Universitetsbiblioteket i Bergen : Martens

Martens


BIOGRAFI. SAMLINGER /
10231 Camstrup, O. Trifolium metricum eller Een Samling of adskillige poetiske Sager udi 3de Sectioner, indeholdende een Deel Miscellanea, Inscriptioner, Latinske og Danske Brude- og Liig-Vers, Ved adskillige Leyligheder udgivne, ... Kbh. 1739. 54, 120, 230 s. - Brude- og likvers over bergensere. - Personreg.    
10232 [Kjente bergensere.] (I: Sagen og Foss (1824) s. 660-86)    
10233 Optegnelser fra Bergen fra 16de og 17de Aarhundrede. (Pers. hist. tids. Kbh. 3(1882) s. 89-93)    
10234 Benemann, C. Kongelige Ægteskabsbevillinger 1717-1799. Med Til læg of Aarene 1800-1814. (I: - Vestlandske Personalia ... , Bg. 1897, s. 63-96)    
10235 - Vestlandske Personalia fra det 18. Århundrede. Saml. og udg. ved ... Bg. 1897. 155 s.    
10236 Meyer, W.F. Kultur- og personal-historiske meddelelser fra Bergen i det 18. aarhundrede. (BHFS 4(1898):3. 50 s.) - 1. Studentersocietetet. 2. Kamstrupiana. 3. Fra Claus Bleckingbergs prokuratorvirksomhet. 4. Niels Knag Jæger.    
10237 - Personal- og kulturhistoriske meddelelser om bergenske familjer i det 17de og 18de aarhundrede. (BHFS 8(1902):8. 26 s.)    
10238 Krohg, C. Egte bergensere. Bg. 1905. 75 s. ill. - Innh.: Klaus Reimers. Joachim Grieg. 'Onkel Jonas' [Krohn]. Johan Bøgh. [Peter] Skagen. Skomager Svendsen. Dobbeltiversen [Iver Iversen].    
10239 Mildefolk. Bg. 1914. 28 s. - Innh.: Johannes Milde. Mons Milde. Hans Hærøen. Mons Svartholmen. En raring.    
10240 Wiesener, A.M. Bergenske studier. Folk og forholde i 15- og 1600 tallet. (BHFS 38(1932) s. 305-66)    
10241 Annalistiske optegnelser. Optegnelser vedrørende hollænder-kolonien i Bergen på 1600-tallet. Meddelt ved R. Midttun. Anmerkn. ved H. Sollied. (Norsk slektshist. tids. 9(1944) s. 132-46)    
10242 Bergens kunstforening. Utstilling 1960. Bergenske portretter gjennom tre hundre år. Bg. 1960. 15 bl. ill.    
10243 Adna, L.M. Ætt og æ1e. <Ættarbok.> 2. Haus sokn. Bg. 1959. 503 s. kart. (Haus i soga og segn. 17:2)    
10244 - Ætt og æle. <Ættarbok.> 3. Adna sokn. Bg. 1964. 673 s. (Haus i soga og segn. 17:3)    
10245 - Ætt og æle. (.Ættarbok.> Fabrikkstaden Ytre Arna <,,Elvæ>. Bg. 1967. 301 s. (Haus i soga og segn. 17:4)    
10246 Bergens Telefonkompagni. Fortegnelse over Abonnenter. [1(1883)?] - 72(1946). - Ukpl. UBB BOB    
10247 Telegrafverket. Bergen telefonanlegg. Telefonkatalog. Bergen og omegn. 73 (1947)-75(1949).    
10248 Rikstelefonkatalogen. Del 7. Bergen og Hordaland. Oslo 1951-1973.    
10249 Bergens Adressebog (adressebok). Bg. 1884-1970/71. - Tit. varierer: Bergens Adressebog. Udg. of E. Lunde. 1884. - Adressekalender for Bergen. Udg. of T. Tønnesen. 1888, 1891. - Bergens Adressebog. Udg. of F. Beyer. 1895. - Adressebog for Bergen. 1901. 2. aarl. Udg. - Griegs adressekalender for Bergen 1902. - Griegs adressebog for Bergen. 1903, 1904, 1905/06, 1908/09, 1910/11, 1915/16, 1919/20. - Bergens adressebok. 1920, 1922, 1924/25, 1927/28, 1932/33, 1936/37, 1939/40, 1958, 1963/64, 1965/66, 1967/68,1970/71.    
