænd og Betjente, Tolddistricternes Inddeling eller Grændser, Toldintradernes Beløb ved ethvert Toldsted i Decenniet fra 1832-1841 incl. m.v. (Norsk Toldtid. 1846 s. 350-54: Bergens Tolddistrikt)    
2575 Bergens handelsforening. Toldbodkomiteen, 1909. Indstilling. Bg. 1910. 74 s.    
2576 Bak fasaden. Tollboden. (Rev. 2(1933) nr. 35 s. 8-10)    
2577 Tollboden. (Statens gamle bygninger.) (Ftnfb 90 1934(1936) s. 140-41 ill.)    
2578 Lexow, J.H. Tollboden. (I: Bergens profil, 1944, s. 127-41 ill.)    
2579 Tollboden i Bergen gjennom 300 år. (Tollbl. 31(1951) s. 60-62) - NTI    
2580 Bergen tollsted. Jubileumsskrift til Bergen tollkontrollører og tollassistenters forenings 50 års dag, 19. febr. 1952. Red. F. Berentzen. [Bg.] 1952. 207 s. ill. - Om tollstedet og foreningen.    
2581 Arkitektkonkurransen om Bergen tollsted. Av Korr. (Tollbl. 33(1954) s. 38-39) - NTI    
2582 Bergen tollsted. [Oslo 1954 ?] 6 s. ill. (Konkurransen. [4])    
2583 Bergen innfører enmannssystemet. (Tollbl. 34(1955) s. 235-37) - NTI    
2584 Lindstrøm, J. Tollkammerbygningen i Bergen. (Bygk. 39(1957) s. 104-05 ill.)    
2585 Jørgensen, H.-J. Det norske tollvesens historie. Utg. av Tolldirektoratet. B. [1.] Fra middelalderen til 1814. [Oslo] 1969. 429 s. - Bg. s. 259-62 o.fl. st.    
2586 Til Bergens Byes stemmeberettigede Mænd. (Berg. Kontr. 1(1832/33) s. 25-28, 35-37, 77-78, 97-99, 105-08) - Ang. valg av stortingsrepr.    
2587 Program og Sange for Arbeidertoget for alinindelig Stemmeret den 17de Mai 1891. [Bg. 1891.] 4 bl. - NB    
2588 Wiesener, A.M. Bergens borgerrepræsentanter i 1814. Meddelt av . . . (BHFS 22(1916) s. 82-85)    
2589 Christensen, H. Politiskliv i Bergen. (l: Bergen 1814-1914, b. 3(1919) s. 431-520)    
2590 - Bergen og Norge. Billeder fra det 19. aarhundrede. Bg. 1921. 231 s. - Politisk liv i Bergen s. 5-177.    
2591 Bergsgård, A. Bergensarane og det bundne mandat på omframtstortinget i 1814. (Syn og segn 50(1944) s. 42-46)    
2592 Mjøen, P. Sosiale grupper i politikken. En undersøkelse av valgmanns og stortingsvalgene i Bergen 1815-50. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1954.    
2593 Nygaard, K. Bergensernes selvstendighetsplan i desember 1813. (BHFS 59 1953(1954) s. 239-63)    
2594 Mjøen, P. Valgmannsvalget i Bergen 1838. (Hist. tids. 37(1954/56) s. 1-10)    
2595 Solhaug, T. Stortingsvalget i Bergen 1829. En valganalyse. (BHFS 63 1960(1961) s. 7-78)    
2596 Barlaup, O. Stortingsvalgene i Bergen 1879 og 1882. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1962.    
2597 Bjørnøy, H. Sosialpolitiske brytninger i Bergen 1890-1901. (BHFS 64 1961(1963) s. 5-132)    
2598 Sandvik, E. Stortingsvalgene i Bergen 1906 og 1909. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1965.    
2599 Farestveit, J. Partia og sosialpolitikken. Bergen 1901-13. Hovedoppg. U i B 1966. 100 s.    
2600 Hegrenæs, P.H. Stortingsvalg i Bergen 1912. Hovedoppg. Univ. i Oslo 1966.    
2601 Spjeld, B. Stortingsvalget i Bergen 1933. Hovedoppg. U i B 1967. 124 s.    
2602 Whist, J. og A. Øverby. En kartlegging av politisk interesse og av radio/T.V. som informasjonskilde ved kommunevalget 1967 blant studentene i Bergen. Sem. NHH 1967.    
