UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Tidligere utstillinger

jur_head485.jpg (9242 bytes)

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Immanuel Kant død i 200 år

Utstilling 2004-II


Filosofen Immanuel Kant (1724-1804) døde den 12. februar for 200 år siden. Han ble nesten 80 år gammel og bodde hele sitt liv i det øst-prøyssiske Königsberg, i dag Kaliningrad i Russland. Kants filosofi har hatt sterk innflytelse, også innen rettsvitenskap.

Ett av hans hovedverk er "Kritik der Praktischen Vernunft"  fra 1788 (i web-versjon her) hvor han behandler moralfilosofiske spørsmål. Han hevder at de etiske normene og verdiene er fornuftbestemte, allmenngyldige – evige og uforanderlige – (i motsetning til f. eks. den britiske filosofen David Hume som hevdet at de etiske normene og verdiene var kulturbetinget og relative). Den moralske lov som analyseres ut fra vår natur som fornuftsvesener kaller han ”det kategoriske imperativ”: Man skal alltid handle slik at prinsippet for ens handling kan gjøres til en allmenngyldig lov. En rettslig norm kan evalueres som rett eller urett, rettferdig eller urettferdig, fornuftig eller ufornuftig.

Man må, ifølge Kant, skille mellom den personlige etikk og den etikk som er tiltenkt den sosiale ordning, og Kant sier at den personrettede etikken representerer en indre plikt overfor det enkelte individ – mens den etikk som er rettet mot den sosiale ordning representerer en ytre plikt.

Utstillingen viser enkelte juridiske og rettsfilosofiske arbeider som er særlig inspirert av Kant, for eksempel avdøde professor David R. Doublets avhandlinger.

Man finner mye om Kant på web, et godt besøkt startsted er dette.

Utstillingen er utarbeidet av universitetsbibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen og bibliotekar Britt-Inger Bjørsvik.

Bergen, 12.2.2004

Halvor Kongshavn
fakultetsbibliotekar