10250 Adressebog for Stavanger og Søndre Bergenhus amter. Med angivelse af formue og indtægt efter skatteligningen m.m. Udarb. of J.E. Furo. Stvg. 1902.    
10251 Adressebog for Søndre Bergenhus amt med skatteligninger. Kra 1909. - 3. utg. 1918. - NB    
10252 Adressebok for Hordaland fylke med skatteligninger. 4-13 utg. Oslo 1922-1940.    
10253 Adressebok for Hordaland fylke og Bergen med skatteligninger. 14-28 utg. Oslo 1942-1973. - Tit. varierer noe.    
10254 (Bryde) S.M. Brydes gatefortegnelse for Bergen. Tillegg til Bergensavdelingen i adressebøkene for Hordaland samt Sogn og Fjordane fylker, 21. utg. Oslo [1958]. 241 s. kart. - Tillegg til ... 22. utg. Oslo [1960]. 264 s. kart. - Tillegg til ... 23. utg. Oslo [1962]. 279 s. kart. - Tillegg til ... 24. utg. Oslo [ 1965 ). 247 s. kart. Opphørt. - De tre siste med eiendommenes skattetakster.    
10255 [Fortegnelser over stemmeberettigede ved stortingsvalg og kommunevalg.] - Tit. varierer. Flg. er registrert: 1826 Mandtal ... 16 s. BB int. 1835 Avertert tils. i BACE 1835 nr. 76. 1838 BB int. 1844 Fortegnelse ... 10 s. UBB 1847 Fortegnelse ... 12 s. UBB 1853 Omtalt i Berg. Bl. 1853 nr. 71 1868 Avertert i Bergensposten nr. 91 1870 Fortegnelse ... 14 s. UBB 1873 Fortegnelse ... 14 s. UBB 1876 Fortegnelse ... BB int. 1879 Fortegnelse ... 24 s. UBB 1882 Fortegnelse ... 35,9 s. UBB 1884 Fortegnelse ... 54 s. BB 1885 Fortegnelse ... 54,4 s. UBB 1888 Fortegnelse ... 57,9 s. UBB 1891 Fortegnelse ... 74 s. BB 1894 Aftryk av Fort. 101 s. BB - 2. Opl. 101 s. Trykt med: Bergens Kommunale Statistik, H. 1(1895) 1897 Aftryk of Fort. 112 s. BB 1898 Aftryk of Fort. 112 s. BB 1900 Fortegnelse ... BOB 1901 Aftryk of fort. 510 s. NB 1903 Fortegnelse ... 2. Udg. 346 s. BOB 1904-07 Fortegnelse ... 565 s. NB - 2. rev. udg. 563 s. NB 1906 Fortegnelse ... Fl. pag. NB 1907 Fortegnelse ... Fl. pag. NB    
10256 Bendixen, B.E. En ligsten fra Nonneseter klosterkirke. (BHFS 7 (1901):4. 2 s.)    
10257 - Gravskrifter fra Nykirkens kjeldere og kirkegaard. (BHFS 19(1913) s. 101-20)    
10258 - Gravmæler over 1814-aars mændene i Bergen. (BHFS 20(1914) s. 7-18 ill.; 22(1916) s. 92)    
10259 Bendixen, B.E. og R. Dekke. Indskrifter paa kisteplater. Meddelt av ... (BHFS 20(1914) s. 101-05)    
10260 Thomle, E.A. Forskjellige norske Gravskrifter. 6. Fra Bergens Musæum. (Pers. hist. tids. Kbh. R.6 B.5 (1914) s. 274-81. - De fleste fra Domkirken.    
10261 Wiesener, A.M. Kisteplater fra St. Mariæ kirke i Bergen. Meddelt av ... (Pers. hist. tids. Kbh. R.6 B.6 (aarg. 36) (1915) s. 165-67)    
10262 - Dødsfald i Bergen 1765-1850. Utarb. av ... Utg. av Bergens historiske forening. Bg. 1925. 272 s.    