2603 Larsen, S. Ugelvik. Politisk utvikling i Bergen. (l: Bergen i perspektiv, 1970, s. 198-219)    
2604 Mjeldheim, Aa. Frå gjennombrotsfasen for partisystemet i Bergen. (BHFS 69/70 (1970) s. 171-88)    
2605 Flo, R. Stortingsvalget i Bergen 1945. Hovedoppg. U i B 1973. 149 s.    
2606 Sosialdemokraten. Utg. av Arbeiderpartiets studentlag i Bergen. 5 (1969). - UBB ukpl.    
2607 Avholdspartiet, Bergen. Love 1913. - NB    
2608 Bergens høire. 1(1935)-11(1950). - Forts. som:    
2609 Høire i Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. 12(1951)-13(1952). - Opphørt. - NB    
2610 Kolderup, N.-H. Bergens høireforening 1883-1933. Bg. 1933. 254 s. ill.    
2611 Bergens høire gjennom 75 år. En jubileumshilsen til medlemmene. Under red. av E. Lauhn. Bg. 1959. 110 s. ill.    
2612 Reform. Organ for Bergen konservative studentforening. [1](1964) 9(1972). - NB UBB    
2613 Bergens arbeiderparti. Beretning 1910-1913, 1915-1917, 1921. - NB BOB    
2614 Bergens arbeiderparti. Meddelelsesblad for Bergens arbeiderparti, Vestlandske distrikt av N.K.P. 1950. - NB    
2615 Bergens arbeiderparti. Love. Bg. 1910. 23 s. - NB    
2616 Bergens grundlovsforening. Love. [Bg. 1884 ?] 2 bl. - UBB    
2617 - Fortegnelse over Bergens Grundlovsforenings Medlemmer 7de Juni 1883. [Bg. 1883.] 8 s. - UBB    
2618 - Fortegnelse over Bergens Grundlovsforenings Medlemmer 15de Marts 1884. [Bg. 1884.] 8 s. - BB    
2619 [-J Vor Grundlovsforenings Maal, (foredraget i et Møde den 27de Septbr. 1884). Bg. [ 1884]. 8 s. - BB    
2620 Bergens socialdemokratiske ungdomslag. Love og regler. Bg. [1908]. 2 bl. - BOB    
2621 - Festskrift utgitt i anledning Bergens socialdemokratiske ungdomslags 10-aarige Bestaaen. Bg. 1912. 30 s. ill. - BOB    
2622 Kontakt med Bergens unge høire. 1(1966)-[2](1967). - NB    
2623 Opiniones. Organ for Bergens unge høire. 1(1969). - NB    
2624 Bergens venstrelag. Vedtekter for . . . Vedtatt . . . 1947. [Bg. 1947 ?] 2b1.-UBB    
2625 Høire i Fana. Fana velger igjen. Bg. [1950 ?] 20 s. - UB    
2626 Kalfarets konservative kredsforening. Love. 1908. - NB    
2627 Laxevågs og Askøens arbeiderparti. Love og program. Vedtat 1913. [Bg. 1913 ?] 4 bl. - BOB    
2628 Laksevaags socialdemokratiske ungdomslag. Love. [Bg. 19**.J 7 s. - BOB    
2629 Vår kamp. Medlemsblad for F. O. 12 av N.S. 1(1941). - NB    
2630 Bergen og Hordaland. Meddelelsesblad for Bergen og Hordaland fylkesorganisasjon. F. O. 12. 3(1944)-4(1945). - NB    
2631 Rognaldsen, S. Nasjonal samling i Bergen under krigen. Hovedoppg. U i B 1972. 156 s. - Klausulert.    
2632 Indresøvde, E. Organiseringa av Samlingspartiet i Kristiania, Bergen og Trondhjem i 1906. Hovedoppg. U i B 1970. 79 s.    
2633 Sandviken kommunistlag. Medlemsblad. 1(1954). - NB    
2634 SF-stud. Organ for Sosialistisk folkepartis studentlag i Bergen. 2(1970). - NB    
2635 Alternativ. Organ for Sosialistisk studentlag i Bergen. 1(1963)-7 (1969). - 1963--65 stens. - NB    
2636 R F. Radikalt forum. Utg. av Studentvenstrelaget i Bergen. 1(1963) 8(1970). - NB    
2637 Aarstad socialdemokratiske ungdomslag. Love. 1910. - NB    
 
Skrev ut totalt 201 poster.
(Brukte 0,013 sekunder.)