10263 Erdmann, D. Innberetning om funn av eldre gravstener i Mariakirken. (BHFS 47(1941) s.101-08)    
10264 Shetelig, H. En forsvunnet stormannsgrav. (Godbit ser. 1:13. - BT 13.12.1941) - Om en bronseplate fra en 1300-talls gravsten.    
10265 Bergenske Figurer fra Begyndelsen of dette Aarhundrede. (Skill.-Mag. 35(1869) s. 740, 749-50, 765, 803--04, 813-14; 36(1870) s. 33-34, 145, 177-78, 225 ill.) - Efter tegninger datert 1810, trolig Dreiers.    
10266 Hansen, H.O. Biografier of Bergenske Figurer fotograferede of H.O. Hansen. (Efter et Haandskrift of 1810) [Bg. 187*]. 4 s. 10 port. - Se R. Sollied: Eldre bergenske fotografer, 1967, s. 46-47 og 3 siste s. - Orig. av J.L.F. Dreier.    
10267 [Dreier, J.F.L.] Gamle bergensfigurer med text efter et gammelt haandskrift fra 1810. [Kra 1897.] 6 pl. - Gratisbilag til E. Welhaven. Fortællinger fra det gamle Bergen, [Kra 1897].    
10268 Koren-Wiberg, C. Originalerne 1830-1880. (1: - By og brygge, Kra 1912, s. 21-29 ill.)    
10269 L[orentzen], B. Bergenske originaler. (Rev. 2(1933) nr. 51 s. 14, 18; 3(1934) nr. 1 s. 6-7)    
10270 Gjærder, P. En bergenserinne. [Madam Balle, efter Dreier.] (Godbit. Ser. 2:21. - BT 20.12.1958)    
10271 Tidige typer. Femten fargerike Bergensprofiler. Red. av G. Hagen Hartvedt. Oslo 1969. 231 s. ill. - L. Sagen, J.B. Flottmann, J.C. M.O. Simonnæs, J. Dekke Bruun, G. Tischendorf, H. Christie, B. Jessen, O. Bull Grieg, H. Mowinckel, J.M. Kdhler Olsen, L. Meltzer, C. Gran Bøgh, Jim Johannessen, H. Beyer, H. Ameln, A. Joleik.    
10272 [Embetsmenn. Ovrighet.] (l: Edvardsen, b. 1[1694](1951) s. 121-41, 158-75; 2[1694](1952) s. 369-71)    
10273 Om Bergens verdslige Øvrighed. (l: Holberg. (1737) 1920 s. 97-123)    
10274 [Wiese, L.] Bidrag til ideer om 4de overordentlige Storthings medlemmer. Lillehammer 1839. 144 s. - Bg. og Bergenhusamtene s. 44-64.    
10275 Nielsen, Y. Raadmændene i de norske kjøbstæder i middelalderen. Chra 1879. 20 s. (Vid. selsk. forh. 1879:13) - Bg. s. 15-18.    
10276 Thrap, D. Lidt om 3 gamle bergenske Embedsmænd. [Hans Olsen, Niels Chr. Friis, Mathias A. Haberdorph.] Bg. 1901. 14 s. (BHFS 7(1901):1. 14 s.)    
10277 Kvinder i kommunestyret. 2. 1 Bergen. (Husm. 16(1902) s. 48-49 ill.)    
10278 Wiesener, A.M. Fortegnelse over ordførere, viceordførere, præsidenter, borgermestre og stiftamtmænd siden 1800. (l: Bergen 1814-1914. B. 1(1914) s. 208-18)    
10279 Bergens ordførere 1837-1917. (Folkebl. 38(1917) s. 328-29 ill.)    
10280 Sollied, O. Bergenske raadmænd i middelalderen. (BHFS 32(1926) s. 39-58)    
10281 Wiesener, A.M. Bergens magistrats præsidenter. (BHFS 35(1929) s. 201-12)    
10282 Valmenn. - Stortingsmenn. - Formannskap. Ordførarar. (l: Hjellestad, H. Fana, b. 1(1933), s. 520-29, 544-66)    
10283 Wiesener, A.M. Bergens borgermestre 1536-1934. (BHFS 40(1934) s. 189-216; 41(1935) s. 197-202: tillegg og rett.) - Biografier kronologisk ordnet.    
10284 - Bergens byfogder fra 1500-årene til våre dager. (BHFS 49(1943) s. 159-86) - Biografier kronologisk ordnet. - Instruks for byfogden av 1692 s. 164-71.    
10285 Lensmennene i Hordaland. Skriftstyre: C. Clausen, A.L. Vassenden. Utgj. Hordaland lensmannslag 1950. Stvg. 1951. 315 s. ill. - Fana s. 238-45, Laksevåg s. 261-64, Arna s. 271-72.    
10286 Hjelmtveit, N. Futane i Nordhordland. (Frå Fjon 1956 s. 7-77 ill.; 1957 s. 155-237 ill.)    
10287 Slottsherrar på Bergen Hus. Geistlig Jordebok, 1 b anno 1598, s. 89, Statsarkivet, Bergen. Saa mange Slotsherrer som været haver paa Bergenhuus. [Ved] J.J. Jåthun. (Ætt og heim 1962 s. 64-65)    
10288 Hordvik, O. Nord- og Midhordland i statsråd. (Frå Fjon 24(1971) s. 7-27 ill.) - Bl.a. W. Konow, Chr. Michelsen, M. Lid, O. Bruvik, N. Langhelle, K. Meland.    
10289 [Leger.] (I: Edvardsen, b. 2[1694](1952) s. 369-70)    
10290 Paaske, N. Et Brev fra Biskop Niels Paaske til Kansler Chr. Friis til Kragerup om Lægerne i Bergen. Meddelt av H.F. Rørdam. (Pers. hist. tids. Kbh. 1(1880) s. 35-36)    
10291 Flood, J.W. Norges apothekere i 300 aar <1588-1889>. Kra 1889. 215 s. - Bg. s. 12-32.    
10292 - Norges apothekere fra 1588 til 1908. Kra 1908. 312 s. - Bg. s. 14-40.    
10293 Sollied, O. og P.R. Sollied. Bergens bartskjærere og kirurger 1500-1800. (BHFS 29/30 1923/24(1924) s. 121-262) - Biografier i alfab. ordning. - Også som særtr.    
10294 Sellevold, O. Leger i Nordhordland i siste halvpart av forrige århundre. (Frå Fjon 1969 s. 39-55 ill.)    
10295 [Geistlige.] (I: Edvardsen, b. 2[1694](1952) s. 85-125)    
10296 Orn Bergens Geistlige Øvrighed, Bispe, Kirke- og Skole- Betientere. (I: - Holberg (1737) 1920 s. 123-48)    
10297 Hatting, A. Forsøg til en Præste-Historie, eller nogenlunde Efterretning om det Bergenske Clericie fra Reformationen til værende Tid. D.1. [Bergens bys geistlighet.] Bg. 1774. 158 s.    
10298 - Forsøg til en Præste-Historie, eller nogenlunde Efterretning om Biskoperne og Præsterne i Bergens Bye og Stift, fra Reformationen til værende Tid. Kbh. 1775. 230 s.    
10299 Tlirap, D. Pontoppidans nærmeste formænd paa Bergens bispestol. [Randulf, Schmidt, Bornemann.] Kra 1894. 22 s. - Særtr. av Parmanns kristelige folkekalender for 1894.    
10300 Lampe, J.F. Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen. Biografiske Efterretninger saml. of ... Udg. of D. Thrap. Kra 1895-96. 2 b.    
10301 Bang, A.C. Den norske kirkes geistlighed i Reformations-aarhundre det. 1536-1600. Biografiske, kulturhistoriske og kirkehistoriske oplysninger. Kra 1897. 350 s. - Bg. s. 165-85, Fana s. 194-97.    
10302 Daae, C. Af Stiftsprovst Claus Daaes Optegnelser. Ved D. Thrap. (BHFS 9(1903):1. 15 s.) - Om J. Rein, J. Winding, C. Dichmann, G.B. Jersin, C.L. Fasting, J.S. Cammermeyer, H.J. Grøgaard, C. Frimann.    
10303 Kvam, J.V. Den norske Kirkes Biskoper efter Reformationen. Kra 1909. 144 s. - Bg. stift s. 52-74.    
10304 Prestar, klokkarar og meir. (I: Hjellestad. Fana, b. 1(1933), s. 393-445 ill.)    
10305 Marthinussen, K. Biskoper i Bergen etter reformasjonen. (Kyrkjesogelaget f. Bjørgv. skr. 4(1949) s. 121-26)    
10306 Series episcoporum. Etter "Kallsbok for Bjørgvin bispedøme". (Bjørgv. 1955 s. 107-109)    
10307 Series episcoporum. Bisperekkja. (I: Bjørgvin bispestol. Frå Selja til Bjørgvin. 1968 s. 113-14)    
10308 Indrebø, R. Dei fyrste biskopane i Bjørgvin bispedøme. (Bjørgv. Kyrkj. 1971 s. 13-27)    
10309 - Bjørgvin-bispane i slutten av mellomalderen. (Bjørgv. Kyrkj. 1972 s. 11-26)    
10310 [Skolemestre.] (I: Edvardsen, b. 2[1694](1952) s. 235-49)    
10311 Lampe, J.F. Fortegnelse over de Kandidater, der ere dimitterede fra Bergens lærde Skole i Tidsrummet fra 1756-1780, med biographiske Oplysninger. 1. (I: Bergens Kathedralskole. Indbydelsesskr., 1868, s. 1-35)    
10312 - Fortegnelse over de Kandidater, der ere dimmiterede fra Bergens lærde Skole i Tidsrummet fra 1781-1825, med biographiske Oplysninger. 2. (I: Bergens Kathedralskole. Indbydelsesskr., 1869, s. 1-64)    
10313 Reehorst, W. Nogle statistiske Oplysninger om Skolens Frekvents og de fra samme Dimitterede i Tidsrummet fra 1858-1869. (I: Bergens Kathedralskole. Indbydelsesskr., 1869, s. 65-93)    
10314 Tanks skole. Fortegnelse over de Disciple, som fra Skolens Oprettelse til Dato have gennemgået et fuldstændigt Skolekursus. (I: - Indbydelsesskr., 1873. 2 bl.)    
10315 Benemann, C. Professor Friedrich Christian Holberg Arentz's elever ved Seminarium Fredericianum i Bergen. (I: - Vestlandske Personalia ... , 1897, s. 45-61)    
10316 Bergens tekniske Skole. Fortegnelse over de fra Bergens tekniske Skole fra 1878-1897 demitterede Elever med Oplysning om deres Bosted og Levevei . Bg. 1898. 13 s. (BKF 1898, bilag)    
10317 [Bergens handelsgymnasium] Kjell Berentsen presenterer: 33 i arbeid og fest. [Bg.] 1943. 142 s. ill.    
10318 Bergens handelsgymnasium. "Mellem slagene". Bergens handelsgymnasiums kull 1918 i anledning dets 25-års jubileum 1943. Utg. av den selvvalgte komite ved C.F. Kolderup. Bg. [1943]. 71 s. ill.    
10319 - "Ei blått til lyst". Bergens handelsgymnasiums kull 1919 ved 25 årsjubileet 1944. Utg. ved red. utvalget. Bg. [1944]. 120 s. ill.    
10320 [-] "Mellem slagene". 1920-1945. Bg. 1945. 19 s. ill.    
10321 Bergens katedralskoles elevprotokoll. Utg. ved G. Stoltz. 1-3. (BHFS 51(1945) s. 67-119; 52(1946) s. 167-209; 53/1947(1948) s. 181-212) -- 1. 1749-1814. 2. 1814-1849. 3. 1850 til ca. 1867.    
10322 Bergens handelsgymnasium. "Blått, vi løfter i flokk". Blårusskullet 1921 ved Bergens handelsgymnasium. 25 års jubileet 1946. Utg. ved red.utvalget. Bg. 1946. 131 s. ill.    
10323 - "Her kommer vi ... ". Bergens handelsgymnasiums kull 1923. Ved 25 års jubileet 1948. Utg. ved red.komiteen. [Bg. 1948.] 113 s. ill.    
10324 - Blårusskullet 1926 ved Bergens handelsgymnasium. 25 års jubileet. Bg. 1951. 20 s. ill. - Omsl. tit.: Blå-russ boken 1926-1951.    
10325 Bergensstudentene 1926. Ved 25 års jubileet 1951. Bg. [ 1951 ]. 11 s.    
10326 [Universitetet i Bergen. Det medisinske fakultet.] Kullboka. De medisinske kandidater i Bergen. Våren 1954, høsten 1957, v. og h. 1958-1970, v. 1971, v. 1973. - UBB NB    
10327 [Universitetet i Bergen. Det odontologiske fakultet.] Kullboken våren 1965. Odontologiske kandidater fra Universitetet i Bergen. Bg. 1965. 50 s. ill.    
10328 [Fana høgre skole.] Fanan. Årbok for fanarussen 1964. Bg. [1964]. 64 s.i11.-UBO    
10329 Studenter fra Bergens Katedralskole 1732-1748. [Ved] S. E[ngelstad]. (Norsk slektshist. tids. 20(1966) s. 338-44) - Oppr. tr. i Kiøbenhavns Adresse Contoirs Eft. 1771 nr. 177.    
10330 Fana - 68. årbok for Fanarussen. 5. årg. Bg. 1968. 136 s. ill. - Fana bibl.    
10331 Bergens borgerbog. [B. 1.] 1550-1751. Udg. efter offentlig foranstaltning of N. Nicolaysen. Kra 1878. 227 s.    
10332 Bøgh, J. Uddrag of "Bergens Borgerbog" for Tidsrummet 1752-1800. Fortegnelse over de Haandværksmestre, som i dette Tidsrum har erhvervet Borgerskap i Bergen. Bg. 1892. 31 s. (Bg. mus. aarsb. 1891:6)    
10333 - Meddelelser om bergenske Guldsmede fra Midten of det 16de Aar hundrede til Laugets Ophævelse 1869. Bg. 1893. 56 s. (Bg. mus. årb. 1892:4)    
10334 Benemann, C. Bergens Borgere anno 1786. (l: - Vestlandske Personalia ... , 1897, s. 1 -45)    
10335 Bendixen, B.E. Bergenske klokkestøbere. (BHFS 10(1904):8. 9 s.)    
10336 Et Mandtal over Bergens Negotianter fra 1702. [Utg.] of A.M. Wiesener. (BHFS 14(1908):3. 18 s.)    
10337 Bøgh, J. Bergens haandværkere i 300 aar. Fortegnelse m.m. over Bergens haandværkere fra ca. 1550 til laugenes ophævelse 1869. (Vestl. k. i. m. årb. 1909(1910) s. 4-115)    
10338 Schjelderup, W.M. Børsens mænd i 100 aar. (l: - Bergens børs og dens mænd 1813-1913, 1913, s. 153-320)    
10339 Bergens borgerbok. [B. 2.] 1752-1865. Utg. av Bergens historiske forening ved A.M. Wiesener. Bg. 1917-23. 513 s.    
10340 Achelis, T.O. Bremer im Biirgerbuch der norwegischen Stadt Bergen 1550-1865. (Blåtter der "Maus", Bremen 1933 nr. 9 s. 1-13) - UBB kop.    
10341 Koren Wiberg, J. Bomerker og innflyttere vedkommende Kontoret i Bergen. Bg. 1935. 177 s. ill. (Hans. mus. skr. 10) - Navnelister s. 35-177.    
10342 Bruns, F. Die Sekretåre des Deutschen Kontors zu Bergen. Bg. 1939. 148 s. ill. (Hans. mus. skr. 13) - Norsk sammendrag.    
10343 Ostermann, H. De bergenske Grønlands-farere. [Skippere, styrmenn.] (l: - Nordmænd paa Grønland 1721-1814. B. 2, Oslo 1940, s. 844-62)    
10344 Aurenes, O. Rogalendingar som har teki borgarskap i Bergen. Utdrag av Bergens borgerbok 1550-1865. Ved ... (Rog. hist. lag årsskr. 29(1943) s. 8-19)    
10345 Bøgh, [C.] Gran. Mesen-profiler. (l: Borgerånd og kjøpmannskap, [1944], s. 127-43 ill.) - C. Sundt, C. Børs, R. Meyer, C. Mohr, J.L. Mowinckel, H. Wallem, Chr. Michelsen, O. Bjørneseth.    
10346 Bjørkevold, K. Vossingar som hev teke borgarskap i Bergen. (Fra Bergens borgerbok 1765.) Ved ... (Vossebygdene 28(1946) s. 60-62)    
10347 Merkesmenn i Bergens næringsliv. 12 portretter. Utg. og red. av Gran Bøgh. Bg. 1948. 199 s. ill. - Fr. Meltzer, A. Konow, M. Krohn, J.B. Faye, O.E. Henrikssen, P. Jebsen, P.G. Halvorsen, C. Sundt, A. Dekke, C. Mohr, J. Grieg, Chr. Michelsen.    
10348 Fasting, S. Bergens borgerbog anno 1568. (Godbit ser. 2:10. - BT 12.6. 1954)    
10349 Sollied, R. Eldre bergenske fotografer. Bg. 1967. 141 s. ill.    
10350 Anker, C.J. Kommandanter på Bergenhus fæstning. (Norsk mil.tids. 46(1883) s. 462-64)    
10351 Benemann, C. lste og 2det Bergenhusiske National-Regimenters Officerer og Underbefal 1706-1750. (l: - Vestlandske Personalia ... , 1897, s. 97-155) - Også som særutg., Bg. 1898. 59 s.    
10352 Underofficerane ved Søndre Bergenhus Regiment 1911-1930. Oslo 1931. 77 s. ill.    
10353 Sollied, O. Militære skifter på Bergenhus fra det 18. århundre. (Norsk slektshist. tids. 8(1942) s. 154-61, 218-25)    
10354 Hamre, F. Nokre frå Fana som var med i krigen 1807-14. (Frå Fjon 24(1971) s. 40-51)    
10355 [Frimann, C.] Bergenske Skibentere, eller en Fortegnelse paa de Mænd, Fødde i Bergens Bye og Stift, Hvilke have udgivet noget ved Trykken, Samlet of C.F. Første Stykke. Bg. 1766. 18 s.    
10356 [-] Bergenske Skibentere, eller en Fortegnelse paa de Mænd, som have udgivet noget ved Trykken, hvilke, omendskiønt de ere fød de uden for Bergens Bye og Stift, dog have beklædet Embeder i Byen eller Stiftet. Samlet of C.F. Andet Stykke. Kbh. 1766. 22 s.    
10357 [-] Bergenske Skribentere, Hvorudi anføres, efter den Orden ogPlan, tilforn er tagen, Deels Hvad i de foregaaende Tvende er bleven forglemt, Deels Hvad of Bergenseres Arbeide siden ved offentlig Tryk er bekiendt giort. Samlet of C.F. Tredie Stykke. Bg. [1772]. 15 s.    
10358 Klouman, T. Klouman i Bergen som Bergens Aftenblads gjest. [Bg. 19**.] 12 bl. ill. - Karikaturer av skuespillere ved Den Nationale scene.    
10359 Brunchorst, J. Personregister med biografiske notiser over bestyrelsens medlemmer og enkelte andre, samt fortegnelse over portrætter. (l: - Bergens museum 1825-1900, 1900, s. 83-104)    
10360 Lindbæk, S.A. Fra det Norske selskabs kreds. Et utvalg vers og breve. Kra 1913. 168 s. - J.N. Brun s. 40-77 o.fl.st., J. Rein s. 106-135 o.fl.st., L. Sagen s. 136-57 o.fl.st.    
10361 Lindhjem, A. Norges orgler og organister til og med 1914. Skien 1916. 374 s. - Bg. s. 55-61, 333-34.    
10362 Levy, L. Kvindeportrætter fra norsk scene. 1. L. Brun. 2. L. Wolf. 3. S. Parelius. 5. J.J. Reimers. (Nylænde 32(1918) s. 145-49, 161-67, 177-82; 33(1919) s. 33-36)    
10363 Jessen, E. Musikselskapet Harmoniens dirigenter i 150 aar. Utarb. i anledning anskaffelsen av dirigenternes portrætter i nov. 1919. Bg. 1919. 46 s. ill.    
10364 Biografiske oplysninger om videnskapsmænd knyttet til Bergensmuseum i tiden 1900-1925. (l: Bergens museum 1925, 1925, s. 511-20)    
10365 Munthe, W. Norske boksamlere i eldre tid. (l: Collijn, 1. [Festskrift], Upps. 1925, s. 249-63. - En del om bergenske boksamlere. - Opptr. i: Munthe, W. Boknåm, Oslo 1943, s. 162-87.    
10366 Tre bergenske malerinner: H. Landmark, B. Berge, M. Koch. Av P.B.G. (Urd 32(1928) s. 605-06 ill.)    
10367 Wiesener, A.M. Bergenske boksamlere før og nu. (l: (Munthe, W.) [Festskrift], Oslo 1933, s. 254-86) - Jfr. nr. 10371.    
10368 - Biografiske oplysninger om nogen bergenske kunstmalere i 1600 og 1700-tallet. (BHFS 41(1935) s. 125-42) - E. Fiigenschoug, C. Helvig, A. Andersen, S. Wagner, H. Bruun.    
10369 Dahl, J.F. Minner om samtidige. Utg. ved A. Scheel. Oslo 1943. 141 s. ill. - Bl.a. J.S.C. Welhaven, H. Foss, J.C. Dahl, Ole Bull.    
10370 Wiesener, A.M. Om stadsmusikantene i Bergen. (BHFS 49(1943) s. 89-115) - Biografier kronologisk ordnet s. 100-15.    
10371 - Bergenske boksamlere. Oslo 1944. 82 s. (Småskr. for bokvenner. 58) - Tidl. utg. se nr. 10367.    
10372 Fra Christie til Nordahl Grieg. XIII bergenske kulturpersonligheter. Red. ved H. Beyer. Bg. 1945. 300 s. ill. - W.F.K. Christie, L. Sagen, J.C. Dahl, J.S. Welhaven, Ole Bull, Johs. Brun, Armauer Hansen, Klaus Hanssen, A. Skram, J. Bøgh, O.W. Fasting, G. Gran, N. Grieg.    
10373 Meyer, U. Norske mødre. Oslo 1945. 156 s. ill. - Kort omtale med port. av bl.a. mødrene til J.C. Dahl, J.S. Welhaven, Ole Bull, Kr. Janson, N. Rolfsen, C. Børs, E. Grieg, J. Brun, Kr. Lehmkuhl, C. Mohr, Chr. Michelsen, E. Eide, J. Dybwad, N. Grieg.    
10374 Hopp, Z. Blomster til tre skuespillerinner på den Nationale scene. [D. Johannessen, Hj. Ring, K. Simonnæs.] (Vi selv 1954 nr. 1 s. 10-11, 30 ill.)    
10375 Flo, O. Bibliografisk nøkkel til "Bergens-filosofene". Selektiv bibliografi for årene 1943-70. Bg. 1971. 36 s. (Filosofiske bibliografie r. 5 )    
10376 "Stifts-Relationer" om Adelige i Danmark og Norge. Indsendte 1747-49 til T. Klevenfeldt. [1.) Bergens Stift. (Pers. hist. tids. Kbh. 1(1880) s. 133-46) - Bg. by s. 134-39.    
10377 Indstilling ang. Valg of Lagrettemænd og Domsmænd for 1892 og 1893. [Bg. 1892.] 21 s. (BKF 1892, bilag) - Lister med navn, stilling, adr.    
10378 Wiesener, A.M. Om utenlandske konsuler i Bergen. (BHFS 22(1916) s. 35-43 ill.)    
10379 [Nasjonal Samling. NS-medlemmer i] Bergen. Korrekturavtrykk. Bg. [1945]. 34 s. - Konfidensielt. - NB    
 
Skrev ut totalt 149 poster.
(Brukte 0,017 sekunder.)